Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AlchymieAlchymie Královské umění. Alchymie a její p ů vod Alchymie jako v ě da a její pojmenování má n ě kolik teorií o míst ě a č asu vzniku. Dodnes.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AlchymieAlchymie Královské umění. Alchymie a její p ů vod Alchymie jako v ě da a její pojmenování má n ě kolik teorií o míst ě a č asu vzniku. Dodnes."— Transkript prezentace:

1 AlchymieAlchymie Královské umění

2 Alchymie a její p ů vod Alchymie jako v ě da a její pojmenování má n ě kolik teorií o míst ě a č asu vzniku. Dodnes je to v ě da op ř edena tajemstvím, která má být p ř ed zrakem smrtelník ů ukryta. Od pradávných dob tato mystická disciplína p ř itahuje pozornost a touhu po objevení jejich zákon ů. Alchymie jako v ě da a její pojmenování má n ě kolik teorií o míst ě a č asu vzniku. Dodnes je to v ě da op ř edena tajemstvím, která má být p ř ed zrakem smrtelník ů ukryta. Od pradávných dob tato mystická disciplína p ř itahuje pozornost a touhu po objevení jejich zákon ů.

3 Západní alchymisté hledali její p ů vod v Egypt ě “Egyp ť ané svou zemi nazývají stejn ě jako č er ň v oku (panenka), toti ž Chemía, proto ž e je z velké č ásti č erná.” ¹ - odtud z ř ejm ě slovo alchymie Proslulý theolog a alchymista Zosimos z Panopole napsal, ž e celé egyptské království je podporováno psammurgickým um ě ním, co ž si alchymisté vylo ž ili po svém.( místo vzniku Egypt) Alchymista Petr Johann Fabre m ě l za to, ž e slovo alchymie je odvozeno od slova chemia, které má sv ů j základ ve jmén ě biblického krále Cháma. Další teorií je, ž e alchymie vznikla v antickém Ř ecku. Tam je její jméno odvozené od slov hals a chýmos (s ů l - š ť áva). Západní alchymisté hledali její p ů vod v Egypt ě “Egyp ť ané svou zemi nazývají stejn ě jako č er ň v oku (panenka), toti ž Chemía, proto ž e je z velké č ásti č erná.” ¹ - odtud z ř ejm ě slovo alchymie Proslulý theolog a alchymista Zosimos z Panopole napsal, ž e celé egyptské království je podporováno psammurgickým um ě ním, co ž si alchymisté vylo ž ili po svém.( místo vzniku Egypt) Alchymista Petr Johann Fabre m ě l za to, ž e slovo alchymie je odvozeno od slova chemia, které má sv ů j základ ve jmén ě biblického krále Cháma. Další teorií je, ž e alchymie vznikla v antickém Ř ecku. Tam je její jméno odvozené od slov hals a chýmos (s ů l - š ť áva).

4 Ve 20.století se objevily názory, ž e alchymie p ř išla do Ř ecka a Egypta ve starov ě ku z Č íny. Tomuto tvrzení napomáhá spojitost se slovem tin-i, co ž znamená š ť ávu nebo zrnko zlata. V šestém století našeho letopo č tu se tin- i vyslovovalo spíše jako kiem-iak. Arabové pak p ř ed své v ě d ě cké disciplíny p ř ipojovali sufix al-, tak ž e spojením t ě chto slov mohlo vzniklnout slovo al- kiemia. Ve straré indštin ě je pak alchymie pojménovaná slovem rasaváda, co ž je spojení slov rása (š ť áva) a váda (úvaha). Toto nám ukazuje, jak d ů le ž itý pojem š ť áva v alchymii je. Alchymie má podle odborník ů spojitost také s rozd ě lením osobností podle š ť áv v t ě le. Sanguis( krev), flegma ( hlen) cholé ( ž lu č ) a melancholé ( č erná ž lu č ) jsou p ů vodn ě alchymistické termíny. Ve 20.století se objevily názory, ž e alchymie p ř išla do Ř ecka a Egypta ve starov ě ku z Č íny. Tomuto tvrzení napomáhá spojitost se slovem tin-i, co ž znamená š ť ávu nebo zrnko zlata. V šestém století našeho letopo č tu se tin- i vyslovovalo spíše jako kiem-iak. Arabové pak p ř ed své v ě d ě cké disciplíny p ř ipojovali sufix al-, tak ž e spojením t ě chto slov mohlo vzniklnout slovo al- kiemia. Ve straré indštin ě je pak alchymie pojménovaná slovem rasaváda, co ž je spojení slov rása (š ť áva) a váda (úvaha). Toto nám ukazuje, jak d ů le ž itý pojem š ť áva v alchymii je. Alchymie má podle odborník ů spojitost také s rozd ě lením osobností podle š ť áv v t ě le. Sanguis( krev), flegma ( hlen) cholé ( ž lu č ) a melancholé ( č erná ž lu č ) jsou p ů vodn ě alchymistické termíny.

5 Hermes Trismegistos Podle tradice to byl práv ě on, kdo polo ž il základy alchymie a ozna č il jí za Ř íši královského um ě ní. V mládí se v ě noval astologii a získal v ní vznikajících úsp ě ch ů, které pak vyu ž il p ř i studiu alchymie. Prý napsal 26 525 knih o alchymii a p ř írodních v ě dách a krásách. Hermes vyznával tzv. “trojnost”, d ě lení sv ě ta na Ř íši sv ě tla, Ř íši v ěč n ě temné p ř irody s Ř íši tohoto sv ě tla. Trojnost vyznával i ve slo ž ení látek, které d ě lil do t ř í t ř íd podle p ů vodu: minerální, vegetabilní, animální. Podle tradice to byl práv ě on, kdo polo ž il základy alchymie a ozna č il jí za Ř íši královského um ě ní. V mládí se v ě noval astologii a získal v ní vznikajících úsp ě ch ů, které pak vyu ž il p ř i studiu alchymie. Prý napsal 26 525 knih o alchymii a p ř írodních v ě dách a krásách. Hermes vyznával tzv. “trojnost”, d ě lení sv ě ta na Ř íši sv ě tla, Ř íši v ěč n ě temné p ř irody s Ř íši tohoto sv ě tla. Trojnost vyznával i ve slo ž ení látek, které d ě lil do t ř í t ř íd podle p ů vodu: minerální, vegetabilní, animální.

6 Patronem všech egyptských alchymist ů byl b ů h Thovt, který um ě l výrab ě t papyrus, hojivé masti a magická svítidla. Tvo ř il také drahokamy, rubíny a z kov ů ka ž dou noc tvo ř il nové Slunce. Jeho kult p ř e ž il v Egypt ě do pozdního st ř edov ě ku. Patronem všech egyptských alchymist ů byl b ů h Thovt, který um ě l výrab ě t papyrus, hojivé masti a magická svítidla. Tvo ř il také drahokamy, rubíny a z kov ů ka ž dou noc tvo ř il nové Slunce. Jeho kult p ř e ž il v Egypt ě do pozdního st ř edov ě ku. Alchymie v Egypt ě

7 Cílem egyptských alchymist ů bylo p ř etvo ř it kovy v tzv. Ióchalkos, tedy č ervené slunce, aby se tak vyrovnali svému patronu a u č iteli. Jejich dalším úsilím byla také výroba tekutiny zvané Azoth, co ž byla kyselina, která m ě la schopnost p ř etavit zlato na sypkou a snadno tavitelnou s ů l. Jejich nejv ě tším po č inem byl z ř ejm ě bájný vynález Kámene Mudrc ů, který je n ě kdy myln ě p ř ipisován Arab ů m. Cílem egyptských alchymist ů bylo p ř etvo ř it kovy v tzv. Ióchalkos, tedy č ervené slunce, aby se tak vyrovnali svému patronu a u č iteli. Jejich dalším úsilím byla také výroba tekutiny zvané Azoth, co ž byla kyselina, která m ě la schopnost p ř etavit zlato na sypkou a snadno tavitelnou s ů l. Jejich nejv ě tším po č inem byl z ř ejm ě bájný vynález Kámene Mudrc ů, který je n ě kdy myln ě p ř ipisován Arab ů m.

8 Alexandr Veliký a alchymie Pozoruhodný je zájem alchymist ů o osobnost Alexandra Velikého, jeho ž u č itelem byl Aristóteles, kterému byl pozd ě ji p ř ipsán jeden z mén ě d ů le ž itých alchymistických traktát ů.² Alexandr kolem sebe schromá ž dil velké mno ž ství vynikajících v ě dc ů a alchymist ů. Ti mu orý umo ž nili, aby bez ujmz na zdraví sestoupil na mo ř ské dno, vznesl se do výšin, procházet ohni a p ř em ěň ovat se na vítr. Odtud vznikla legenda o nep ř emo ž itelnosti makedonského vládce. Pozoruhodný je zájem alchymist ů o osobnost Alexandra Velikého, jeho ž u č itelem byl Aristóteles, kterému byl pozd ě ji p ř ipsán jeden z mén ě d ů le ž itých alchymistických traktát ů.² Alexandr kolem sebe schromá ž dil velké mno ž ství vynikajících v ě dc ů a alchymist ů. Ti mu orý umo ž nili, aby bez ujmz na zdraví sestoupil na mo ř ské dno, vznesl se do výšin, procházet ohni a p ř em ěň ovat se na vítr. Odtud vznikla legenda o nep ř emo ž itelnosti makedonského vládce.

9 Ř íká se, ž e díky alchymii získal tak obrovsko moc, ž e se mu museli postavit samotní bohové, aby je svým “titánstvím” nep ř emohl. Vyslali tak Zradu, které jej p ř emohla a zahubila³ I známá Alexandrem zalo ž ená knihovna v Alxandrii byla prý od svých spodních pater a ž po st ř echu plná tajných alchymistických recept ů. Bohu ž el knihovna lehla popelem p ř i útoku ř íman ů o dv ě století pozd ě ji. I takzvaný ř ecký ohe ň, který Alxandr pou ž il p ř i obléhaní zdánliv ě nedobytného Tyré, byl dílem Alexandrových alchymist ů. Ř íká se, ž e díky alchymii získal tak obrovsko moc, ž e se mu museli postavit samotní bohové, aby je svým “titánstvím” nep ř emohl. Vyslali tak Zradu, které jej p ř emohla a zahubila³ I známá Alexandrem zalo ž ená knihovna v Alxandrii byla prý od svých spodních pater a ž po st ř echu plná tajných alchymistických recept ů. Bohu ž el knihovna lehla popelem p ř i útoku ř íman ů o dv ě století pozd ě ji. I takzvaný ř ecký ohe ň, který Alxandr pou ž il p ř i obléhaní zdánliv ě nedobytného Tyré, byl dílem Alexandrových alchymist ů.

10 Arabská alchymie Tradice tvrdí, ž e jako první mezi Araby psal o alchymii Chálid Ibn Jezíd. Hlavní moto arabské alchymie :” Cílem alchymie má být urychlení této prom ě ny tak, aby se neušlechtilé, to je nemocné kovy, mohly p ř em ě nit v ušlechtilé, to je vyle č ené.” Tradice tvrdí, ž e jako první mezi Araby psal o alchymii Chálid Ibn Jezíd. Hlavní moto arabské alchymie :” Cílem alchymie má být urychlení této prom ě ny tak, aby se neušlechtilé, to je nemocné kovy, mohly p ř em ě nit v ušlechtilé, to je vyle č ené.”

11 Velkou osobností arabské alchymie byl u č enec Al-Razí. Sepsal 21 alchymistických traktát ů. Podle Al-Rázího má ka ž dá látka t ř i slo ž ky a její jakost závisí na jejich pom ě ru. Ony t ř i slo ž ky jsou : látka, duch a duše. Tím se naprosto odlišil od jiných arabských alchymist ů, kte ř í tvrdili, ž e vše je slo ž eno ze síry a rtuti. Podle jistých pramen ů se dokonce setkal s bájným Merlinem a spole č n ě pracovali na tzv. Kameni Filozof ů. Velkou osobností arabské alchymie byl u č enec Al-Razí. Sepsal 21 alchymistických traktát ů. Podle Al-Rázího má ka ž dá látka t ř i slo ž ky a její jakost závisí na jejich pom ě ru. Ony t ř i slo ž ky jsou : látka, duch a duše. Tím se naprosto odlišil od jiných arabských alchymist ů, kte ř í tvrdili, ž e vše je slo ž eno ze síry a rtuti. Podle jistých pramen ů se dokonce setkal s bájným Merlinem a spole č n ě pracovali na tzv. Kameni Filozof ů.

12 Západní alchymie Velkými ikonami západní alchymie byli Albert Veliký a jeho ž ák Tomáš Akvinský. Albert Veliký uznával vzájemnou p ř íbuznost kov ů a nepochyboval o tom, ž e se dají p ř em ěň ovat. Zabýval se č išt ě nín zlata, odd ě lováním zlata od st ř íbra. A č koliv byl zklamán n ě kterými alchymisty, s kterými se setkal, tak byl p ř esv ě d č en o pravdivosti alchymistického u č ení. Velkými ikonami západní alchymie byli Albert Veliký a jeho ž ák Tomáš Akvinský. Albert Veliký uznával vzájemnou p ř íbuznost kov ů a nepochyboval o tom, ž e se dají p ř em ěň ovat. Zabýval se č išt ě nín zlata, odd ě lováním zlata od st ř íbra. A č koliv byl zklamán n ě kterými alchymisty, s kterými se setkal, tak byl p ř esv ě d č en o pravdivosti alchymistického u č ení.

13 Ř íka se o n ě m, ž e dokázal ve své dob ě stvo ř it androida z kov ů, které byly taveny pod vlivem jistých hv ě zd. Taky se traduje, ž e ve své zahrad ě p ě stoval celoro č n ě zelené stromy. Další velkou osobností západní alchymie je bezesporu Robert Bacon, který svým u č ením našem mnoho nového. Ur č il, ž e sv ě tlo je pralátkou všeho. Za své pokusy s kovy byl uv ě zn ě m, proto ž e p ř íliš prosazoval novoty, které se neschodolaly s k ř es ť anským u č ením. Kv ů li inkvizici a p ř ísným pape ž ským pravidl ů m, nem ě la alchymie v Evrop ě p ř íliš šancí se prosadit. Mnoho u č enc ů, kte ř í se alchymií cht ě li zabývat rad ě ji své u č ení opustilo, proto ž e se báli vá ž ných postih ů ze strany církve. Ř íka se o n ě m, ž e dokázal ve své dob ě stvo ř it androida z kov ů, které byly taveny pod vlivem jistých hv ě zd. Taky se traduje, ž e ve své zahrad ě p ě stoval celoro č n ě zelené stromy. Další velkou osobností západní alchymie je bezesporu Robert Bacon, který svým u č ením našem mnoho nového. Ur č il, ž e sv ě tlo je pralátkou všeho. Za své pokusy s kovy byl uv ě zn ě m, proto ž e p ř íliš prosazoval novoty, které se neschodolaly s k ř es ť anským u č ením. Kv ů li inkvizici a p ř ísným pape ž ským pravidl ů m, nem ě la alchymie v Evrop ě p ř íliš šancí se prosadit. Mnoho u č enc ů, kte ř í se alchymií cht ě li zabývat rad ě ji své u č ení opustilo, proto ž e se báli vá ž ných postih ů ze strany církve.

14 N icolas Flamel byl pa ř í ž ský obchodník, který obchodoval s knihami. Jeho osoba je siln ě opr ř edena r ů znými pov ě stmi a bájemi. Ur č it ě je nejslavn ě jší a nejznám ě jší postavou celé alchymie. Traduje se, ž e se mu jednou v noci zjevil and ě l a ukázal mu knihu, ve které byl popsán celý proces výroby vzácných kov ů. Flamel pak prý onu knihu o n ě kolik let podzd ě ji opravdu našel a p ř išel na celý proces výroby po dlouhých č ty ř letech. Je taky spojován s bajným kamenem mudrc ů. Dodnes se neví, jak to s Flamelovmi objevy doopravdy bylo. Nicolas Flamel

15 Výklad alchymistických symbol ů Kruh rozd ě lený dv ě ma na sebe kolmými pr ů m ě ry: Horizontální pr ů m ě r p ř edstavuje vodu, vertikální d ě lí kruh na sv ě tlo a tmu. V centru se pak nachází ohe ň. Pokud je ke kruhu bez vyzna č eného kruhu p ř ipojen dole k ř í ž, p ř edstavuje to symbol Venuše, tedy M ě di. Trojúhelník: P ř edstavuje zíkladní stavební prvek kosmu, spojení jedni č ky s dvojkou. Ve starém Egypt ě zna č il bo ž stvo, u Pýthagorejc ů pravdu, v k ř es ť anství Bo ž ství. Č tverec : nejstarobylejší symbol sv ě ta a p ř írody, obraz č ty ř ž ivl ů, č ty ř č ástí dne, č ty ř ro č ních období. Č ist ě pozemský symbol. Pentagram : ☆ Pýthagorejci ho nazývali Pentalfa ( p ě t spojených písmen alfa. Pro druidy zna č í bo ž ství, ž id ů m pak p ř ipomíná p ě t knih Moj ž íšových, hermetici v tomto symbolu vidí č lov ě ka. Kruh rozd ě lený dv ě ma na sebe kolmými pr ů m ě ry: Horizontální pr ů m ě r p ř edstavuje vodu, vertikální d ě lí kruh na sv ě tlo a tmu. V centru se pak nachází ohe ň. Pokud je ke kruhu bez vyzna č eného kruhu p ř ipojen dole k ř í ž, p ř edstavuje to symbol Venuše, tedy M ě di. Trojúhelník: P ř edstavuje zíkladní stavební prvek kosmu, spojení jedni č ky s dvojkou. Ve starém Egypt ě zna č il bo ž stvo, u Pýthagorejc ů pravdu, v k ř es ť anství Bo ž ství. Č tverec : nejstarobylejší symbol sv ě ta a p ř írody, obraz č ty ř ž ivl ů, č ty ř č ástí dne, č ty ř ro č ních období. Č ist ě pozemský symbol. Pentagram : ☆ Pýthagorejci ho nazývali Pentalfa ( p ě t spojených písmen alfa. Pro druidy zna č í bo ž ství, ž id ů m pak p ř ipomíná p ě t knih Moj ž íšových, hermetici v tomto symbolu vidí č lov ě ka.

16 Hexagram: ✡ : symbol u č ení Pýthagorejc ů. Pro ž idy zna č í znak Davidova rodu a pe č e ť Šalamouna. V alchymii zna č í spojení ohn ě a vody. Sedmirohá hv ě zda : ✷ Symbol slou č ení sedmi planet a stvo ř ení sv ě ta za sedm dní. Svastika : symbol ohn ě a práce č ty ř ž ivl ů. Vyjad ř uje princip pohybu. Pokud je nato č en vpravo, zna č í destrukci, levá zna č i kontrukci. P ů lkruh : ozna č uje m ě síc, nebo st ř íbro. Fáze dor ů stání se zna č í písmenem D a couvání se zna č í písmenem C. Velikost m ě síce a jeho fáze jsou v alchemyii velice d ů le ž ité. Hexagram: ✡ : symbol u č ení Pýthagorejc ů. Pro ž idy zna č í znak Davidova rodu a pe č e ť Šalamouna. V alchymii zna č í spojení ohn ě a vody. Sedmirohá hv ě zda : ✷ Symbol slou č ení sedmi planet a stvo ř ení sv ě ta za sedm dní. Svastika : symbol ohn ě a práce č ty ř ž ivl ů. Vyjad ř uje princip pohybu. Pokud je nato č en vpravo, zna č í destrukci, levá zna č i kontrukci. P ů lkruh : ozna č uje m ě síc, nebo st ř íbro. Fáze dor ů stání se zna č í písmenem D a couvání se zna č í písmenem C. Velikost m ě síce a jeho fáze jsou v alchemyii velice d ů le ž ité.

17 Cirkulace: krou ž ení, p ů sobení na hmotu v hermeticky uzav ř eném cirkulatoriu. Digesce: va ř ení syrového t ě la. Provádí se pomocí tepla. Slou ž í k získaní androida. Exaltace: povyšování substancí prost ř ednictvím alchymistických technologií. Kribace: prosévání, separace jemných sou č ástí od hrubších pomocí síta. Mortifikace: rozmno ž ení nebo zlepšení látky. Praparace: p ř íprava, v ě tšinou se myslí rozet ř ení látky na drobný prach a její odvlh č ení. Cirkulace: krou ž ení, p ů sobení na hmotu v hermeticky uzav ř eném cirkulatoriu. Digesce: va ř ení syrového t ě la. Provádí se pomocí tepla. Slou ž í k získaní androida. Exaltace: povyšování substancí prost ř ednictvím alchymistických technologií. Kribace: prosévání, separace jemných sou č ástí od hrubších pomocí síta. Mortifikace: rozmno ž ení nebo zlepšení látky. Praparace: p ř íprava, v ě tšinou se myslí rozet ř ení látky na drobný prach a její odvlh č ení. Vysv ě tlení alchymistických pojm ů :

18 Retrifikace: č išt ě ní tekutin opakovanou destilací č í jinými technologiemi alchymie. Soluce: prom ě na suché a pevné látky v tekutou a m ě lkou pomocí tepla. Tingace: obarvení, projekce, p ř em ě na stavu Trajekce: separace vody od oleje Transmutace: p ř em ě na hmoty co do vlastností a jakosti. Retrifikace: č išt ě ní tekutin opakovanou destilací č í jinými technologiemi alchymie. Soluce: prom ě na suché a pevné látky v tekutou a m ě lkou pomocí tepla. Tingace: obarvení, projekce, p ř em ě na stavu Trajekce: separace vody od oleje Transmutace: p ř em ě na hmoty co do vlastností a jakosti.

19 Proto ž e je alchymie velice zajímavou a také málo probádanou v ě dou, láká spisovatelé a re ž iséry, aby jí v ě novali svou pozornost. Vznikají tak díla plná fantazie a mnohdy i velké nadsázky. P ř esto jsou v ě tšinou p ř ijata kladn ě nebo ť alchymie láká svou tajemností. Alchymie v literatu ř e a filmu

20 Harry Potter a Kámen Mudrc ů V knize i filmu se objevuje známý Kámen Mudrc ů, který chce získat zlý č ernokn ěž ník Voldemort, aby dosáhl nesmrtelnosti. V knize se taky objevuje ji ž zmín ě ný Nicolas Flamel, který v kniye Kámen Mudrc ů vlastní a díky n ě mu je nesmrtelný. Díky mladému kouzelníkovi Harrymu je Voldemort pora ž en a Kámen je Flamelem zni č en. “Alchymistické studie se u ž od pradávna zabývají vytvo ř ením Kamene mudrc ů, bájné látky s ú ž asnými schopnostmi. Kámen mudrc ů prom ě ní ka ž dý kov v ryzí zlato. Krom ě toho vytvá ř í Elixír ž ivota, a kdo se ho napije, stane se nesmrtelným. Jediný Kámen, který momentáln ě existuje vlastní pan Nicolas Flamel, který loni oslavil své šestisté šedesáté páté narozeniny.” ⁴ “ V knize i filmu se objevuje známý Kámen Mudrc ů, který chce získat zlý č ernokn ěž ník Voldemort, aby dosáhl nesmrtelnosti. V knize se taky objevuje ji ž zmín ě ný Nicolas Flamel, který v kniye Kámen Mudrc ů vlastní a díky n ě mu je nesmrtelný. Díky mladému kouzelníkovi Harrymu je Voldemort pora ž en a Kámen je Flamelem zni č en. “Alchymistické studie se u ž od pradávna zabývají vytvo ř ením Kamene mudrc ů, bájné látky s ú ž asnými schopnostmi. Kámen mudrc ů prom ě ní ka ž dý kov v ryzí zlato. Krom ě toho vytvá ř í Elixír ž ivota, a kdo se ho napije, stane se nesmrtelným. Jediný Kámen, který momentáln ě existuje vlastní pan Nicolas Flamel, který loni oslavil své šestisté šedesáté páté narozeniny.” ⁴ “

21 AlchymistaAlchymista Celosv ě tov ě proslavený kni ž ní hit brazilského autora Paula Coelha lí č í cestu špan ě lského pasáka ovcí Santiaga ze Špan ě lksa a ž do Egypta, aby našel mocného alchymistu, který doká ž e p ř em ěň ovat kov ve zlato a díky p ř irodním zákon ů m ovládá po č así. Kniha krásn ě lí č í touhu č lov ě ka po bohatství a nesmrtelnosti. Santiago a Alchymista stáli na jedné z velkých píse č ných dun. Santiago p ř emýšlel. Brzy zem ř e. “Mohl jsi zem ř ít pozd ě ji p ř iteli, ale nemusel jsi znát sv ů j Osobní p ř íb ě h, ne všem je souzeno jej znát. Te ď znáš tajemství alchymie” ř ekl Alchymista a krmil svého sokola. “ Na č ho krmíš? Neumím se prom ě nit ve vítr. Všichni zem ř eme. Na č ž ivit sokola?” opá č il Santiago. “ Ty zem ř eš p ř íteli, já se p ř em ě nit na vítr umím.” ř ekl klidn ě Alchymista. ⁵ Celosv ě tov ě proslavený kni ž ní hit brazilského autora Paula Coelha lí č í cestu špan ě lského pasáka ovcí Santiaga ze Špan ě lksa a ž do Egypta, aby našel mocného alchymistu, který doká ž e p ř em ěň ovat kov ve zlato a díky p ř irodním zákon ů m ovládá po č así. Kniha krásn ě lí č í touhu č lov ě ka po bohatství a nesmrtelnosti. Santiago a Alchymista stáli na jedné z velkých píse č ných dun. Santiago p ř emýšlel. Brzy zem ř e. “Mohl jsi zem ř ít pozd ě ji p ř iteli, ale nemusel jsi znát sv ů j Osobní p ř íb ě h, ne všem je souzeno jej znát. Te ď znáš tajemství alchymie” ř ekl Alchymista a krmil svého sokola. “ Na č ho krmíš? Neumím se prom ě nit ve vítr. Všichni zem ř eme. Na č ž ivit sokola?” opá č il Santiago. “ Ty zem ř eš p ř íteli, já se p ř em ě nit na vítr umím.” ř ekl klidn ě Alchymista. ⁵

22 Císa řů v peka ř, Peka řů v Císa ř Oblíbený č eský dvojfilm, ve kterém exceloval Jan Werich byl nato č en roku 1951. Ukazuje nám Prahu za panování císa ř e Rudolfa II., císa ř e ř imského. Sám Rudolf II. byl velkým fanouškem alchymie a velmi št ě d ř e ji podporoval. Jak jde vid ě t ve filmu, mnozí z rádoby alchymist ů o alchymii nev ě d ě li skoro nic a jen vyu ž ivali císa ř ovi pohostinosti. Ke komické situaci dochází, kdy ž alchymisté císa ř i tvrdí, ž e vynalezli elixír mládí. Císa ř jim uv ěř í a p ř i pohledu na peka ř e Mat ě je, který vypadá jako císa ř za mlada si skute č n ě myslí, ž e omládl. Film krásn ě vykresluje atmosféru alchymist ů, astrolog ů, hv ě zdá řů a um ě lec ů na pra ž ském dvo ř e.

23 Alchymie v nau č né literatu ř e Ilustrovaný encyklopedický slovník: Období ve vývoji chemie(4.-17. století). Vyvinula se z prvních poznatk ů ř emeslné výroby, zvlášt ě p ř i zpracování kov ů, barviv a lé č iv. Vznikla ve starém Egypt ě a nezávisle té ž v Indii a Č ín ě. Z Egypta se rozšírila p ř es Špan ě lsko do Evropy. V Č echách dosáhla vrcholu v 17. století za Rudolfa II. P ř es své omyly byla d ů le ž itým vývojovým stupn ě m p ř em ě ny látek. Byla objevena ř ada nových látek a nových chemických postup ů. Sv ě t v ě dy a techniky: Prvotní chemie, které ř íkáme achymie byla sm ě sí kouzel a tápání, Asi od roku 300 n.l. se alchymisté pokoušeli vyrobit ylato z levných kov ů, nap ř. z olova a rtuti. Sna ž ili se rovn ěž najít elixír ž ivota, lé č ivý p ř ípravek, který by lidský ž ivot prodlou ž il. I kdy ž se jejich snahy nesetkaly s úsp ě chem, vynašli zp ů sob, jak navzájem odd ě lovat látky, a p ř ipravovat je v ryzím stavu. P ř itom objevili i spoustu dosud neznámých látek. Ilustrovaný encyklopedický slovník: Období ve vývoji chemie(4.-17. století). Vyvinula se z prvních poznatk ů ř emeslné výroby, zvlášt ě p ř i zpracování kov ů, barviv a lé č iv. Vznikla ve starém Egypt ě a nezávisle té ž v Indii a Č ín ě. Z Egypta se rozšírila p ř es Špan ě lsko do Evropy. V Č echách dosáhla vrcholu v 17. století za Rudolfa II. P ř es své omyly byla d ů le ž itým vývojovým stupn ě m p ř em ě ny látek. Byla objevena ř ada nových látek a nových chemických postup ů. Sv ě t v ě dy a techniky: Prvotní chemie, které ř íkáme achymie byla sm ě sí kouzel a tápání, Asi od roku 300 n.l. se alchymisté pokoušeli vyrobit ylato z levných kov ů, nap ř. z olova a rtuti. Sna ž ili se rovn ěž najít elixír ž ivota, lé č ivý p ř ípravek, který by lidský ž ivot prodlou ž il. I kdy ž se jejich snahy nesetkaly s úsp ě chem, vynašli zp ů sob, jak navzájem odd ě lovat látky, a p ř ipravovat je v ryzím stavu. P ř itom objevili i spoustu dosud neznámých látek.

24 Odvolávky v textu 1 - Plútarchos, pou ž ito z knihy “ Abeceda Stvo ř ení” od D. Ž. Bora, 118 str., nakl. Trigon, vydáno v roce 1993 2 - Tractatus Aristotelis alchymistae ad Alexandrum Magnum de Lapide philosophico - Strsssburg roku 1613 3 - P ř evzato z podivuhodné básn ě Gualtera de Castellione, kterou vydal roku 1863 F. A. W. Muldener v Leipzigu. 4 - P ř evzato z knihy J.K. Rowlimgové Harry Potter a Kámen mudrc ů z roku 2000. 5 - Opis z knihy Paula Coelha Alchymista z roku 1993 1 - Plútarchos, pou ž ito z knihy “ Abeceda Stvo ř ení” od D. Ž. Bora, 118 str., nakl. Trigon, vydáno v roce 1993 2 - Tractatus Aristotelis alchymistae ad Alexandrum Magnum de Lapide philosophico - Strsssburg roku 1613 3 - P ř evzato z podivuhodné básn ě Gualtera de Castellione, kterou vydal roku 1863 F. A. W. Muldener v Leipzigu. 4 - P ř evzato z knihy J.K. Rowlimgové Harry Potter a Kámen mudrc ů z roku 2000. 5 - Opis z knihy Paula Coelha Alchymista z roku 1993

25 Pou ž itá literatura a zdroje D. Ž. Bor - Nap ř í č ř íší královského um ě ní, nakladatelství Trigon,vydáno roku 1995, po č et stran: 215. ISBN 80-85320-51-7 Sv ě t v ě dy a techniky, Simon Adams, Neil Ardley a spol., nakladatelství Slovart, vydáno roku 1991.161 stran. ISBN 80-7209-092-5. Ilustrovaný encyklopedický slovník, kolektiv autor ů Encyklopedického ústavu Č eskoslovenské akademie v ě d, vydala Academia v Praze roku 1980. 976 stran. ISBN 505-21-856 J.K. Rowlingová - Harry Potter a Kámen Mudrc ů, Albatros 2000, po č et stran 285. P ř eklad Vladimír Medek. ISBN 80-00-00788-6. Paulo Coelho - Alchymista, nakladatelství Argo, rok vydaní 1993, po č et stran 141, p ř eklad Pavla Lidmilová. ISBN 80-7203-241-0 Internetový portál www.csfd.czwww.csfd.cz D. Ž. Bor - Nap ř í č ř íší královského um ě ní, nakladatelství Trigon,vydáno roku 1995, po č et stran: 215. ISBN 80-85320-51-7 Sv ě t v ě dy a techniky, Simon Adams, Neil Ardley a spol., nakladatelství Slovart, vydáno roku 1991.161 stran. ISBN 80-7209-092-5. Ilustrovaný encyklopedický slovník, kolektiv autor ů Encyklopedického ústavu Č eskoslovenské akademie v ě d, vydala Academia v Praze roku 1980. 976 stran. ISBN 505-21-856 J.K. Rowlingová - Harry Potter a Kámen Mudrc ů, Albatros 2000, po č et stran 285. P ř eklad Vladimír Medek. ISBN 80-00-00788-6. Paulo Coelho - Alchymista, nakladatelství Argo, rok vydaní 1993, po č et stran 141, p ř eklad Pavla Lidmilová. ISBN 80-7203-241-0 Internetový portál www.csfd.czwww.csfd.cz


Stáhnout ppt "AlchymieAlchymie Královské umění. Alchymie a její p ů vod Alchymie jako v ě da a její pojmenování má n ě kolik teorií o míst ě a č asu vzniku. Dodnes."

Podobné prezentace


Reklamy Google