Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLSKÁ ETOPEDICKÁ ZAŘÍZENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLSKÁ ETOPEDICKÁ ZAŘÍZENÍ"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLSKÁ ETOPEDICKÁ ZAŘÍZENÍ

2 Přehled zařízení diagnostické ústavy dětské domovy se školou
výchovné ústavy střediska výchovné péče

3 Hlavní účel zařízení zajišťovat nezletilé osobě (nejdříve od 3 let) nebo zletilé osobě do 19 let na základě rozhodnutí soudu náhradní výchovnou péči v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje zmírňovat nebo odstraňovat příčiny či důsledky vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte

4 Diagnostické ústavy Zařízení plní zejména úkoly
diagnostické (komplexní vyšetření dítěte po stránce pedagogické, psychologické, sociální a zdravotní) vzdělávací výchovné a sociální terapeutické (činnosti směřují k nápravě poruch v chování a v sociálních vztazích) organizační (umísťování dětí do dalších zařízení – dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy)

5 podle potřeby se zřizuje mateřská škola a základní škola
pro děti s ukončenou povinnou školní docházkou se zřizují diagnostické třídy, v nichž je zajišťována příprava na budoucí povolání základní organizační jednotkou je výchovná skupina (4 – 8 dětí) pobyt dítěte trvá zpravidla 8 týdnů

6 Přehled diagnostických ústavů
pro děti od 3 let do ukončení povinné školní docházky (dětské DÚ) Liberec, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Praha 4 – Michle, Dobřichovice, Brno – Hlinky, Bohumín, Olomouc pro děti po ukončení povinné školní docházky (DÚ pro mládež) Praha 2 (chlapci), Praha 4 – Hodkovičky (dívky), Brno – Veslařská (chlapci i dívky), Ostrava (chlapci i dívky) pro jednotlivé ústavy jsou vymezeny územní obvody pro děti-cizince je zařízení v Praze s územní působností pro celou ČR

7 Dětské domovy se školou
pro děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky hlavní cílová skupina: děti s nařízenou ústavní výchovou, mají-li závažné poruchy chování nebo duševní poruchu vyžadující výchovně léčebnou péči a děti s uloženou ochrannou výchovou základní organizační jednotkou jsou rodinné skupiny (5 – 8 dětí zpravidla různého věku a pohlaví) podle potřeby se zřizuje mateřská škola a základní škola název od roku 2002 (bývalé dětské výchovné ústavy a zvláštní školy internátní)

8 Výchovné ústavy pro děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova umístěno může být i dítě mladší 15 let s tak závažnou poruchou, že nemůže být umístěno do dětského domova se školou základní organizační jednotkou je výchovná skupina (5 – 8 dětí) ústav plní hlavně úkoly výchovné, vzdělávací a sociální jako součást ústavu se zřizují školy (základní, střední), výuka probíhá většinou ve třídách s více ročníky

9 Výchovně léčebný režim
pro děti s psychickým nebo psychiatrickým onemocněním a disharmonickým vývojem osobnosti, které mají závažné poruchy chování nebo extrémní poruchy chování tyto děti jsou diagnostickým ústavem umísťovány do zařízení, jejichž činnost nebo činnost jejich oddělení je specializovaná na výchovně léčebnou péči

10 závažné poruchy chování emoční poruchy vážné poruchy pozornosti s hyperaktivitou experimentování s návykovými látkami drogová závislost dětské domovy se školou, výchovné ústavy extrémní poruchy chování výrazné poruchy s antisociálním, sexuálně deviantním chováním drogová závislost výchovné ústavy

11 Střediska výchovné péče
poskytují preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, zletilým osobám do ukončení středního vzdělávání a klientům propuštěným z ústavní výchovy poskytují konzultace, odbornou pomoc osobám odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům spolupracují se školskými poradenskými zařízeními

12 Formy služeb ambulantní – na základě žádosti osob odpovědných za výchovu nebo klientů starších 15 let výchovně vzdělávací péče, poradenská činnost celodenní – na základě žádosti zákonných zástupců klienta nebo zletilého klienta základem je výchovná skupina (6 – 8 klientů) výchovně vzdělávací péče a stravování internátní – na základě žádosti zákonných zástupců klienta nebo zletilého klienta, pobyt trvá zpravidla 8 týdnů základem je výchovná skupina (6 – 8 klientů) výchovně vzdělávací péče, ubytování, stravování

13 Ústavní výchova a ochranná výchova
ústavní výchova výchovné opatření, které nařizuje soud zejména v případě ohrožení nebo narušení výchovy dítěte nebo pokud rodiče nemohou výchovu dítěte ze závažných důvodů zabezpečit ochranná výchova ochranné opatření, které ukládá soud dětem, které vykazují známky protiprávního chování cílem je prevence, izolace a resocializace dětí s vážnými poruchami chování trvají nejdéle do dosažení zletilosti, v zájmu dokončení vzdělávání mohou být prodlouženy do 19 let

14 Opatření v zařízeních s dětmi s uloženou ochrannou výchovou
používány speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku dětí mohou být využívány audiovizuální systémy za účelem zajištění bezpečnosti dětí, zaměstnanců, majetku o umístění a způsobu využití audiovizuální techniky musí ředitel zařízení předem informovat všechny děti a také všechny zaměstnance

15 Psychická způsobilost pedagogických pracovníků
u každého pedagogického pracovníka ve všech uvedených zařízeních musí být před vznikem pracovněprávního vztahu zjištěna psychická způsobilost psychologické vyšetření provádí osoba, které byla udělena akreditace MŠMT délka: 4 – 6 hodin psychodiagnostické metody: standardizovaný test inteligence standardizovaný test pozornosti standardizovaný osobnostní dotazník polostrukturovaný rozhovor

16 Při vyšetření jsou zejména sledovány
anamnestické údaje (zdravotní anamnéza, současný zdravotní stav, údaje o rodině, vzdělání, pracovní vývoj, koníčky) intelekt pozornost struktura a dynamika osobnosti hodnotová a zájmová orientace postoje k výkonu profese, motivace pro práci výstupem je psychologický posudek platný 7 let ode dne vydání

17 Zdroje Zákon č. 109/2002 Sb. ve znění zákona č. 383/2005 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízení Vyhláška č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků Pipeková, J. (ed.): Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno, Paido, 2006.


Stáhnout ppt "ŠKOLSKÁ ETOPEDICKÁ ZAŘÍZENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google