Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. dubna 2015 Praha Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. dubna 2015 Praha Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek."— Transkript prezentace:

1 9. dubna 2015 Praha Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek

2 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 2 Obsah prezentace Kdy dochází ke kontrole veřejných zakázek ze strany Úřadu Regionální rady? Častá pochybení zadavatelů při zadávání veřejné zakázky. Důsledky nerespektování pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

3 Kdy dochází ke kontrole veřejných zakázek ze strany Úřadu Regionální rady? Úřad Regionální rady kontroluje zadávání veřejných zakázek: 1.Před vyhlášením veřejné zakázky. 2.Před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 3

4 Kdy dochází ke kontrole veřejných zakázek ze strany Úřadu Regionální rady? Uplatňujeme dvoustupňovou kontrolu. Doporučení vydaná Úřadem Regionální rady před zahájením zadávacího řízení mají pomoci zadavateli odstranit případné problematické části, které by mohly vést k porušení zákona či Metodického pokynu č. 62 pro zadávání veřejných zakázek. Před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem dochází ke kontrole souladu zadávacího řízení se zákonem a MP 62. Zadavatel je plně odpovědný za řádný průběh zadávacího řízení. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 4

5 Častá pochybení zadavatelů při zadávání veřejné zakázky. Špatně určená předpokládaná hodnota veřejné zakázky § 13 Zadavatel má povinnost určit předpokládanou hodnotu a v souvislosti s tím také druh zadávacího řízení. Předpokládaná hodnota musí obsahovat všechny práce/služby/dodávky ke splnění veřejné zakázky a naplnění cíle projektu. Pokud nabídky všech uchazečů překračují limit pro užití určitého druhu zadávacího řízení, pak byla špatně určena předpokládaná hodnota VZ a zadavatel je povinen veřejnou zakázku zrušit. Dělení zakázek § 13 Je třeba vyvarovat se nedovoleného dělení předmětu zakázky a zadávat v jednom řízení vše, co spolu věcně, časově a místně souvisí. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 5

6 Častá pochybení zadavatelů při zadávání veřejné zakázky. Uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele § 48 Zadavatel je povinen uveřejnit ZD na svém profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či výzvy k podání nabídek, nebo ode dne odeslání výzvy k podání nabídek. VZMR se zahajuje uveřejněním nebo odesláním výzvy k podání nabídek. Doporučujeme současně s odesláním výzvy k podání nabídky uveřejňovat ZD na profilu zadavatele. Doporučujeme umožnit takový přístup uchazečů k dokumentům na profilu zadavatele, který nevyžaduje poskytování údajů uchazečů třetí straně, tj. bez nutnosti registrace uchazeče na serveru poskytovatele služeb profilu zadavatele. Opačný přístup nezaručuje plnou otevřenost a transparentnost zadávacího řízení, neboť takové podmínky mohou odradit případné dodavatele z účasti v zadávacím řízení. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 6

7 Častá pochybení zadavatelů při zadávání veřejné zakázky. Poskytování zadávací dokumentace a úhrady § 48 Zadávací řízení jako takové nemá sloužit k výdělečné činnosti zadavatele. Poskytování zadávacích podmínek nesmí sloužit k obohacení administrátora zadávacího řízení (nejedná se o úhradu služeb administrace zadávacího řízení zadavateli). Zadavatel je oprávněn požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím částí ZD. V zadávacích podmínkách musí zadavatel uvést výši nákladů na reprodukci, náklady balného, poštovného a platební podmínky související s poskytnutím dokumentů. Jedná se o obvyklé náklady. Technické podmínky § 45 Předmět veřejné zakázky a technické podmínky nesmí být vymezeny způsobem, který by odkazoval přímo na určitý výrobek (přímá diskriminace je uvedení konkrétního názvu, např. ŠKODA, nepřímá (skrytá) diskriminace je neodůvodněné uvedení takových parametrů, které může splnit jen jeden uchazeč, např. vymezení přesných rozměrů, spotřeby apod.). R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 7

8 Častá pochybení zadavatelů při zadávání veřejné zakázky. Kvalifikační kritéria § 50 Nastavení technických kvalifikačních kritérií musí odpovídat předmětu a rozsahu plnění veřejné zakázky. Kvalifikace nesmí být nástrojem pro omezování přístupu dodavatelů k veřejným zakázkám. Prokazování kvalifikace – zjednodušené podlimitní řízení – prokazuje se dle § 62 odst. 3 zákona čestným prohlášením. Vybraný dodavatel je pak povinen doručit originály či ověřené kopie dokladů, které prokazují kvalifikační kritéria, jak byla nastavena v ZD. Při absenci dokladů vyzývejte k doložení. Hodnotící kritéria § 78 Kritérium nabídkové ceny stále zůstává na minimální hodnotě 75 % váhy. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 8

9 Častá pochybení zadavatelů při zadávání veřejné zakázky. Hodnotící kritérium – Doba realizace – hodnocení podle počtu dnů. Při výběru nejvhodnější nabídky musí být hodnota počtu dnů doby realizace dodržena. Při překročení této doby se zadavatel vystavuje riziku diskriminace ostatních uchazečů, kteří by se jinak umístili při hodnocení před vybraným dodavatelem. Prodlužování doby realizace tak musí být z objektivních důvodů. Odkazy na názvy výrobků a firem § 44 Pouze pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, aby nedošlo k omezení hospodářské soutěže (včetně veřejných zakázek malého rozsahu). Ani zmínka o přípustnosti jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení v zadávací dokumentaci neumožňuje zadavateli odkazovat na konkrétní názvy výrobků a firem. Pokud je to možné, je zadavatel povinen jednotlivé položky výkazu výměr vymezit technickým popisem. Dle rozhodovací praxe ÚOHS jsou případy připuštění odkazů ojedinělé a jejich odůvodnění velmi obtížně prokazatelné (viz. pravomocně potvrzená rozhodnutí R174/2008, R047/2009 a R116/2009, R369/2012, S666/2012). Při zjištění neodůvodněného výskytu obchodních názvů uplatní poskytovatel dotace finanční korekci z dotace na předmětnou veřejnou zakázku. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 9

10 Častá pochybení zadavatelů při zadávání veřejné zakázky. Administrátor není zadavatel § 151 Administrátorovi VZ nejsou umožněny některé úkony, které koná pouze sám zadavatel. Rozhodnutí ÚOHS S303/13 - „Zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyhotovil a odeslal jednatel STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. a nikoli hodnotící komise, čímž nedodržel zásadu transparentnosti uvedenou v ustanovení § 6 odst. 1 citovaného zákona, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.“ vyzývat k objasnění nejasností v nabídkách uchazečů má dle zákona právo potažmo povinnost jen samotná hodnotící komise. Administrátor veřejné zakázky by v takovém případě měl fungovat pouze jako osoba, která tak činí na základě rozhodnutí hodnotící komise a plní její vůli, tj. jako osoba, která danou výzvu s vědomím hodnotící komise uchazeči, po kterém je požadováno vysvětlení nejasností, pouze odešle. Postačí zmínka v protokolech o jednání hodnotící komise o zmocnění k odeslání výzvy. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 10

11 Častá pochybení zadavatelů při zadávání veřejné zakázky. Vyřazení není vyloučení § 76 Hodnotící komise vyřazuje nabídku z dalšího průběhu posuzování / zadavatel vylučuje uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Hodnotící komise (administrátor) nemá oprávnění k vylučování. Toto právo je svěřeno dle § 151 odst. 2 výhradně zadavateli. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče odesílá zadavatel před maximálně s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky. Vyloučení uchazeče § 76 Vyloučení uchazeče pro formální nebo lehce odstranitelné chyby je neopodstatněné a zamezuje hospodářské soutěži. Vyzývejte uchazeče k vysvětlení nejasností, buďte efektivní. Efektivnost - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Pro účely tohoto zákona a jeho ustanovení § 2 písm. n) se rozumí „efektivností takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění“. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 11

12 Častá pochybení zadavatelů při zadávání veřejné zakázky. Rozsudek Krajského soudu v Brně, 62 Af 50/2010-104, „Obsahuje-li návrh smlouvy tvořící součást nabídky nejasnost spočívající v tom, že obsahuje číselnou hodnotu, která neodpovídá číselným hodnotám vyjadřujícím tentýž údaj v rámci zbylého obsahu nabídky, jde-li o nejasnost, která ve svém důsledku způsobuje, že ani zadavatel si není jistý, v jaké fázi zadávacího řízení se má tato nejasnost projevit, a jde-li zároveň o nejasnost, která už na první pohled vyvolává dojem, že uchazeč se v části své nabídky dopustil chyby, tedy o nejasnost již na první pohled zřejmou, lehce popsatelnou a zároveň vysoce pravděpodobně lehce vysvětlitelnou, pak je zadavatel povinen si uvedenou nejasnost nechat uchazečem vysvětlit, a tím ji odstranit - a využít k tomu postupu nabízeného mu v § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Uvedený postup není "změnou návrhu smlouvy" a jeho využití nezpůsobuje, že by zadavatel neuzavíral podle § 82 odst. 2 téhož zákona smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsažené v nabídce vybraného uchazeče.“ Nulové položky výkazu výměr Nulové položky výkazu výměr nelze vysvětlit tím, že cena za takovou položku je rozpuštěna v jiných položkách. Rozsudek Nejvyššího správního soudu, 9 Afs 69/2010- 175. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 12

13 Častá pochybení zadavatelů při zadávání veřejné zakázky. Vícepráce Technická novela mění obsah pojmu víceprací – vícepráce jsou takové dodatečné služby nebo dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na služby či stavební práce. Dodatečné stavební práce či služby však nemohou být technicky odděleny od předchozí VZ a musí vést ke splnění účelu původní zakázky. Nejedná se tedy o rozšíření původní VZ. Celkový rozsah víceprací nesmí překročit 30 % ceny původní VZ (u VZMR 50 %). Nový postup lze aplikovat od 30. 3. 2015, a to i pro zadavatele, kteří nepostupují dle zákona, nicméně musí dodržet pravidla ROP pro zadávání veřejných zakázek. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 13

14 Důsledky nerespektování pravidel pro zadávání veřejných zakázek.  Úřad Regionální rady se snaží pomoci příjemcům s nápravou vad zadávacích řízení. V ojedinělých případech (kdy je možná náprava vad) Úřad Regionální rady vyzývá ke: Zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a k novému posouzení. Zrušení ZŘ, pokud to dle podmínek zákona je možné a k zahájení nového zadávacího řízení.  Pokud náprava vad řízení není možná, uplatňují se finanční korekce Krácení výdajů na zakázku – 5, 10, 25 %. V nejzávažnějších případech 100 % výdajů na zakázku.  Vaše kroky můžete konzultovat s odd. Právní a veřejných zakázek. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 14

15 Děkuji Vám za pozornost Lukáš Podškubka podskubka@ropsc.cz tel.: 222 749 727


Stáhnout ppt "9. dubna 2015 Praha Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek."

Podobné prezentace


Reklamy Google