Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek (s ohledem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek (s ohledem."— Transkript prezentace:

1 Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek (s ohledem na aktuální vývoj rozhodovací praxe UOHS a auditních orgánů) Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Mgr. Jan POSPÍCHAL Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava právník Odboru kontroly a plateb Tel.: Mobil:

2 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Rozhodnutí ÚOHS sp.zn.: S 267,291/2013 „K délce lhůty pro podání nabídek Úřad obecně uvádí, že tato lhůta by měla dodavatelům zaručovat dostatečný časový prostor, aby se o veřejné zakázce nejen dozvěděli, ale také aby mohli zpracovat svoji nabídku tak, aby co nejlépe odpovídala všem požadavkům zadavatele. Za zcela nepřípustný je potom nutno označit takový postup, kdy zadavatel v krátkém časovém úseku před uplynutím lhůty pro podání nabídek změní zadávací podmínky způsobem, majícím vliv na rozhodování dodavatelů o podání nabídky, aniž by dodavatelům poskytl dostatek času na přípravu nabídky. Dále Úřad uvádí, že úprava zadávacích podmínek může mít nepochybně vliv na rozhodování dodavatelů o podání nabídky, neboť právě nastavení zadávacích podmínek a požadavky zadavatele jsou stěžejním podkladem pro rozhodnutí o podání nabídky. Pokud tedy zadavatel v šetřeném případě změnil popis předmětu plnění, mohl mít tento jeho postup vliv na rozhodnutí dodavatelů o podání nabídky. “ Neprodloužení lhůty pro podání nabídek nebo žádostí o účast v případě úpravy nebo změny zadávacích podmínek

3 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Rozhodnutí ÚOHS sp.zn. S 187/2014 „ … Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že při zadávání veřejné zakázky „Sportovně komunitní centrum Písek“ nedodržel postup uvedený v § 147 odst. 8 zákona, neboť v uveřejněném „Oznámení o zakázce“ neprovedl úpravy, jež se týkaly prodloužení lhůty pro podání nabídek a změny lhůty pro dokončení zakázky, jež byla v zadávací dokumentaci uvedena jako Dokončení stavebních prací a výkonu činnosti autorského dozoru, a které byly oznámeny pouze prostřednictvím dodatečných informací č. 1 a č. 2 odeslaných všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a zároveň porušil zásady transparentnosti a zákazu diskriminace stanovené v § 6 zákona tím, že neuveřejněním úprav v již uveřejněném vyhlášení znemožnil potenciálním uchazečům se o nich dozvědět, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.“ Nezveřejnění změny oznámení ve VVZ formou opravného oznámení, typicky změny lhůty pro podání nabídek

4 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ „Důkladný zadavatel by měl smluvní pokuty uvedené ve smlouvě uplatňovat vždy, jsou-li splněny jejich podmínky. Smluvní pokuty představují jednu z podmínek pro splnění smlouvy. Smlouva je se všemi jejími podmínkami, coby součást zadávací dokumentace, všem potenciálním uchazečům, kteří připravují svou nabídku rovněž na základě těchto podmínek, známa předem. Neuplatnění uvedených smluvních pokut představuje podstatnou změnu výchozích podmínek zakázky, protože tato změna mohla mít dopad na konkurenci: pokud by potenciální uchazeči předem věděli, že se smluvní pokuty uplatňovat nebudou, pak by uchazeči, kteří se podání zdrželi, by bývalí mohli svou nabídku podat a uchazeči, kteří nabídku podali, by bývalí mohli podat nabídku jinou. Neuplatnění smluvních pokut proto představuje porušení zásady rovného zacházení a transparentnosti v rámci příslušného zadávacího řízení.“ Podstatná změna smlouvy – prodloužení termínu realizace, nevymáhání smluvních pokut za prodlení dodavatele

5 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Podstatná změna smlouvy – změna platebních podmínek, či jiné zvýhodnění dodavatele „Dne uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“). Podle čl. V odst. 9 Smlouvy o dílo budou platby prováděny na základě dílčích faktur vystavených ve 2 originálech provedených a odsouhlasených prací vystavených za kalendářní měsíc po jednotlivých objektech. Úhrada odsouhlasených dílčích faktur za provedené práce bude uskutečněna v roce 2013 nejpozději Návrh Smlouvy o dílo obsažený v nabídce vybraného uchazeče se v čl. V odst. 9 shodoval s výše uvedenou dikcí Smlouvy o dílo. Dle čl. III Dodatku č. 1 se v čl. V Cena díla a platební podmínky mění odstavec č. 9 takto: Platby budou prováděny na základě dílčích faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za kalendářní měsíc po jednotlivých objektech 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. Dle čl. IV Smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje dokončit stavbu do Úřad konstatuje, že výše popsaná změna Smlouvy o dílo není v souladu s § 82 odst. 2 zákona. Na změny smluv, které jsou v rozporu se zadáním a vybranou nabídkou je potřeba pohlížet tak, jako by ve znění těchto změn byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, neboť podle nich bude fakticky probíhat plnění zakázky.“

6 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Rozhodnutí ÚOHS sp.zn. S 556/2012 „Jestliže tedy zadavatel již v oznámení zadávacího řízení takto omezil dodavatele, kteří se mohou o veřejnou zakázku ucházet, tím, že tito dodavatelé musí již v okamžiku, kdy se o veřejnou zakázku začnou ucházet podáním nabídky, disponovat obalovnou nebo smlouvou o smlouvě budoucí s vlastníkem obalovny, a podle požadavků zadavatele vstoupit do smluvního vztahu, ve vztahu konkurenčním, je důvodu tento požadavek vnímat coby nástroj omezující počet možných dodavatelů, což je projevem skryté diskriminace. Nepochybně totiž existovali dodavatelé, kteří obalovnou nedisponovali, a nepodařilo se jim uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s vlastníkem obalovny, a přesto byli schopni veřejnou zakázku řádně a v rozsahu požadovaném splnit. “ Požadavek zadavatele na dispozici s obalovnou živičných směsí, betonárnou či obdobným technickým zařízením v rámci technických kvalifikačních předpokladů

7 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Požadavek zadavatele na předložení pojistné smlouvy či certifikátu již ve fázi podávání nabídek Tento požadavek svou povahou odpovídá ekonomické a finanční kvalifikaci, avšak po 1. dubnu 2012 lze splnění tohoto druhu kvalifikace prokazovat pouze předložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. K dnešnímu datu nám není známo, že by bylo vydáno pravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které by se uvedenou problematikou zabývalo v souvislosti se zadávacím řízením zahájeným po , nicméně výše uvedený požadavek výslovně nedoporučujeme do zadávacích podmínek implementovat. Pro úplnost uvádíme, že k požadavku na předložení pojistné smlouvy u vítězného dodavatele s pojistným plněním v přiměřené výši, ale až ke dni podpisu smlouvy - jako součásti obchodních podmínek, které zavazují pouze jednoho vítězného uchazeče - nemáme připomínek.

8 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Rozhodnutí ÚOHS sp.zn. R197/2013 „…požadavek na předložení bankovní záruky vystavené tuzemskou bankou byl požadavkem nepřiměřeným a diskriminujícím ty dodavatele, kteří spolupracují nebo z nějakého důvodu chtějí spolupracovat se zahraniční bankou. Tato diskriminace nespočívá ve skutečnosti, že by pro takovouto skupinu bylo obecně těžší získat bankovní záruku od tuzemské banky, nicméně ve skutečnosti, že pro stanovení takovéhoto požadavku ze strany zadavatele nebyl prokázán objektivní důvod. Jak správně podotknul v odůvodnění napadeného rozhodnutí již Úřad, zadavatel při koncipování zadávacích podmínek, jakožto i po celou dobu správního řízení opomíjí variabilitu, kterou mu bankovní sektor v otázkách zajištění plnění poskytuje a plně dopadá na jím předestřená rizika.“ Požadavek na doložení pojistné smlouvy či bankovní záruky vydané finanční institucí se sídlem v ČR

9 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Neuvádění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů v Oznámení o zakázce uveřejňovaném ve Věstníku veřejných zakázek Jedná se o problematickou praxi zadavatelů, kteří často v uveřejňovacím formuláři (Oznámení o zakázce) neuvádí úplný výčet kvalifikačních předpokladů, nýbrž pouze odkazují na zadávací dokumentaci. Tento postup zadavatelů je považován za neodůvodněně riskantní, a to s ohledem na nález auditu Evropské komise, který výše uvedený problém považuje za pochybení a uděluje za něj finanční opravu ve výši 25% způsobilých výdajů vztahujících se k dané zakázce.

10 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ V zadávací dokumentaci jsou uvedeny požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, ačkoliv to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Zadavatelé často neoprávněně užívají výjimku dle § 44 odst. 11 zákona o veřejných zakázkách, ačkoliv to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky a požadavkem na vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek. Do výkazu výměr pak umísťují odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, ochranné známky atd. Samotné uvedení klauzule, ve které zadavatel prohlašuje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, není všespásné, a pokud požadavky zadavatele na specifické označení výrobků apod. nejsou odůvodněny specifickým předmětem veřejné zakázky, jedná se vždy o pochybení. Zadavatel by tak měl vždy užít maximální snahy popsat předmět veřejné zakázky za použití obecného popisu. Nedodržení této snahy pak může vést k porušení zásady zákazu diskriminace.

11 PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Neoprávněné dělení zakázekNeoprávněné dělení zakázek Při posouzení, zda došlo k nepřípustnému dělení předmětu veřejných zakázek, se přihlíží k věcným, časovým a místním (geografickým) souvislostem a případně též ke skutečnosti, že předmět plnění veřejné zakázky je tvořen jedním souvislým funkčním celkem. Rovněž lze použít obecné pravidlo, dle kterého platí, že je-li plnění, jež má být ve prospěch zadavatele podle předmětu veřejné zakázky uskutečňováno, svým charakterem totožné či obdobné, pak jde o plnění stejného nebo srovnatelného druhu, a tedy jde o plnění, které je jedinou veřejnou zakázkou.Upozornění: Velice často se neoprávněné dělení zakázek vyskytuje u zadávání zakázek nebo veřejných zakázek na zpracování různých stupňů projektové dokumentace k téže stavbě. Pokud tedy zadavatel má v úmyslu zadat více zakázek na zpracování projektové dokumentace k téže stavbě v průběhu jednoho účetního období, pak tyto jednotlivé zakázky spolu souvisejí, neboť předmětem těchto (veřejných) zakázek má být komplexní zpracování projektové dokumentace, a to v různých stupních a fázích této dokumentace, přičemž cílem všech těchto činností je projekčně připravit a zabezpečit podmínky pro přípravu vlastní realizace stavebního projektu. V tomto případě tak předpokládaná hodnota obou zakázek musí být stanovena jako vzájemný součet jednotlivých po sobě jdoucích zakázek, které má zadavatel v úmyslu zadat, a dle tohoto součtu rovněž patřičně zadána v odpovídající kategorii MP ZZ, či dle ZVZ.

12 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Prostor pro Vaše případné dotazy

13 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek (s ohledem."

Podobné prezentace


Reklamy Google