Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Program implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR ( Program „Zdraví “) Seminář pro žadatele Výzva č. 2 11. 2. 2014 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Program implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR ( Program „Zdraví “) Seminář pro žadatele Výzva č. 2 11. 2. 2014 Praha."— Transkript prezentace:

1 1 Program implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR ( Program „Zdraví “) Seminář pro žadatele Výzva č. 2 11. 2. 2014 Praha

2 2 Program implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR ( Program „Zdraví “) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Zaměření Výzvy č. 2 Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová

3 3 Odbor evropských fondů (EF) Hlavní role odboru EF v Programu švýcarsko-české spolupráce: Vykonává funkci zprostředkovatele a zprostředkujícího subjektu, který zabezpečuje administraci celého procesu implementace Programu „Zdraví“ na MZ ČR od přípravy dokumentace Programu, vyhlašování výzev, příjem žádostí o poskytnutí dotace, kontrolu žádostí o poskytnutí dotace, přípravu a realizaci jednání hodnotící komise, zajištění vydání řídící dokumentace projektů, kontrolu výběrových řízení, monitoring a kontrolu realizace projektů, proplácení výdajů a závěrečné vyhodnocení projektů.

4 4 Program švýcarsko – české spolupráce Globální cíl programu P osílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající. Konkrétně jde o podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, včetně dlouhodobé systematické geriatrické péče v geografickém zaměření, podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem a podporu péče poskytované nestátním zdravotnických organizacím. Snížit hospodářské a sociální rozdíly v rámci ČR v závislosti na dostupnosti vymezených služeb veřejného zdraví.

5 5 Specifické cíle programu švýcarsko – české spolupráce Specifické cíle Zlepšení dostupnosti a kvality ošetřovatelské domácí péče pro seniory, handicapované, znevýhodněné a osoby v terminálním stádiu nemoci v oblastech geografického zaměření Institucionální a profesionální posílení nestátních neziskových organizací v rámci sektoru péče o dlouhodobě nemocné a osoby v terminálním stádiu nemoci, včetně geriatrické péče na národní úrovni Zvýšení schopností veřejné správy v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni

6 6 Rozdělení alokace Rozdělení alokace na jednotlivé aktivity: Alokace pro výzvu z fondů švýcarsko-české spolupráce: 62 050 000 Kč Alokace pro výzvu ze státního rozpočtu: 10 950 000 Kč Alokace pro výzvu celkem: 73 000 000 Kč Aktivita II.12 000 000 Kč Aktivita III.39 000 000 Kč Aktivita IV.22 000 000 Kč

7 7 Minimální a maximální výše grantu

8 8 Struktura financování ŽadatelVýše grantu [1] Podíl spolufinancování Ministerstvo zdravotnictví ČR100 % organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR 85 %15 % organizace zřizované / zakládané kraji a obcemi 85%15 % fyzické a právnické osoby60 % / 85 % [2] 40 % / 15 % [3] nestátní neziskové organizace 90 %10 % [ 1][ 1] Uvedené podíly platí v případě, že dotace není snížena v důsledku zachování pravidel veřejné podpory. [2][2] Max. 85 % v případě, kdy spolufinancování žadatelem je zajištěno z veřejných zdrojů, max. 60 % v ostatních případech. [3][3] Min. 15 % v případě, kdy spolufinancování žadatelem je zajištěno z veřejných zdrojů, min. 40 % v ostatních případech.

9 Indikátory Pro všechny sub-projekty definován společný indikátor:  Komplexní program péče Dosažení tohoto indikátoru znamená, že sub-projektem vznikne celek aktivit (v rámci aktivit II a IV), a to jak investičního, tak neinvestičního charakteru, který zlepší komplikovanou situaci cílové skupiny V rámci Aktivity III musí komplexní program, který bude rozvíjet činnost nestátních neziskových organizací, vzniknout pouze prostřednictvím neinvestičních aktivit 9

10 10 Aktivity II. – IV. Aktivita II. - Modernizace a obnova terapeutických zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče v daném geografickém zaměření (Moravskoslezský a Olomoucký kraj). Poskytovatelé zdravotní péče, kteří mají oprávnění k poskytování lůžkové péče následné i dlouhodobé podle § 9, odst. 2, písm. c) i d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Oprávnění příjemci: Organizace zřizované / zakládané kraji a obcemi Právnické osoby / fyzické osoby Nestátní neziskové organizace

11 11 Aktivity II. – IV. Aktivita III. - Podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR v oblasti zdravotní péče, péče o dlouhodobě nemocné a osoby v terminálním stádiu nemoci, včetně geriatrické péče. Oprávnění příjemci: nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, příp. ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů Podmínkou oprávněnosti žadatele je působení v dané oblasti po dobu min. 1 roku v době podání žádosti o poskytnutí grantu (Historie může být doložena činností organizace, ze které se na základě nové legislativy žadatel transformoval)

12 12 Aktivity II. – IV. Aktivita IV. - Podpora udržitelnosti zdravotních systémů na národní a regionální úrovni v ČR. Oprávnění příjemci: Ministerstvo zdravotnictví a jím zřízené organizace

13 13 Geografické zaměření podpory

14 14 Informace o dokumentaci Veškeré údaje a informace týkající se se zpracování Žádosti o grant sub-projektu jsou obsaženy v Příručce pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů (dále Příručka) Příručka rozdělena na dvě části Část obsahující informace pro žadatele Část obsahující informace pro konečné příjemce Příručku se všemi přílohami je možné stáhnout z webových stránek Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.czwww.mzcr.cz

15 Podstatné změny ve vztahu k Výzvě č. 1 V rámci výzvy č. 2 nejsou podporovány stavební projekty a nelze zařadit stavební výdaje mezi oprávněné. Minimální velikost projektu v rámci Aktivity III je snížena z 1 milionu na 0,5 milionu Kč. K Žádosti je jako přílohu nezbytné přiložit Logický rámec projektu. Pro výdaje jsou stanoveny limity: řízení projektu (pořízení služby) 5% a publicita 4% z celkových oprávněných výdajů. Subjekty, které provedly transformaci podle nového Občanského zákoníku, předloží doklad o transformaci. Financování projektů organizací zřizovaných MZ ČR bude probíhat prostřednictvím průběžného proplácení předkládaných faktur. Ukončení realizace projektů do 30. 9. 2016

16 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 2 z Programu „Zdraví“ Oprávněné výdaje Ing. Martina Juřicová

17 17 Oprávněné výdaje Oprávněný výdaj - zahrnut a schválen v rámci Žádosti o poskytnutí grantu a je uveden v Podmínkách Rozhodnutí. Časová oprávněnost Výdaj musí vzniknout v časovém rozmezí mezi zahájením a ukončením realizace sub-projektu Datum zahájení – stanoví si příjemce v Žádosti o poskytnutí grantu; den, který nastane nejdříve po schválení (podpisu) vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace Datum ukončení – nastavuje si příjemce v Žádosti o poskytnutí grantu; den, kdy došlo k prokazatelnému ukončení všech aktivit sub-projektu, naplnění cílů a indikátorů (nutné doložit – např. protokol o předání díla atd.) Výdaj musí být uhrazen mezi datem zahájení sub-projektu a předložením poslední průběžné zprávy o sub-projektu.

18 18 Oprávněné výdaje 1. Zařízení a vybavení – platí pro aktivitu II. a IV. Tyto výdaje nejsou oprávněné pro aktivitu III. Nákup nového vybavení či zařízení hmotné povahy a výdaje na nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena nad 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok (např. zařízení, zdravotnické prostředky, vybavení, IT) Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena nad 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok (např. nákup SW, know-how) Drobný hmotný majetek Pořizovací cena do 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok (např. IT, zdravotnické prostředky, zařízení a vybavení) Drobný nehmotný majetek Pořizovací cena nižší než 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok (např. SW, know-how) Zakoupený majetek musí být po dobu realizace a po dobu udržitelnosti sub-projektu využíván v souladu se stanoveným účelem sub-projektu.

19 19 Oprávněné výdaje 2. Nákup služeb Nezbytné pro realizaci sub-projektu Zejména odborné služby pro realizaci sub-projektu, výdaje související s pořádáním školení a seminářů (např. občerstvení, pronájem) Výdaje na řízení zajišťované dodavatelsky: Externí řízení sub-projektu – služby související s řízením a administrací sub-projektu zajišťované externími subjekty Výdaje na publicitu – výdaje související s publicitou a propagací (jiné než prováděné zaměstnanci konečného příjemce) Externí řízení sub-projektu je oprávněné za následujících podmínek: Jeho potřeba je zdůvodněna v Žádosti Rozpočtovaná částka odpovídá cenám obvyklým Externí společnost je vybrána v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek

20 20 Oprávněné výdaje 3. Osobní výdaje Na realizaci sub-projektu Oprávněné pouze pro aktivitu III, konečného příjemce typu NNO (zapojení vlastních zaměstnanců je nutné pro úspěšnou realizaci aktivit a je řádně zdůvodněno v Žádosti) Výdaje na zaměstnance konečného příjemce vykonávajícího specifickou odbornou činnost nezbytnou pro dosažení cílů sub- projektu (tj. činnost v souvislosti s „obsahovou“ náplní sub-projektu) Na řízení sub-projektu Oprávněné pouze pro aktivitu III, konečného příjemce typu NNO Výdaje související s řízením a administrací sub-projektu zajišťované zaměstnanci konečného příjemce (vč. pracovníků na DPČ a DPP) Musí odpovídat nominálním mzdám (platům) a zákonným odvodům hrazeným zaměstnavatelem (SP a ZP) Výdaje na zaměstnance, které mají motivační a stabilizační funkci (odměny, prémie atd.) nejsou oprávněnými výdaji Náklady na řízení – max. 5 % z celk. oprávněných výdajů Náklady na publicitu – max. 4 % z celk. oprávněný výdajů

21 21 Oprávněné výdaje 4. Cestovní náhrady Oprávněné pouze pro sub-projekty v aktivitě III a IV, které mají zahraničního partnera Výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce a partnera Pro tuzemské pracovníky: Stanoveny v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a vyhláškami MPSV a MF stanovujícími výši cestovních náhrad pro daný rok Pro zahraniční pracovníky: Výdaje za dopravu experta do ČR a zpět, ubytování, stravné a cestovné v ČR Výdaje za ubytování a stravné max. do 6 000 Kč za osobu a noc Výdaje za cestovné do ČR a zpět max. do 27 600 Kč za osobu a cestu Příjemce musí být schopen doložit písemnou pozvánku, program daného jednání nebo navštívené akce a zápis ze služební cesty

22 22 Oprávněné výdaje 5. Daň z přidané hodnoty Oprávněný výdaj pouze v případě, kdy nemůže příjemce/plátce uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu (za předpokladu splnění základních principů pro uznání oprávněných výdajů a za podmínky, že se DPH vztahuje k plněním, která jsou sama považována za oprávněná) Není oprávněným výdajem v případě, že existuje nárok na odpočet daně na vstupu (není oprávněným výdajem ani v případě, že plátce DPH neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu z vlastního rozhodnutí)

23 23 Oprávněné výdaje 6. Oprávněnost výdajů partnerů Partnerství je podporováno v rámci aktivit III. a IV. Výdaje partnerů jsou oprávněné pouze ve výjimečných, řádně odůvodněných případech Vztah příjemce a partnera Založen na nekomerčním principu V Žádosti příloha – Prohlášení o partnerství Podložen Dohodou o partnerství (Smlouva) před vydáním Rozhodnutí (úprava mimo jiného finančních toků mezi příjemcem a partnerem) Dodavatelsko-odběratelský vztah není považován za partnerství

24 24 Oprávněné výdaje 7. Režijní/provozní výdaje Režijní/provozní výdaje nejsou v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce oprávněné

25 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 2 z Programu „Zdraví“ Veřejná podpora Mgr. Tomáš Hrůza

26 26 Veřejná podpora Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak (čl. 107 SFEU). 4 znaky veřejné podpory: 1. Veřejná podpora je poskytnuta prostřednictvím státních nebo veřejných finančních prostředků. - Tento znak je naplněn u všech projektů. 2. Veřejná podpora zvýhodňuje určité podniky (odvětví) a má selektivní charakter. - Podnikem se rozumí subjekt, který vykonává ekonomickou činnost, a to i v případě, že je nezisková nebo má sociální charakter. Rozhodující je, že jde o subjekt, který má konkurenty na trhu, s nimiž se dostává do hospodářské soutěže. Podnikem může být i kraj, obec nebo nestátní nezisková organizace.

27 27 Veřejná podpora 3. V důsledku poskytnutí veřejné podpory je narušena nebo hrozí narušení hospodářské soutěže. - Pro naplnění tohoto znaku je důležitá skutečnost, zda v rámci podpořené ekonomické činnosti existuje trh a konkurenti, a to i v případě, že existuje potenciální možnost vytvoření nerovných podmínek podnikání. 4. V důsledku veřejné podpory je či bude ovlivněn obchod mezi členskými státy EU. (tzv. přeshraniční efekt veřejné podpory) - K naplnění tohoto znaku dochází v případě, že: činnost přesahuje geografické hranice ČR; nebo pokud se na daném trhu účastní nebo mohou účastnit i subjekty jiného členského státu; nebo zákazníci pocházejí rovněž z jiných členských států EU.

28 28 Veřejná podpora V případě, že sub-projekt vykazuje znaky veřejné podpory (kumulativně), je možné využít např. následující výjimky z nedovolené veřejné podpory: 1) Podpora de minimis – (dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006) -De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. - Platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. -V případě doložení pověření službou v obecném hospodářském zájmu je dle Nařízení komise (EU) č. 360/2012 možné poskytnout podporu de minimis do výše 500 000 EUR za 3 roky podnikům poskytujícím služby v obecném hospodářském zájmu. -K tomuto pověření není nutné přímo specifikovat způsob stanovení ekonomického modelu pro výpočet kompenzace nákladů, které vznikají při poskytování služby v obecném hospodářském zájmu.

29 29 Veřejná podpora 2) Služby obecného hospodářského zájmu = Služby, jejichž poskytování není schopen zajistit trh a které by měly být v souladu se zájmem veřejného orgánu zajištěny v dobré kvalitě za přiměřenou cenu pro všechny občany - Nebude se jednat o veřejnou podporu v případě, že závazek subjektu vykonávat veřejnou službu: je jasně definován národní legislativou a/nebo licencí (smlouvou), ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby za náklady na poskytování služeb jsou stanoveny předem a objektivním způsobem, subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné zakázky, nebo na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný, řádně řízení podnik.

30 30 Veřejná podpora – přílohy k Žádosti 1.Povinné přílohy 1) Čestné prohlášení žadatele o charakteru požadované podpory na sub-projekt 2) Čestné prohlášení partnera o charakteru požadované podpory na sub-projekt 2.V případě využití podpory de minimis 1) Prohlášení o poskytnutých podporách 2) Prohlášení o poskytnutých podporách partnera  V případě využití možnosti služby všeobecného hospodářského zájmu Nepovinná příloha (není vzor): uvést způsob naplnění znaků služby v obecném hospodářském zájmu a metodu zamezení překompenzace.

31 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 2 z Programu „Zdraví“ Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Mgr. Petr Čermák

32 32 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Výzva k předkládání žádostí Zveřejněna na internetových stránkách MZ ČR, Ministerstva financí ČR, v tisku Poskytování informací Odbor evropských fondů, oddělení EF/5 Písemné i ústní konzultace (kontakt na pracovníky uveden ve Výzvě) FAQ zveřejňovány na www.mzcr.czwww.mzcr.cz Zodpovídání dotazů ukončeno 5 pracovních dnů před konečným datem pro předložení žádosti, tj. 24. 3. 2014

33 33 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Místo a termín předložení žádosti Zaslání na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů, oddělení finančních mechanismů, Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Osobní předložení na odbor evropských fondů (8-15 hodin) Od 22. 1. 2014 do 31. 3. 2014  Do 15:00 musí být žádost zaregistrovaná na podatelně Doručení po termínu = nepřijetí a nehodnocení žádosti

34 34 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Požadovaná forma žádosti Formulář „Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu“ Předloženo: v tištěné formě (3 vyhotovení – 1 originál nebo úředně ověřená kopie + 2 kopie) v elektronické formě (na 2 CD) Žádost a přílohy nesmí být pevně svázány dohromady Žádost a vícestránkové přílohy musí být pevně svázány (každá zvlášť) Podoba obálky -> podle pokynů v Příručce

35 35 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 1.Logický rámec projektu účelem logického rámce je stručné, přehledné a srozumitelné popsání projektu na velmi malém prostoru  Tento „zmenšený model“ projektu je velmi prospěšný ve všech fázích projektu – od přípravy, přes implementaci až po fázi udržitelnosti  Základ k řízení projektu logický rámec obsahuje stanovení:  Čeho chceme dosáhnout (výstupy) – CO?  Důležité výsledky, které očekáváme (Účel) – PROČ?  Jaké předpoklady musíme splnit – JAK? vyplnit v souladu s textem v žádosti

36 36 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 1.Logický rámec projektu – vzor v Žádosti Celkový cíl projektu -> indikátory -> zdroje ověření Výsledek projektu -> indikátory -> zdroje ověření Výstupy projektu -> indikátory -> zdroje ověření Aktivity – dle textu žádosti Prostředky/Vstupy a zdroje – jakou formou budou aktivity naplněny Odkaz na rozpočtové položky – odkaz na ty části rozpočtu obsahující prostředky na splnění aktivit Povinný indikátor: „komplexní program péče“ -> podmínka oprávněnosti

37 37 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 2. Doklad o právní subjektivitě výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 90 dní) zakladatelská listina (zakladatelská/společenská smlouva) stanovy sdružení s označením dne registrace (občanská sdružení podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů)  Na subjekty transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, - občanská sdružení na spolky, ústavy - bude nahlíženo jako na kontinuálně působící. Transformované subjekty předloží doklad o provedené transformaci ihned po jejím provedení. výpis z příslušného rejstříku (obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech ) Doložení požadované historie v daném oboru – všichni žadatelé (aktivita II a III – 1 rok)

38 38 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 3. Doklady o finančním zdraví daňová přiznání za poslední tři uzavřená účetní období s přílohami Přílohu nedokládají: MZ ČR a organizace zřizované MZ ČR Organizace zřizované kraji a obcemi 4. Prohlášení o předfinancování a spolufinancování prohlášení žadatele o zajištění finančních zdrojů pro realizaci sub-projektu žadatelé předloží jak Prohlášení o předfinancování podílu dotace, tak Prohlášení o spolufinancování z vlastních zdrojů organizace zřizované MZ ČR - pouze prohlášení za spolufinancování vzor Prohlášení je součástí Příručky (č. 1.2)

39 39 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 5. Podrobný rozpočet podrobná specifikace jednotlivých kapitol rozpočtu uvedených v Žádosti vzor formuláře je součástí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů (č. 1.3) postup stanovení cen (rozveden ve finanční kalkulaci): průzkum trhu (min. 3 nabídky) obdobná dodávka (max. 1 rok nazpět) soudně znalecký posudek (posudek experta) nutné doložit v originále podepsaném statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou + kopie na CD (formát.xls případně.xl)

40 40 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 6. Čestné prohlášení, že žádný oprávněný výdaj nebude financován duplicitně z jiného zdroje spolufinancování vzor přílohy není součástí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů, žadatel si přílohu vyhotoví sám - nutné doložit v originále podepsaném statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou 7. Doklady o prokázání vlastnických vztahů dokládá se v případě, že se sub-projekt týká konkrétních budov a dalšího majetku (= umístění nakoupených předmětů) např: kopie výpisu z katastru nemovitostí, smlouva o pronájmu/zapůjčení movitého/nemovitého majetku (ověřená kopie) musí být zřejmé zajištění majetkoprávních vztahů příjemce po celou dobu realizace a udržitelnosti sub-projektu (např. nájemní smlouva na dobu realizace + dobu udržitelnosti)

41 41 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 8. Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby příloha se vyplní dle §14 odst.3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. informace o identifikaci: Osob jednajících jménem žadatele Osob s podílem v právnické osobě žadatele Osob, v nichž má žadatel podíl Osob, které jsou s žadatelem v obchodním či jiném pracovně- právním vztahu vzor formuláře je součástí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů (č. 1.9) 9. Prohlášení o partnerství (je-li relevantní) vzor prohlášení je součástí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů (č. 1.4)

42 42 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 10. Prohlášení zřizovatele relevantní pouze u zřizovaných organizací souhlas zřizovatele s realizací sub-projektu vzor přílohy není součástí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů 11. Stanovisko kraje k sub-projektu (aktivita II) stanovisko relevantního kraje – příslušného odboru zabývajícího se zajištěním zdravotní péče povinností není, aby stanovisko bylo kladné vzor přílohy není součástí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů

43 43 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 12. Projektová dokumentace technicko-technologický popis pořizovaných investic / předmětů nebo technicko-technologických řešení uvedených v rozpočtu musí být jasné parametry a specifika vč. odůvodněnosti zvolené technologie a investic v případě neinvestičních sub-projektů detailní rozvedení jednotlivých aktivit sub-projektu s odhadem postupného naplňování cílů prostřednictvím jednotlivých aktivit dodávají i žadatelé v rámci aktivit III a IV musí být pevně svázána, opatřena přelepem přes spoj a tento spoj musí být podepsán statutárním zástupcem a orazítkován

44 44 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 12. Projektová dokumentace - povinná struktura: 1.popis současného stavu 2.popis odůvodněnosti podpory 3.popis pořizovaných investic (u investičních sub-projektů) 4.podrobný harmonogram projektu 5.organizační diagram 6.podrobná finanční kalkulace 7.stanovení nákladovosti výdajů Podrobný popis k jednotlivým bodům je uveden v Příručce pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů.

45 45 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 13. Čestné prohlášení žadatele o charakteru požadované podpory na sub-projekt prohlášení o tom, zda sub-projekt zakládá/nezakládá veřejnou podporu (vzor prohlášení je přílohou č. 1.5 Příručky) 14. Čestné prohlášení partnera o charakteru požadované podpory na sub-projekt prohlášení partnera o tom, zda poskytnutá podpora zakládá / nezakládá veřejnou podporu (vzor prohlášení je přílohou č. 1.6 Příručky) 15. Prohlášení o poskytnutých podporách v případě využití podpory de-minimis -> přehled podpor de- minimis za poslední 3 roky (vzor je přílohou č. 1.7 Příručky)

46 46 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 16. Prohlášení o poskytnutých podporách partnera v případě využití podpory de-minimis přehled podpor de-minimis za poslední 3 roky obdržených partnerem vzor prohlášení je přílohou č. 1.7 Příručky 17. Pověření službou obecného hospodářského zájmu Relevantní pouze v případě, kdy je podnik touto službou pověřen nutné uvést metodu zamezení možné překompenzace vzor přílohy není součástí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů

47 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub- projektů k Výzvě č. 2 z Programu „Zdraví“ Princip hodnocení a výběr sub-projektů 3. v oblasti veřejného zdraví Mgr. Tomáš Hrůza

48 Princip hodnocení a výběr sub-projektů Celkové posouzení žádosti je rozděleno do tří fází:  Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti sub-projektů  Hodnocení kvality sub-projektů (25 dní)  Hodnotící komise (1 den)

49 1. Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti sub- projektů Kritéria posouzení formálních náležitostí žádostí:  žádost o poskytnutí grantu sub-projektu je předložena ve třech vyhotoveních (1x originál, 2x kopie)  žádost o poskytnutí grantu sub-projektu je předložena v elektronické podobě (na dvou označených CD)  tištěná a elektronická verze jsou shodné  ve formuláři žádosti jsou vyplněny všechny požadované údaje  jsou doloženy všechny požadované přílohy  tištěná verze žádosti a příslušné přílohy jsou podepsány statutárním orgánem, případně pověřenou osobou,  přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti,  žádost a přílohy jsou dodány v předepsaném formátu a nejsou pevně spojeny dohromady.  Nesplní-li žádost některou z formálních náležitostí, bude žadatel vyzván pracovníkem EF/5 k doplnění chybějících náležitostí ve stanoveném termínu

50 1. Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti sub- projektů Kritéria pro posouzení oprávněnosti žádostí :  žadatel splňuje definici příjemce v rámci výzvy  sub-projekt se vztahuje k dané aktivitě  žádost odpovídá pokynům nastaveným ve výzvě  umístění sub-projektu je v souladu s výzvou  délka trvání sub-projektu nepřesahuje stanovené maximum ve výzvě  požadovaná výše grantu nepřesahuje stanovené maximum ve výzvě  požadovaná výše grantu nepřesahuje % z celkových oprávněných nákladů stanovené ve výzvě (je-li relevantní)  je doloženo spolufinancování  je dodržena podmínka neposkytování nedovolené veřejné podpory  V žádosti je uveden jako povinný indikátor „Komplexní program péče“

51 2. Hodnocení kvality sub-projektu Hodnocení kvality žádostí bude realizováno posouzením žádostí expertními hodnotiteli.  hodnocení kvality provádí vždy dva expertní hodnotitelé nezávisle na sobě  hodnotitel je pro danou žádost vybrán na základě profesního zaměření a zkušeností  maximální počet bodů, které může sub-projekt získat, je 100 bodů  výsledné bodové hodnocení jednotlivé žádosti bude aritmetickým průměrem bodových hodnocení obou expertních hodnotitelů, kteří provedli hodnocení  v případě, že rozdíl bodů posouzené Žádosti dvěma expertními hodnotiteli bude roven nebo vyšší než 20 bodů, bude provedeno hodnocení žádosti třetím expertním hodnotitelem

52 2. Hodnocení kvality sub-projektu Pokud při hodnocení kvality sub-projektu nastane případ, kdy některá z daných kritérií: 1.schopnosti žadatele, 2.význam (relevance) sub-projektu, 3.struktura sub-projektu, rizika a výstupy, 4.hospodárnost a udržitelnost sub-projektu, 5.horizontální (průřezové) politiky, budou ohodnocena nulovým počtem bodů, bude taková žádost automaticky vyloučena z dalšího hodnocení.

53 2. Hodnocení kvality sub-projektu Žádosti, které dosáhnou aritmetického průměru minimálně 70 bodů ze 100 možných, budou doporučeny a předloženy k projednání hodnotící komisi. Žádosti, které dosáhnou méně než 70 bodů, nebudou doporučeny, budou vyřazeny a nebudou dále projednávány hodnotící komisí.

54 3. Hodnotící komise  Komise sestává z předsedy, 7 hlasujících členů, tajemníka a 2 pozorovatelů z Národní koordinační jednotky a Velvyslanectví Švýcarské konfederace.  Hlasující členy hodnotící komise nominuje Ministerstvo zdravotnictví, zástupci Moravskoslezského a Olomouckého kraje, nestátní neziskové organizace a odborná společnost.

55 3. Hodnotící komise Jednání hodnotící komise  Hodnotící komise posuzuje jen doporučené žádosti, tj. takové, které dosáhly výsledného bodového hodnocení min. 70 bodů.  Hodnotící komise se řídí bodovým hodnocením a stanoví pořadí sub-projektů.  Hodnotící komise posuzuje návaznost a provázanost aktivit sub-projektu s rozpočtem sub-projektu.  Hodnotící komise musí hlasovat o každé jednotlivé žádosti. Konečná rozhodnutí hodnotící komise musí být přijata vždy se souhlasem nadpoloviční většiny (min. 4 hlasy ).  V případě návrhu krácení výdajů expertními hodnotiteli hlasuje hodnotící komise rovněž o tomto krácení.

56 Informace o výběru sub-projektu  Podle výsledků hodnocení kvality žádostí o poskytnutí grantu bude seznam sub-projektů doporučených k financování předložen ke schválení poradě vedení MZ ČR.  Porada vedení MZ ČR schvaluje uvolnění finančních prostředků pro realizaci sub-projektů.  Žadatel bude osloven dopisem, kde mu bude oznámeno doporučení k financování, doporučení mezi náhradní sub- projekty nebo nedoporučení žádosti, a to do 10 pracovních dnů od schválení výstupu poradou vedení.

57 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 2 z Programu „Zdraví“ Financování sub-projektů Ing. Jana Štědrá

58 Administrace plateb a princip financování projektů MZ ČR (u Aktivity IV.) u projektů MZ jsou výdaje projektu hrazeny na základě Souhlasu s čerpáním finančních prostředků. Oběh účetních dokladů probíhá postupem uvedeným v aktuální Směrnici pro oběh a kontrolu účetních dokladů, vydané jako příkaz ministra. Po schválení projektu poradou vedení bude konečný příjemce vyzvání k doložení bilance čerpání. po obdržení dodavatelské faktury odbor FIN vyplní Likvidační list a postoupí jej příslušnému odboru MZ ČR (příjemci), který vyplní veškeré požadované údaje (§ /položky/článku a rozúčtování na podíl Programu švýcarsko-české spolupráce a SR) a do poznámky na Likvidačním listu uvede: registrační a evidenční číslo projektu (údaj ze Stanovení výdajů), evidenční číslo smlouvy, ke které se doklad vztahuje

59 Administrace plateb a princip financování projektů MZ ČR (u Aktivity IV.) kód položky rozpočtu projektu, informace, zda jde o investiční nebo neinvestiční výdaj odpovědní pracovníci věcně příslušného odboru (podle podpisových vzorů) likvidační list podepíší za věcnou správnost, disponenta i příkazce operace. Následně věcně příslušný odbor zašle účetní doklad a likvidační list odboru EF. Po odsouhlasení odborem EF zajistí úhradu faktury odbor FIN po ukončení projektu/etapy předloží příslušný odbor MZ ČR (příjemce) odboru EF žádost o platbu, v níž uvede výši uskutečněných výdajů

60 Administrace plateb a princip financování sub-projektů nestátních neziskových organizací (u Aktivity III.) Sub-projekty NNO budou financovány prostřednictvím zálohových plateb, které budou vymezeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vydané mimo systém EDS/SMVS)  platí pouze pro Aktivitu III, u projektů nestátních neziskových organizací, v aktivitě II. je financování ex-post  ze zvláštního účtu sub-projektu bude KP hradit oprávněné výdaje, a v případě potřeby rovněž výdaje neoprávněné spojené s realizací projektu. Na tento účet budou příjemci zaslány prostředky grantu a zároveň je KP povinen převádět na něj prostředky na vlastní spolufinancování, případné financování neoprávněných výdajů a předfinancování prostředků grantu

61 Administrace plateb a princip financování sub-projektů nestátních neziskových organizací (u Aktivity III.) Prostředky grantu budou na zvláštní účet sub-projektu zasílány v těchto etapách: PRVNÍ záloha bude ve výši přibližně 30% celkové výše schváleného grantu DRUHÁ zálohová platba bude ve výši přibližně 60% celkové výše schváleného grantu ZBÝVAJÍCÍ výše grantu ze skutečných celkových oprávněných výdajů projektu bude vyplacena po ukončení projektu, po vyúčtování poslední Žádosti o platbu

62 Administrace plateb a princip financování sub-projektů nestátních neziskových organizací (u Aktivity III.)  Po schválení projektu poradou vedení bude konečný příjemce vyzván k doložení plánu čerpání  zálohové platby budou upraveny tak, aby první platba nebyla vyšší než výdaje plánované do konce daného kalendářního roku. O zkrácený podíl bude navýšena následující zálohová platba.  po vyčerpání 90% první zálohové platby požádá KP o druhou zálohovou platbu  platba bude KP zaslána na základě příkazu k převodu prostředků na účet KP (zvláštní účet sub-projektu)  žádost o druhou zálohovou platbu může být podána nejdříve po schválení 1. žádosti o platbu, tj. po schválení první monitorovací zprávy. Toto je třeba zohlednit při tvorbě finančního plánu sub- projektu. Formulář žádosti o zálohovou platbu není přílohou Příručky.  KP bude jednotlivé uhrazené výdaje zahrnovat do Žádostí o platbu, které jako přílohu k Průběžným zprávám o sub-projektu předkládá 1x za 3 měsíce

63 Administrace plateb a princip financování sub-projektů nestátních neziskových organizací (u Aktivity III.)  V rámci poslední žádosti o platbu příjemce uvede úroky z vkladů na zvláštním účtu projektu za dobu realizace projektu – o tuto částku bude snížena poslední (10%) platba. V případě, že výdaje celého projektu nedosáhnou 90% grantu (poslední zálohová platba by byla nulová) je NNO povinna tyto úroky vrátit na účet MZ ČR, který mu sdělí pracovník EF/5.

64 Administrace plateb a princip financování sub- projektů (Aktivita II.)  týká se organizací zřizovaných a zakládaných kraji a obcemi, fyzických a právnických osob, organizací zřízených nestátními neziskovými organizacemi a nestátních neziskových organizací (pro Aktivitu II.)  Po schválení projektu poradou vedení bude konečný příjemce vyzvání k doložení bilance čerpání  KP sub-projektů v průběhu realizace sub-projektu hradí výdaje z vlastních zdrojů. Dotace je na základě žádosti o platbu, která je předložena společně s průběžnou monitorovací zprávou (monitorovací období je 6 měsíců) ex-post zaslána prostřednictvím Příkazu k převodu prostředků na účet konečného příjemce dotace  V případě organizací zřízených územně samosprávnými celky je nutné dodržet pravidla daná zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude příjemcům zasílána prostřednictvím účtu zřizovatele příslušného kraje u ČNB. Zřizovatel dále financuje zřízenou organizaci dle vnitřních předpisů.

65 Žádost o platbu (platí pro všechny konečné příjemce sub-projektů)  Do 20 pracovních dnů od ukončení monitorovacího období (3 nebo 6 měsíční) zasílá konečný příjemce sub-projektu žádost o platbu prostředků Státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce a národního spolufinancování, spolu s průběžnou zprávou o sub- projektu, včetně všech příloh zprostředkovateli programu EF/5.  žádost o platbu zahrnuje oprávněné výdaje vzniklé v daném monitorovacím období  v případě financování ex-post (neplatí pro Aktivitu III) vydá EF/5 po zkontrolování žádosti o platbu, průběžné monitorovací zprávy včetně všech příloh Pokyn pro platební příkaz. Lhůta pro zaslání prostředků na účet příjemce je 15 pracovních dnů  EF/5 při kontrole žádosti o platbu za sub-projekt kontroluje především oprávněnost výdajů a zamezení duplicitě výdajů

66 Žádost o platbu (platí pro všechny konečné příjemce sub-projektů)  u financování prostřednictvím zálohových plateb a převodu prostředků na účet u ČNB bude Žádost o platbu podkladem pro vyúčtování. V případě zálohových plateb bude poslední Žádost o platbu podkladem pro proplacení poslední části grantu

67 Prokazatelnost výdajů KP sub-projektu a jejich kontrola  výdaje musí být prokazatelné a musí být doložitelné přijatými účetními doklady  výdaje musí být uhrazeny a jejich uhrazení musí být doloženo kopiemi bankovních výpisů při podání žádosti o platbu. Výdaje sub-projektů, které jsou propláceny prostřednictvím průběžných příkazů k úhradě na účty ČNB a které končí 31. 12. je nutné uhradit do termínu stanoveného ČNB pro uzavření čerpacích účtů, většinou do 15.12.).  transakce související se sub-projektem musí být jednoznačně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí se sub- projektem nesouvisejících v účetnictví  každý originál dodavatelské smlouvy, objednávky a kopie účetního dokladu musí být opatřeny názvem sub-projektu (minimálně zkrácený) nebo číslem sub-projektu

68 Prokazatelnost výdajů KP sub-projektu a jejich kontrola  datum uskutečnění zdanitelného plnění (případně datum vystavení) na jednotlivých účetních dokladech musí spadat do období realizace sub-projektu, tj. maximálně do data ukončení realizace sub-projektu

69 Posuzování a kontrola faktur  příjemce dokládá k monitorovací zprávě kopie veškerých účetních dokladů vztahující se k dané žádosti o platbu (vč. pokladních dokladů)  při podání Žádosti o platbu musí být již každý výdaj, který je do Žádosti o platbu zahrnut, uhrazen  za oprávněný se považuje takový výdaj, který byl uhrazen na základě účetního dokladu s datem vystavení či s datem uskutečnění zdanitelného plnění, které není pozdější než datum ukončení monitorovacího období sub-projektu  samotná úhrada může být uskutečněna do data předložení Žádosti o platbu (která je přílohou Průběžné zprávy o sub- projektu), tj. do 20 pracovních dnů od ukončení monitorovacího období. Tuto skutečnost musí KP doložit konkrétním bankovním výpisem zachycujícím relevantní platbu/y jako obligatorní přílohu k Žádosti o platbu

70 Formální a věcná kontrola faktur údaje z faktury musí souhlasit s údaji uvedenými v Soupise uhrazených dokladů na faktuře/pokladním dokladu je osoba uvedená jako odběratel příjemce předloženy budou kopie faktur označené větou: “Kopie souhlasí s originálem“ s podpisem odpovědného pracovníka (v případě potřeby je příjemce povinen na vyžádání EF předložit originály faktur) Povinné náležitosti účetních dokladů: 1.označení dodavatele (název, adresa, IČ/DIČ, bankovní spojení, podpis/razítko) 2.označení odběratele (název, adresa, IČ/DIČ) 3.peněžní částka – na dokladu vystaveném plátcem DPH je uveden základ daně za uskutečněné zdanitelné plnění, výše DPH, sazba DPH a celková částka s DPH; na dokladu vystaveném neplátcem DPH je uvedena celková fakturovaná částka

71 Obsahové náležitosti účetních dokladů 4.datum vyhotovení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění (u plátců) a splatnost faktury 5.počet jednotek, jed. cena a cena celkem - je-li to možné 6.na každé kopii účetního dokladu (faktury, pokladní doklad, účtenka) a v originále smlouvy/objednávky bude uveden název sub-projektu nebo číslo sub-projektu 7.fakturovaný účel musí souviset s cílem sub-projektu a je v souladu s rozpočtem sub-projektu, Rozhodnutím případné opravy na účetních dokladech či likvidačních listech jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (zejména § 35) Jsou doloženy doklady o zaplacení předložených účetních dokladů

72 Obsahové náležitosti účetních dokladů je nutné dodržet časovou kontinuitu mezi daty na fakturách a termíny zahájení a ukončení monitorovacího období sub- projektu fakturované množství a cena služeb, materiálu apod. odpovídá smlouvě/objednávce a je v souladu s příslušnou položkou Rozpočtu sub-projektu podpisy osob odpovědných za účetní případ a za jeho zaúčtování budou uvedeny na účetním dokladu, popř. likvidačním listě je nutné vést oddělenou účetní evidenci, všechny faktury musí být zaúčtovány (bude provedena kontrola předloženého výpisu z oddělené účetní evidence) – pouze u poslední Žádosti o platbu v případech, kdy je požadována úhrada pouze části z původní částky uvedené na účetním dokladu (faktura, účtenka apod.), je nutné na dokladu nebo v příloze výpočet podílu na sub-projekt zřetelně vyznačit

73 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 2 z Programu „Zdraví“ Veřejné zakázky Ing. Martina Juřicová

74 74 Druhy zakázek 1)Zakázky podle předmětu: Dodávky (§ 8 ZVZ) Stavební práce (§ 9 ZVZ) Služby (§ 10 ZVZ) 2) Zakázky podle předpokládané hodnoty: A.Zakázky s vyšší hodnotou stanovené Programem švýcarsko-české spolupráce -Nad 500 000 CHF -Předložit zadávací dokumentaci a dokumenty k výběrovému řízení i v anglickém jazyce – kontrolu výběrového řízení provádí také Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci. B. Zakázky s vyšší hodnotou (podlimitní a nadlimitní) -Limit: 3 395 00 Kč pro dodávky a služby, 131 042 000 Kč pro stavební práce C. Zakázky malého rozsahu (ZMR) -na služby a dodávky do 2 mil. Kč bez DPH, na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH. D. Přímé nákupy - Do 10 000 CHF - Povinnost dokumentovat výběr dodavatele a stanovení ceny (např. analýzou trhu – oslovení možných dodavatelů), nepodléhá schvalování OEF

75 75 Povinnosti při zadávání zakázek platné pro všechny Při zadávání a průběhu veřejných zakázek je třeba se řídit: Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (ZVZ); Platným příkazem ministra zdravotnictví ČR (Příkaz č.3/2013 Protikorupční strategie); Příručkou pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů. Obecné zásady při zadávání veřejných zakázek: Transparentnost - srozumitelně informovat uchazeče a dodavatele Proporcionalita - zohlednit cenu zakázky ve srovnání s náklady na proces jejího zadání Rovné zacházení - přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům či uchazečům Zákaz diskriminace - neoprávněně znevýhodňovat jednoho či více dodavatelů/uchazečů oproti ostatním Vzájemné uznávání osvědčení - akceptovat doklady z jiných členských států prokazující rovnocennou kvalifikaci Povinnost postupovat: hospodárně, účelně a efektivně

76 76 Povinnosti při zadávání zakázek platné pro všechny Zakázky s vyšší hodnotou - Všichni zadavatelé (bez ohledu na ZVZ): povinnost postupovat vždy podle ZVZ a podle finančními limitů platných pro zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ. - Příjemce, který není zadavatelem dle zákona v oznámení/výzvě uvede, že se nejedná o zadávací řízení dle ZVZ, avšak se ZVZ a finančními limity bude řídit. Přepočet - Aktuální kurz CZK/CHF vyhlášený ČNB platný k poslednímu pracovnímu dni předposledního měsíce před plánovaným vyhlášením.

77 Povinnosti při zadávání zakázek platné pro všechny Povinností příjemce je Soutěžit všechny položky uvedené v projektu Také management projektu (zadávací řízení zvolit podle předpokládané hodnoty zakázky)

78 78 Povinnosti při zadávání zakázek platné pro všechny Stanovení předpokládané hodnoty zakázky: - Podle § 13, § 14 (dodávky), § 15 (služby), § 16 (stavební práce) ZVZ - Není dovoleno předmět jedné zakázky rozdělit tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty - Při předání návrhu zadávací dokumentace ke kontrole EF/5 přiložit: Čestné prohlášení o způsobu stanovení ceny, Prohlášení o stanovení předpokládané hodnoty – detailní popis Výzkum trhu – minimálně 3 nabídky (rozepsat dodavatele a ceny) – údaje nesmí být starší 6 měsíců Posudek odborníka s uvedením jeho jména, zaměstnavatele, životopisu. Obdobná realizovaná zakázka (vlastní nebo jiným subjektem), do 1 roku nazpět.

79 79 Povinnosti vyplývající z Programu švýcarsko-české spolupráce Výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. 1)Zadávací dokumentace -Součástí přípravy ZD musí být Prohlášení o objektivnosti a důvěrnosti – podepíší všichni, kteří se podíleli na přípravě ZD -Externí zhotovitel ZD - prohlášení objektivnosti a důvěrnosti součástí smlouvy a sankce v případě porušení -Prohlášení bude součástí kontroly průběhu veřejné zakázky. -Doložit způsob stanovení ceny -Součástí ZD: - návrh smlouvy o dílo (nesmí obsahovat klauzuli o důvěrnosti, uvést souhlas se zveřejněním smluvního vztahu) - doložka o bezúhonnosti - požadavek na odevzdání čestného prohlášení dodavatele k doložce o bezúhonnosti (u konsorcia podepisují všichni členové) -Navázat sankce či jiné opatření v zadávacích podmínkách za nedodržení lhůt (např. dokončení dodávky). -Pokud to umožňuje povaha zakázky – medicínský účel (diagnostické a terapeutické využití) -Číselné technické parametry – toleranční rozsah +- 10%, přesný parametr – odůvodnit v ZD

80 80 Povinnosti vyplývající z Programu švýcarsko-české spolupráce Výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. 2) Hodnoticí kritéria nejnižší nabídková cena ekonomická výhodnost nabídky, jedním ze sub-kritérií musí být nabídková cena V případě, že lze jednoznačně vymezit technické parametry a obchodní podmínky je jediným kritériem cena. Kritérium ekonomické výhodnosti pouze ve výjimečných a odůvodněných případech – podléhá schválení EF/5. Kritérium cena však min. 70%. 3) Komise pro otevírání obálek - Jedním ze členů komise musí být zástupce zadavatele (tj. kmenový zaměstnanec). - Každý člen komise pro otevírání obálek musí podepsat Prohlášení o nepodjatosti a důvěrnosti. - Otevírání obálek musí proběhnout v sídle zadavatele – „IHNED“ (dle ZVZ). 4) Hodnoticí komise (HK) - Nepodjatost členů HK a náhradníků - Každý člen hodnotící komise a další osoby, musí podepsat Prohlášení o nepodjatosti a důvěrnosti.

81 81 Povinnosti vyplývající z Programu švýcarsko-české spolupráce Zakázky malého rozsahu nad 10 000 CHF 1)Výzva k podání nabídky -Zaslat výzvu alespoň 3 dodavatelům, kteří jsou schopní plnit řádně a včas. Není dovoleno vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců. -Uveřejnit na svých webových stránkách po celou dobu lhůty pro podání nabídek. -V den uveřejnění informovat emailem EF/5 (email doporučujeme archivovat). -Výzva musí obsahovat Doložku o bezúhonnosti, další náležitosti viz Příručka. -Uvést ve výzvě, pokud se nebude jednat o zadávací řízení dle ZVZ. - Dodatečných informace odeslat všem osloveným dodavatelům a uveřejnit na webových stránkách. -Lhůta pro podání nabídek: min. 10 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy dodavatelům a uveřejnění. - Zadavatel může připustit i elektronické podání se zaručeným elektronickým podpisem.

82 82 Povinnosti vyplývající z Programu švýcarsko-české spolupráce Zakázky malého rozsahu nad 10 000 CHF 2) Otevírání obálek a hodnotící komise (HK) - Komise pro otevírání obálek: min. 3 členové, jeden člen musí být zástupce zadavatele. Funkci může vykonávat hodnotící komise. - HK minimálně 3 členové, alespoň jedna osoba odbornou způsobilost ve vztahu k předmětu zakázky a jedna osoba zástupce zadavatele. - Stanovit minimálně jednoho náhradníka. - Členové komisí jsou povinni podepsat Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti. - HK je usnášeníschopná nadpoloviční většinou pozvaných členů (náhradníků) a zároveň je dodržen minimální počet 3 osob a rozhoduje na principu většiny přítomných. - Zakázky, které nebyly doručeny včas nebo nesplňují požadavky zadavatele budou vyloučeny a nebudou dále hodnoceny. Zadavatel dotčené uchazeče informuje (e-mail nebo dopis). - V případě nejasností HK vyzývá k písemnému doplnění uchazeče. - Pokud by měla být vyloučena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou/nejvýhodnější, zadavatel je povinen požadovat písemné doplnění nabídky (informace, doklady, apod.).

83 83 Povinnosti vyplývající z Programu švýcarsko-české spolupráce Zakázky malého rozsahu -Výstup HK: všemi členy podepsaný zápis + ČP o nepodjatosti a důvěryhodnosti seznam posouzených a vyřazených nabídek; zdůvodnění vyloučení předložené nabídky popis způsobu hodnocení nabídek; výsledek hodnocení; údaj o složení komise 3) Uzavření smlouvy -Vybraný dodavatel je vyzván k uzavření smlouvy spolu s rozhodnutím o přidělení zakázky. -Pro všechny VZ malého rozsahu nad 10 000 CHF musí být uzavřena písemná smlouva. -Smlouva musí obsahovat Doložku bezúhonnosti a musí být uzavřena do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky.

84 84 Kontrola výběrových řízení ze strany EF/5 1.Po schválení sub-projektu zaslat plán veřejných zakázek, který EF/5 posoudí (vysvětlení, změny) 2.Zaslat elektronickou verzi kompletní zadávací dokumentace (ZD) 30 kalendářních dní před plánovaným vyhlášením veřejné zakázky. ČP o způsobu stanovení ceny Prohlášení o stanovení předpokládané hodnoty – detailní popis Výzkum trhu – minimálně 3 nabídky (rozepsat dodavatele a ceny) Posudek odborníka s uvedením jeho jména, zaměstnavatele, životopisem Obdobná realizovaná zakázka (vlastní nebo jiným subjektem) 3.Zaslat odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 ZVZ - Vyhláška č. 232/2012 Sb. 4.Doporučení: zaslat formuláře Předběžné oznámení a Oznámení o zakázce 5.Po vydání souhlasného stanoviska EF/5 lze zahájit výběrové řízení.

85 85 Kontrola výběrových řízení ze strany EF/5 6.V den zahájení informovat e-mailem o zahájení (uvést číslo zakázky ve Věstníku). 7.Poslat pozvánky na komisi pro otevírání obálek, hodnotící komise + informaci o složení HK min. 8 pracovních dní předem. 8.Po ukončení VŘ zaslat kopie: jednotlivých nabídek (CD) a všech dokumentů stanovených v ZVZ. 9.EF/5 provede kontrolu průběhu VŘ a vydá stanovisko. Stanovisko EF/5 závazné, nelze bez něj uzavřít smlouvu. Každá smlouva musí obsahovat doložku o bezúhonnosti. 10.V případě námitek je povinností průběžně informovat EF/5 o dalším vývoji. 11.Po podpisu smlouvy zaslat EF/5 její kopii do 10 pracovních dní. 12.EF/5 vystaví do 20 pracovních dní od podpisu smlouvy potvrzení, že výběrové řízení proběhlo v souladu s národní legislativou a příslušnými směrnicemi EU a zašle konečnému příjemci na vědomí. U nadlimitních zakázek bude potvrzení zasláno v anglické verzi Švýcarské agentuře pro rozvoj a spolupráci.

86 86 Doporučení a upozornění Při stanovení předpokládané hodnoty provést aktuální průzkum trhu. - Využívat institutu zadávání částí veřejných zakázek podle § 98. - V ZD vyhradit možnost zrušit VŘ a odstoupit od smlouvy v případě, že by nebyla poskytnuta dotace. - Dostatečně zdokumentovat a archivovat průběh VŘ (žádost o poskytnutí ZD, dodatečných informací, evidence komunikace zadavatel a dodavatelé § 148 ZVZ, protokol o otvírání obálek, zápisy z jednání) - Formální požadavky na nabídky (číslování, počet kopií apod.) jen formou doporučení. - Důkladná kontrola nabídek (kvalifikace, technické specifikace, cena – ve smlouvě – krycím listu – naceněném rozpočtu).

87 87 Doporučení a upozornění - Zveřejňovat všechny stanovené náležitosti na profilu zadavatele - Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. - Dodatečné informace rozeslat všem „známým“ uchazečům (pokud e- mailem, vyžadovat odpověď od příjemce o přečtení) a zveřejnit na profilu/webu. - Informace o námitkách zaslat písemně všem uchazečům (uchovávat doručenky). - Zaslat informace o uzavření smlouvy uchazečům (uchovávat doručenky). - Odpovědnost za správnost zadání zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. je na příjemci finančních prostředků.

88 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 2 z Programu „Zdraví“ Monitoring Mgr. Petr Čermák

89 Monitoring = pravidelné předkládání zpráv o průběhu realizace sub-projektů (hledisko věcné, finanční plnění výsledků a cílů sub-projektu) Konečný příjemce sub-projektu je povinen EF/5 předkládat: Průběžné zprávy o sub-projektu Výroční zprávy o sub-projektu Závěrečnou zprávu o sub-projektu Zprávu o udržitelnosti sub-projektu V českém jazyce, na vyžádání poskytovatele v anglickém jazyce Formuláře – přílohou Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů V elektronické i tištěné podobě

90 Monitoring Průběžná zpráva o sub-projektu Informace o průběhu projektu Monitorovací období 3 měsíce (NNO v aktivitě III) nebo 6 měsíců (ostatní případy) Předložení do 20 pracovních dnů od ukončení monitorovacího období Přílohou každé průběžné zprávy je Žádost o platbu za sub-projekt Další přikládané přílohy: Pověření k podpisu, podklady o zajištění publicity, soupis uhrazených dokladů, kopie účetních dokladů, doklady prokazující stavební výdaje, doklady prokazující osobní výdaje, seznam čísel účtů a názvů bank, výpisy z bankovních účtů, smlouvy s dodavateli, doklady související se zadávacím řízením na dodavatele, výpis z oddělené účetní evidence (závěrečná průběžná zpráva), popis vedení oddělené účetní evidence a účetní osnova (první monitorovací zpráva)

91 Monitoring Kontrola průběžné zprávy a Žádosti o platbu Posouzení věcné, finanční a formální správnosti Do 15 pracovních dnů od předložení Vše v pořádku – informování konečného příjemce Nedostatky: Výzva k doplnění/opravě údajů (max. do 10 pracovních dnů) → běží nová lhůta 15 pracovních dní na odstranění nedostatků ze strany KP Neodstranění nedostatků ze strany příjemce do stanoveného termínu → neoprávněný výdaj Po kontrole každé průběžné zprávy provedena analýza rizik → dle výsledku možnost provedení auditu u sub-projektu

92 Monitoring Výroční zpráva o sub-projektu Informace o postupu v rámci aktivit a o platbách provedených ve vymezeném období Popis výstupů a výsledků sub-projektu včetně odůvodnění odchylek Souhrn finančních dat (není však spojena s žádostí o platbu) Předložení do 15 pracovních dnů od ukončení kalendářního roku V českém jazyce Kontrola do 15 pracovních dnů Vše v pořádku – informování konečného příjemce Výzva k doplnění Nedostatek informací Nesoulad s informacemi v předložených průběžných zprávách

93 Monitoring Závěrečná zpráva o sub-projektu Shrnutí implementace celého sub-projektu Zaměřena na popis výsledků a výstupů sub-projektu Příjemce vyzván k jejímu předložení po úspěšném provedení kontroly poslední průběžné zprávy o sub-projektu (termín předložení zpravidla 10 pracovních dní) Předložení max. do 3 měsíců od ukončení realizace sub-projektu (zdržení kontroly poslední průběžné zprávy – předložení neprodleně) V českém jazyce Kontrola do 15 pracovních dnů Vše v pořádku – informování konečného příjemce Výzva k doplnění Nedostatek informací Nesoulad s informacemi v předložených průběžných zprávách

94 Monitoring Zpráva o udržitelnosti sub-projektu Povinnost předkládat po dobu udržitelnosti sub-projektu každoročně do 20 pracovních dnů od uplynutí 12 měsíců od ukončení realizace sub-projektu kontrola do 15 pracovních dnů od předložení vše v pořádku – informování konečného příjemce Informace pro poskytovatele, zda konečný příjemce po dobu udržitelnosti plní povinnosti dané v Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů zda jsou výstupy sub-projektu využívány podle původního účelu zda došlo k udržení cílů a indikátorů o změnách sub-projektu o případných kontrolách sub-projektu

95 Program implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR ( Program „Zdraví “) Děkujeme Vám za pozornost! Kontaktní osoby pro danou výzvu: Odbor evropských fondů, Oddělení finančních mechanismů Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová,tel.: 224 972 372, e-mail: zdenka.zatloukalova@mzcr.cz vedoucí oddělenízdenka.zatloukalova@mzcr.cz Ing. Martina Juřicová, tel.: 224 972 138, email: martina.juricova@mzcr.czmartina.juricova@mzcr.cz Mgr. Ing. Renata Bednářová, tel.: 224 972 118, email: renata.bednarova@mzcr.czrenata.bednarova@mzcr.cz Ing. Jana Štědrá, tel.: 224 972 576, email: jana.stedra@mzcr.czjana.stedra@mzcr.cz Mgr. Petr Čermák, tel.: 224 972 860, email: petr.cermak@mzcr.czpetr.cermak@mzcr.cz Mgr. Tomáš Hrůza, tel.: 224 972 135, email: tomas.hruza@mzcr.cztomas.hruza@mzcr.cz


Stáhnout ppt "1 Program implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR ( Program „Zdraví “) Seminář pro žadatele Výzva č. 2 11. 2. 2014 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google