Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhlídky a úskalí rozvoje stavebního průmyslu v ČR Olomouc 11. 4. 2016 Ing. Václav Matyáš prezident.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhlídky a úskalí rozvoje stavebního průmyslu v ČR Olomouc 11. 4. 2016 Ing. Václav Matyáš prezident."— Transkript prezentace:

1 Vyhlídky a úskalí rozvoje stavebního průmyslu v ČR Olomouc 11. 4. 2016 Ing. Václav Matyáš prezident

2 2 VÝSLEDKY ROKU 2015 Meziroční změny (stálé ceny) 2014/20132015/2014 STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM  4,3 %  7,1 % Pozemní stavitelství  3,4 %  2,6 % Inženýrské stavitelství  6,4 %  17,1 % Byty zahájené  17,1 %  8,3 % Byty dokončené  5,1 %  4,8 % Orientační hodnota staveb  3,1  2,0 %

3 3

4 4

5 5 PROPADY ROČNÍCH INDEXŮ STAVEBNÍ PRODUKCE 2008 – 2015

6 6 PROGNÓZA VÝSLEDKU ROKU 2015 V „S“ HODNOTĚ ČSÚ dosud nevydal výsledky Stavební produkce ve výši cca 470 mld. by odpovídala hodnotě v roce 2006

7 7 NOVÉ ZAKÁZKY VE 4. ČTVRTLETÍ Pokles stavebních zakázek nevytváří podmínky pro výraznější růst stavební produkce v dalších obdobích.

8 8 STAVEBNÍ ZAKÁZKY – STAV NA KONCI ROKU (ZÁSOBA PRÁCE ) rok2009201020112012201320142015 mil. Kč174 896149 277143 078140 373141 024163 435125 136 index81,385,495,898,1100,5115,976,6!!! veřejná %67,357,355,252,347,350,249,2 soukromá %21,830,036,837,135,930,034,5 zahraničí %10,912,7 8,010,616,819,816,3 Na konci roku 2015 poklesla hodnota uzavřených zakázek o 23,6% !!!

9 9

10 10

11 11 POZITIVNÍ VYHLÍDKY STAVEBNICTVÍ jsou (měly by být) paradoxně předurčeny negativní situací některých segmentů stavebního fondu ČR, jsou to především:  dopravní infrastruktura  bytová výstavba  snižování energetické náročnosti budov  ekologické stavby  energetické stavby  vodohospodářské stavby  rekonstrukce památek  opravy a údržba Ve všech těchto pro stavební trh důležitých segmentech se „civilizační mezera“ vůči vyspělé Evropě nezmenšuje. Pro české stavebnictví je do roku 2020 reálná zásoba práce ve výši 3,4 bil. Kč. VYHLÍDKY VERSUS ÚSKALÍ STAVEBNÍHO PRŮMYSLU

12 12 ÚSKALÍ STAVEBNÍHO TRHU je dlouhodobě determinováno mnoha faktory:  neexistence nebo krátkodobá platnost rozvojových koncepcí a strategií  jejich nevyváženost, neprovázanost s ekonomickými možnostmi státu  nestabilita rozpočtů (SR, Státní fondy)  nekontinuita hospodářského rozvoje při střídání politické reprezentace  personální výměny ve vládě a vrcholových institucích státní správy  neuspokojivá kvalita stavební legislativy, komplikované projednávání potřebných změn  nedostatečná investorská příprava staveb  nečerpání Státních fondů  vytváření překážek pro čerpání fondů EU  špatné nastavení programů státních podpor  nesprávná školská politika státu směrem k technickému školství (UŠ, SŠ, VŠ)

13 13 Programové prohlášení vlády ČR:  zjednoduší proces administrativního vyřízení stavebního povolení liniových staveb, a to včetně posouzení vlivu stavby na životní prostředí a podmínek vykupování dotčených pozemků (zákon o liniových stavbách)  zpracuje analýzu stávající projektové připravenosti, prověrku stavu zastavených staveb, možnosti jejich pokračování podmínky financování  objem prostředků do infrastruktury nebude vláda omezovat, účelně využívat, zejména v oblasti čerpání fondů Evropské unie  vláda dokončí úseky infrastruktury s napojením na sítě TEN-T  za prioritní pokládá výstavbu dálnic a rychlostních komunikací  vláda důsledně zavede systém předběžných, průběžných a následných finančních kontrol spojených s vybudováním funkčního metodického řízení jednotlivých pracovišť investorských organizací resortu (ŘSD, SŽDC, ŘVC) DOPRAVNÍ INFRASTRUKURA

14 14 Základní důvody neplnění záměru:  přetržka v plynulosti přípravy - je pozůstatkem neblahého působení ministra Bárty  dodnes se nepodařilo výpadek v plné míře dostatečně naplnit  důsledkem je několikaleté nedočerpávání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  negativním znakem pro následující léta je zřetelný návrat k nestabilitě financování DI  v současné době nejpodstatnější brzdou je stav stavební legislativy Aktuální stav legislativy: Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (EIA)  pod hrozbou zastavení finančních prostředků ČR akceptovala požadavky EK uplatněné v rámci infringementu  novelizace zákona EIA s účinností od 1. 4. 2015 byla provedena zákonem 39/2015 Sb.  novela komplikuje postupy ve dvou základních oblastech: -v procesních postupech správního řízení a soudního přezkumu, zde je přímá návaznost na stavební zákon a na jiné stavební předpisy

15 15 -rozšířením možností tzv. dotčené veřejnosti a občanských iniciativ zasahovat do procesu schvalování staveb a jejich změn  veřejnosti může podávat připomínky bez jakéhokoliv odborného odůvodnění a to opakovaně  připomínky dotčené veřejnosti byly zpracovány nebo alespoň posouzeny oprávněnou osobou  úřad se musí zabývat nekvalifikovanými podněty a požadavky, které zvyšují náklady staveb, prodlužují jejich přípravu a realizaci, aniž by za to konkrétní osoby nesly odpovědnost  není stanovena územní příslušnost, petice občanů musí být sice podepsány 200 podpisy, ty však nemusí být ověřeny  je navíc nutné novelu aplikovat i na stavby se stanovisky získanými podle předvstupního zákona 244/1992 Sb., znamená to, že u všech vydaných před datem 1.4.2015 je nutno proces EIA opakovat, tedy navrátit do roku 1992  to bude mít fatální důsledek na realizaci mnoha velkých projektů dopravní infrastruktury a na ztrátu možnosti čerpat většinu z evropských prostředků vyčleněných pro Operační program Doprava II

16 16  přijetím zákona se sice pomohlo čerpání EU fondů 2007-2013, ale prakticky to znamená zastavení desítek projektů, připravených k realizaci, zejména v oblasti dopravní infrastruktury  již dnes jistota, kterou potvrzuje i vláda, že nebudou moci být vyčerpány prostředky na Operační program Doprava II  opět se potvrzuje, že „česká cesta“ mírného jednání s Bruselem je škodlivá  odborné argumenty a zdravý rozum by měly zaznít silněji, nežli politická diskuze  naším vzorem by v tom měli být naši sousedi z Polska nebo Slovenska

17 17 Novinka:  v současné době probíhá příprava samostatné novely k transpozici směrnice EP a Rady, kterou se mění Směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí  nové požadavky této směrnice budou zejména transponovány v rámci aktuálně připravované transpoziční novely  součástí transpozice bude úprava vybraných ustanovení zákona EIA v souladu s požadavky revidované směrnice EIA  předpokládá se, že materiál bude předložen do meziresortního připomínkového řízení v červnu 2016 tak, aby novela nabyla účinnosti nejpozději dne 16. května 2017  změny budou mít významný vliv na stavební zákon

18 18 Stavební zákon  v Programovém prohlášení vláda deklarovala novelu stavebního zákona, která přinese zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení  zpracovávaný návrh zákona toto zadání naplňoval jen velmi omezeně  ponechával investorům možnost volby postupovat dosud platnými formami dvoustupňového řízení, nebo formou koordinovaného povolení, tj. společného územního a stavebního řízení  novela EIA zásadním způsobem vstupovala do tvorby stavebního zákona, to v mnoha případech vylučuje možnost spojení řízení o posuzování vlivů se stavebním řízením  Legislativní rada vlády proto rozhodla o zastavení práce na novele stavebního zákona do doby dopracování změny zákona EIA Zákon o veřejných zakázkách  poslanecká sněmovna schválila začátkem března, následuje Senát, podpis prezident  pro posouzení, zda je nutné provést pro provedení změny nové řízení je limit 50%  celkový objem změn je omezen limitem 30 % původního závazku, ale se započtením prací, které se nebudou provádět

19 19  budou umožněny změny, pokud budou stejné nebo lepší technické parametry, ale nebude navýšena cena (změna v položce nebude změnou předmětu, usnadní změny v průběhu realizace)  součástí zákona budou prováděcí předpisy: nařízení vlády o přiměřenosti podmínek v zadávacím řízení, vyhláška k projektové dokumentaci a soupisu prací a metodické pokyny k určení předpokládané hodnoty, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, obchodní podmínky, standardy kvalifikace pro stavební dodavatele  po schválení musí proběhnout notifikace u Evropské komise, kde se bude zkoumat soulad zákona se směrnicemi Znění zákona, tak jak byl po dlouhém projednávání přijat, je možné i s dílčími výhradami považovat za úspěch SPS při tvorbě zákona i osvěty a tlaku na zákonodárce. Příprava „zákona o liniových stavbách“ - záměr ministerstva dopravy  SPS dlouhodobě a intenzivně podporuje všechna opatření, která by vedla k řešení neutěšeného stavu přípravy liniových staveb  přináší náměty na konkrétní kroky, které by pomohly tuto situaci změnit a zefektivnit tento proces

20 20  již v říjnu 2014 jsme předložili stanovisko k návrhu věcného záměru zákona o liniových stavbách  přípravu jsme uvítali, ale upozorňovali jsme na jeho nutnou koordinaci s připravovanou novelou stavebního zákona i na úskalí plynoucí s nutností změny řady dalších právních předpisů  proces tvorby zákona o liniových stavbách byl zastaven, byla přijata novela zákona EIA č.100/2001, Sb., (zák. č. 39/2015 Sb.)  dosud známé principy připravovaného návrhu s dopadem do legislativy ve většině případů přesahují rámec platných právních předpisů  SPS předložil právní rozbor důvodů, proč je nutno považovat práci na zákonu o liniových stavbách za kontraproduktivní.

21 21 Nejpodstatnější z nich: -tvorba nového zákon by vyžadovala poměrně náročnou a komplikovanou změnu zásadní legislativy. Naprostá většina se týká zákonů, které jsou přijímány v legislativním procesu od vládního návrhu po podpis presidenta. Tento proces je delší než 1 rok. U právních norem, které se dotýkají ústavních principů, pak tento čas odhadnout nelze vůbec -platný zákon č. 39/2015 Sb., (EIA) neumožňuje uskutečnění zásadních změn, které by vedly k urychlení přípravy liniových staveb, jeho brzká změna v žádaném směru není reálná -řada navrhovaných požadavků je součástí novely stavebního zákona a zákon o liniových stavbách by je musel řešit obdobně, nebo prakticky shodně a byl by ve vztahu k SZ duplicitní -tvorba nového zákona od stádia věcného záměru přesahuje horizont mandátu současné vlády.

22 22  opakujeme stálé pravdy: -důležitost dopravní infrastruktury -zaostalost za evropskými státy v budování páteřní sítě, nedostatečná údržba -vytýčení a jednoznačné pojmenování priorit -dodržení alespoň střednědobých záměrů -zajištění stabilizace financování -multiplikační efekty -bezpečnost, životní prostředí, konkurenceschopnost, …  říkáme a slyšíme, jak by to mělo být  ale stále to neplatí  dopravní infrastruktura je ve vlastnictví státu a stát má proto povinnost ji udržovat, je e správcem majetku  velké meziroční výkyvy objemů finančních prostředků jsou jednou z hlavních příčin ne plně efektivního hospodaření  nejde primárně o navyšování prostředků, ale o stabilizaci zdrojů nutných pro udržení provozuschopnosti dopravních sítí s cílem zastavit zvyšování vnitřního dluhu na státem vlastněné dopravní infrastruktuře  ukazatelem míry investování do rozvoje DI je podíl celkových investic na HDP ZÁVĚR – SHRNUTÍ


Stáhnout ppt "Vyhlídky a úskalí rozvoje stavebního průmyslu v ČR Olomouc 11. 4. 2016 Ing. Václav Matyáš prezident."

Podobné prezentace


Reklamy Google