Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 1."— Transkript prezentace:

1 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 1

2 Fond mikroprojektů 2014 - 2020 Formulář projektové žádosti a přílohy žádosti (kap. 4.1.) Formulář projektové žádosti a přílohy žádosti: Všechny úkony související s mikroprojektem od okamžiku předložení žádosti o dotaci probíhají v monitorovacím systému/generátoru žádostí. Monitorovací systém je dostupný na adrese: https://mseu.mssf.cz Informace týkající se podávání elektronické žádosti a další úkony související s monitorovacím systémem MS2014+ jsou uvedeny v příloze Směrnice pro žadatele. Žádosti o dotaci žadatelé potvrzují kvalifikovaným elektronickým podpisem. 2

3 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Mikroprojekt typu A: - všechny údaje v projektové žádosti je třeba vyplnit v české i v polské jazykové mutaci Mikroprojekt typu B a C: - všechny údaje v projektové žádosti je třeba vyplnit v českém jazyce - v polském jazyce je nutné v projektové žádosti vyplnit pole „Anotace projektu“ (nachází se na záložce „Projekt“), dále všechna pole u „Přeshraničního dopadu“ a všechna pole u „Přeshraniční spolupráce“ Fond mikroprojektů 2014 - 2020 3

4 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Přílohy projektové žádosti: Společně s projektovou žádostí je nutné předložit všechny požadované přílohy. Pokud bude některá z relevantních příloh chybět, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění. Přílohy musí být předloženy v elektronické verzi a vloženy k příslušnému mikroprojektu v monitorovacím systému. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 4

5 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti: A. Obecné přílohy: A. Obecné přílohy:  Projekt typu A - A.1 Dohoda o spolupráci na mikroprojektu  Projekt typu B a C – A1. Deklarace partnerství Každý z dokumentů se pro daný typ mikroprojektu dokládá vždy v češtině i v polštině.  A.2 Podrobný rozpočet mikroprojektu: Projekt typu A: dokládají se min. 3 listy rozpočtu, tj. list „Celek – całość“, list „VP-PW“ a list „Partner 1“ – sloupec „Položka/Pozycja“ se uvádí dvojjazyčně!!! Případně další listy v případě, že je projektových partnerů více. Projekt typu B a C: dokládají se 2 listy rozpočtu, tj. list „Celek – całość“, list „VP-PW“– sloupec „Položka/Pozycja“ se uvádí pouze v českém jazyce Fond mikroprojektů 2014 - 2020 5

6 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti: B. Přílohy pro ČESKÉ žadatele:  B.1 Doklad o vhodnosti žadatele: Projekt typu A – doloží doklad o vhodnosti českého Vedoucího partnera a za ostatní české projektové partnery, budou-li se projektu účastnit Projekt typu B a C – dokládá se doklad o vhodnosti českého žadatele - Doklad o vhodnosti žadatele se nedokládá a neposuzuje u následujících subjektů - stát, organizační složka státu, obec nebo městská část územně členěného statutárního města, kraj, veřejnoprávní instituce (ČT,ČRo,ČTK), zastupitelský orgán jiných států, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, veřejná nebo státní vysoká škola – (subjektivitu ověří Správce FMP na základě přílohy č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění). U ostatních právních forem bude předkládán doklad o právní subjektivitě dle pokynů uvedených ve Směrnici pro žadatele. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 6

7 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti:  B.2 Doklad jednatelského oprávnění: Projekt typu A – doloží doklad jednatelského oprávnění za českého Vedoucího partnera a za ostatní české projektové partnery, budou-li se projektu účastnit Projekt typu B a C – dokládá se doklad jednatelského oprávnění za českého žadatele Tento dokument je třeba vždy dokládat pouze v případě, že nebude možné zjistit z dokladu o právní subjektivitě jednatelské oprávnění u osoby, která podepisuje projektovou žádost či čestná prohlášení související s mikroprojektem. Dokladem jednatelského oprávnění může být např. Zápis ze schůze zastupitelstva, samosprávného celku, stanovy, úředně ověřená plná moc apod. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 7

8 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti:  B.3 Čestné prohlášení žadatele z ČR: Projekt typu A – doloží čestné prohlášení za českého Vedoucího partnera a za ostatní české projektové partnery, budou-li se projektu účastnit Projekt typu B a C – dokládá se čestné prohlášení za českého žadatele Čestné prohlášení se skládá z několika částí, z nichž žadatel/Vedoucí partner/projektový partner zaškrtne jen ty části, které jsou pro jeho projektovou část relevantní. Čestné prohlášení je přílohou Směrnice pro žadatele a nelze jej obsahově měnit. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 8

9 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti: C. Přílohy pro POLSKÉ partnery: – dokládají se pouze v případě společných mikroprojektů s Vedoucím partnerem - typ mikroprojektu A:  C.1 Doklad o vhodnosti partnera: Doklad o vhodnosti polského projektového partnera, případně za všechny polské projektové partnery, pokud je jich v projektu více. Dokládá se aktuální výpis z příslušného rejstříku, stanovy, zakladatelská listina nebo jiný příslušný dokument obsahující informace o účelu daného subjektu a rozsahu jeho činnosti. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 9

10 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti:  C.2 Doklad jednatelského oprávnění: Doklad jednatelského oprávnění za polského projektového partnera, případně za všechny polské projektové partnery, pokud je jich v projektu více. Tento dokument je třeba vždy dokládat v případě, že nebude možné zjistit z dokladu o právní subjektivitě jednatelské oprávnění u osoby, která podepisuje projektovou žádost či čestná prohlášení související s mikroprojektem. Dokladem jednatelského oprávnění může být např. Potvrzení Státní volební komise o volbě, protokol ze zasedání zastupitelstva, protokol o jmenování, plná moc apod. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 10

11 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti:  C.3 Čestné prohlášení partnera z PR: Čestné prohlášení za polského projektového partnera, případně za všechny polské projektové partnery, pokud je jich v projektu více. Čestné prohlášení je přílohou Směrnice pro žadatele a nelze jej obsahově měnit. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 11

12 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti: D. Specifické přílohy:  D.1 Přílohy pro mikroprojekty obsahující stavební práce:  Mikroprojekty, jejichž součástí je nákup nemovitosti  Mikroprojekty, jejichž součástí jsou stavební práce realizované v České republice  Mikroprojekty, jejich součástí jsou stavební práce realizované v Polsku Fond mikroprojektů 2014 - 2020 12

13 13 Fond mikroprojektů 2014 - 2020 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti:  D.1 Přílohy pro mikroprojekty obsahující stavební práce:  Mikroprojekty, jejichž součástí je nákup nemovitosti: Je třeba doložit: - výpis z katastru nemovitostí - smlouva o smlouvě budoucí kupní nebo kupní smlouva uzavřená mezi původním majitelem a nabyvatelem

14 14 Fond mikroprojektů 2014 - 2020 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti:  D.1 Přílohy pro mikroprojekty obsahující stavební práce:  Mikroprojekty, jejichž součástí jsou stavební práce realizované v České republice: Je třeba doložit: 1. Povolení ke stavebním pracím vydané příslušným stavebním úřadem. Jedná se od dvě základní fáze povolovacího procesu: a) fáze rozhodování v území (územní rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva) b) fáze povolování staveb (stavební povolení, příp. ohlášení stavby)

15 15 Fond mikroprojektů 2014 - 2020 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti: D.1 Přílohy pro mikroprojekty obsahující stavební práce:  Mikroprojekty, jejichž součástí jsou stavební práce realizované v České republice: 2. Projektová dokumentace 3. Propočet stavby (současně s projektovou dokumentací předkládá žadatel povinně u všech mikroprojektů, jejichž součástí jsou stavební práce, také základní propočet stavby v členění podle kapitol) 4. Katastrální mapa s barevným vyznačením dotčených nemovitostí 5. Dokumenty prokazující, že mikroprojekt nemá negativní vliv na území soustavy NATURA 2000 (pokud je relevantní je doloženo stanovisko příslušného orgánu; pokud není relevantní, předloží žadatel Čestné prohlášení). Tento formulář tvoří přílohu Směrnice pro žadatele.

16 16 Fond mikroprojektů 2014 - 2020 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti:  D. 1 Přílohy pro mikroprojekty obsahující stavební práce:  Mikroprojekty, jejich součástí jsou stavební práce realizované v Polsku: V případě provádění stavebních prací v PR doporučujeme postupovat dle Směrnice pro žadatele v kap. 4.1.

17 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti: D.2 Příloha pro mikroprojekty obsahující zhotovení projektové dokumentace: Projekt typu A – příloha pro mikroprojekty obsahující zhotovení projektové dokumentace musí být vyplněna dvojjazyčně. Projekt typu B a C – příloha pro mikroprojekty obsahující zhotovení projektové dokumentace musí být vyplněna v českém jazyce. Jedná se písemný závazek využitelnosti projektové dokumentace, jež je přílohou Směrnice pro žadatele a znamená, že po ukončení realizace mikroprojektu, nejdéle však k datu předložení závěrečného vyúčtování, bude předloženo stavební povolení nebo adekvátní doklad povolení stavby odpovídajícího charakteru v plné moci. Formulář je přílohou Směrnice. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 17

18 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti: D.3. Příloha pro mikroprojekty obsahující zhotovení studie, strategie, evaluace, plánu, případně podobného koncepčního materiálu: Projekt typu A – příloha musí být vyplněna dvojjazyčně. Projekt typu B a C – příloha musí být vyplněna v českém jazyce. Jedná se o závazek praktické využitelnosti výše uvedených výstupů. Tento písemný závazek tvoří přílohu Směrnice pro žadatele. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 18

19 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) Povinné přílohy projektové žádosti: D.4 Příloha pro mikroprojekty obsahující příjmy – kalkulace předpokládaných příjmů: Projekt typu A – příloha musí být vyplněna dvojjazyčně. Projekt typu B a C – příloha musí být vyplněna v českém jazyce. Jedná se o závazek k mikroprojektu, u kterého jsou v době realizace projektu plánovány příjmy. Tento písemný závazek tvoří přílohu Směrnice pro žadatele. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 19

20 Pravidla pro předkládání projektových žádostí (kap. 4.1.) E. Povinné přílohy pro přípravu Smlouvy o financování mikroprojektu: (týká se pouze mikroprojektů, které byly schváleny k financování ze strany členů EŘV):  E.1 Písemné vyjádření, zda žadatel přijímá částku dotace ve výši schválené ze strany EŘV a případné podmínky stanovené EŘV a bude mikroprojekt realizovat v plném rozsahu dle předložené žádosti  E.2 Identifikace bankovního účtu – u projektu typu A – EUR účet, projekty typu B a C – možnost volby EUR účet nebo CZK účet  E.3 V případě, že mikroprojekty obsahují stavební práce:  Doklad opravňující provádět stavební práce (např. platné stav. povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo další dle Směrnice pro žadatele)  Prokázání vlastnického práva k nemovitostem vycházející z části čestného prohlášení ke stavebním mikroprojektům – výpisy z katastru, nájemní smlouvy, souhlas vlastníka s užíváním nemovitosti pro stanovený účel a stanoveným způsobem apod. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 20

21 Předložení žádosti (kap. 4.2.) Po vyplnění projektové žádosti a kompletaci všech nezbytných příloh se doporučuje žadatelům ověřit úplnost mikroprojektu a příloh na základě kritérií uvedených v Check- listu pro kontrolu přijatelnosti. Tento dokument je přílohou Směrnice pro žadatele. V Programu je uplatňován elektronický oběh dokumentů, tj. veškerá korespondence týkající se mikroprojektu od okamžiku předložení projektové žádosti do ukončení a vyúčtování mikroprojektu, probíhá v elektronické podobě pomocí monitorovacího systému/generátoru žádostí. Žádosti o dotaci se nepředkládají v papírové podobě. Předložení žádosti vyžaduje její podepsání kvalifikovaným elektronickým podpisem. Používání kvalifikovaného elektronického podpisu je nezbytné k podepsání projektové žádosti. Bude také nutný v případě schválení mikroprojektu v období jeho realizace, např. u žádostí o změny, předkládání Závěrečné zprávy, Soupisky dokladů a Žádosti o platbu. Všichni žadatelé / koneční uživatelé mají povinnost mít kvalifikovaný elektronický podpis nezbytný k realizaci a vyúčtování mikroprojektu. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 21

22 22 Předložení žádosti (kap. 4.2.) Fond mikroprojektů 2014 - 2020 Kvalifikovaný certifikát se vydává na dobu 12 měsíců, poté se musí u poskytovatele obnovit nebo vystavit nový. Kvalifikovaný certifikát je vždy vydáván jen pro konkrétní osobu. Pokud je třeba dokument podepsat více osobami (např. to vyplývá ze způsobu jednání za společnost), pořídí si každá osoba zvlášť svůj vlastní kvalifikovaný certifikát a připojí svůj vlastní elektronický podpis. V současné době jsou v ČR akreditovány 3 subjekty, které jsou oprávněny certifikáty vydávat, a to: První certifikační autorita, a.s. IČ: 26 43 93 95, Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, http://www.ica.cz/ Česká pošta, s.p., IČ: 47 11 49 83, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3, http://qca.postsignum.cz/uvod.php eIdentity a.s., IČ: 27 11 24 89, Vinohradská 184/2396, 130 00 Praha 3, https://www.eidentity.cz/app

23 Termín podání (kap. 4.3.) V rámci FMP jsou realizována jednotlivá kola výzvy, která vyhlašuje Správce FMP. Tematické zaměření jednotlivých kol výzev, termíny pro předkládání projektových žádostí i termíny zasedání EŘV, kde budou předložené mikroprojekty projednány, budou vždy zveřejňovány na webových stránkách Správce: www.euro-glacensis.cz Fond mikroprojektů 2014 - 2020 23

24 Kontrola přijatelnosti (kap. 4.4.) V případě, že v průběhu kontroly jednotlivých kritérií budou v projektové žádosti nebo v jejích přílohách zjištěny nedostatky, vyzve Správce žadatele prostřednictvím monitorovacího systému/generátoru žádostí, k odstranění nedostatků. Tyto nedostatky musí žadatel odstranit v nepřekročitelné lhůtě 10 pracovních dní. Doplněná žádost musí být při předložení opět podepsána elektronickým podpisem. Projektovou žádost lze doplnit/upravit pouze v rozsahu uvedeném ve výzvě k doplnění. Jakékoliv jiné změny či doplnění projektové žádosti a jejich příloh nejsou přípustné. Doplnit nebo upravit projektovou žádost a její přílohy na základě výzvy lze pouze jednou. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 24

25 Kontrola přijatelnosti (kap. 4.4.) Pokud žadatel ve stanoveném termínu všechny nesrovnalosti neodstraní, bude jeho mikroprojekt vyřazen z dalšího procesu hodnocení. Tato informace bude žadateli sdělena prostřednictvím monitorovacího systému/generátoru žádostí. Výše popsaný postup doplňování projektové žádosti platí pouze pro doplňování takových kritérií, jejichž charakter umožňuje doplňování. Kritéria, která nelze doplňovat, jsou č. 2, 3, 4, 6 a 7. Pokud budou zjištěny nedostatky nebo chyby u těchto kritérií, jejichž charakter doplňování neumožňuje, nebude možné změnu provést bez významného vlivu na podstatu mikroprojektu. Proto nesplnění těchto kritérií znamená okamžité vyřazení mikroprojektu z dalšího procesu hodnocení. Tato informace bude žadateli sdělena prostřednictvím monitorovacího systému/generátoru žádostí. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 25

26 Hodnocení projektové žádosti (kap. 4.5.) V rámci další etapy vyhodnocovacího procesuje žádost dále hodnocena, a to především Správcem FMP (z hlediska např. podrobné kontroly způsobilosti výdajů apod.) a dále hodnotiteli, tzv. regionálními experty, a to z hlediska kvality mikroprojektu, z hlediska přeshraničního dopadu a míry přeshraniční spolupráce). Minimální bodová hranice nezbytná pro schválení mikroprojektu EŘV je 60 bodů. Mikroprojekty, které v hodnocení neobdržely minimálně 60 bodů, nebudou schváleny k financování. Maximální bodová hranice, kterou mohou získat jednotlivé typy mikroprojektů při hodnocení, je následující: - mikroprojekt společný s Vedoucím partnerem (typ A) – 100 bodů - mikroprojekt partnerský (typ B) – 85 bodů - mikroprojekt samostatný (typ C) – 75 bodů Fond mikroprojektů 2014 - 2020 26

27 Výběr mikroprojektů (kap. 4.6.) Euroregionální řídící výbor je složen ze 7 členů z polské strany a 7 členů z české strany a rozhoduje na základě podkladů zpracovaných a předložených Správcem a na základě hodnocení regionálních expertů. EŘV zejména:  posuzuje a schvaluje předložené mikroprojekty  navrhuje úpravu nebo stanovuje podmínky, za kterých může být mikroprojekt podpořen  navrhuje změny nebo pozastavuje projednání mikroprojektů, u kterých je nutné vyjasnění nepřesností  zamítá nevhodné mikroprojekty  schvaluje závažné změny mikroprojektů v průběhu jejich realizace  dohlíží na průběh realizace FMP Fond mikroprojektů 2014 - 2020 27

28 Výběr mikroprojektů (kap. 4.6.) Po zasedání EŘV Správce všem žadatelům sdělí prostřednictvím monitorovacího systému/generátoru žádostí rozhodnutí EŘV, a to zpravidla do 30 kalendářních dní od zasedání EŘV. Přehled schválených mikroprojektů bude neprodleně po zasedání EŘV zveřejněn na webových stránkách www.euro-glacensis.cz.www.euro-glacensis.cz Fond mikroprojektů 2014 - 2020 28

29 Výběr mikroprojektů (kap. 4.6.) Procedura odvolání/stížností: V souladu s ustanoveními Programu má žadatel/konečný uživatel právo podat odvolání proti každému rozhodnutí (v průběhu kontroly, hodnocení, schválení k financování, vyúčtování) týkajícího se mikroprojektu, které bylo učiněno institucemi Programu a FMP. Odvolání je předkládáno k příslušnému Správci FMP. Odvolání je předkládáno v nejzazším termínu 5 pracovních dní od vydání daného rozhodnutí, proti kterému je odvolání podáváno. Odvolání předložené po tomto termínu nebude posuzováno. Rozhodnutí o uznání či zamítnutí odvolání činí Komise pro proceduru odvolání/stížností, která je za tímto účelem zřízena. Odvolání proti každému jednotlivému rozhodnutí je možné podat pouze jednou. Rozhodnutí komise je konečné. Rozhodnutí ve věci odvolání bude žadateli/konečnému uživateli sděleno prostřednictvím monitorovací systému/generátoru žádostí. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 29

30 Smlouva o financování (kap. 5.1.) Správce Fondu připraví a uzavírá návrhy Smluv o financování s úspěšnými žadateli – konečnými uživateli. Ve Smlouvě o financování jsou stanoveny podmínky, za jakých bude mikroprojekt realizován. Ve Smlouvě o financování bude také stanovena maximální výše dotace. Skutečná výše dotace bude vypočtena až po dokončení mikroprojektu a předložení závěrečného vyúčtování mikroprojektu, přičemž maximální výši schválené dotace nelze překročit. U mikroprojektů společných s Vedoucím partnerem (typ A) uzavírá tuto Smlouvu o financování se Správcem FMP konečný uživatel – Vedoucí partner mikroprojektu. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 30

31 Změna smlouvy o financování (kap. 5.2.) Při realizaci mikroprojektu je nutné postupovat v souladu se schválenou projektovou žádostí a dalšími podmínkami, které byly stanoveny ve Smlouvě o financování. V průběhu realizace mikroprojektu ale může nastat situace, kdy je nutné se oproti plánu uvedenému v projektové žádosti, resp. ve Smlouvě o financování, odklonit. V takovém případě je nutné tuto situaci oznámit a požádat o schválení změny v mikroprojektu v souladu s postupy uvedenými v Příručce pro konečné uživatele. Ke změně mikroprojektu by mělo docházet jen ve výjimečných případech, proto na schválení změny nemá konečný uživatel automatický nárok. Žádost o změnu předkládá konečný uživatel Správci Fondu prostřednictvím informačního systému MS2014+. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 31

32 Změna smlouvy o financování (kap. 5.2.) Podle míry vlivu dané změny na splnění cílů mikroprojektu a na informace obsažené ve Smlouvě o financování jsou rozlišovány 2 základní skupiny změn: nepodstatné změny – tyto změny schvaluje Správce Fondu, změnu zanese do monitorovacího systému MS2014+. V případě těchto změn se nepřipravuje Dodatek ke Smlouvě o financování podstatné změny – dle charakteru změny schvaluje tyto změny Správce nebo EŘV. U této kategorie změn je nutné provést změnu Smlouvy o financování formou Dodatku smlouvy Nepodstatné i podstatné změny budou podrobně rozepsány v Příručce pro konečné uživatele. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 32

33 Realizace mikroprojektu (kap. 5.3.) Podpisem Smlouvy o financování se konečný uživatel zavazuje realizovat mikroprojekt v souladu s podmínkami obsaženými ve Smlouvě o financování. Konečný uživatel mikroprojekt realizuje vlastními silami, ve spolupráci s partnery nebo může část aktivit realizovat na základě smluv uzavřených s dodavateli. Konečný uživatel je povinen Správci FMP oznámit všechny termíny klíčových akcí uskutečňovaných v rámci realizace mikroprojektu z důvodu případné kontroly realizace mikroprojektu na místě. Toto oznámení musí být zasláno Správci formou pozvánky prostřednictvím monitorovacího systému/generátoru žádostí, a to minimálně 7 kalendářních dní před konáním akce. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 33

34 Výběr dodavatele – veřejné zakázky (kap. 5.4.) V případě, že část aktivit nebude zabezpečena konečným uživatelem, ale bude realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, musí konečný uživatel při uzavírání takových smluv postupovat v souladu s národní legislativou, případně dalšími předpisy, které stanovují pravidla pro zadávání veřejných zakázek, přičemž toto platí i u veřejných zakázek zadávaných ve fázi přípravy mikroprojektu a projektové žádosti. Vždy je nutné dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a principu hospodárnosti. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 34

35 Výběr dodavatele – veřejné zakázky (kap. 5.4.) V případě českých konečných uživatelů je povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu se: zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy v případě veřejných zakázek, jejichž zadávání tento zákon neupravuje (zejména veřejné zakázky malého rozsahu) je konečný uživatel povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Tato metodika je ke stažení na stránkách www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz a na www.euro-glacensis.czwww.euro-glacensis.cz Fond mikroprojektů 2014 - 2020 35

36 Publicita mikroprojektu (kap. 5.5.) Všichni žadatelé a koneční uživatelé jsou povinni dostatečně propagovat zapojení evropských prostředků do realizace mikroprojektu. Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu se řídí Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (příloha XII, oddíl 2.2.) a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014 (čl. 4). Oba dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách Programu www.cz-pl.eu.www.cz-pl.eu Z výše uvedených dokumentů vyplývá, že znak Unie musí být vždy umístěn tak, aby byl zřetelně viditelný. Požadavky v oblasti propagace mikroprojektu jsou povinné i při realizaci takových projektových aktivit, které proběhnou ještě před samotným schválením mikroprojektu ze strany Euroregionálního řídícího výboru. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 36

37 Publicita mikroprojektu (kap. 5.5.) Fond mikroprojektů 2014 - 2020 37

38 Ukončení realizace (kap. 5.6.) Ukončením mikroprojektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit mikroprojektu v souladu se Smlouvou o financování. Konečný uživatel vyhotoví a doručí Správci prostřednictvím MS2014+: - závěrečnou zprávu za mikroprojekt - soupisku dokladů - vyúčtování mikroprojektu – kopie účetních dokladů a čestné prohlášení o shodnosti kopií předložených dokladů s jejich originály. Konečný uživatel tyto dokumenty vloží do MS2014+, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace mikroprojektu dle Smlouvy o financování. Správce Fondu příjem podkladů potvrdí a do 60 kalendářních dnů po obdržení těchto dokumentů ověří/zkontroluje vyúčtování projektu a provede kontrolu Závěrečné zprávy. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 38

39 Kontroly (kap. 5.7.) Správce provádí 100% dokladové kontroly (kontrola 100% způsobilosti výdajů) u všech ukončených mikroprojektů. V případě nesrovnalostí Správce vyzve konečného uživatele k doplnění či opravě podkladů, které je žadatel povinen do 30 kalendářních dnů od termínu odeslání výzvy Správcem dodat. V tomto případě je přerušena lhůta pro provádění kontroly Závěrečné zprávy. V případě nedoložení, odešle Správce Fondu 2. výzvu s termínem doložení do dalších 20 kalendářních dní. Nebude-li opět doloženo, je projekt uzavřen v předloženém stavu. Následně Správce Fondu potvrdí Soupisku dokladů a konečný uživatel tak může vystavit Žádost o platbu za mikroprojekt. U mikroprojektů s Vedoucím partnerem (typ A) je prováděna kontrola odděleně po národních částech. Správce dále provádí fyzickou kontrolu na místě realizace u minimálně 30% mikroprojektů, z každé kontroly je vyhotovena Zpráva o provedené kontrole. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 39

40 Platby (kap. 5.8.) Pro realizaci schválených mikroprojektů: -se zálohové platby neposkytují -konečný uživatel realizuje mikroprojekt plně ze svých zdrojů -finanční příspěvek z FMP bude konečnému uživateli proplacen až po ukončení realizace mikroprojektu na základě Žádosti o platbu za mikroprojekt (proplacení skutečně vynaložených způsobilých výdajů) Fond mikroprojektů 2014 - 2020 40

41 Platby (kap. 5.8.) Správce FMP / Kontrolor / ŘO / Finanční útvar: -Správce vystavuje Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu Fond – mikroprojekty (za skupinu ukončených a zkontrolovaných projektů), jehož součástí je Seznam jednotlivých Žádostí o platbu za mikroprojekt Všechny tyto dokumenty předává Správce národnímu Kontrolorovi, a to zpravidla jednou za 3 měsíce. - Po potvrzení Prohlášení o uskutečněných výdajích ze strany kontrolora, vystaví Správce Žádost o platbu za projekt Fond – mikroprojekty → kontrolor následně zkontroluje a potvrdí Žádost o platbu a předá ji dále k potvrzení - ŘO zkontroluje předložené doklady, potvrdí správnost Žádosti o platbu a vyplní položku „Příkaz k proplacení“ a následně předá podklady Finančnímu útvaru -Správce po obdržení finančních prostředků od Finančního útvaru převede do 5 pracovních dnů tyto prostředky na účty konečných uživatelů, a to v rozsahu jednotlivých Žádostí o platbu za mikroprojekt Příspěvek je vyplácen v měně EUR! Fond mikroprojektů 2014 - 2020 41

42 Udržitelnost (kap. 5.9.) Správce FMP ve své působnosti může určit, kteří koneční uživatelé budou mít povinnost předkládat Správci Roční zprávy o udržitelnosti mikroprojektu po dobu 5 let od jeho ukončení (zpravidla mikroprojekty investičního charakteru nebo mikroprojekty s vyššími náklady na nákup vybavení). Udržitelnost se týká mikroprojektů, u kterých jejich charakter zakládá předpoklad, že mikroprojekt bude plnit účel, na který byla dotace poskytnuta, i po ukončení realizace. Udržitelnost musí být zajištěna po dobu pěti let od data proplacení finančních prostředků Konečnému uživateli. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 42

43 Udržitelnost (kap. 5.9.) Mikroprojekty, které budou zahrnuty do kontroly udržitelnosti, jsou rozděleny do následujících dvou kategorií: a) mikroprojekty obsahující investiční výstupy či vybavení b) mikroprojekty obsahující výstupy či vybavení dlouhodobého charakteru To, zdali se podmínka udržitelnosti vztahuje k danému mikroprojektu, bude stanoveno ve Smlouvě o financování mikroprojektu, kde bude zároveň uvedeno čeho se daná podmínka bude týkat. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 43

44 Archivace dokumentů (kap. 5.10.) Správce FMP a konečný uživatel musí archivovat veškeré doklady související s účetními operacemi mikroprojektu v souladu s čl. 19 prováděcího nařízení do konce roku 2027, pokud není zvláštními předpisy stanoveno jinak. Správce a konečný uživatel na české straně vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, na polské straně pak podle zákona č. 121 Sb. 591 ze dne 29. září 1994 o účetnictví. Účetnictví spojené s realizací mikroprojektu je nutno vést analyticky odděleně od vlastní účetní evidence. Dokumentace k mikroprojektu je vedena v samostatné složce označené registračním číslem a názvem mikroprojektu. Archivace dokumentace a zodpovědnost za její vedení podléhá kontrolám prováděným orgány zapojenými do implementace Programu. Fond mikroprojektů 2014 - 2020 44

45 Děkujeme za pozornost Ilona Dusilová – projektová manažerka Jaroslava Papáčková – projektová manažerka Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou www.euro-glacensis.cz 45


Stáhnout ppt "Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google