Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí PRAHA 5. srpna 2009 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí

2 2 1. blok  Představení IOP, oblasti intervence 3.2  Základní aspekty 4. výzvy - podporované aktivity - termíny výzvy - dokumentace k výzvě - oprávnění žadatelé/příjemci - územní zaměření projektů - struktura financování, výdaje projektu - žádost o poskytnutí dotace, přílohy k žádosti a registrace - systém hodnocení a výběru projektů  Nejčastější chyby při psaní projektů a doporučení k jejich odstranění. Zaměření semináře

3 3 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Základní přehled oblastí intervence IOP 1 Modernizace veřejné správy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 3.1 Služby v oblasti sociální integrace 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 4 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 5 Národní podpora územního rozvoje 6 Technická pomoc

4 4 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Globální cíl: Zvýšení dostupnosti a kvality standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik a modernizace procesu řízení kvality nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví.

5 5 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Podporované aktivity/operace v rámci 3.2 IOP 3.2a Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče)

6 6 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Cíle aktivity 3.2.a Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí  zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci vymezených národních sítí zdravotnických zařízení  dosažení standardů pro včasnou diagnostiku, diferenciální diagnostiku v oblastech zdravotní péče s nejhoršími ukazateli včasnosti záchytu onemocnění, nemocnosti, úmrtnosti a úspěšnosti léčebných intervencí ve srovnání s průměrem zemí EU

7 7 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Nástrojem pro měření a plnění cílů je indikátor projektu. Indikátor: Zvýšení počtu standardizovaných specializovaných pracovišť v národních sítí Indikátor vyjadřuje zvýšení počtu standardizovaných specializovaných pracovišť v národních sítích.

8 8 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Základní aspekty 4. výzvy Zaměření 4. výzvy Národní síť specializovaných pracovišť zajišťujících komplexní onkologickou péči pro zajištění diagnostiky, léčby a „screening“ – záchyt včasných stádií onemocnění Výzva je zaměřena na specializovaná pracoviště stanovené věstníkem MZ ČR definovaná jako KOC, kteří neobdrželi podporu v rámci 1. výzvy 3.2 IOP. Věstník MZ ČR, částka 7, prosinec 2008, Věstník MZ ČR, částka 1, únor 2009 opravující Věstník č. 7/2008 vymezující Onkologickou péči v ČR, Věstník MZ ČR, částka 5, červenec 2009 opravující Věstník č. 7/2008 vymezující Onkologickou péči v ČR; www.mzcr.czwww.mzcr.cz

9 9 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Termíny 4. výzvy  Datum vyhlášení výzvy: 22. července 2009  Datum zahájení příjmu žádostí: 1. srpna 2009  Příjem žádostí: v pracovní dny od 8 do 15 hodin  Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 24. srpna 2009 ve 12 hodin  Datum ukončení realizace projektů: říjen 2010 Kontaktní místo pro podávání informací a žádostí Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor evropských fondů, oddělení projektového řízení (EF/2) Palackého náměstí 4 128 01 Praha 2

10 10 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Dokumentace ke 4. výzvě  Programový dokument IOP 2.Prováděcí dokument IOP 3.Příručka pro žadatele a příjemce (PPŽP) (výzva č. 4, 3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí, platnost od 22.7.2009) 3.Závazné Pokyny ke 4. výzvě Příručka pro žadatele a příjemce – základní přehled 1.Část pro žadatele  IOP (kapitola A)  Podmínky získání dotace/finančních prostředků (kapitola B)  Žádost a přílohy (kapitola C)  Hodnocení a výběr projektů (kapitola D)  Část pro příjemce  Podmínky realizace projektů (kapitola E)  Podmínky financování (kapitola F)  Monitoring a kontroly (kapitola G)  Změny v projektech (kapitola H) Dokumenty jsou na www.mzcr.cz >> Evropské fondy >> IOPwww.mzcr.cz

11 11 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Oprávnění žadatelé, resp. příjemci podpory  Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví  Organizace zřízené kraji  Fyzické a právnické osoby KOC – splňující podmínky 4. výzvy  Fakultní nemocnice Brno  Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně  Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou  Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s.  Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o.  Multiscan, s.r.o. (radiologické centrum společnosti Multiscan, s.r.o.) Územní zaměření  Převažující dopad na území regionů soudržnosti spadající do cíle „Konvergence“ (mimo území hl. města Prahy) Místo realizace  Území celé ČR, včetně hl. města Prahy

12 12 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Struktura financování způsobilých výdajů projektu PříjemceERDF Státní rozpočet Kraj a další národní veřejné zdroje Vlastní zdroje příjemce (veřejné) Soukromé zdroje PO MZ ČR85%--15%- Organizace zřízené kraji 85%-15%-- FaPO85%10%5%-- FaPO80,75%14,25%--5%

13 13 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Financování projektů  Ex-post prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu Pokyn k nastavení rozpočtového limitu je vydán na základě: - Rozhodnutí (u výdajů do 500 tis. Kč) - Uzavřené smlouvy s dodavatelem (u výdajů nad 500 tis. Kč)  Ex-post prostřednictvím Příkazu k převodu prostředků na účet příjemce - Na základě schválené Žádosti o platbu Financování nezpůsobilých výdajů projektu nebo vícenákladů projektu je vždy v odpovědnosti příjemce dotace. Projekty realizované na území hlavního města Prahy: Nezpůsobilé výdaje projektu tvoří výdaje připadající na cíl RKZ tj. území hl. města Prahy. Stanovuje se na základě: - podílu odpovídajícímu konkrétní velikosti cílové skupiny

14 14 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Maximální limity způsobilých výdajů a celkových výdajů projektu PříjemceMaximální výše způsobilých výdajů Maximální výše celkových výdajů PO MZ ČR80 mil. Kč Organizace zřízené kraji 80 mil. Kč FaPO80 mil. Kč

15 15 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Způsobilé výdaje Výdaje musí být přiměřené a musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. Základní principy  hospodárnost  účelnost  efektivnost Časová způsobilost  od zahájení realizace projektu, nejdříve po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace  do ukončení realizace projektu

16 16 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Způsobilé výdaje  výdaje na pořízení nových zdravotních prostředků vymezených přílohou 1.6. PPŽP  výdaje na řízení projektu – externí služby (max. 350 tis. Kč)  výdaje na odborné poradenství a ostatní služby (konzultační, auditní a právní služby, překlady a tlumočení) (max. 2% celkových způsobilých výdajů projektu)  výdaje na povinou propagaci a publicitu (nařízení Komise č. 1828/2006)  výdaje na konference/semináře a tiskové zprávy (max. 200 tis. Kč)  DPH (pokud není nárok na odpočet na vstupu ve vztahu k projektu)

17 17 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Nezpůsobilé výdaje  výdaje na přípravu a zpracování Žádosti  výdaje na stavební úpravy  úroky z úvěrů, splátky půjček a úvěrů  sankce, pokuty, manka a škody, penále a výdaje na právní spory  reprezentace organizace  daně (vyjma DPH pokud není nárok na odpočet na vstupu)  provozní/režijní výdaje  osobní výdaje a výdaje na cestovné  uzavřené smlouvy s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud tato platba není potvrzena příjemcem odkazem na skutečnou hodnotu odvedené práce  pojištění, úroky, kursové ztráty, celní, soudní a správní poplatky

18 18 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Žádost o poskytnutí dotace Žádost tvoří:  projektová žádost Benefit 7 - elektronická forma webové aplikace, www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz  přílohy k žádosti Podrobný postup vyplnění Žádosti je uveden v Příloze PPŽP č. 1.1 Postup pro vyplnění Žádosti.

19 19 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Kroky při vyplnění Žádosti o poskytnutí dotace: 1. instalace certifikátů 2. registrace uživatele 3. výběr operačního programu a oblasti podpory 3.2a 4. vyplnění jednotlivých záložek žádosti 5. finalizace žádosti 6. registrace žádosti na MZ ČR, odboru evropských fondů

20 20 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Konto – obsahuje seznam Žádostí Nápověda – dává instrukce jak vyplnit jednotlivá pole Žádosti Přístup k žádosti – umožňuje práci nebo náhled na Žádost libovolnému počtu zaregistrovaných osob Kopírovat – umožňuje vytvořit kopii Žádosti Zrušit – zruší vytvořenou Žádost Kontrola – umožňuje kontrolu nastavených vazeb, hlásí chyby v Žádosti a nevyplněná pole Finalizace – umožňuje finalizovat Žádost Tisk – umožňuje tisk Žádosti v průběhu její tvorby a po finalizaci Základní orientace v Benefit7

21 21 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Záložky v IS Benefit  Identifikace žádosti  Projekt  Aktivity projektu  Harmonogram  Území dopadu a realizace  Popis projektu  Personální zajištění projektu  Žadatel projektu  Zkušenosti žadatele  Prioritní téma  Indikátory projektu  Rozpočet projektu  Potřeby  Přehled financování  Zdroje  Etapy  Finanční plán  Zadávací řízení  Horizontální témata  Publicita  Čestná prohlášení  Přílohy projektu

22 22 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Záložka Potřeby a Zdroje (podklad pro Isprofin) Vymezení základních principů:  Bilanční rovnováha Potřeb a Zdrojů  Obsahují veškeré výdaje uvedené v rozpočtu projektu  Potřeby a jím odpovídající Zdroje se vyplňují do těch let, kdy dojde ke skutečnému vyplacení dotace - PO MZ ČR – v roce, kdy výdaje vzniknou - organizace zřizované kraji, FaPO – dle termínu předložení Žádosti o platbu  Členění investičních a neinvestičních Potřeb a Zdrojů musí být plně v souladu s účetnictvím  Částky se uvádějí v celých korunách a je nutné je zaokrouhlit následovně: Podíl ERDF – zaokrouhluje se na celé tisíce směrem nahoru, a to jak podíl INV, tak podíl NIV Podíl SR – zaokrouhluje se na celé tisíce směrem nahoru, a to jak podíl INV, tak podíl NIV Podíl vlastních zdrojů – zaokrouhluje se matematicky

23 23 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Záložka Zadávací řízení Do IS Benefit 7 uveďte veškeré tyto plánované zakázky:  Zakázky malého rozsahu 2. kategorie tj. veškeré zakázky nad 500 tis. Kč bez DPH (viz. následující rozdělení)  Zakázky podlimitní (viz. následující rozdělení)  Zakázky nadlimitní (viz. následující rozdělení) Při nastavování časového rozpětí mezi předpokládaným termínem zahájení a ukončení VŘ si stanovte dostatečnou časovou rezervu, která bere v úvahu typ zakázky a případné odvolací lhůty.

24 24 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Záložka Zadávací řízení Zakázky malého rozsahu 1. kategorie Do 200 000 Kč  Přímý nákup do 200 000 Kč dodávky nebo služby Od200 000 – 500 000 Kč  oslovení 3 dodavatelů (e-mail)  lhůta pro podání nabídek 10 kalendářních dní  informování uchazečů e-mailem 2. kategorie Od 500 000 Kč – 2 mil. Kč  písemná výzva min. 3 dodavatele + uveřejnění na stránkách zadavatele  lhůta pro podání nabídek: 14 kalend. dní Postup je uveden v PPŽP, části E.

25 25 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Záložka Zadávací řízení Nadlimitní veřejné zakázky - dodávky nebo služby PH <3 782 000 Kč a více) Podlimitní veřejné zakázky - dodávky nebo služby PH <2 mil. Kč – 3 782 000 Kč) Postup vždy podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

26 26 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Žádost nelze finalizovat Finalizovaná žádost – stav v IS Benefi7 Finalizovaný, podmínkou registrace je shodný unikátní klíč jako na odevzdané žádosti

27 27 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Přílohy k Žádosti Název přílohyPO MZ ČRFaPO Organizace zřízené kraji forma Doklad o právní subjektivitě žadatele NEANO tištěná Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele NEANONE tištěná Doklad o prokázání vlastnických vztahů ANO tištěná Projektová dokumentace ANO tištěná + elektronická Stanovisko k realizaci projektu ANO NE tištěná Doklad o zajištění finančního krytí NEANO tištěná

28 28 Název přílohyPO MZ ČRFaPO Organizace zřízené kraji forma Organizační řád onkocentra ANO tištěná Čestné prohlášení o velikosti cílové skupiny ANONE tištěná Čestné prohlášení o veřejné službě ANO tištěná Formulář Sledování indikátorů ANO tištěná IPRM Nepovinná příloha tištěná Přílohy k Žádosti IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí

29 29 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí 1. Doklad o právní subjektivitě žadatele - Zřizovací listina a výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 90 dní) - Zakládací listina a výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 90 dní) 2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele - Daňová přiznání za poslední tři uzavřené roky - Formulář Vyhodnocení finančního zdraví (formulář je přílohou 1.5 PPŽP) 3. Doklad o prokázání vlastnických vztahů -Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy 4. Projektová dokumentace - Projektová dokumentace, resp. technicko-technologická studie pořizovaných investičních předmětů nebo řešení, ze které jsou jasné parametry a specifika, včetně odůvodnění zvolené technologie (nediskriminační popis) 5. Stanovisko k realizaci - Souhlasné stanovisko zřizovatele s realizací projektu (formulář je přílohou č. 1.2 PPŽP)

30 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí 30 6. Doklad o zajištění finančního krytí - Čestné prohlášení o spolufinancování, v rámci kterého se žadatel zavazuje zajistit v prostředky v potřebné výši ze zdrojů uvedených v Žádosti (formulář je přílohou č. 1.8 PPŽP) (PO MZ ČR) - Výpis z účtu, úvěrová smlouva, závazný úvěrový příslib nebo Usnesení zastupitelstva kraje o finančním závazku profinancovat příslušný projekt 7. Organizační řád onkocentra - Schválené interní dokumenty upravující zakotvení onkocentra v systému organizace, případně jiný dokument popisující proces fungování onkocentra 8. Čestné prohlášení o velikosti cílové skupiny - Vymezení procentního podílu pacientů specializovaného pracoviště z cíle RKZ (území hl. města Prahy), který byl stanoven poměrem velikosti cílové skupiny pražských pacientů k celkové cílové skupině (formulář je přílohou č. 1.3 PPŽP) 8. Čestné prohlášení o veřejné službě - Čestné prohlášení, že výkony prováděné v rámci přístrojového vybavení onkocentra pořízeného z dotace budou propláceny z veřejného zdravotního pojištění (formulář je přílohou č. 1.4 PPŽP)

31 31 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí  Formulář sledování indikátorů Žadatel doloží formulář Sledování indikátorů, kterým dokládá stávající vybavenost tj. současnou velikost standardu. Žadatel vyplní: -Počet kusů vybavení, které se na specializovaném pracovišti nachází -Počet kusů obnovovaného vybavení -Počet kusů nového vybavení (zvýšení počtu ks na pracovišti) -Z projektu není možné pořizovat přístroje nad rámec standardu (dán max. počet kusů) -Každý přístroj / řádek v tabulce má stejnou váhu na výpočet plnění standardu -Standard je plněn už při pořízení jednoho přístroje Přílohy musí být očíslovány podle Seznamu příloh uvedeného v Žádosti a dle tohoto seznamu seřazené. Vícestránkové přílohy musí být pevně svázány.

32 32 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Nepovinné přílohy: Předkládat nepovinné přílohy vyjma níže uvedených není akceptováno: -Odborné posudky či studie -Výsledky průzkumů a analýz dokládající potřebnost projektu, navržené techonologie či zvolené postupy Pro nepovinné přílohy platí stejná pravidla jako pro Povinné přílohy.

33 33 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Registrace projektu: Žádost + přílohy k žádosti se dokládají ve 3 paré. Dále je doloženo CD s projektovou dokumentací.  Jedno paré musí být originálem a označeno slovy „ORIGINÁL“  Druhé a třetí paré jsou prostou kopií označené slovy „KOPIE“ Všechny paré Žádosti musí být podepsány v oblasti Čestného prohlášení statutárním orgánem žadatele nebo jinou osobou pověřenou k podpisu na základě Plné moci. Všechny strany Žádosti musí být pevně svázány v nerozebíratelném vyhotovení. Možnosti registrace žádosti 1. Osobní předání na odboru evropských fondů NENÍ NUTNÁ PLNÁ MOC K PŘEDÁNÍ, JE NUTNÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL! 2. Zaslání poštou PŘEDÁVACÍ PROTOKOL MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ ZÁSILKY Rozhodující pro registraci je datum a hodina přijetí Žádosti PŘEDÁVACÍ PROTOKOL se tiskne z IS Benefit 7– poslední nečíslovaná strana Žádosti, je podepisován osobou provádějící registraci

34 34 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Kontrola přijatelnosti Kontrola formálních náležitostí Hodnocení kvality projektů – věcné hodnocení Analýza rizik a fyzická kontrola ex-ante Hodnocení a výběr projektů

35 35 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Přehled harmonogramu výběru projektů Činnost Počet PD od předchozí činnosti Ukončení termínu Výzvy 0 Registrace projektů-termín převodu Žádosti z Benefit7 do IS Monit7+ + 2 PD Kontrola přijatelnosti + 5 PD (+ 5 PD) Kontrola formálních náležitostí + 2 PD (+5 PD)* Hodnocení kvality + 25 PD* Hodnotící komise Analýza rizik – ex ante + 5 PD* Ex-ante kontrola + 10 PD* Analýza rizik + 5 PD* Výběrová komise + 20 PD* Vydání Registračního listu, Rozhodnutí. + 3 měsíce (cca. + 60 PD) * * v případě výzvy k doplnění nebo úpravě chybějících náležitostí je lhůta + 5 PD Celková předpokládaná doba hodnocení jsou 3 měsíce.

36 36 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Kontrola přijatelnosti  Soulad s legislativou ES a ČR  Soulad s cíli IOP, oblasti intervence 3.2  Soulad s podmínkami IOP, oblasti intervence 3.2  Kontrola obecných a specifických kritérií přijatelnosti  Pro dostatečné posouzení kritéria mohou být ze strany EF vyžádány doplňující informace či podklady Kontrola formálních náležitostí  Splnění formálních požadavků Žádosti v souladu s podmínkami IOP, oblasti intervence 3.2  Kontrola předepsané formy Žádosti, vyplnění povinných údajů, doložení požadovaných příloh k Žádosti  Na základě výzvy EF je možné doplnit chybějící formální nedostatky

37 37 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Expertní hodnocení  provádějí odborní experti v dané problematice Hodnotící komise  stanovuje konečné bodové hodnocení a výsledné pořadí všech projektů předložených do dané kola výzvy Analýza rizik a fyzická kontrola ex-ante  analýza rizik se provádí u všech projektů a určuje výši jeho rizikovosti, u vysoce rizikových projektů je provedena kontrola Výběrová komise  schvaluje výsledný seznam projektů doporučených/nedoporučených a náhradních projektů k poskytnutí dotace

38 38 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Minimální bodová hranice je 50% V rámci 3.2. IOP budou, v rámci výběrových kritérií zvýhodněni 10% bonifikací projekty, které jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje měst Skupiny a krit é ria hodnocen í V á ha 1. Schopnosti žadatele15 % 1.1 Organizačn í a projektov é zaji š těn í realizace projektu. max. 5 bodů 1.2 Finančn í hodnocen í žadatele. max. 5 bodů 2. Potřeba a relevance projektu30 % 2.1 Vazba na jin é aktivity/projekty v oblasti p é če o veřejn é zdrav í. max. 3 body 2.2 Potřebnost projektu.max. 5 bodů 3. Kvalita a proveditelnost projektu35 % 3.1 Technick á a technologick á proveditelnost projektu. max. 5 bodů 3.2 Časov á proveditelnost projektu. max. 5 bodů 3.3 Finančn í hodnocen í projektu. max. 5 bodů 3.4 Vazba projektu na stanoven é indik á tory a c í le. max. 5 bodů 3.5 Rizikovost projektu.max. 5 bodů 3.6 Udržitelnost projektu.max. 5 bodů 4. Horizont á ln í krit é ria 20 % 4.1 Vliv projektu na udržitelný rozvoj.max. 3 body 4.2 Vliv projektu na rovn é př í ležitosti. max. 3 body

39 39 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí O výsledcích hodnotícího procesu budete informováni!  prostřednictvím internetových stránek www.mzcr.czwww.mzcr.cz  dopisem  telefonicky  emailem Po dobu hodnotícího procesu nekontaktujte pracovníky EF s žádostí o získání výsledků, sami Vás kontaktují a sdělí Vám výsledek a následující postup v administraci Vaší žádosti.

40 40 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Oznamovací povinnost ze strany žadatele Pokud v průběhu hodnotícího procesu dojde k následujícím změnám: - změna statutárního orgánu - změna kontaktních osob - změna právní subjektivity - zahájení správních, daňových či jiných řízení vztahující se k osobě příjemce či k realizaci projektu Informujte o této skutečnosti bezprostředně odbor evropských fondů emailem nebo dopisem.

41 41 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Doporučení při psaní projektů - nastavit si kvalitní zpracovatelský tým s dobrou znalostí problematiky strukturálních fondů a zejména podmínek 3.2 IOP - vycházet z opodstatněné a prokazatelné potřebnosti projektu pro cílovou skupinu - znát dobře své institucionální, personální a finanční možnosti - seznámit se s podmínkami předložení Žádosti, její strukturou a základními podmínkami realizace projektů, neopomenout dobu 5 leté udržitelnosti projektu - umět odhadnout časovou náročnost jednotlivých aktivit projektu a provázat je do vzájemné synergie, kvalitní nastavení harmonogramu - nastavit si víceúrovňové kontrolní systémy - dbát na kvalitu zpracování Žádosti Benefit 7 a zejména přílohu Projektová dokumentace Konzultovat, konzultovat a řídit se pokyny uvedenými zejména v Příručce pro žadatele a příjemce.

42 42 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Nejčastější chyby při psaní projektů A Formální náležitosti Benefi 7 - obecné údaje a popisy - úzké nastavení termínů v harmonogramu, nízká časová rezerva v oblasti výběrových řízení - nedostatečně využívána kapacita polí pro psaní textu, zbytečné využívání nepovinných příloh - nesprávné použití etap a fází projektu - nedostatečně strukturovaný rozpočet s odkazem na přílohu - chybně vyplněné podklady pro ISPROFIN - nezajištění přístupu k Žádosti pro příjemce Neúplnost příloh - neúplnost příloh obsahujících vícero dokumentů - nekompletnost jednotlivých paré Žádosti,různorodost paré - neoznačení příloh a jejich neseřazení dle Seznamu příloh Neúplnost údajů na „balíku“ žádosti (chybí razítko či podpis žadatele)

43 43 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Nejčastější chyby při psaní projektů B Kvalita projektu -nedostatečné využívání Postupu pro vyplnění Benefit 7, nízké respektování požadavků poskytovatele dotace na obsahovou stránku projektu -nízká znalost hodnotících kritérií a nedostatečné přizpůsobení struktury a obsahu projektu hodnotícím kritériím -podcenění významu kvalitního realizačního týmu projektu -nedostatečně provedený průzkum trhu a stanovení cen neodpovídajících cenám v místě a čase obvyklým Chyby bývají způsobeny nedostatečnými konzultacemi.

44 44 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí 2. Blok  Základní podmínky realizace projektů - podmínky přidělení dotace - povinnost dodržování termínů realizace projektu - povinnost dodržování pravidel publicity - povinnost vedení odděleného účetnictví - povinnost archivace dokladů a dokumentů - povinnost dodržování pravidel zadávání zakázek  Kontroly projektů  Nejčastější chyby při realizaci projektů a zadávání zakázek, doporučení k řešení. Zaměření semináře

45 45 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Podmínky přidělení dotace – podmínky umožňující zahájit realizaci projektu Dotace je přidělena na základě: - Registračního listu - Rozhodnutí k poskytnutí dotace/finančních prostředků Nedílnou součástí Rozhodnutí/Stanovení výdajů jsou Podmínky upravující základní povinnosti příjemce dotace (vzor Podmínek je uveden v příloze č. 3 PPŽP).

46 46 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Povinnost dodržování termínů realizace projektů  Zahájení realizace (datum stanovené v Žádosti, nejpozději do 12 měsíců od vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů)  Ukončení realizace (je stanoveno Rozhodnutím/Stanovením výdajů, z objektivních důvodů je příjemce může po předchozím schválení EF změnit)  Etapy projektu (příjemce je povinen dodržovat etapy projektu, které si nastavil v Žádosti, z objektivních důvodů je příjemce může po předchozím schválení EF změnit). Minimální doporučená délka etapy je 3. měsíce.

47 47 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí EU (Nařízení Komise č. 1828/2006)  vlajka EU  „Evropská unie“  „Evropský fond pro regionální rozvoj“  „Šance pro Váš rozvoj“  příp. název projektu vč. slova „projekt“ Program IOP  symbol Integrovaného operačního programu MZd  symbol MZd 6-7 náležitostí Povinnost dodržování pravidel publicity Vymezeno v nařízení komise č. 1828/2006 a PPŽP Podrobné informace jsou uvedeny v Příloze PPŽP č. 6 Manuál publicity Kombinace symbolů a hesel jsou ke stažení na stránkách www.mzcr.czwww.mzcr.cz

48 48 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Povinnost vedení odděleného účetnictví  Oddělená účetní evidence nebo odpovídající účetní kód  Soulad se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví Povinnost archivace dokladů a dokumentů  Doba minimálně 10 let od finančního ukončení projektu  Doba minimálně tří let od ukončení programu, tj. do roku 2021 Povinnost udržitelnosti  Povinnost udržitelnosti výstupů projektu je stanovena na dobu 5-ti let od ukončení realizace projektu Oznamovací povinnost  Změny s vlivem na Rozhodnutí/Stanovení výdajů OSS a Podmínky  Změny v projektu

49 49 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Kontroly projektů Časové hledisko  Ex-ante – před zahájením realizace projektu  Interim – v průběhu realizace projektu  Ex-post – po dobu pěti let od ukončení projektu Hledisko charakteru a zaměření projektu  Administrativní kontrola – kontrola dokladů předložených příjemcem dotace/finančních prostředků (kontrola monitorovací zprávy, žádosti o platbu)  Veřejnosprávní kontrola – kontrola na místě  Monitorovací návštěva – konzultační návštěva v místě fyzické realizace projektu případně v sídle žadatele/příjemce Schvalování zadávacích podmínek EF

50 50 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Zakázky financované z evropských fondů v rámci IOP  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zakázky malého rozsahu § 6, podlimitní zakázky a zakázky nadlimitní – výběr odpovídajícího zadávacího řízení)  Příručka pro příjemce a žadatele část E (implementace Usnesení Vlády ČR č. 48/2009) vymezuje pravidla také pro zakázky malého rozsahu

51 51 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Obecné principy při zadávání zakázek Transparentnost – jednoznačnost, prokazatelnost Proporcionalita – zohledněna v ZVZ, PPŽP Vzájemné uznávání osvědčení Rovný přístup a zákaz diskriminace Specifikace pořizovaných dodávek či služeb nesmí zvýhodňovat určité dodavatele nad ostatními => obecná specifikace pořizovaných zařízení, popř. účel, ke kterému mají sloužit

52 52 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Schvalování zadávacích podmínek EF Kontrola zadávacích podmínek před zahájením výběrového řízení u všech zakázek nad 500 tis. Kč → stanovisko EF (pokud připomínky EF → příjemce zapracuje → nové stanovisko) Schvalování návrhu smlouvy → stanovisko EF Schvalování uzavřené smlouvy → stanovisko EF Kontrola průběhu výběrových řízení

53 53 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Nejčastější chyby při zadávání zakázek  nedodržení pravidel publicity (nesprávná barevná varianta log, nedodržení ochranné zóny)  neuvedení informace o spolufinancování projektu EU z ERDF  neuvedení maximální cenové hranice zadávacího řízení  nejasný způsob hodnocení, nevhodná hodnotící kritéria  příliš vysoké nároky na kvalifikaci uchazečů (neopodstatněné předmětem zakázky, často formální, které znamenají zatížení uchazečů a riziko „nedokonalých“ nabídek)

54 54 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 a Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí Nejčastější chyby při zadávání zakázek  nejasné vymezení předmětu (zejm. management)  nejasné stanovení požadavků na zpracování nabídek (zadavatel při hodnocení nenachází informace, které jsou pro něj důležité)  formální požadavky na nabídky na úkor požadavků na obsah  opomenutí důležitých požadavků na technickou úroveň zdravotnických přístrojů, technologií  nízká kvalita návrhů smluv či obchodních podmínek v ZD (doporučení: návrh smlouvy či podrobné požadavky na obsah smlouvy stanovit jako součást zadávací dokumentace)

55 55 Děkuji za pozornost! Oddělení projektového řízení Ing. Petra Živcová, vedoucí oddělení Kontakty: www.mzcr.czwww.mzcr.cz


Stáhnout ppt "Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google