Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2016 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2016 1."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2016 1

2 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 Synthesia, a.s. V roce 2015 oslavila 95. výročí své existence a je neodmyslitelně spojena s Pardubicemi a jejich okolím je významným ekonomickým subjektem a v jejích provozech je zaměstnáno téměř 1 600 lidí a přibližně stejný počet lidí zaměstnávají firmy podnikající v areálu společnosti klade maximální důraz na ochranu životního prostředí a její prioritou je naprostá bezpečnost výroby a vytváření dlouhodobě dobrých vztahů s veřejností má nastaven trend směřování investic do modernizace, zlepšování stavu areálu a zefektivnění výrob a s tím spojené předcházení znečištění z chemické produkce se snaží předcházet všem rizikům spojeným s chemickou výrobou a tato snaha patří k základním principům řízení výrobní činnosti má zřízenu Bezpečnostní radu složenou ze starostů okolních obcí, zástupců města, Pardubického kraje i HZS má ve své strategii vytváření důvěryhodného vztahu s okolím, založeného na otevřené a pravdivé komunikaci ve všech oblastech. 2

3 je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie s více než devadesátiletou tradicí je rozdělena do čtyř strategických výrobně - obchodních jednotek (SBU – Strategie Business Unit): - Pigmenty a barviva - Organická chemie - Nitrocelulóza - Energetika má zákazníky především z řad zpracovatelů barviv a pigmentů pro textilní průmysl, koželužen, papíren, farmaceutických společností, producentů kosmetiky či podniků z oblasti zemědělství tři čtvrtiny výroby exportuje na vyspělé evropské trhy či do zámoří 3 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 Synthesia, a.s.

4 Ochrana vod Ochrana ovzduší Nakládání s odpady Odbor Dispečink a HBS ENERGETIKA Oddělení dispečink a ostraha Oddělení HSZ ISO REACH Úsek Technicko-Provozní Úsek Finance Staré ekologické zátěže IPPC Oddělení Bezpečnost práce Odbor Systémy řízení Odbor Životní prostředí Generální ředitel Vodovody a kanalizace Synthesia, a.s. – funkční schéma ochrany životního prostředí Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 4

5 Synthesia má zaveden systém EMS podle normy ISO 14001 Synthesia patří mezi zakládající členy "Responsible Care" a je od roku 1996 oprávněna používat logo tohoto programu. Poslední, v pořadí už osmá obhajoba, proběhla v roce 2014. V roce 2015 byly principy RC plněny. V roce 2013 se systém environmentálního řízení stal plnohodnotnou součástí integrovaného systému řízení. V následujícím roce pokračovaly práce na zvýšení provázanosti jednotlivých systémů řízení (kvality, EMS a bezpečnosti práce. V roce 2015 potvrdil dozorový audit certifikační společnosti Bureau Veritas, který proběhl 29.6. – 1.7. 2015, správné zaměření systémů managementu kvality dle ISO 9001, environmentálního managementu dle ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001. V roce 2015 získala Synthesia Cenu udržitelného rozvoje udílenou Svazem chemického průmyslu ČR, která je udělována firmám, jejichž způsob podnikání naplňuje základní principy trvale udržitelného rozvoje. Principy udržitelného rozvoje byly definovány Agendou 21 v rámci globálního strategického a akčního plánu světového společenství. Synthesia, a.s. získala toto ocenění jako v pořadí devátý chemický podnik v ČR. 5 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 Synthesia, a.s.

6 Základní vize společnosti: Moderní, bezpečná, ekologická, prosperující a rozvíjející se firma – nejlepší zaměstnavatel v regionu. kvalita chemických výrobků naší společnosti a služeb zákazníkům je samozřejmá, dosažení evropské úrovně všech činností a jejich trvalé zlepšování je náš cíl! bezpečnost práce, zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran je trvalým požadavkem při všech činnostech naší společnosti. Nulová úrazovost je cíl, kterému se chceme maximálně přiblížit! jsme si vědomi vlivu na životní prostředí (dále jen ŽP). Budeme systematicky realizovat taková opatření, aby naše činnost omezila negativní dopady na ŽP na nejnižší možnou míru. Ochranu ŽP považujeme proto za neopominutelnou součást strategie řízení naší společnosti! 6 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 Synthesia, a.s.

7 Ekologické investice V roce 2015 vynaložila Synthesia na ekologické investice celkem 868 mil. Kč. Hlavní realizované akce: V roce 2015 byla stavebně dokončena a do zkušebního provozu uvedena investice „Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE“, jejímž cílem je zejména dosažení plnění nově platných přísnějších ekologických limitů. Jedná se investici s jednoznačně pozitivním dopadem na ovzduší v okolí výrobního areálu s celkovými náklady cca 960 mil. Kč. Zásadními etapami výstavby byla instalace plynového kotle K15 a výstavba moderního kotle K 14, vybaveného odsiřovacím zařízením a skladování biomasy. Mezi další investice vynaložené v roce 2015 patří např.: navýšení kapacity likvidace AOX na SBU PaB zvětšení kapacity záchytné jímky na SB zřízení nového stáčecího místa surovin a produktů na SBU NCL 7 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 Synthesia, a.s.

8 Vývoj poplatků za znečišťování a nákladů na čištění odpadních vod Klesající trend vývoje poplatků koresponduje s postupným snižováním produkovaného znečištění, který se projevuje i v klesajících celkových nákladech na čištění odpadních vod. 8 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 Synthesia, a.s.

9 Vývoj produkovaného znečištění odpadních vod u vybraných ukazatelů (v tunách) Odpadní vody V roce 2015 zaznamenalo produkované znečištění v odpadních vodách oproti roku 2014 mírný pokles. Významný podíl na trendu poklesu emisí do odpadních vod má provoz investice „Doplnění a rekonstrukce kanalizace na SBU Nitrocelulóza“, dokončené v roce 2012, která slouží k čištění odpadních z výroby nitrocelulózy a která dosahovala i v roce 2015 projektovaných parametrů. Snížení produkovaného znečištění bylo potvrzeno řadou kontrolních odběrů vzorků odpadních vod ze strany správních orgánů. 9 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 Synthesia, a.s.

10 Odpadní vody - AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny Vývoj produkovaného znečištění AOX v odpadních vodách vypouštěných na BČOV (v tunách) Snížení produkce AOX v letech 2011 - 2015 bylo dosaženo realizací řady investičních akcí, zejména na provozech SBU Pigmenty a barviva. Výrazné snížení produkce těchto látek obsažených v odpadních vodách čerpaných na BČOV má významný vliv přímo na kvalitu vody v řece Labe vzhledem k nízké účinnosti biologického čištění v případě jejich likvidace. 10

11 Ovzduší Vývoj emisí do ovzduší u vybraných ukazatelů (v tunách) Objem emisí do ovzduší meziročně nevykazoval v letech 2011 - 2014 výraznější výkyvy. Produkce emisí, byla závislá zejména na jakosti používaného paliva na teplárně. Emise z podnikové teplárny činily cca 93 % z celkové produkce znečišťujících látek do ovzduší. V průběhu roku 2015 byla do zkušebního provozu uvedena část investiční akce ekologizace energetického zdroje (instalace plynového kotle), což se projevilo ve výrazném snížení emisí do ovzduší. 11 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 Synthesia, a.s.

12 Odpady - Vývoj produkce odpadů V roce 2015 nedošlo oproti předešlým letům k žádné významné změně v produkci odpadů. 12 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 Synthesia, a.s.

13 Mimořádné události Synthesia, a.s. zaznamenala v průběhu roku 2015 pouze jednu mimořádnou událost, a to na SBU Nitrocelulóza. V lednu 2015 došlo na výrobním oddělení ALKOHOLIZACE k havárii lisu č.1 pro výrobu alkoholizované nitrocelulózy. Při havárii nebyl nikdo zraněn a nedošlo k poškození životního prostředí. V květnu 2015 byla zahájena celková rekonstrukce lisu s investičními náklady cca 12,5 mil Kč. V rámci rekonstrukce byl kladen důraz především na doplnění bezpečnostních prvků v ovládání lisu. Rekonstrukce byla dokončena v závěru roku 2015. 13 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 Synthesia, a.s.

14 Synthesia, a.s. a žebříčky znečišťovatelů Od roku 2004 ukládá zákon hlásit údaje o produkovaném znečištění nad stanovené prahové hodnoty do tzv. integrovaného registru znečištění (IRZ), Synthesia povinnost každoročně plní. Sdružení ARNIKA využívá údaje z IRZ k sestavování žebříčků největších znečišťovatelů dle jednotlivých skupin škodlivých látek (v rámci ČR i v rámci jednotlivých krajů). V loňském roce byla spuštěna aplikace na www. znecistovatele.cz, kde lze sledovat produkci znečišťujících látek podle jednotlivých společností a skupin látek. Synthesia do roku 2009 pravidelně obsazovala čelní příčky celostátních žebříčků. Od roku 2010 společnost Synthesia, a.s. nepatří mezi největší znečišťovatele v rámci ČR. Údaje za rok 2015 tento trend potvrzují. 14 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 Synthesia, a.s.

15 Hlavní události roku 2015 podle jednotlivých oblastí ŽP Vody V roce 2015 byly koncentrační limity stanovené v povolení pro odpadní vody plněny a produkce znečištění v odpadních vodách byla pod úrovní limitů zpoplatnění. Ovzduší Emisní limity v roce 2015 byly plněny. Odpady Při kontrolách odpadového hospodářství ze strany správních orgánů nebyly konstatovány závady, které by byly v rozporu s platnou legislativou. Hluk Realizací protihlukových opatření bylo dosaženo plnění limitů hluku v obci Rybitví, což bylo potvrzeno měřením ze dne 4. 10. 2015. 15 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 Synthesia, a.s.

16 V případě zájmu o získání kompletní „Zprávy o vlivu na životní prostředí 2015“ společnosti Synthesia, a.s. kontaktujte: Synthesia, a.s. Semtín 103 503 32 Pardubice Telefon (ústředna): +420 466 821 111 E-mail: synthesia@synthesia.czsynthesia@synthesia.cz Vedoucí odboru Životní prostředí Ing. Jan Pokorný Tel: 466 824 515 GSM:+420 724 401 233 e-mail: jan.pokorny@synthesia.cz 16 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 Synthesia, a.s.


Stáhnout ppt "Zpráva o vlivu na životní prostředí 2015 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2016 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google