Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální péče o děti s postižením. Zdravotní postižení Tělesné, mentální, duševní, smyslové, vnitřní či kombinované postižení, jehož dopady činí nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální péče o děti s postižením. Zdravotní postižení Tělesné, mentální, duševní, smyslové, vnitřní či kombinované postižení, jehož dopady činí nebo."— Transkript prezentace:

1 Sociální péče o děti s postižením

2 Zdravotní postižení Tělesné, mentální, duševní, smyslové, vnitřní či kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit člověka závislým na péči jiné osoby.

3 Rodina s postiženým dítětem Narození postiženého dítěte je pro rodiče zátěž (psychická), vyvolává v rodičích pocit méněcennosti, neschopnosti, viny (nedokázali dítě ochránit, nedokázali zplodit zdravé dítě) Okolí může tyto pocity výrazně ovlivnit Pokud rodiče čekají na diagnózu, objevují se dvě protichůdné tendence: – potřeba získat jistotu – potřeba zachovat si iluzi pozitivní naděje

4 Fáze adaptace rodičů: Fáze šoku a popření Fáze bezmocnosti Fáze postupné adaptace a vyrovnání se s problémem Fáze smlouvání Fáze realistického přístupu – uvědomují si situaci, chtějí přesné informace, hledají pomoc, k této fázi nemusí dospět všichni rodiče.

5 Dítě s postižením a sourozenci: Odsunutí zdravých – zájem a zvýšená péče o dítě s postižením Zvýšený zájem o zdravé dítě Role sourozence postiženého dítěte je náročnější než role sourozence zdravého dítěte. Vytvoření rovnocenného vztahu je hůře dostupné. To vše může dítě ovlivnit jak pozitivně tak i negativně. Vliv na sourozenecké konstelace – postižené dítě je často v pozici mladšího sourozence, i když je starší.

6 Zásady péče o postižené děti Komplexnost (integrovaný model péče – snaha o komplexní začlenění jedince s postižením do společnosti a úplné využití jeho potenciálu – blíže celek sociální péče o OZP) Účast rodiny – snaha o co největší zapojení rodiny do péče, rodiče = partneři odborníků (rovný přístup) Integrace do společnosti (integrační x inkluzivní přístup)

7 2 základní přístupy k integraci OZP Inkuluzivní přístup – moderní trend v začleňování. Osoby jsou začleňovány pokud možno bez použití speciálních postupů a prostředků. Jen pokud je to nezbytné nastupuje adekvátní pomoc a podpora. Integrační přístup – osoby jsou začleňovány s pomocí speciálních prostředků podpory a péče (integrace skupinová x individuální).

8 IntegraceInkluze zaměření na potřeby jedince s postiženímzaměření na potřeby všech vzdělávaných expertízy specialistůexpertízy běžných učitelů speciální intervencedobrá výuka pro všechny prospěch pro integrovaného studentaprospěch pro všechny studenty dílčí změna prostředícelková změna školy zaměření na vzdělávaného postiženého jedincezaměření na skupinu a školu speciální programy pro studenta s postiženímcelková strategie učitele hodnocení studenta expertemhodnocení učitelem, zaměření na vzdělávací faktory

9 Desatero péče o postižené děti prof. Matějíčka Rodiče mají o svém dítěti co nejvíce vědět Obětavost ano, ale ne obětování se Ne neštěstí, ale úkol Přijmout pravdu – ale vždy s výhledem do budoucna Dítě samo netrpí

10 V pravý čas a v náležité míře Nejsme sami Nejsme ohroženi Chraňme si manželství a rodinu Mysleme na budoucnost

11 Vzdělání a příprava na povolání - dle vzdělávacích možností rozlišujeme: Postižení těžká - cca 3 % - hl. spec. školy, možnost výkonu povolání v dospělosti je minimální Postižení středně těžká - cca 17 % - dle posouzení spec. či základní škola, pracovní schopnosti jsou omezeny, nutno pečlivě vybírat obor vzdělání

12 Postižení mírná (děti se specifickými vzdělávacími potřebami) - cca 80 % – výchovně vzdělávací práci zvládne správně připravený a informovaný hlavní vzdělávací proud, obor vzdělání a budoucí povolání je nutno volit vzhledem k typu handicapu

13 Sociální péče o děti s postižením: 1. sociální zabezpečení 2. další výhody pro oděti s postižením a jejich rodiny 3. sociální služby

14

15 1. pilíř - systém sociálního pojištění: Ošetřovné – 9 (16 dní), pokud je rodič s dítětem v nemocnici, má neschopenku ne ošetřovné (důležité např. u onkologických onemocnění – rodič není bez příjmu, pokud je s dítětem dlouhodobě v nemocnici).

16 Invalidní důchody (1 – 3 st.) -výjimečně lze invalidní důchod přiznat i před dosažením 18 let, ale pokud osoba pobírá ID 3. stupně ztratí status nezaopatřeného dítěte -(před 18 rokem lze zažádat pouze u osob, u kterých lze porovnat stav současný se stavem před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu).

17 Invalidní důchod z mládí – zvláštní druh ID pro invaliditu 3. stupně. Neschopnost přípravy k pracovnímu uplatnění a pracovního uplatnění. Při posuzování invalidity se neprovádí srovnání se stavem, který byl u osoby před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

18 2. pilíř - dávky státní sociální podpory Rodičovský příspěvek -Od 1.12. 2012 může být souběh PnP a RP u dětí do 4 let -Před r. 2012 byla možnost prodloužení RP do 7 let (event. i až do 15) – od 1.1. 2012 zrušeno

19 Pěstounské dávky – navýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte a odměny pěstouna (odměna pěstouna ve zvláštních případech) Příspěvek na bydlení - Pro rodiny s OZP neplatí omezení při vyplácení příspěvku na bydlení na 7 let z 10 (pouze byty s úpravami pro OZP).

20 3. pilíř - dávky sociální pomoci Možnost zvýšení částky na živobytí při potřebě dietního stravování (až 2220 Kč) Dávky hmotné nouze – často využívané Dávky sociální péče Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcky

21 Příspěvek na péči (PnP) Pro občany, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby U dětí je možnost zvýšení PnP až o 2 000 Kč, pokud je příjem rodiny do dvojnásobku ŽM U dětí do 4 let možnost souběhu s RP U dětí 4 -7 let v III. a IV. st. závislosti automaticky zvýšení o 2 000 Kč

22 Posuzuje se 10 (resp. u dětí 9) základních životních potřeb (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost – ta se u dětí nehodnotí) U dětí se hodnotí rozdíl oproti zdr. dítěti

23 STUPEŇ ZÁVISLOSTI – pro osoby do 18 LET (v Kč/měsíc) I. lehká II. středně těžká III. těžká IV. úplná 3 000 Kč (3 potřeby) 6 000 Kč (4-5 potřeb) 9 000 Kč (6-7 potřeb) 12 000 Kč (8-9 potřeb)

24 Postup při žádosti o příspěvek na péči 1. Podání žádosti na ÚP (budoucí příjemce nebo jeho zákonný zástupce). 2. Úřad provede sociální šetření - hodnocení oblastí, které žadatel zvládne x nezvládne. 3. Lékař lékařské posudkové služby (pod OSSZ) provede posouzení zdravotního stavu. 4. Rozhodnutí o nepřidělení/ přidělení konkrétního stupně příspěvku. 5. V případě nesouhlasu se lze odvolat proti rozhodnutí k vyšší instanci.

25 Příspěvek na mobilitu Opakovaná a nároková dávka (400 Kč měsíčně) Je poskytována osobám starším 1 rok, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, Pro osoby, které se opakovaně se v kalendář. měsíci dopravují nebo jsou dopravovány, a nejsou jim poskytovány soc. služby v domově pro OZP, či ve zdr. zařízení ústavní péče.

26 Příspěvek na zvláštní pomůcku Jednorázová a nároková dávka Pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením Na pořízení kompenzačních pomůcek, automobilu, úpravy bytu

27 Poskytuje se v případech: Je -li cena pomůcky nižší než 24 000 Kč a příjem osoby (rodiny) je nižší než 8x ŽM, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny Spoluúčast lze snížit, ale vždy min 1000 Kč Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč

28 Příspěvek na pořízení (úpravy)motorového vozidla: – Přihlíží se k příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům – Maximální výše příspěvku na pořízení či úpravy motorového vozidla činí 200 000 Kč, opakovaně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let – Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí přesáhnout částku 800 000 Kč v období 5 let (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto)

29 Mimořádné výhody pro OZP – 3 stupně 1. stupeň výhod (vyhrazené místo k sezení v dopr. prostředcích, přednost při osob. projednávání věcí - neplatí pro nákup v obchodech, ošetření v zdr. zař.) – 1 st. PnP 2. stupeň výhod (jako 1.st., + bezplatné MHD a sleva na vlaky a autobusy) 2. st. PnP 3. stupeň výhod (jako 2.st., + bezplatná přeprava průvodce či vodícího psa) – 3. a 4. st. PnP

30 Další výhody Slevy na dani – dvojnásobný odpočet Osvobození od některých správních poplatků (ověření podpisů, zápis auta od registru apod.) Sleva na tel. tarif, slevy na odběr plynu a elektřiny (individuálně dle dodavatele ) Nárok na zřízení parkovacího místa (rezervé pro konkrétní SPZ)

31 Nárok na označení vozidla a parkování na místě se symbolem vozíčkáře (žádost MěÚ s rozšiř. působností) Nárok na vrácení DPH při koupi automobilu

32 Výhody v rámci systému zdravotní péče: Proplacení cestovného do specializovaných zařízení Od 3 let nárok na pleny a další pomůcky pro inkontinentní Možnost pořízení pomůcek či jejich zapůjčení (vozíky, ortézy apod.)

33 Sociální služby Sociální poradenství – základní – poskytuje každý registrovaný poskytovatel soc. služeb – specializované - (např. APLA – péče o autisty, Dobromysl – péče o osoby s ment. retardací).

34 Raná péče Terénní event. i amb. služba určená dětem do 7 let se zdr. postiž a jejich rodičům. Napomáhá zvládnout specific. potřeby spojené s vývojem dítěte, při realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí se zdr. postižením, podporuje integraci těchto dětí i jejich rodin do společnosti, zlepšuje informovanost veřejnosti o problematice péče o děti se zdr. postižením. Návaznost: SPC.

35 Osobní asistence Terénní služba určená hl. OZP a seniorům. Osobní asistenti pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a umožňují jim účastnit se života společnosti. U dětí asistenti většinou asistují při vzdělávacích a volnočas. aktivitách. Placená služba. Podobnou službou je pozice asistenta pedagoga. Zde se ale jedná o službu, kdy je asistent k ruce pedagogovi, tj. ne konkrét. dítěti. Odlišné financování-z financí zřizovatele školy.

36 Pečovatelská služba Převážně terénní služba poskytovaná především v domácnosti. Služba je určena zejména lidem se zdravotním postižením, seniorům a případně i rodinám s dětmi. Pečovatelé pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a o domácnost. nabízí například dovoz obědů, pomoc při péči o domácnost, pomoc při zvládání hygieny apod. Služba se poskytuje za úplatu.

37 Odlehčovací služby Mají za cíl, umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, tj. sdílí péči či na určitou dobu převezmou péči o člověka, který má sníženou soběstačnost. Obvykle je tato služba nabízena i v rámci jiných druhů služeb. Tyto služby jsou nejčastěji pobytové, mohou být i terénní či ambulantní. Služba se poskytuje za úplatu.

38 Centra denních služeb Ambulantní služba pro osoby se sníženou soběstačností s cílem zajištění pomoci s osobní hygienou a též pomoci s vyřízením osobních záležitostí či nabídkou sociálně terapeutických činností. Nabízí aktivní využití volného času, často mají i funkci „hlídacího zařízení“ nahrazující školku či školu v době kdy jsou rodiče v práci. Služba se poskytuje za úplatu.

39 Denní stacionáře Ambulantní služba, kterou pravidelně navštěvují osoby se sníženou soběstačností. V průběhu dne je zde zabezpečována komplexní péče s ohledem na potřeby uživatelů a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Oproti centrům denních služeb jsou určena pro méně soběstačné uživatele. Služba se poskytuje za úplatu.

40 Týdenní stacionáře pobytová služba pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Pobyt je zabezpečován obvykle po dobu pracovních dnů. Služba nabízí komplexní péči a současně výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.

41 Domovy pro osoby se zdravotním postižením pobytové služby s celoročním provozem, které zabezpečují osobám se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc, komplexní péči a současně nabízí výchovné, aktivizační a soci. Terapeut. činnosti. Služba je určena hl. těm lidem, kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí.

42 Chráněné bydlení moderní typ pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, ale mají schopnost žít víceméně samostatně v prostředí, které je svým charakterem fakticky totožné s běžným bytem. Služba je určena až pro mládež a mladé dospělé

43 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízejí rodinám s dětmi pomoc se zvládnutím dopadů dlouhodobě krizové sociální situace rodiny nebo jejího člena. V Pardubickém kraji jsou poskytovány pouze pro rodiny s dětmi s ohroženým vývojem. V ČR např. APLA.

44 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory nabízí těmto lidem pomoc při zvládnutí běžných životních situací tak, aby nedošlo k jejich ohrožení sociálním vyloučením. V Pardubickém kraji jsou poskytovány pouze pro dospělé, v ČR např. Kontakt bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

45 Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Účelem této služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictví sociálně pracovní terapie. Spíše pro dospívající, jako příprava na budoucí pracovní uplatnění. Např. Svítání (od 16 let).

46 Sociální rehabilitace má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný život. Např. Česká abilympijská asociace.

47 Další služby pro děti s postižením: Pedagogické: Speciálně pedagogické centrum (SPC) - školské poradenské zařízení, pro děti od 3-4 let. Ideálně návaznost na ranou péči. Speciální školy – vhodné pokud nejde dítě vzdělávat inkluzivně (zařazením do běžné ZŠ třeba i s asistentem) např. školy pro zrakově postižené, speciální školy pro děti s mentálním postižením.

48 Zdravotní: Péče ve zdravotnických zařízeních – RHB ústavy, lázně, léčebny (např. léčebna zrakových vad), specializovaná oddělení a poradny, Psychologické: Psychologické poradny – pomáhají mnoha rodičům adaptovat se na novou situaci

49 Svépomocné: Služby a podpora poskytované sdružením rodičů dětí s postižením a jejich přáteli Má velký význam v tom, že umožňuje předat zkušenosti, pro rodiče je „důvěryhodná“, protože ji poskytují osoby se stejnou životní zkušeností. Např. weby (poradenství, možnost sdílení, vypovídání se), pobyty rodin, které mají děti s podobným typem postižení. Sdružení mohou ev. poskytovat i soc. služby.

50 Služby můžeme dělit i na: Služby poskytované státním sektorem Služby poskytované neziskovým sektorem (nadace, občanská sdružení) – mají velký význam Služby poskytované komerčním sektorem

51 Zdroje: HUTAŘ J.: Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené, Praha: NRZP ČR, 2006. ISBN 80-903640-2-0. KOCUROVÁ, M. a kol. Speciální pedagogika pro pomáhající profese. Plzeň: ZČU 2002. 209s. ISBN 80-7082-844-7. SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1733-3. UZLOVÁ, I.: Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál. 2010. ISBN 978-80-7367-764-0 VÁGNEROVÁ, M., HAJD–MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S.. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum. 2000. ISBN 80-7184-929-4 VÁGNEROVÁ M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 2004. ISBN – 80-7178-802-3 http://www.rodina.cz/scripts/detail.asp?id=1796 www.dobromysl.cz www.helpnet.cz www.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Sociální péče o děti s postižením. Zdravotní postižení Tělesné, mentální, duševní, smyslové, vnitřní či kombinované postižení, jehož dopady činí nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google