Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pardubice 15. 6. 2009. Zákony  Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů publikován ve Sbírce zákonů 19.8.2008,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pardubice 15. 6. 2009. Zákony  Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů publikován ve Sbírce zákonů 19.8.2008,"— Transkript prezentace:

1 Pardubice 15. 6. 2009

2 Zákony  Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů publikován ve Sbírce zákonů 19.8.2008, účinnost od 1. 7. 2009 28. 5. 2009 schválena Senátem novela zákona 300/2008 Sb.  Zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů publikován ve Sbírce zákonů 19. 8. 2008, účinnost od 1. 7. 2009  Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 300/2008 Sb., stanovení náležitostí přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky, elektronické prostředky pro přihlašování stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů  Novela zákona č. 499/2004 Sb. o archívnictví a spisové službě upravuje požadavky na výkon spisové služby v elektronické podobě a povinnost vést elektronickou spisovou službu 28. 5. 2009 schválena Senátem - navrhovaná účinnost 1. 7. 2009

3 Memoranda o společné podpoře zavádění eGovernmentu v území a 7. 5. 2009 2. 6. 2009

4 ISDS - informační systém datových schránek  Novela zákona č. 300/2008 Sb. ( 28.5.2009 schválena Senátem ) Možnost použití ISDS i ke komunikaci, kde není jednou ze stran OVM FO – FO, PO – FO, PO – PO Platnost od 1. 7. 2010 Bude to zpoplatněná služba za odeslání datové zprávy Předpoklad významného nárůstu počtu transakcí a pokles její ceny Možnost zasílání elektronické faktury přes ISDS Elektronické faktury již od 1. 1. 2010 MV ČR může na žádost OVM zřídit další datovou schránku (bezplatně) Komunikace mezi těmito schránkami je zpoplatněna Přechodné období, které od 1. 7. 2009 umožní přihlášení do datové schránky, ale nikoli její aktivaci. K té může dojít později, nejpozději však do 1.11. 2009. Náklady spojené s provozováním ISDS hradí stát z prostředků stát. rozpočtu z kapitoly všeobecná pokladní správa.

5 ISDS - informační systém datových schránek  Zprovoznění ISDS Pilotní provoz od 1. 5. 2009 – ověření funkčnosti celého systému a vazeb na registry. Uzavřená skupina subjektů. Možnost ověření komunikace ISDS se systémy spisových služeb od 1.6.2009 (otevření testovacího datového rozhraní hlavně pro dodavatele SSL) Ostrý provoz od 1. 7. 2009 (účinnost zákona)  Přístupové údaje k datové schránce Zaslány poštou správcem ISDS do vlastních rukou oprávněné osoby adresáta po 1. 7. 2009 Orgány veřejné moci – dle údajů v eP;;USA – AKTUALIZOVAT!!! Obchodní společnosti – dle údajů v obchodním rejstříku  Zpřístupnění datové schránky Prvním přihlášením oprávněné osoby do datové schránky Nejpozdější termín aktivace datové schránky je 1. 11. 2009. K tomuto datu budou zpřístupněny všechny zřízené datové schránky, které nebyly dříve zpřístupněny přihlášením oprávněné osoby.

6 ISDS - harmonogram přípravy  Aktualizovat data v ePUSA  Zajistit přípravu spisové služby pro práci s DS  Technické zajištění pracoviště pro autorizovanou konverzi Autorizovaná konverze na žádost = pracoviště CzechPOINT Autorizovaná konverze z moci úřední (u malých obcí stačí CzechPOINT)  Pořídit a přidělit kvalifikované certifikáty pro elektronické podepisování vybraným zaměstnancům – sladit s Podpisovým řádem  Určit administrátora a pověřené osoby pro přístup do datové schránky a osoby pro provádění autorizované konverze z moci úřední  Zapracovat potřebné změny do náplní práce a připravit změny interních dokumentů (Organizační řád, Podpisový řád, Spisový a skartační řád, …)  Připravit se na možnost nahlížení do elektronických spisů (prostory, vybavení, úprava SSL, …)  Aspoň rámcové seznámení zaměstnanců s novou legislativou  Proškolení dotčených zaměstnanců (zajišťuje eGON centrum ORP)  Zajistit připravenost zřizovaných a založených organizací kraje na účinnost zákona 300/2008 Sb

7 ISDS – ceny za odeslané zprávy Náklady spojené s provozováním ISDS bude hradit stát z prostředků státního rozpočtu, kapitola všeobecná pokladní správa.

8 Výzvy - CzechPoint CzechPoint obcím  Změna termínu ukončení realizace projektu (nepřekročitelný termín) Žádosti finalizované do 25. 2. 2009 – realizace do 15.8.2009 Žádosti finalizované od 26. 2. do 15.3.2009 – realizace do 15.9.2009 Žádosti finalizované od 16. 3. 2009 – realizace do 15.10.2009 datum pro zařazení do jednotlivých skupin je datum uvedené v zápatí finalizované Žádosti generované ze systému Benefit7  Termín ukončení realizace projektu je z hlediska čerpání finančních prostředků nepřekročitelný, žadatel ale může ukončit realizaci projektu v dřívějším termínu.  Alespoň jedna z projektových aktivit (např. realizace internetového připojení, administrace projektu, nákup výpočetní techniky,...) musí být prokazatelně realizována až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  K provedení změny nutné vyplnit a podepsat Oznámení o změně v projektu/ukončení projektu: s předstihem, nejpozději však k termínu, který je uveden jako datum ukončení realizace projektu ve stávající Žádost nutno zaslat v listinné podobě, s originálním podpisem statutárního zástupce žadatele

9 Výzvy - vzdělávání  Vzdělávání v eGON centrech krajů a ORP  Termín výzvy od 6.4. 2009 do 15.11. 2009  Minimální finanční limit na projekt je 2 000 000,- Kč.  Koho školí ORP: Vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, zastupitele ORP a zaměstnance zřizovaných organizací Úředníky obcí ve svém obvodu, zastupitele těchto obcí a zaměstnance jimi zřizovaných organizací ORP může školit i pro obce z jiné ORP.  Uznatelné náklady taxativně vyjmenovány ve výzvě Lze zahrnout uznatelné náklady za 90 dnů zpětně od podání žádosti do Benefit7 Nelze zahrnout - občerstvení v rámci školení, dovybavení učeben o skenery  MV zveřejnilo na www.egoncentrum.cz souhrnnou informaci k podmínkám výzvy a výčet modulů vzdělávání, které lze zahrnout do plánu školení.

10 Výzvy TC + eSSL  Technologická centra a elektronické spisové služby  Termín výzvy od 15. 4. 2009 do 31. 7. 2010  Max. příspěvek pro ORP: 4 mil. na TC+eSSL pro ORP a zřizované organizace Není pevně stanoveno, kolik na TC a kolik na eSSL.  Povinná služba pro TCP ORP: Negarantované pracovní úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů v kapacitě dostatečné pro všechny obce správního obvodu a jejich organizace (replika dokumentů z lokálních úložišť SSL na obci)  Nutné zpracovat Studii proveditelnosti  Podmínky pro projekt ORP: Uzavřené partnerství s min. 9 obcemi správního obvodu (nebo všechny) V rámci výzvy lze podat jen jeden projekt, ale lze pořizovat více veřejnými soutěžemi Studie proveditelnosti  Platby budou poskytovány zálohově na jednotlivé etapy (85% rozpočtu etapy)  Spisová služba obcím Na základě partnerské smlouvy s nejméně 9 obcemi svého obvodu nebo všemi obcemi svého obvodu, má-li jích méně než 9 ORP nemusí mít 9 obcí jen ze svého obvodu, ale i z obvodu jiných ORP v kraji Příspěvek na 1 obci = 23 000,- Kč

11 CzechPoint a konverze dokumentů  Konverze je úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo naopak, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky = zrovnoprávnění elektronické a listinné podoby dokumentu (stejný právní účinek)  Autorizovaná konverze na žádost o Provádí se na CzechPOINT. (Cena 30,- Kč za každou započatou stránku, max. 50 stránek.)  Autorizovaná konverze z moci úřední o Provádí orgán veřejné moci (OVM) pro výkon své působnosti a pouze pro svou potřebu  Požadované datové formáty o Výstupní formát pro převod do elektronické podoby: PDF 1.7 a vyšší o Vstupní formát pro převod do listinné podoby: PDF 1.3 a vyšší  Předávání vstupů a výstupů na CzechPOINT o Prostřednictvím datové schránky (má-li ji žadatel zřízenou) o Prostřednictvím internetové úschovny za použití jednorázového hesla, nemá- li žadatel datovou schránku o Vypálením na CD/DVD (v ceně služby)

12 www.datoveschranky.info www.egoncentrum.cz martin.halamka@pardubickykraj.cz


Stáhnout ppt "Pardubice 15. 6. 2009. Zákony  Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů publikován ve Sbírce zákonů 19.8.2008,"

Podobné prezentace


Reklamy Google