Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní poplatky a jejich správa podle daňového řádu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní poplatky a jejich správa podle daňového řádu"— Transkript prezentace:

1 Místní poplatky a jejich správa podle daňového řádu

2 Místní poplatky Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce obecně závaznou vyhláškou zavést tyto místní poplatky: poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

3 Místní poplatek ze psů Osoba poplatníka – pouze s trvalým pobytem v obci x nelze přihlásit psa např. na nemovitost (chatu, chalupu, pokud zde nemá držitel trvalý pobyt) Základem evidence jsou vždy přihlašovací lístky – zavedou se při vzniku poplatkové povinnosti a podle potřeby se průběžně aktualizují, není nutné je např. podepisovat každoročně Dlužné nedoplatky – vyměřování: je důležitá součinnost s poplatníkem, aby bylo skutečně zjištěno, zda existuje poplatková povinnost, tedy zda psa stále drží; zaslat výzvu dle ust. § 92 odst. 4 DŘ (určí se lhůta plus sankce za nesplnění) - jestliže poplatník nespolupracuje, bude vyměřováno podle pomůcek (poplatková povinnost dle minulého roku, musí však být ověřen skutečný počet držených psů, doba držby, stáří apod. – zejména svědecké výpovědi, místní šetření, výzva na veterináře apod.) Sazba pro poživatele důchodů – pobírá-li důchod, platí sníženou sazbu bez ohledu na to, zda pobírá např. dva důchody souběžně Osvobození se uplatňuje doložením důvodu, který posoudí správce poplatku (zejména u čestných prohlášení), nevydává se rozhodnutí

4 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
V OZV musí být vždy provedena specifikace zpoplatněných VP – nejčastěji formou mapy s vyznačením, výpisem ulic, výpisem parcelních čísel; je-li vymezení provedeno v příloze k OZV, musí být odkaz na přílohu přímo v textu OZV a příloha musí řádně viset na úřední desce a vyznačí se na ni data vyvěšení a snětí Přihlašovací lístky a následně spisy se použijí zejména u dlouhodobých nebo opakujících se užívání VP Základem je spolupráce s poplatníkem – musí se přihlásit ke své poplatkové povinnosti; u tohoto poplatku je důležitá i vyhledávací činnost správce poplatku – např. z místních šetření, vlastního povědomí, svědecké výpovědi apod. Trvalé parkovací místo - musí předcházet silniční správní řízení o vyhrazení tohoto místa a jeho následné osazení dopravní značkou (jedná se o tzv. zvláštní užívání komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů); poté se poplatník přihlásí k poplatkové povinnosti Při vyměřování je základem výzva podle ust. § 92 odst. 4 DŘ Nespolupracuje-li poplatník ani po výzvě, musí být užívaní VP řádně zdokumentováno (místní šetření, příp. fotografie, zákresy, svědecké výpovědi apod.) Příjmy z pronájmu x poplatek za VP – vybírat lze paralelně, nelze zaměňovat, je doporučeno osvobodit užívání, které probíhá na základě smlouvy; dbát na způsob účtování příjmů z pronájmu a místního poplatku Poplatníkem může být i obec, užívá-li VP a není přitom osvobozena v OZV – aktuální zejména u investičních akcí velkého rozsahu

5 Místní poplatek z ubytovací kapacity / za lázeňský n. rekreační pobyt
Ubytovací kapacita – poplatníkem je ubytovatel, který poskytl přechodné ubytování za úplatu - poplatek se platí za každé využité lůžko a den; paušál musí být přímo v OZV - zařízení určená k přechodnému ubytování – nejsou to rodinné domy ani byty Lázeňský n. rekreační – poplatníkem je fyzická osoba, která v místě pobývá - ubytovatel je plátcem, který poplatek odvádí SD a odpovídá za něj - základním znakem je přechodnost pobytu a jeho úplata Základem evidence u obou poplatků je evidenční (ubytovací) kniha

6 Místní poplatek za VHP/VLT
Poplatek je s účinností od zrušen, je proto nutné zrušit i odpovídající OZV nebo jejich části (týkající se poplatku za VHP a VLT); nahrazeno odvodem Nedoplatky za roky předcházející budou dořešeny podle dosavadní právní úpravy Problematické zůstává i nadále vyměření poplatku za VLT – soudně dosud řešena pouze tzv. konkludentní vyměření, kde jsou nyní dva vzájemně rozdílné rozsudky NSS V současné době probíhá u Ústavního soudu plenární posouzení předběžné otázky, týkající se samotného způsobu přijetí novelizace ZMP v části poplatku za JTHZ – soudy přerušily rozhodování o správních žalobách Pokud je vyměřováno, je nutné mít doloženy všechny okolnosti, zejména dobu a místo Základem je spolupráce s poplatníkem, vychází se rovněž z rozhodnutí, kterými MF povolilo provoz VLT Sporné otázky týkající se předmětu zpoplatnění, příp. doby zpoplatnění nebyly dosud vyřešeny

7 VHP Nový způsob odvodů za provoz VHP od roku 2012
Výše správního poplatku jednotná 5.000,- za žádost bez ohledu na počet VHP a bez ohledu na to, zda bude žádosti vyhověno či nikoliv Poplatek za změnu povolení činí 3.000,- Kč a vybírá se vždy, když dochází ke změně jakékoliv části výroku rozhodnutí (změna odpovědné osoby, duplikát známky, je-li číslo v rozhodnutí apod.) V rozhodnutí mohou být obsaženy další povinnosti k řádnému provozu VHP Uvádět jméno přebírající osoby a kontrolovat její plnou moc V řízení se postupuje dle správního řádu; lhůta pro vyřízení žádosti je 30, resp. 60 dní – provozovatel tomu musí přizpůsobit žádost OZV o omezení, příp. zákazu provozu VHP Je-li na základě OZV zamítána žádost, musí být rozhodnutí určité, srozumitelné a jednoznačné Rozsudek NSS o zákazu účasti hry osobám mladším 18 let, a to i vizuální formou (5 Afs 26/2011)

8 Místní poplatek za komunální odpad - poplatník
1) Poplatník: - fyzická osoba s trvalým pobytem v obci (dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) - fyzická osoba s povoleným přechodným nebo trvalým pobytem (zákon č. 326/1999 Sb.) - fyzická osoba pobývající na území ČR přechodně déle než 3 měsíce (zák. č. 326/1999 Sb.) - fyzická osoba, které byl udělen azyl nebo dočasná ochrana (zákon č. 325/1999 Sb.) Trvalý pobyt občanů ČR – každý občan má trvalý pobyt, ohlašovna má stejný charakter Cizinci: základní dělení je na občany EU a občany třetích zemí Občan EU nemusí žádat o přechodný pobyt, může si požádat o trvalý pobyt Občan třetí země: - dělení na bezvízové země a země s nutností víza - musí se vždy přihlásit na cizinecké policii podle místa pobytu - pobyt nad 90 dnů vyžaduje dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu - zelená / modrá karta – druhy dlouhodobých pobytů Azyl nebo doplňková ochrana a dočasná ochrana cizince Cizinci jsou evidováni prostřednictvím cizinecké policie, musí hlásit změny v údajích Problematika zjišťování místa pobytu cizince, registry osob 2) Poplatník – fyzická osoba - vlastník nemovitosti: rekreačního objektu, bytu nebo domu, v nichž není hlášen žádný trvalý pobyt - vztahuje se na všechny nemovitosti, nikoli jen rekreační objekty - ve výši poplatku za 1 fyzickou osobu - u spoluvlastnictví společně a nerozdílně - problematika zjišťování údajů o trvalém pobytu v bytech

9 PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Správce místního poplatku: Fyzická osoba : Trvalý pobyt Cizinec s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dní Cizinec s pobytem nad 3 měsíce Azyl Jméno, příjmení fyzické osoby-poplatníka/společného zástupce:………………………………………… Rodné číslo/datum narození:…………….………………………………………………………….……………………… Adresa pobytu:…………………………………………………………………………………………………………………….. Poplatková povinnost vznikla od……………………. PROHLÁŠENÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE (poplatník vyplní jen, je-li současně společným zástupcem) společný zástupce za domácnost společný zástupce za rodinný dům společný zástupce za bytový dům POPLATEK JE ODVÁDĚN ZA TYTO POPLATNÍKY (uveďte jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresu trvalého nebo přechodného pobytu jednotlivých poplatníků) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné. V………………………………dne…………………………Podpis poplatníka:

10 PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Prohlášení fyzické osoby, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nacházející se na území obce …..….., ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba POPLATNÍK Jméno, příjmení poplatníka:……………………………….….…………………….……………………….……………………. Rodné číslo/datum narození poplatníka:…………….……………………………………………………………………... Adresa trvalého pobytu:……………………………………………………………………………….……………………………. Kontaktní adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu:…………………………………..……………………… Vlastníkem, popř. spoluvlastníkem od……………………….. Stavba určená k individuální rekreaci Byt Rodinný dům ADRESA: …………………………………………………………………….……………………………………………………………. DALŠÍ SPOLUVLASTNÍCI Identifikační údaje dalších spoluvlastníků (jméno, příjmení, r. č./datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. kontaktní adresa): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné. V………………………………dne…………………………Podpis poplatníka:

11 Místní poplatek za komunální odpad
Novely zákona v roce 2012: zákon č. 142/2012 Sb. – stanovení pravomoci obecním a krajským úřadům získávat informace ze základních registrů - účinnost zákon č. 174/2012 Sb. – novela poplatku za KO - účinnost od : rozšířen okruh poplatníků zvýšena horní hranice sazby poplatku - druhá složka zvýšena až na 750,-Kč sazba – musí odpovídat vždy nákladům nebo může být nižší rozúčtování skutečných nákladů - v OZV nebo dohledatelné v účetnictví zavedena společná odpovědnost nezletilého poplatníka a jeho zákonného zástupce: je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich solidární odpovědnost za zaplacení poplatku platí poprvé u poplatkové povinnosti za rok 2013 není podstatné, komu je dítě svěřeno do péče (musí však zůstat zachována rodičovská práva)

12 Místní poplatek za komunální odpad
Účinnost OZV stanovovat až od roku 2013 Obce mohou OZV od připravovat, účinnost musí nastat až od okruh poplatníků musí být zachován v souladu se ZMP ohlašovací povinnost vychází i nadále z § 14a ZMP (ne dle DŘ) (obecní a krajské úřady mohou využívat pro účely řízení referenční údaje ze základních registrů a informačních systémů) Osvobození - musí být stanoveno nediskriminačním způsobem - musí být formulováno jasně a přesně - obecně - ne jmenovitě - neměl by být omezován způsob prokazování V zákoně osvobození stanoveno není, v OZV pak zohlednit konkrétní podmínky v obci (nezdržování se, nezletilí, studující, ohlašovna, ...).

13 Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného KO
Částka až 250,- Kč za osobu a kalendářní rok b) Částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750,- Kč na osobu a kalendářní rok Netříděný kom. opad: - směsný KO (pol Katalogu odpadů, který je přílohou vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.) - objemný odpad (pol Katalogu odpadů) Co lze zahrnout do skutečných nákladů: pořízení, údržba, obnova a shromažďování prostředků (popelnice, pytle, odpadkové koše na území obce…) náklady na provoz sběrných dvorů (jen v části nakládání s NKO) přeprava odpadů náklady na jejich odstranění: poplatek za uložení na skládku, cena uložení odpadu do spalovny využívání vlastní mechanizace, vč. mzdových nákladů na pracovníka Nelze zahrnout: - např. likvidace černých skládek Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti FO a který je uveden jako KO v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u PO nebo FO oprávněných k podnikání (z.č. 185/2001 Sb., o odpadech)

14 Místní poplatky – obecné poznatky
Poznatky z kontrol - stanovovat v OZV splatnost při vzniku popl. povinnosti během roku po datu řádné splatnosti - stejná sazba pro všechny skupiny poplatníků - skutečné náklady na sběr a svoz NKO musí být dohledatelné v účetnictví - změny sazby u ročních sazeb poplatku a osvobození stanovovat k počátku poplatkového období - dědictví – přihlašovat nedoplatky do dědického řízení, vyčkat usnesení o dědictví - doporučená osvobození v OZV - dle místních podmínek - osvobozovat (i stanovovat úlevy) pouze obecně, ne jmenovitě - ohlašovací povinnost (nejde o registraci dle § DŘ) - stanovit ke vzniku, změně i zániku poplatkové povinnosti - ohlašovací povinnost nestanovovat do protokolu (nebo dodržet náležitosti protokolu dle DŘ) - dokládat důvody osvobození - vyměřovat nedoplatky, aby nedocházelo k prekluzi - vyměřovat až po skončení poplatkového období - vést spisy na jednotlivé poplatníky - počínaje vyměřením - orgánům obce sdělovat pouze obecné údaje související se správou daní, povinnost mlčenlivosti - neprojednávat jednotlivé poplatníky jmenovitě v orgánech obce

15 Lhůty pro stanovení daně
Základní lhůta je tříletá ode dne splatnosti, má charakter prekluzivní. Maximální lhůta je deset let, došlo-li k jejímu prodloužení. Lhůta se stává čtyřletou tehdy, pokud v posledních 12 měsících před jejím uplynutím byl učiněn úkon, který de facto prodlužuje vyměřovací řízení: bylo oznámeno rozhodnutí o stanovení daně – tedy doručen platební výměr Bylo zahájeno řízení o MOP nebo MDP Bylo oznámeno rozhodnutí ve věci OP nebo DP – tedy doručeno Bylo oznámeno rozhodnutí o nicotnosti – tedy doručeno rozhodnutí o nicotnosti platebního výměru Lhůta se přeruší a začne běžet nová tříletá v případě zahájení daňové kontroly ode dne tohoto zahájení a při řádném daňovém tvrzení, které se však neuplatní u MP – u MP proto může dojít k přerušení výjimečně. Lhůta neběží je-li vedeno řízení před soudem (správní soudnictví) nebo je před soudem vedeno řízení o otázce, o níž může rozhodnout pouze soud (otázka s vyměřováním související, např. dědictví, vlastnictví apod.) od zmeškání odvolací lhůty do oznámení rozhodnutí o jejím navrácení v předešlý stav od marného uplynutí úložní doby do doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena neúčinnosti doručení Upravit řádně splatnost v OZV, a to i splatnost během roku. Jestliže lhůta začala běžet ještě dle ZSDP, posoudí se počátek jejího běhu podle ZSDP, stejně tak účinky, které vyvolaly právní následky. Délka a další okolnosti se posoudí již podle DŘ. Vyměřování MP s roční sazbou až po skončení celého poplatkového období.

16 Platební výměr § 11 odst. 1 ZMP- pokud není poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměření platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem Náležitosti PLVY: - označení SD, který rozhodnutí vydal - číslo jednací, popř. č. platebního výměru – jednoznačná identifikace - označení příjemce rozhodnutí – jméno, příjmení, datum narození (rodné číslo), místo pobytu - výrok - právní předpisy, částka, č. účtu - vyměření zvýšení- formulace: za nezaplacení v termínu splatnosti - lhůta plnění – také ve výroku - odůvodnění – nutné vždy - poučení – informace o místu podání odvolání, lhůtě, formě (odvolání nemá odkladný účinek) - podpis úřední osoby - jméno, příjmení, pracovní zařazení, úřední razítko - datum, kdy byl podepsán - srozumitelnost, jednoznačnost, přezkoumatelnost Každému poplatníkovi se vyměřuje zvlášť, a to jednotlivá poplatková období a jednotlivý poplatek Platební výměry vyměřovat až po konci roku – jinak zvýšená administrativa poplatku Vyměření splátek - až nezaplatí celý poplatek

17 Platební výměr č. …na místní poplatek
Obecní úřad/Městský úřad/Úřad městyse ……………. Odbor …… (nebo bez uvedení odboru) adresa úřadu Č.j.: ………… V …… dne ………….  Platební výměr č. …na místní poplatek Obecní úřad/Městský úřad/Úřad městyse ……………… jako správce daně podle ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vyměřuje jméno a příjmení nebo název/firma poplatníka, datum narození nebo IČ, adresa trvalého pobytu/místa podnikání nebo sídla, příp. doručovací adresa (dále jen „poplatník“) + případně též uvedení zástupce poplatníka (např. zákonného zástupce), dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. ………… obecně závazné vyhlášky obce………..č……………… a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za ……….. za poplatkové období …….. ve výši ………… Kč (slovy:……..). Vyměřený místní poplatek je splatný do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto platebního výměru na účet obce/města/městyse ……….. číslo ……………….. vedený u ………..banky, variabilní symbol …………… nebo přímo na pokladně Obecního úřadu/Městského úřadu/Úřadu městyse …………..   Odůvodnění Podle obecně závazné vyhlášky obce/města/městyse ……….. č. …… o ……… a v souladu s ust. § …… zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vznikla poplatníkovi poplatková povinnost k místnímu poplatku za ………………. za období………….ve výši ………….Kč. Poplatník svou poplatkovou povinnost nesplnil a ve lhůtě splatnosti stanovené výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou do ……….. místní poplatek neuhradil, proto Obecní úřad/Městský úřad/Úřad městyse ………… jako správce daně přistoupil k vyměření místního poplatku platebním výměrem.

18 Poučení   Proti tomuto platebnímu výměru lze podle ust. § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím Obecního úřadu/Městského úřadu/Úřadu městyse ……………... Odvolání nemá odkladný účinek (ust. § 109 odst. 5 citovaného zákona).    Otisk kulatého úředního razítka s malým státním znakem podpis úřední osoby, jméno, funkce Rozdělovník Bude-li se jednat o poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, musí být vyměřováno plátci poplatku. V platebním výměru pak ustanovení ust. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích bude nahrazeno ust. § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích. Současně bude v platebním výměru nahrazeno označení „poplatník“ slovem „plátce“ a povinnost „poplatková“ bude nahrazena uvedením povinnosti „platební“. V případě, že poplatník sice místní poplatek uhradil, ale s jeho platbou bylo naloženo dle ust. § 152 daňového řádu a platba byla převedena na úhradu dřívějších nedoplatků, popíše se tento postup v odůvodnění platebního výměru.  V odůvodnění rozhodnutí je nutné co nejvíce popsat skutkový stav, tzn. kdy vznikla poplatková povinnost (např. u psa nebo veřejného prostranství se nejedná vždy o poplatek za celý rok), v jaké výši (jak byl poplatek spočítán – např. pes poměrně podle měsíců, veřejné prostranství podle výměry apod.), zda a jak byl poplatník vyzýván neformálně k úhradě. Jestliže poplatník nespolupracoval, konkretizuje se postup dokazování správce poplatku, pokud proběhlo – uvede se, že byla zaslána výzva podle ust. § 92 odst. 4 daňového řádu, jak na ni poplatník reagoval, co sdělil a jak se s tímto správce poplatku vypořádal. Dále se popíše, jestli a jakým způsobem probíhalo další dokazování – svědecká výpověď, místní šetření apod. Pokud musel správce poplatku přistoupit k použití pomůcek, musí být toto výslovně uvedeno, pomůcky specifikovány a odůvodněny. Jestliže se při dokazování nebo při použití pomůcek objeví okolnosti, které svědčí ve prospěch poplatníka, budou použity a v odůvodnění popsány.

19 Hromadný předpisný seznam
Způsob vyměřování místních poplatků, využitelný u vyměřování nedoplatků většímu množství subjektů – zejména komunální odpad Doručování probíhá vyvěšením vyhlášky a zpřístupněním seznamu u správce daně Oznámení o době zpřístupnění seznamu se vyvěšuje na úřední desku na dobu nejméně 30 dnů, přičemž 30. dnem je oznámení doručeno; seznam se u správce daně zpřístupňuje na dobu nejméně 30 dnů, 30. dnem od zpřístupnění je doručeno – musí být dodrženy obě podmínky i lhůty Při nahlížení do seznamu může být subjektu zpřístupněna pouze část týkající se jeho nedoplatku, nezpřístupňuje se jednotlivci seznam jako celek - mlčenlivost Obecné náležitosti jsou totožné jako u rozhodnutí podle daňového řádu – výrok, odůvodnění, poučení o odvolání Odůvodnění a poučení může být obsaženo až za všemi výrokovými částmi, jestliže je stejné pro více poplatníků, tedy neliší se důvody ani okolnosti vyměření a nejsou-li v něm uváděny identifikační údaje jednotlivých poplatníků O tom, že se subjekt seznámil se svou vyměřenou daní nahlédnutím do seznamu, se učiní poznámka s podpisem Lze zároveň vyměřit i navýšení, které musí být odůvodněno Vyměřovat až po skončení poplatkového období V případě odvolání se postupuje nadřízenému orgánu část týkající se odvolatele, ostatní části HPS nabudou právní moci a stanou se vykonatelnými Dodržovat mlčenlivost i při postoupení k vymáhání – pouze část týkající se konkrétního dlužníka Do jednotlivých spisu učinit poznámku o HPS, nemusí se zakládat celý HPS do všech spisů dlužníků

20 místní poplatek za …………
Obecní úřad … odbor………č. j Datum………. HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM na místní poplatek za …………….za rok ……….. Obecní úřad/Městský úřad/Úřad městyse ……………… jako správce daně podle ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), vyměřuje dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a dle čl. ………… obecně závazné vyhlášky obce………..č……………… a v souladu se daňovým řádem místní poplatek za ………… níže uvedeným poplatníkům, kteří nezaplatili tento místní poplatek včas nebo ve správné výši za poplatkové období roku ……takto: Č. j. (znovu opakovat vždy v záhlaví listu, aby nedošlo k záměně) Poplatníkovi – jméno, příjmení, RČ nebo datum narození, bydliště, zástupce – se vyměřuje se poplatek ve výši ……………Kč, slovy ………………….. Zvýšení místního poplatku za jeho nezaplacení řádně a ve správné výši se vyměřuje v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích ve výši ……….Kč, slovy……………. Celková poplatková povinnost činí …………….Kč, slovy………………. Vyměřený poplatek, včetně jeho navýšení, je splatný do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto platebního výměru na účet obce ……….. číslo ……………….. vedený u ………..banky,variabilní symbol …………… nebo přímo na pokladně Obecního úřadu……….. Č. j. – následuje další poplatník se stejnými údaji Odůvodnění následuje po výroku, resp. po všech výrocích, u nichž bude odůvodnění totožné. Uvede se v něm opět popis skutkových okolností a důvod vyměření. Při nahlížení do odůvodnění opět nesmí být zpřístupněny jiné údaje, než ty, které se týkají konkrétního poplatníka. Jsou-li odůvodnění různá, musí následovat vždy po výroku u každého jednotlivého poplatníka.

21 Poučení Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (ust. § 50 odst. 2 daňového řádu). Proti tomuto hromadnému předpisnému seznamu lze podle ust. § 109 zákona daňového řádu podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení Obecního úřadu ………………..Odvolání nemá odkladný účinek (ust. § 109 odst. 5 citovaného zákona). Otisk kulatého úředního razítka s malým státním znakem podpis úřední osoby, jméno, funkce

22 Subjekty daňového řízení
Poplatkové řízení je daňovým řízením. DŘ se použije, nestanoví-li ZMP jinak. Subjekty daňového řízení jsou správce daně (poplatku) a osoby zúčastněné na daňovém řízení. Správce daně – správa poplatků je výkonem přenesené působnosti, kterou vykonává obecní úřad (nutnost používat odpovídající označení písemností a razítek). - úřední osoby – mají pověření k plnění úkolů na úseku daňového řádu, a to buď generální nebo pro jednotlivé úkony (doručování, vymáhání apod.); úřední záznam o určení úřední osoby. Osoby zúčastněné na daňovém řízení jsou daňové subjekty a tzv. třetí osoby. - daňové subjekty u MP – plyne přímo ze ZMP: poplatník a plátce - třetí osoby - mají v daňovém řízení zvláštní práva a povinnosti (svědci, osoby dožádané apod.) Za právnickou osobu jedná její statutární orgán nebo prokurista – vyplývá z OR (nutnost vždy ověřovat!) - jiná osoba může jednat na základě pověření - i u prokury se doručuje právnické osobě (x od plné moci, kdy se doručuje zmocněnci) Dbát na řádné označování daňových subjektů i dalších osob – např. zahraniční společnosti s pobočkami v ČR, které jsou organizačními složkami

23 Způsobilost Daňový subjekt jedná se správcem daně v rozsahu své způsobilosti k právním úkonům, nemá-li plnou procesní způsobilost, musí být zastoupen zástupcem. Problematika procesní způsobilosti nastává u místních poplatků zejména u nezletilých poplatníků, kteří musí být v daňovém – poplatkovém řízení zastoupeni, a to primárně zákonným zástupcem. Tato skutečnost však neznamená, že by zákonný zástupce vstupoval do daňové – poplatkové povinnosti nezletilého – poplatníkem nadále zůstává nezletilé dítě – konstrukce solidární odpovědnosti rodiče za nedoplatky nezletilého. Vzhledem k tomu, že se doručuje prostřednictvím zákonného zástupce, lze z důvodu hospodárnosti zaslat v jedné obálce písemnost určenou jak zákonnému zástupci, tak nezletilému dítěti, na obálce se poté uvedou č. j. všech obsažených písemností, aby bylo možné vykázat doručení.

24 Zástupce DŘ rozlišuje zástupce zákonného, ustanoveného, zmocněnce, společného zmocněnce a společného zástupce SD jedná se zástupcem a doručuje mu – to i tehdy, mají-li různé doručovací adresy; zastoupení však nevylučuje, aby SD vyzval přímo zastoupeného k určitému úkonu, je-li jeho osobní účast nezbytná; o této skutečnosti musí být bezodkladně vyrozuměn i zástupce Jako daňový subjekt však zůstává stále zastoupený – musí být takto řádně označován na všech rozhodnutích! Zákonný zástupce je nejčastěji u osob nezletilých, kdy je jím jeden z rodičů; dále se jedná o případy soudem určeného zástupce – např. u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům Zmocněnec je zástupce na základě plné moci – plná moc musí mít vymezený rozsah a musí být písemná nebo udělená do protokolu. V téže věci může jednat pouze jeden zmocněnec. Plná moc je účinná vůči SD okamžikem, kdy je u něj uplatněna (písemně nebo do protokolu). Jedná-li zmocnitel a zmocněnec rozdílně, je rozhodující jednání zmocnitele. Při nedostatcích v plné moci je nutné zmocněnce, příp. zmocnitele, vyzvat k odstranění vad. Společný zmocněnec nebo zástupce je u daňových povinností vznikajících více subjektům (typicky MP za KO u vlastníků zpoplatněných nemovitostí). Tyto osoby jsou povinny určit si společného zmocněnce; neučiní-li tak ani na výzvu SD, je jim ustanoven společný zástupce. - Rozhodnutí o ustanovení se doručí pouze tomuto zástupci, ostatní se pouze vyrozumí. Proti rozhodnutí o společném zástupci se nelze odvolat. SD dále jedná se společným zmocněncem nebo zástupcem, není-li nutný právní úkon některého ze zastoupených subjektů.

25 Ustanovený zástupce SD ustanovení zástupce následujícím subjektům, jestliže si samy nezvolily zmocněnce: Osobě, která nemá plnou procesní způsobilost a nemá zákonného zástupce nebo ji nemůže zastupovat (např. soudem nebyl dosud určen opatrovník, příp. dlouhodobá nemoc zák. zástupce a podobný prokazatelný důvod) Právnické osobě, která nemá osobu způsobilou jednat jejím jménem – nejsou zvoleny stat. orgány nebo nekonají Osobě neznámého pobytu nebo sídla – neznámé sídlo u právnických osob je fakticky při doručování vyloučeno skutečností, že tyto osoby mají ze zákona zřízeny datovou schránku, do níž se doručuje, proto není nutné zjišťovat, zda na adrese uvedené v OR skutečně sídlí a provozují činnost Jedná se zejména o osoby neznámého faktického pobytu, tedy osoby, kterým nelze doručit na adresu trvalého pobytu. Osobě stižené přechodnou duševní poruchou, která jí brání samostatně jednat Osobě, které brání jiná překážka – tato formulace by mohla být výkladem vztažena právě i na osoby, které se na adrese trvalého pobytu skutečně nezdržují, příp. ani nemohou (ohlašovna), tudíž nemohou si fakticky přebrat doručenou písemnost Ustanovený zástupce se vybírá nejprve z okruhu nejbližších osob. Zástupcem může být i právnická osoba (obec). Zástupcem nemůže být zaměstnanec SD. Nelze-li zástupce určit, je možné obrátit se na Komoru daňových poradců. Zástupce se ustanoví rozhodnutím. Osobě neznámého pobytu se rozhodnutí o ustanovení zástupce doručuje veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí lze zrušit ze stanovených důvodů, příp. může zaniknout.

26 Podání Podání § 70 DŘ - podání je úkon směřující vůči správci daně
- je posuzováno podle obsahu nikoliv podle formálně právního označení (případný nesoulad odstraní správce daně tím, že podání správně právně kvalifikuje) - ochrana poplatníka - musí mít náležitosti: - kdo podání činí (osoba procesně způsobilá) - čeho se podání týká - co se v něm navrhuje (podání musí být určité a srozumitelné) - náležitosti jsou vymezeny pouze v obecné rovině Druhy forem podání: 1) písemné - listinnou zprávou 2) ústní do protokolu - musí být vlastnoručně podepsáno 3) elektronické - dat. zpráva s el. podpisem - pomocí datové zprávy, odeslána DS 4) tzv. neformální podání - úkon za použití datové zprávy bez el. podpisu - za použití jiných přenosových technik Nutno do 5 dnů potvrdit nebo opakovat způsoby 1)-3)

27 Vady podání Vady podání § 74 DŘ
Pokud má podání takové vady, že je nezpůsobilé k projednání nebo by nemohlo mít předpokládané účinky pro správu daní, SD vyzve podatele k odstranění vad Podání s vadami - vždy vyzvat k doplnění či odstranění vad V této výzvě - stanovit, v čem SD spatřuje vady podání a stanoví lhůtu k jejich odstranění - lhůta je správcovská, nejméně 8 dní. Musí být přiměřená tomu, aby se v ní vady daly odstranit. - stanoví následky  spojené s neodstraněním označených vad Po výzvě k odstranění vad : 1) podání je opraveno ve lhůtě, pak platí, že bylo předloženo řádně a včas 2) podání opraveno po lhůtě - vady podání tak nejsou zhojeny, podání se stane neúčinným. Takové podání nemůže vyvolat žádné právní následky. SD o tom pořídí úřední záznam a vyrozumí podatele. Vyrozumění může být i neformální ( ) 3) výzva zůstala bez odezvy- podání se stalo neúčinným, hledí se na něj, jako by nebylo učiněno. Vyrozumění není v tomto případě třeba.

28 Rozhodnutí, náležitosti
Rozhodnutí § DŘ Okamžik vydání rozhodnutí - kdy byl učiněn úkon k doručení - kdy byl podepsán úřední osobou Příjemce: ten, komu se ukládá povinnost nebo přiznává právo - je účinné okamžikem oznámení - doručení - jiný zaprotokolovaný způsob seznámení Náležitosti rozhodnutí § 102 DŘ -označení SD, který rozhodnutí vydal -číslo jednací popř. č. platebního výměru -označení příjemce rozhodnutí -výrok- právní předpisy, částka, č. účtu -lhůta plnění -poučení – informace o místu podání OP, lhůtě, formě, odkladném účinku OP -podpis úřední osoby - jméno, příjmení, pracovní zařazení, úřední razítko -datum, kdy bylo podepsáno -odůvodnění obsahuje, pokud zákon nestanoví jinak

29 Právní moc, vykonatelnost
Právní moc a vykonatelnost § 103 DŘ Právní moc = rozhodnutí je účinné a nelze se proti němu odvolat Vykonatelnost = existuje zákonná možnost vynucení splnění uložené povinnosti- rozhodnutí lze exekuovat. Podmínky vykonatelnosti: - rozhodnutí je účinné ( adresátovi bylo řádně doručeno, byl s rozhodnutím seznámen) - proti rozhodnutí se nelze odvolat (odvolání je nepřípustné nebo již uplynula lhůta k podání odvolání nebo se poplatník práva podat odvolání vzdal nebo vzal již podané odvolání zpět) - nebo odvolání nemá odkladný účinek a uplynula lhůta k plnění, pokud byla stanovena  Na žádost příjemce SD vyznačí na rozhodnutí doložku právní moci popř. vykonatelnosti

30 Dokumentace, spis, ohlašovací povinnost
O všech úkonech v daňovém řízení se vede dokumentace. Základem je evidence daňových subjektů. Ohlašovací povinnost nahrazuje u MP registrační daňovou povinnost. ZMP stanoví, že obec si upraví v OZV lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti. Ohlašovací povinnost samotná a její rozsah jsou stanoveny přímo ZMP. Nesplnění ohlašovací pokuty může být po výzvě stiženo pořádkovou pokutou. Nedochází-li ke změnám ohlášených údajů, postačí ohlášení k poplatkové povinnosti pouze při vzniku poplatkové povinnosti, dále se provádí pouze aktualizace. Ohlašovací povinnost se plní prostřednictvím přihlašovacích lístků, obdobně jako o daňových přiznání. Poplatník by měl lístek sám podepsat. Je-li zástupce u KO, vyplní osoby, za něž poplatek odvádí. Přihlašovací lístky - zejména u poplatků, kde SD nemá přesné vlastní informace o předmětu poplatku – např. pes, dlouhodobé užívání VP, KO u vlastníků nemovitostí apod. Je-li zahájeno daňové řízení, musí být zaveden spis se všemi náležitostmi – první listinou je záznam o určení úřední osoby, dále pak přihlašovací lístek a další dokumentace, vše zaevidováno prostřednictvím spisové služby. Spis se člení na části podle dílčích daňových řízení, významná je zejména část vyhledávací, která je neveřejná i pro daňový subjekt. O nahlížení do spisu se pořizuje úřední záznam, příp. protokol. Na žádost se pořizují opisy, výpisy, kopie apod. O ústních podáních a jednáních sepisuje SD protokol s náležitostmi, jehož stejnopis se předá zúčastněné osobě. Součástí protokolu může být i obrazový nebo zvukový záznam. Úřední záznam sepisuje SD o důležitých úkonech, které mají vztah ke správě daní – ústní sdělení, oznámení, telefonáty, obsah jiných spisů apod. Podepisuje jej úřední osoba s uvedením časového údaje.

31 Vyhledávací činnost, místní šetření
SD zjišťuje údaje o subjektech pro svou činnost i bez součinnosti těchto subjektů, a to i před zahájením samotného řízení. ověřování úplnosti evidence daňových subjektů – aktualizace údajů o trvalém pobytu, nahlížení do katastru nemovitostí, kontrola zpoplatňovaných veřejných prostranství apod. - využívání základních registrů - § 16 ZMP zjišťování údajů o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech – o všech dlužnících před zahájením exekučního řízení lze provádět majetková zjišťování - lustrace insolvenčního a obchodního rejstříku Informace lze pro účely poplatkového řízení zpracovávat a uchovávat; povinnost mlčenlivosti (úřední osoby) Místní šetření – operativní prostředek pro získání údajů pro správu daní; obhlídka na místě u daňového subjektu či u třetí osoby. Jedná se o zjišťování či ověřování dílčích otázek, nikoli komplexní zjišťování, kterému by svědčila daňová kontrola. - Pořizuje se protokol nebo úřední záznam - Lze pořizovat zvukové či obrazové záznamy s předchozím upozorněním - Právo vstupu na pozemek nebo do budov souvisejících s činností – netýká se zásadně soukromých obydlí, kde je ochrana z LZPS. - Přiměřenost místního šetření a použitých prostředků - Lze pořizovat opisy, výpisy, kopie, zapůjčit doklady a další věci, náklady nese daňový subjekt.

32 Dokazování, pomůcky Důkazní břemeno nese primárně daňový subjekt – povinnost ohlásit svou poplatkovou povinnost a následně ji splnit. Dokazování ve větší míře se uplatní např. u poplatku za VP, ze psů apod. Nesplní-li svou povinnost, přechází dokazování na SD. Zásada volného hodnocení důkazů; SD není při dokazování vázán pouze návrhy daňového subjektu Za důkaz může sloužit vše, co bylo získáno v souladu se zákonem a může sloužit k řádnému zjištění daně Neprovede-li SD určitý navrhovaný důkaz, musí toto své rozhodnutí dostatečně odůvodnit. Z rozhodnutí musí být zřejmé, které důkazy a proč byly použity a jak byly hodnoceny. Důkazní břemeno stíhá i SD – prokázat doručení písemností, skutečnosti pro užití fikce nebo právní domněnky Výslech svědka – musí být předvolán, předem se oznamuje konání výslechu rovněž daňovému subjektu - svědek musí být poučen, může odepřít výpověď, o výslechu se sepíše protokol Nesplní-li daňový subjekt svou povinnost a nelze-li daň proto řádně stanovit, použijí se k jejímu stanovení pomůcky – daňový řád dává jejich příkladmý výčet. SD musí před použitím pomůcek vynaložit snahu na součinnost s daňovým subjektem. Ve výroku rozhodnutí musí být uvedeno, že je stanovováno na základě pomůcek. Pomůcky si obstará SD i sám, bez součinnosti s daňovým subjektem. Musí být přihlédnuto i k okolnostem svědčícím ve prospěch subjektu, byť je sám neuplatňoval. Smyslem je stanovit daň ve výši, která nejpřesněji odpovídá skutečnosti.

33 Opravné prostředky Opravné a dozorčí prostředky § 108 DŘ
Rozhodnutí lze přezkoumat na základě: 1. Řádného opravného prostředku – odvolání, rozklad 2. Mimořádného opravného prostředku - návrh na povolení obnovy řízení 3. Dozorčího prostředku - nařízení obnovy řízení, - nařízení přezkoumání rozhodnutí Odvolání § 109 DŘ - přípustné, pokud jej DŘ nebo zvl. zákon nevylučuje - podání, kterým příjemce rozhodnutí žádá o jeho přezkoumání - je nepřípustné pouze proti odůvodnění Většinou nelze napadnou rozhodnutí procesní povahy Podává se u SD, která rozhodnutí vydal v první instanci Lhůta - 30 dní od doručení rozhodnutí S jeho podáním většinou není spojen odkladný účinek Odvolání postupovat nadřízenému orgánu vždy, neřešit, jestli je jenom do odůvodnění apod. Postupovat odvolacímu orgánu celé spisy v originále včetně doručenek

34 Řízení o odvolání Náležitosti odvolání § 112 DŘ
a) označení SD, který napadené rozhodnutí vydal b) označení odvolatele (zákon již nestanoví „přesné“ označení odvolatele) c) č. j., popř. č. platebního výměru nebo jiná identifikace rozhodnutí d) uvedení namítaných nesprávností nebo nezákonností e) označení důkazních prostředků f) návrh na změnu nebo zrušení Pokud odvolání trpí vadami, které znemožňují řádné projednání, SD vyzve odvolatele k odstranění Lhůta ne kratší 15 dní Poučení, jak má odstranit Pokud odvolatel vady neodstraní - SD řízení zastaví

35 Nicotnost rozhodnutí § 105 DŘ
Zjišťuje a prohlašuje správce daně nejblíže nadřízený Nicotné rozhodnutí - správce daně nebyl k vydání věcně příslušný - rozhodnutí trpí vadami, které je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným - je vydáno na základě jiného nicotného rozhodnutí Proti rozhodnutí o prohlášení nicotnosti se nelze odvolat. Byla-li vydána navazující rozhodnutí, prohlásí se též jejich nicotnost

36 Oprava zřejmých nesprávností
§ 104 DŘ SD opraví chyby v psaní, počtech, jiné zřejmé nesprávnosti (překlep, nesprávně uvedené datum, název, nesprávný součet jinak správných čísel) - na základě podnětu příjemce rozhodnutí nebo z vlastního podnětu Nápravu zajistí vydáním nového rozhodnutí Lhůty: v nalézací části DŘ - pokud neuplynula lhůta pro stanovení daně v platební části DŘ - dokud neuplynula lhůta pro placení daně Forma: opravné rozhodnutí. Musí obsahovat odůvodnění a je proti němu přípustné odvolání (které nemá odkladný účinek) Opravit lze záhlaví, výrok, odůvodnění i poučení. Opravit lze pravomocná i nepravomocná rozhodnutí. Nesmí sloužit k nápravě věcných chyb ( pak jen opravné a dozorčí prostředky dle § 108 DŘ)

37 Splátky a posečkání § 156 DŘ
Povolí se na žádost nebo z moci úřední rozhodnutím. Žádost musí být odůvodněná, musí z ní vyplývat okolnosti svědčící ve prospěch žadatele. Jedná se o důvody vážné újmy v případě neprodlené úhrady, ohrožení výživy daňového subjektu nebo odkázaných osob, potenciální možnosti zániku podnikání daňového subjektu, není-li možné vybrat daň najednou nebo při důvodném očekávání zániku povinnosti daň uhradit O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů, je zpoplatněna správním poplatkem 400,-Kč (z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položka 1 sazebníku). Lze povolit nejdříve ode dne splatnosti, a to i zpětně. Po dobu povolení se neplatí úrok z prodlení. Nelze povolit na dobu delší než je doba pro vybrání daně – aby nedošlo k prekluzi. Povolení splátek nebo posečkání jsou jedním z úkonů, který staví běh prekluzivní vymáhací lhůty.

38 Odpisy § 158 DŘ Odpis je účetní operace, kdy se dlouhodobě nevymožený nedoplatek převede na podrozvahu, aby nezkresloval stav aktuálního účetnictví. Nedoplatek na dani je možné odepsat tehdy, jedná-li se o nedoplatek buď nedobytný nebo nedoplatek, jehož vymáhání je spojeno se zvláštními a nepoměrnými obtížemi. Nedobytnost definuje odstavec druhý ust. § 158 DŘ jako stav, kdy byl nedoplatek bezvýsledně vymáhán na daňovém subjektu, příp. na jiných osobách, na nichž mohl být vymáhán nebo jehož vymáhání by nevedlo zřejmě k žádanému výsledku, příp. by vymáhací náklady přesáhly výtěžek takového vymáhání. Druhou situaci, tedy kdy je vymáhání nedoplatku spojeno se zvláštními a nepoměrnými obtížemi, DŘ nedefinuje, ovšem výkladově lze dospět k závěru, že se jedná o stav, kdy dlužník případně disponuje určitým majetkem, ale správce daně není objektivně schopen jej postihnout. Před provedením odpisu musí být kroky směřující k vybrání daně – tedy minimálně platební výměr a dále zjišťování majetku, příp. neúspěšné exekuce. Odepsaný nedoplatek musí být dále sledován a v případě zjištění majetku lze vést exekuci. Dlužník se o odpisu nevyrozumí (založí se do vyhledávací části spisu). Odpis se provádí příkazem k odpisu – úřední záznam. Nelze připustit zasahování orgánů samosprávy do rozhodování o odpisu. Na podrozvaze se nedoplatek vede po dobu pro vybrání daně. Osvobození se musí odstranit z účetnictví, nelze odepisovat chybně předepsané nedoplatky.

39 Příkaz k odpisu pohledávky pro nedobytnost
Odpisy Příkaz k odpisu pohledávky pro nedobytnost Obecní úřad …………. jako správce daně (dále jen „správce daně“) podle ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) vyměřil platebním výměrem č. j. ……………..ze dne …………………panu……………………(dále jen „dlužník“) místní poplatek za …………….za rok……………. Platební výměr nabyl právní moci dne………….. Dlužníkovi byla zaslána upomínka na nedoplatek dne………….. č. j. …………… Dlužník nereagoval a nedoplatek neuhradil. Správce daně provedl zjišťování postižitelného majetku dlužníka. Na základě dotazu na Českou správu sociálního zabezpečení bylo zjištěno, že dlužník nepobírá zabavitelný důchod. Zdravotní pojišťovna…..sdělila, že dlužník není zaměstnán u žádného zaměstnavatele. Úřad práce vede dlužníka jako uchazeče o zaměstnání, avšak vyplácená podpora v nezaměstnanosti dle zjištění nedosahuje zabavitelné výše. Dlužník není na základě lustrace v katastru nemovitosti vlastníkem nemovitého majetku. Správce daně vydal návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitého majetku k Okresnímu soudu……. Výkon rozhodnutí byl neúspěšný, neboť nebyl dohledán movitý majetek dlužníka. ………………..konkrétní okolnosti případu, úkony, které byly provedeny apod. S ohledem na shora uvedené se podle ust. § 158 daňového řádu se odepisuje: nedoplatek ……………. Kč shora uvedeného dlužníka na místním poplatku za……….. za rok ……………stanovený platebním výměrem č. j. …………ze dne………….. Dlužník nadále zůstává v hromadném sledování dlužníků. Nedoplatek trvá do doby uplynutí lhůty pro placení daně. Razítko podpis, jméno, funkce úřední osoby

40 Úhrada daně Úhrada daně předchází úhradu jejího příslušenství x částka vymožená se nejprve použije na úhradu exekučních nákladů (ust. § 184 odst. 3 DŘ) Pořadí úhrady dle § 152 DŘ – nedoplatky na dani a splatná daň; nedoplatky na příslušenství vymáhané nedoplatky na dani, vymáhané nedoplatky na příslušenství Způsoby dle § 163 DŘ – bezhotovostně, v hotovosti, přeplatkem (nejsou kolkové známky u MP) Přeplatek - vratitelný se vrací na žádost rozhodnutím - žádosti se vyhoví do 30 dnů, je-li přeplatek minimálně 100,- Kč - při vyhovění se rozhodnutí nedoručuje, pouze se založí do spisu - proti rozhodnutí o žádosti se lze odvolat do 15 dnů - propadná lhůta pro žádost je šest let od konce roku, v němž přeplatek vznikl Subjekt určí, na který daňový nedoplatek platba směřuje; SD přijme platbu od kohokoliv, jako by to byla platba od daňového subjektu, přičemž vrácení osobě odlišné od daň. subjektu není přípustné Den platby – den připsání na účet SD nebo den převzetí hotovosti oprávněnou osobou SD

41 Doručování Způsoby – § 39 – 51 DŘ • Pořadí: na místě, elektronicky, zásilka (správce daně, pošta, jiný orgán) doručování do vlastních rukou: je-li doručení určující pro běh lhůty nebo stanoví-li tak zákon nebo SD má-li daňový subjekt zástupce, doručuje se pouze zástupci (dle oprávnění); má-li daňový subjekt něco vykonat osobně – doručuje se jak tomuto subjektu, tak jeho zástupci Právnickým osobám do DS před každým odesláním písemnosti zjišťovat existenci DS - rozlišovat DS fyz. osoby jako podnikatele a fyz. osoby jako občana • doručení přihlášením oprávněné osoby • doručením fikcí – 10 dnů ode dne dodání do DS (pozor na počítání - § 33 odst. 4 DŘ- připadne-li poslední den na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den) FO - obálka, pořadí doručovacích adres u fyz. osob: na místě, datová schránka, adresa pro doručování (§ 44 odst. 3 DŘ), adresa pro doručování z ISEO, adresa trvalého pobytu (místa podnikání), adresa bydliště v cizině, příp. kdekoli bude zastižena (bez možnosti fikce) Prokazování doručení - prokazuje správce daně doručenkou – veřejná listina (§ 51 DŘ) • výslovně neřešena elektronická doručenka • podpisy (osobní převzetí nebo v protokolu) Doručování hromadného předpisného seznamu: § 50 DŘ: správce daně zpřístupní HPS k nahlédnutí min. 30 dnů. Označení daně místo a dobu, kdy lez do HPS nahlédnout, zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu min. 30 dnů Okamžik doručení: 30. dne po zpřístupnění HPS Ověřování v případě pochybností, základní registry Změna trvalého pobyt v průběhu úložní doby

42 Veřejná vyhláška Osoba neznámého pobytu, nemá-li dosud zástupce – prokazatelné místo pobytu či sídla nebo místa podnikání zkoumá se místo evidenční, nikoli faktické – tedy je-li zaevidována adresa v příslušné evidenci každý občan ČR má trvalý pobyt, ohlašovna nemá zvláštní režim skutečnost zdržování se je irelevantní, i když je předem zřejmé, že bude uplatněna fikce Neznámé osoby – zřejmě výjimečně - povinnost či právo se přiznává někomu, kdo není znám (řízení o zajištění věci neznámého vlastníka) Velkému nebo neurčitému počtu adresátu – hromadný předpisný seznam (HPS) Vyvěšování vyhlášky: Vyhláška musí mít náležitosti – upozornění na místo uložení písemnosti, informaci o možnosti vyzvednutí písemnosti nebo nahlédnutí (dny a čas) a vyznačení dne vyvěšení a snětí Vyvěsí se na úřední desce, i elektronické; příp. dožádání jiného SD podle místa posledního pobytu Vyvěšení nejméně 15 dnů, u HPS nejméně 30, poslední den je den doručení Lze i pro osoby zdržující se v zahraničí (neboť VV bude zpřístupněna elektronicky)

43 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j…….,
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Obecní úřad/Městský úřad/Úřad městyse ……………… jako správce daně podle ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), v souladu s ust. § 50 odst. 1 daňového řádu  oznamuje, že je od do (datum) v budově Obecního úřadu adresa č. dveří ve dnech (které dny) od hodin do hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j……., kterým je vyměřen místní poplatek za ………….. za rok ……….. všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený místní poplatek včas nebo správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce………..č………………. Obecní úřad v podpis, jméno, příjmení, funkce Dne Vyvěšeno dne Sejmuto dne Obecní úřad v (jestliže se jedná o zveřejnění veřejné vyhlášky ve smyslu ustanovení § 49 odst. 5 daňového řádu, kdy hromadný předpisný seznam je nutné zveřejnit veřejnou vyhlášku na žádost též v místě adresátova posledního známého pobytu) Sejmuto dne

44 Fikce doručení Podmínky fikce
osoba má na uvedené adrese trvalý pobyt, příp. se jedná o adresu uvedenou v ISEO adresátovi bylo zanecháno poučení podle DŘ písemnost byla po dobu 10 dnů uložena a připravena k vyzvednutí vhození do schránky nemá právní účinky ani pro počítání lhůty Za splnění těchto podmínek lze uplatnit fikci i na ohlašovně – viz rozsudky NSS - je nutné, aby v případě ohlašovny byly skutečně dodrženy podmínky fikce Nebudou-li naplněny všechny podmínky fikce dle ust. § 44 DŘ (zejména na ohlašovně uložení) – nelze doručit fikcí, osoba je „neznámého pobytu“ Ust. § 48 DŘ – adresát si může požádat o neúčinnost doručení – subjektivní lhůta 15 dnů, objektivní 6 měsíců od doručení Problematika počítání lhůt u doručování do DS – přestože přístup k DS je neomezený, je nutné počítat lhůty podle DŘ pro všechny subjekty stejně! Doručování nesprávně (např. nesprávná adresa) – je-li adresát s obsahem písemnosti obeznámen, potom nemá význam, zda bylo doručeno předepsaným způsobem a nemusí být opakováno Omyly při doručování do různých datových schránek – osoba podnikající – musí jí být ve věcech podnikání doručováno do podnikatelské DS nebo na adresu podnikání a naopak, jinak není doručeno

45 Součinnost Vymáhací řízení lze vést v případě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu. Nutnost před samotným zahájením exekuce ověřit všechny okolnosti titulu – zejména doručení, nabytí právní moci apod. Zjišťování majetku dlužníka lze provádět kdykoliv během řízení. Subjekty mající informace o majetkových poměrech dlužníků jsou povinny se SD spolupracovat. Ust. § 57 DŘ odst. 1 je obecný, lze jej použít pro Úřad práce, příp. pro vyžádání jiných podkladů odst. 2 zdravotní pojišťovny odst. 3 banky Dotaz na ČSSZ ohledně důchodů a nemocenských dávek – dle § 14 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 116 odst. 6 písm. d) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů - tento dotaz posílá obec jako právnická osoba a připojí kopie exekučních titulů

46 Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v ……………. Kontaktní pracoviště …………. VÝZVA k poskytnutí informací dle ust. § 57 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů Obecní úřad ………….. jako správce daně dle ustanovení § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), Vás vyzývá podle ustanovení § 57 odst. 1 písm. b) a d) daňového řádu a v souladu s ust. § 64 odst. 3 písm. b) a f) zákona č. 117/1995Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní sociální podpoře“), ke sdělení následujících informací týkajících se subjektů, uvedených dále v seznamu, vůči nimž bylo zahájeno daňové řízení:  zda a v jaké výši je jim vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, od kterého data a zda v současné době neprobíhá řízení o odnětí vyplácené podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci, zda jsou poživateli pravidelné dávky státní sociální podpory vyplácené dle zákona o státní sociální podpoře (přídavek na dítě, sociální příplatek, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče), v jaké výši a jestli neprobíhá řízení o odnětí vyplácené dávky státní sociální podpory, zda je možné s ohledem na jejich sociální situaci a životní minimum postihnout poskytované finanční prostředky výkonem rozhodnutí.  Žádáme Vás, abyste požadované údaje sdělili do 15 dnů ode dne doručení této výzvy a v odpovědi uváděli naše číslo jednací.   Odůvodnění Obecní úřad ………….. (dále jen „ obecní úřad“) jako správce daně dle ustanovení § 10 daňového řádu při správě a vymáhání nedoplatků eviduje za subjekty uvedenými v příloze k této výzvě nedoplatky, které nebyly řádně uhrazeny. Aby obecní úřad zabezpečil uhrazení nedoplatků formou exekuce, je nezbytné mít zjištěn postižitelný majetek, mezi který patří i finanční prostředky dlužníků uvedených v této výzvě vyplácené na podporách v nezaměstnanosti a dávkách státní sociální podpory. S ohledem na shora popsané požaduje obecní úřad výše uvedené informace, aby mohlo být řádně naplněno daňové řízení. Úřední osoby dle ust. § 12 odst. 2 daňového řádu a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě jeho daní (ust. § 52 odst. 1 daňového řádu) Poučení  Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 109 daňového řádu podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím obecního úřadu. Odvolání nemá odkladný účinek (ust. § 109 odst. 5 daňového řádu). Kulaté úřední razítko, podpis úřední osoby, seznam subjektů.

47 OBEC …………………………………… Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 1292/25 150 00  Praha-Smíchov Žádost o informace Obec ……….. má na základě pravomocných a vykonatelných rozhodnutí splatné pohledávky vůči osobám, jejichž seznam je uveden dále. Tyto osoby nesplnily své peněžité povinnosti, které jim byly uloženy na základě pravomocných a vykonatelných rozhodnutí správních orgánů. Výnosy z těchto peněžitých plnění jsou určeny do rozpočtu obce ……………. Kopie jednotlivých rozhodnutí jsou přiloženy  Žádáme Vás proto v souladu s ust. § 14 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 116 odst. 6 písm. d) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací: zda jsou osoby uvedené dále v seznamu poživateli dávky důchodového pojištění, jakého druhu a zda vyplácená dávka dosahuje výše podléhající výkonu rozhodnutí, zda jsou osoby uvedené dále v seznamu poživateli dávky nemocenského pojištění, jakého druhu, od kterého data a zda vyplácená dávka dosahuje výše podléhající výkonu rozhodnutí. Seznam osob: S pozdravem razítko, podpis

48 zaměstnavatele, včetně sídla a IČ. Odůvodnění
Vzor výzvy na zdravotní pojišťovny Obecní úřad ……………. VÝZVA K POSKYTNUTÍ INFORMACÍ dle ust. § 57 odst. 2 z. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů Obecní úřad ………… jako správce daně dle ustanovení § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), vyzývá subjekty vyjmenované v rozdělovníku, každého samostatně, podle ustanovení § 57 odst. 2 daňového řádu, ke sdělení níže popsaných informací týkajících se subjektů uvedených v příloze, která tvoří nedílnou součást této výzvy, vůči kterým bylo zahájeno daňové řízení, a to do 15 dnů ode dne doručení této výzvy a v odpovědi uváděli naše číslo jednací.  Požadované informace – jestliže jsou subjekty uvedené v příloze účastny na nemocenském pojištění dle ust. § 5 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kdo je uveden jako jejich zaměstnavatel. Uveďte, prosím, přesnou identifikaci zaměstnavatele, včetně sídla a IČ.  Odůvodnění  Obecní úřad …………….. (dále jen „obecní úřad“) jako správce daně dle ustanovení § 10 daňového řádu při správě a vymáhání nedoplatků na ……………… (místních poplatcích, pokutách, odvodech za porušení rozpočtové kázně apod.) eviduje za subjekty uvedenými v příloze k této výzvě nedoplatky, které nebyly řádně uhrazeny. Aby obecní úřad zabezpečil uhrazení nedoplatků formou exekuce, je nezbytné mít zjištěny postižitelné příjmy dlužníků (subjektů uvedených v příloze k této výzvě), mezi které patří i příjmy ze závislé činnosti vyplácené dlužníkům zaměstnavateli. S ohledem na shora popsané požaduje obecní úřad výše uvedené informace, aby mohlo být řádně naplněno daňové řízení. Úřední osoby dle ust. § 12 odst. 2 daňového řádu a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě jeho daní (ust. § 52 odst. 1 zákona daňového řádu).  Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 109 zákona daňového řádu podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Obecního úřadu……… Odvolání nemá odkladný účinek (ust. § 109 odst. 5 citovaného zákona). Podpis úřední osoby, otisk kulatého úředního razítka, rozdělovník

49 Vymáhání Zásadní prioritu má daňová exekuce, kdy vymáhání provádí sám SD Ne: prodej pohledávek soukromé firmě (přiměřenost, mlčenlivost) Nově: výkon soudem už ne - novela OSŘ – zákon č. 396/2012 Sb. Soudní výkon rozhodnutí – od nebudou již provádět obecné soudy, ale budou výkon rozhodnutí předávat přímo exekutorským úřadům Exekutorský úřad – problematická výše nákladů Možnost přihlásit se do probíhajícího řízení na exekuci nemovitosti - přihlásit pohledávku a žádat její zaplacení Zřízení soudcovského zástavního práva, příp. zástavního práva dle ust. § 170 DŘ - posun pohledávky v pořadí Příslušný k vymáhání je SD, který rozhodl o dani § 175 odst. 2 DŘ - výslovně omezuje volbu mezi způsoby vymáhání - povinnost vybrat takový způsob, při kterém nebudou ve zjevném nepoměru náklady spojené s vymáháním (hrazené dlužníkem) a výše nedoplatku „zprostředkování“ advokátem se rovněž nedoporučuje s ohledem na náklady Potvrzení o bezdlužnosti – § 151 DŘ – potvrzení o stavu osobního daňového účtu - na žádost subjektu, je zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč (z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položka 1 sazebníku); zobrazuje aktuální zůstatek z údajů evidence daní, není rozhodnutí, ale potvrzení, lze uplatnit námitku; má náležitosti veřejné listiny, lze použít jako doklad o bezdlužnosti Podle ust. § 67 odst. 3 DŘ lze vydat výpis ze spisu – opis určité skutečnosti, není zpoplatněno, týká se daňového subjektu a jeho konkrétní daňové povinnosti, tj. jednotlivého spisu

50 Lhůty pro placení § 160 DŘ Obecná lhůta je 6 let, nejdelší činí 20 let, resp. 30 let u zapsaného zástavního práva Její počátek je stanoven dnem splatnosti – ode dne následujícího se počítá lhůta Povaha lhůty je prekluzívní Lhůtu přerušuje: Vydání ex. příkazu Doručení rozhodnutí o posečkání Zřízení zástavního práva Lhůta neběží po dobu: Vymáhání soudem či exekutorem Přihlášení do insolvence nebo veřejné dražby Daňové exekuce srážkami ze mzdy Dožádání mezinárodní pomoci Nově: dle novely OSŘ od po dobu 2 měsíců po PM rozhodnutí soudu o zastavení exekuce na žádost oprávněného – u výkonu rozhodnutí, které dosud prováděl soud a nyní budou prováděny exekutorem

51 Odklad, zastavení daňové exekuce
Odklad daňové exekuce se provede na návrh nebo z úřední povinnosti - důvody: šetří-li se skutečnosti rozhodné pro zastavení daňové exekuce šetří-li se skutečnosti rozhodné pro vyloučení předmětu exekuce ze soupisu věcí šetří-li se podmínky pro posečkání úhrady nedoplatku Odklad se provede rozhodnutím, proti kterému nejsou připuštěny opravné prostředky Po povolení odkladu zůstanou zachovány účinky již provedených exekučních úkonů Pominou-li důvodu odkladu, vydá správce daně rozhodnutí o pokračování v daňové exekuci Rozhodnutí se doručují všem příjemcům ex. příkazu Zastavení daň. exekuce: důvody vyplývají přímo z ust. § 181 odst. 2 DŘ - provede se na návrh nebo z moci úřední, a to zcela nebo v části - proti rozhodnutí o zastavení není přípustné odvolání - rozhodnutí se doručuje všem příjemcům ex. příkazu, je-li zastavení pouze částečné, doručuje se těm poddlužníkům, kterých se týká, a dlužníkovi

52 Vzor rozhodnutí o zastavení exekuce
Obecní úřad …… Čj Brno …………….. ROZHODNUTÍ o zastavení daňové exekuce Obecní úřad ……………jako správce daně dle ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), rozhodl podle ust. § 181 odst. 2 písm. j) daňového řádu, t a k t o: Daňová exekuce nařízená na majetek dlužníka ………………………… na základě exekučního příkazu Obecního úřadu …………..č.j. …….. vydaného podle ust. § 178 odst. 1 daňového řádu dne ……………….na srážky ze mzdy u plátce mzdy …………………… k postižení částky v celkové výši ………….,- Kč (slovy: …………… korun českých) se zastavuje. Odůvodnění Exekuce byla nařízena na základě informací z České správy sociálního zabezpečení (příp. jiné skutečnosti). Společnost …………., sdělila dopisem doručeným dne …………, že výše uvedený dlužník ukončil pracovní poměr dne ……… a nový zaměstnavatel není znám. Z tohoto důvodu se exekuce zastavuje, neboť společnost ………………. není plátcem mzdy tohoto dlužníka. Poučení   Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ust. § 181 odst. 4 daňového řádu uplatnit opravné prostředky. Otisk úředního razítka  podpis úřední osoby, jméno, příjmení, funkce Rozdělovník: dlužník i plátce mzdy V případě, že je zastavováno, protože dlužník uhradil, použije se ust. § 181 odst. 2 písm. b) daňového řádu a v odůvodnění se popíše skutkový stav, tedy kdy bylo uhrazeno a kolik, s tím, že tato částka odpovídá vymáhanému nedoplatku.

53 Neoprávněná exekuce Neoprávněná exekuce • před vydáním exekučního příkazu důkladně prověřit exekuční titul (typicky zejm. doručování, zda pohledávka neprekludovala, u místních poplatků také zda bylo vyměřeno ve lhůtě apod.) důsledky: úhrada úroku - § 254 odst. 2 DŘ, náhrada škody - zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem kontrolovat i exekuční tituly ze správních řízení, které jsou předávány exekučním správním orgánem k vymáhání obecnému správci daně • důvod: pokud by u obecného správce daně došlo k neoprávněné exekuci pro pochybení správního orgánu, pak podle ust. § 184 odst. 5 DŘ je správní orgán povinen uhradit jak úrok z neoprávněného vymáhání (či jednání), případnou náhradu škody, tak i hotové výdaje obecného správce daně

54 Daňová exekuce Nařizuje se vydáním exekučního příkazu – tím je zahájeno exekuční daňové řízení Náležitosti exekučního příkazu jsou stanoveny přímo v ust. § 178 odst. 2 DŘ - způsob provedení, výše nedoplatku, výše exekučních nákladů, odkaz na exekuční titul Základní úprava je stanovena v DŘ, není-li upraveno jinak, postupuje se podle OSŘ. Upozornění na nedoplatek není povinnou náležitostí daňové exekuce, ale SD může dlužníkovi zaslat upomínku dle ust. § 153 odst. 3 DŘ; zároveň upozorní na exekuci a její náklady Náklady za nařízení daňové exekuce se většinou nařizují přímo ve výroku exekučního příkazu - činí 2% z vymáhané částky, nejméně však 500,- Kč - náhrada nákladů za výkon prodeje movitých a nemovitých věcí - náhrada hotových výdajů se musí stanovit samostatným rozhodnutím (svědečné, znalečné, náklady za uskladnění věcí apod.) - částečná úhrada exekuce x ust. § 152 odst. 1 DŘ – priority plateb – nejprve se započítává na vymáhaný nedoplatek, pak na náklady exekučního řízení Mezinárodní pomoc při vymáhání - nelze u pokut, je použitelné u daní - probíhá přes zastupitelské úřady - může být zamítnuto, pokud je vymáhaná částka nižší než EUR

55 Druhy daňové exekuce Postižením majetkových práv
Srážky ze mzdy nebo jiných příjmů – obdobných mzdě Přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb Přikázání jiné peněžité pohledávky Postižení jiných majetkových práv – např. obchodní podíly, podíl v družstvu, peněžní prostředky dlužníka uložené na účtu třetí osoby apod. Prodej movitých věcí Prodej nemovitostí Manžel u SJM – jestliže exekuce postihuje majetek spadající do SJM, má manžel postavení stejné jako dlužník, tedy je účastníkem řízení, doručuje se mu, může se odvolat apod. je-li pochybnost o tom, zda majetek patří do SJM, pak se má za to, že patří problematika zjišťování osoby manžela Oznámení o nabytí právní moci se oznamuje poddlužníkovi, tedy tomu, který má z exekuce plnit správci daně namísto dlužníkovi; doručuje se do vlastních rukou Doručování předem poddlužníkovi – u bank, jiné pohledávky a jiných majetkových práv Postup dle DŘ, není-li upraveno, pak OSŘ

56 Exekuce na mzdu Srážky ze mzdy - ust. § 276 a násl. OSŘ
nebo srážky z jiných příjmů - ust. § 299 OSŘ (typicky důchody) Vypočítává se tzv. základní částky, která nesmí být sražena a která zohledňuje sociální kritéria jednotlivce (životní minimum, vyživované osoby, normativní náklady na bydlení) – výpočet stanoven nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách Při změně plátce mzdy se exekuční příkaz vztahuje i na nového plátce mzdy – rozhodnutí o pokračování v exekuci Dlužník i plátce mzdy mají informační povinnost vůči SD, kterou lze penalizovat pokutami Exekuční příkaz nemusí být zaměstnavateli doručován předem Sráží se jedna třetina, na tzv. přednostní pohledávky dle ust. § 279 odst. 2 OSŘ dvě třetiny Pořadí pohledávek se řídí dnem doručení ex. př. plátci mzdy Lhůta pro placení daně neběží po dobu srážek ze mzdy

57 Exekuce na účet Účty vedené na jakoukoliv měnu v peněžních ústavech (včetně stavebních spořitelen apod.) – ust. § 303 a násl. OSŘ Bance musí být exekuční příkaz doručen před dlužníkem (odesílat dlužníkovi až po skutečném ověření doručení) Ode dne doručení je banka povinna zablokovat peněžní prostředky, včetně těch, které dojdou do 6 měsíců ode dne vyrozumění o právní moci Blokace se nevztahuje na prostředky pro výplatu mezd a dalších plnění zaměstnanců – povinný musí doložit a prokázat Je-li nařizována exekuce na více účtů, uvede SD pořadí, v jakém mají být odepsány prostředky Po uplynutí 6 měsíců blokace zaniká a ukončuje se sledování účtu Oznámení o nabytí právní moci se zasílá bance

58 Exekuční příkaz na účet u banky
Obecní úřad ……………. Čj. …………… Brno ……….  EXEKUČNÍ PŘÍKAZ   Obecní úřad …………. jako správce daně podle ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) rozhodl dle ust. § 178 odst. 1 daňového řádu o nařízení daňové exekuce na daňového dlužníka ……………………….. (dále také „dlužník“) t a k t o:    K vymožení nedoplatku Obecního úřadu ………… (dále jen „správce daně“) vzniklého na základě rozhodnutí …………………. č.j…………………, vyhotoveného dne ……………., ve výši ………… (slovy……..) a k vymožení exekučních nákladů ve výši ……………. Kč se nařizuje daňová exekuce, která bude provedena přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb …………………………………… (dále jen „banka“), č. účtu ……………. v souladu s ust. § 190 daňového řádu a na základě ust. § 177 odst. 1 téhož zákona s přiměřeným použitím ust. § 303 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Přikazuje se bance, aby od okamžiku, kdy jí bude doručen tento exekuční příkaz, z účtu dlužníka až do výše vykonatelného nedoplatku v částce celkem ……….. Kč (slovy: …………… korun českých) nevyplácela peněžní prostředky, neprováděla na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládala s výjimkou peněžních prostředků, které jsou určeny pro výplatu mezd ve smyslu ust. § 304a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád“). Dále se přikazuje bance, aby v den, který následuje po doručení vyrozumění, že exekuční příkaz nabyl právní moci, provedla odepsání prostředků dlužníka z účtu vedeného u uvedené banky až do výše vykonatelného nedoplatku a vyplatila je obecnímu úřadu ……..na účet č. …………….. u pobočky ……………., variabilní symbol …………. Dlužník je dle ust. § 182 odst. 1 daňového řádu povinen správci daně uhradit exekuční náklady za nařízení daňové exekuce ve výši ……….,- Kč. Exekuční náklady budou vymoženy současně s vymáhaným nedoplatkem (ust. § 182 odst. 6 daňového řádu), jak uvedeno shora.

59 Razítko, podpis, jméno a příjmení
Odůvodnění   Dlužník nezaplatil správci daně částku ……… Kč, která byla uložena / vyměřena rozhodnutím / platebním výměrem………………, vyhotoveným dne …………   Dle ust. § 304 odst. 3 občanského soudního řádu dlužník ztrácí okamžikem, kdy je bance doručen tento exekuční příkaz, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vykonatelného nedoplatku vyjma peněžních prostředků určených pro výplatu mezd dle ust. § 304a občanského soudního řádu a prostředků dle ust. § 304b občanského soudního řádu.   V souladu s ust. § 306 občanského soudního řádu se nařízení exekuce vztahuje až do výše vykonatelného nedoplatku na pohledávku dlužníka z účtu ve výši, v jaké byly na účtu peněžní prostředky v okamžiku, v němž byl bance doručen exekuční příkaz, jakož i na pohledávku z účtu, která vznikla tím, že na účet došly peněžní prostředky dodatečně, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy bylo bance doručeno vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu. Provedením (ust. § 307, § 308, § 309 a § 309a odst. 1 a 3 občanského soudního řádu) výkon exekuce zaniká.   Exekuční náklady spočívající v nákladech za nařízení daňové exekuce v souladu s ust. § 182 odst. 1 daňového řádu hradí dlužník. Podle ust. § 183 odst. 1 daňového řádu náhrada nákladů za nařízení daňové exekuce činí 2 % vymáhaného nedoplatku, nejméně však 500 Kč. Uhradit náklady za nařízení daňové exekuce je dlužník povinen, jakmile byl exekuční příkaz vydán (§ 183 odst. 1 daňového řádu). Exekuční náklady se vymáhají zároveň s nedoplatkem (§ 182 odst. 6 daňového řádu). Proto bylo dlužníkovi uloženo uhradit exekuční náklady za nařízení daňové exekuce ve výši …………… Kč. Banka je tak povinna srazit ve prospěch správce daně částku ve výši …………….,- Kč.   Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní jsou v souladu s ust. § 52 odst. 1 daňového řádu vázány mlčenlivostí o tom, co se při správě daní dozvěděli o poměrech jiných osob; to neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě jeho daní. Za porušení této povinnosti lze uložit pokutu dle ust. § 246 daňového řádu.  Poučení   V souladu s ust. § 178 odst. 4 daňového řádu lze proti tomuto exekučnímu příkazu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení u Obecního úřadu ………………. Odvolání nemá odkladný účinek (ust. § 109 odst. 5 daňového řádu).    Razítko, podpis, jméno a příjmení   V případě bezvýsledné exekuce žádáme o písemné sdělení o ukončení sledování exekuce s uvedením důvodu (účet blokován pro jiného oprávněného nebo je bez finančních prostředků příp. jiný). Rozdělovník

60 Přikázání jiné peněžité pohledávky
Jiné peněžité pohledávky dlužníka – peněžitá plnění z různých smluv (§ 312 a násl. OSŘ) V ex. příkaze musí být specifikována smlouva, které se exekuce týká – její vyžádání od poddlužníka lze zajistit dle ust. § 57 odst. 1 DŘ I pro pohledávky, které se stanou splatné v budoucnu (např. opakující se plnění ze smlouvy) Poddlužníkovi dlužníka se musí doručit předem Poddlužník nesmí vyplatit dlužníkovi jeho pohledávku, provést na ni započtení nebo s ní jinak nakládat Poddlužník vyplatí pohledávku SD po právní moci ex. příkazu, příp. později v den její splatnosti

61 Insolvence Insolvence je způsob řešení úpadku dlužníka; zahajuje se buď na návrh věřitele nebo dlužníka (oddlužení u fyzických osob zásadně jen na návrh dlužníka) Insolvenční návrh musí být podán v předepsané formě a doplněn ověřenými kopiemi listin Přihlášky se podávají pouze na zvláštním formuláři (nově lze i elektronicky) Lhůta pro podání přihlášky je propadná, bývá většinou 30 dní – přihlášky lze podat i předem, v okamžiku zahájení insolvenčního řízení před samotným zjištěním úpadku Po dobu přihlášení pohledávky do IŘ neběží lhůta pro placení daně Následkem nepodání přihlášky je ztráta možnosti uplatňovat vůči dlužníkovi nedoplatek – u MP významné tehdy, bylo-li fyzické osobě povoleno oddlužení a po jeho skončení soud podle ust. § 414 IZ vydal usnesení o osvobození od placení pohledávek Vyloučení z uspokojení – pokuty dle ust. § 170 písm. d) IZ Lustrace insolvenčního rejstříku – doporučuje se provádět zhruba ve dvoutýdenních lhůtách Daně vzniklé po zahájení IŘ jsou pohledávkou za majetkovou podstatou Po zahájení IŘ lze zahájit daňové řízení, vést je a nařídit exekuci – tu nelze provést (§ 243 DŘ)

62 Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor správní oddělení přestupků, správy poplatků a vymáhání


Stáhnout ppt "Místní poplatky a jejich správa podle daňového řádu"

Podobné prezentace


Reklamy Google