Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela zákona Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela zákona Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj 1."— Transkript prezentace:

1 ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela zákona Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj 1

2 Podzákonná opatření prahové hodnoty nadlimitních VZ 2

3 Nepřímé novely zákon o trestní odpovědnosti právnických osob od 1. 1. 2012, č. 420/2011 Sb. požadavky na základní kvalifikaci trestně bezúhonný ve vztahu k trestným činům uvedeným v § 53 odst. 1 písm. a) a b) fyzická osoba - statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu právnická osoba prokazování výpisem z RT PO 3

4 Nepřímé novely od 5. 1. 2012 novela č. 1/2012 Sb. prokazování základních kvalifikačních předpokladů návaznost na změnu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti delikt umožnění nelegální práce osobě, která nemá platné povolení k pobytu na území České republiky zákaz účasti na veřejných zakázkách na tři roky od pravomocného uložení pokuty za tento delikt prokazováno předložením čestného prohlášení pro obě novely princip zahájeného režimu 4

5 Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace odstranění nejasností podněty reálné praxe podněty vládní prohlášení platforma VZ doporučení NERV MMR, ÚOHS 5

6 Sněmovní tisk 370 2010 II. polovina 2010příprava 2011 ledenpracovní skupiny únor text k diskusi březen text novely duben připomínkové řízení květen zkrácené vypořádání, vláda zářívýbory PSP, pozměňovací návrh MMR listopadIII. čtení, odesláno do Senátu 2012 ledenSenát, PSP účinnost 1.4.2012 6

7 Zadavatel dotovaný zadavatel zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z veřejných zdrojů přesahují 200 000 000 Kč dotovaným zadavatelem každá osoba, která obdržela dotaci na konkrétní projekt a dotace přesahuje polovinu nákladů posílení kontroly ze strany subjektu poskytujícího dotaci dotovaný zadává všechny VZ vč. podlimitních 7

8 Veřejné zdroje § 17 písm. u) 1.dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo regionální rady regionu soudržnosti 2.prostředky nebo granty podle zvl. předpisu 3.granty Evropské unie 4.dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí 8

9 Zadavatel souběh činností veřejný zadavatel nepostupuje jako sektorový, pokud vykonává relevantní činnost podle § 4 odst. 1 písm. d) a e) odvětví vodárenství u všech vodohospodářských projektů veřejný zadavatel zadává podle pravidel veřejného zadavatele 9

10 Zadavatel VZ zadávány společně zadavateli z jiných zemí možnost dohody na výběru práva 10

11 Zásady postupu Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce. zákaz se nevztahuje na ostatní země 11

12 Limity snížení o polovinu § 12 do 31.12.2013 stavební práce 3 mil. Kč dodávky a služby 1 mil. Kč od 1.1.2014 jednotná hranice 1 mil. Kč 12

13 Limity § 25 použitelnost ZPŘ do 10 mil. Kč u stavebních prací 13

14 Významná VZ ČR 300 mil. Kč kraje a Praha 200 mil. Kč nad 100 000 obyv. 100 mil. Kč do 100 000 obyv. 50 mil. Kč do 25 000 obyv. 20 mil. Kč nově: samosprávy 50 mil. Kč přísnější postup 14

15 Osoba se zvláštní způsobilostí § 17 písm. v) v pracovněprávním vztahu k veřejnému zadavateli zadávajícímu VZ k jinému veřejnému zadavateli vzdělávací program dle § 151a odložená účinnost od 2014 15

16 Vzdělávací program § 151a vzdělávání v oblasti postupů podle ZVZ a v oblasti základních investičních a nákupních dovedností zajišťuje MMR 16

17 Věstník VZ § 17 písm. g) součást Informačního systému o VZ uveřejňování informací o veřejných zakázkách bývalý uveřejňovací subsystém 17

18 Profil zadavatele § 17 písm. x) elektronický nástroj uveřejňování informací a dokumentů způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek náležitosti profilu stanoví prováděcím předpis 18

19 Dokumentace o VZ § 17 písm. w) všechny dokumenty listinná či elektronická podoba pořízení (vyžaduje tento zákon) v průběhu zadávacího řízení po jeho ukončení úplné znění originálů nabídek všech dodavatelů uzavřené smlouvy 19

20 Výjimky z postupu § 18 odst. 4 podlimitní vězeňská služba i pro stavební práce zrušení pro dodávky či služby související se zajištěním voleb a referenda nemění se u VZMR (§ 18 odst.5) 20

21 Lhůty nelze zkrátit lhůtu předběžného oznámení (x sektoráři) odeslání oznámení elektronickými prostředky zachováno zkrácení o 5 dnů, pokud ZD na profilu (povinné uveřejňování textové části ZD) u významných VZ se lhůty prodlužují o ½ přiměřené (podle povahy) prodloužení u změny zadávacích podmínek vždy o celou lhůtu při rozšíření okruhu dodavatelů 21

22 Zadávací dokumentace ostatní části na písemnou žádost (lze podat kdykoli) řízenípracovní dny otevřené3 zjednodušené podlimitní2 užší, jednací, SD3 textová část uveřejněna vždy povinně na profilu 22

23 Zadávací dokumentace výhrada podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje nedodržení formy důvodem pro vyloučení elektronická tržiště omezení subdodávek pouze věcně (ne v %) 23

24 Zadávací dokumentace § 44 ZD na stavební práce příslušnou dokumentaci v podrobnostech, které specifikují předmět VZ v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (rozsah v prováděcím právním předpise) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah v prováděcím právním předpise) obchodní podmínky na stavební práce prováděcím předpisem tech. dozor a dodavatel nesmí být propojenými osobami (obchodní podmínky) 24

25 Zadávací podmínky § 44 vyjádření osoby se zvláštní způsobilostí k ZP u nadlimitních VZ vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k ZP na nadlimitní VZ na stavební práce 25

26 Zadávací podmínky § 44 odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu u stavebních prací odkaz přípustný, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže zadavatel vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení 26

27 Dodatečné informace zavedení blokační lhůty pro podání písemné žádosti před uplynutím lhůty pro podání nabídek do 6 pracovních dnů do 5 pracovních dnů (podlimitní užší a ZPŘ) zadavatele odešle odpovědi do 4 pracovních dnů po doručení žádosti do 3 pracovních dnů po doručení žádosti (podlimitní užší a ZPŘ) vždy uveřejní na profilu 27

28 Kvalifikace zákaz kvalifikace vedla by k podstatnému omezení hospodářské soutěže zároveň kvalifikační předpoklady lze nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek 28

29 Kvalifikace § 53 odst. 1 písm. k) a l) přesunuty do obsahu nabídky je možné dožádat dodatečné doložení 29

30 Kvalifikace ekonomická a finanční kvalifikace čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku zadavatel nesmí požadovat: pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě poslední zpracovanou rozvahu údaj o celkovém obratu dodavatele jiné doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů zadavatel může požadovat obchodní podmínky (pojistná smlouva) 30

31 Technická kvalifikace zadavatel nemůže požadovat certifikát systému řízení jakosti doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) 31

32 Technická kvalifikace - reference není-li možné osvědčení získat čestné prohlášení nahrazeno smlouvou a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele u stavebních prací nesmí požadovaný rozsah u jednotlivé položky v seznamu překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky 32

33 Kvalifikace u ZPŘ prokázání předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňujeu vybraný uchazeč povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace pokud nepředloží - neposkytne součinnost k uzavření smlouvy 33

34 Stáří dokladů nemění se předkládání v kopiích doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky (OŘ, ZPŘ, JŘBU) ke dni podání žádosti o účast (UŘ, JŘSU, SD) ke dni odeslání či předání předběžné nabídky (DNS) 34

35 Změna kvalifikace dodavatel přestane splňovat kvalifikaci do 7 dnů povinnost nahlásit do 10 dnů od nahlášení povinnost prokázat lhůta může být prodloužena 35

36 Doplnění kvalifikace vypuštěno „dodatečné“ kvalifikace musí být splněna ve lhůtě, prokázána může být později 36

37 Protokol o posouzení kvalifikace název dokladu označení osoby, která doklad vyhotovila datum vyhotovení označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci a název a datum uzavření smlouvy označení dodavatelů, u kterých veřejný zadavatel postupoval podle § 59 odst. 4 označení dokladů, které byly k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně 37

38 Vzorky povinnost vzorky na žádost vrátit nebo uhradit jejich hodnotu 38

39 Jistota uvolňují se všechny druhy do 5 dnů (dosud 7) výše 5%, pokud se použije el. aukce 39

40 Obsah nabídky seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 40

41 Zjednodušené podlimitní řízení uveřejňování výzvy vždy na profilu snížen limit pro stavby na 10 mil. Kč zkrácení lhůt pro podání námitek na 10 dnů doručování prostřednictvím profilu pouze pokud vyhrazeno rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 41

42 Jednací řízení bez uveřejnění zrušena písemná výzva nákupy na komoditní burze dodatečné stavební práce písemný soupis odůvodnění nezbytnosti stavebních prací cena 42

43 Užší řízení zrušeno omezování počtu zájemců také v JŘSU a SD s výjimkou VZ v oblasti obrany zachováno v plném rozsahu pro sektorové zadavatele pouze preference vyšší kvality kvalifikace zrušeno losování 43

44 Užší řízení – srovnání lhůt nadlimitní VZ podlimitní VZ užší řízeníotevřené řízení žádost o účast37 dnů podání nabídek40 dnůpodání nabídek52 dnů celkem77 dnůcelkem52 dnů užší řízeníotevřené řízení žádost o účast15 dnů podání nabídek15 dnůpodání nabídek22 dnů celkem30 dnůcelkem22 dnů 44

45 Soutěžní dialog hledání vhodných řešení způsobilých splnit potřeby a požadavky zadavatele zadavatel jedná do doby než rozhodne, která řešení jsou vhodná zadavatel každému zájemci zašle rozhodnutí o vhodnosti jeho řešení s odůvodněním a vyzve jej k podání nabídky 45

46 Předběžné oznámení povinné pro podlimitní i nadlimitní VZ ve Věstníku 1 měsíc předem, jinak nelze zahájit řízení součástí odůvodnění účelnosti (prováděcí předpis) výjimky - ZPŘ - některá JŘSU - některá JŘBU - předchozí zakázka zrušena, pokud 1 nabídka 46

47 Ekonomické odůvodnění na profilu do 3 dnů od oznámení či výzvy účelnosti veřejné zakázky přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele. u významných VZ se předkládá vládě či zastupitelstvu státní VZ vládě s oponentním posudkem objednaným MMR (od 1.1.2014) 47

48 Ekonomické odůvodnění výjimka pro odůvodnění zjednodušené podlimitním řízení JŘSU podle § 22 odst. 1 a 2 a JŘBU podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), a § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c), § 23 odst. 11. rozsah odůvodnění v prováděcím předpise 48

49 Otevírání obálek komise činí úkony jménem zadavatele otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek neotvírá se 1 nabídka vypuštěna kontrola úplnosti (pouze jazyk, podpis a smlouva) komise sděluje informace o nabídkové ceně o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím 49

50 Omezení počtu zájemců zrušeno v užším řízení v jednacím řízení s uveřejněním v soutěži o návrh zůstává v obraně a bezpečnosti sektorový zadavatel 50

51 Hodnotící komise u nadlimitních členem osoba se zvláštní způsobilostí u nadlimitních stavebních VZ osoba s odbornou způsobilostí u významných VZ státních zadavatelů - 9 členů - 2 ze seznamu hodnotitelů (vede MMR) - jmenuje vláda 51

52 Seznam hodnotitelů vede MMR fyzické osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky odborná praxe v trvání alespoň 5 let všeobecné podmínky pro provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu (bezúhonnost) na dobu 3 let, může být zapsána opakovaně oprávnění podat podnět k zahájení řízení u ÚOHS seznam hodnotitelů součástí informačního systému, veřejně přístupný 52

53 Podjatost širší definice zákaz podílet se na zpracování nabídky osobní výhody nebo újmy se zřetelem k výsledku zadávacího řízení osobního zájmu na zadání veřejné zakázky osobního ani pracovního či jiného obdobného poměru 53

54 Hodnocení nabídek dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele platební podmínky dílčí kritéria + váha v oznámení / výzvě, ne v ZD 54

55 Změny smluv zákaz podstatných změn: rozšíření předmětu (není dotčeno JŘBU) potenciální účast jiných dodavatelů v původním řízení potenciální vliv na výběr v původním řízení změna ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného uchazeče 55

56 Právo odstoupit od smlouvy oprávnění zadavatele, pokud nepravdivé informace v nabídce zároveň možný vliv na výběr 56

57 Zrušení zadávacího řízení zadavatel obdržel 1 nabídku 1 nabídka zbyla k hodnocení výjimka § 22 odst. 3 a 4 (JŘSU – nesrovnatelné ceny, služby, pokud nelze vymezit předmět, stavební práce za účelem výzkumu nebo vývoje, sektoroví zadavatelé) § 23 odst. 4 až 8 a 10 ( JŘBU- pouze určitý dodavatel, krajně naléhavý případ, dodávky pro účely výzkumu nebo vývoje, komoditní burzy, zvláště výhodné podmínky, služby v návaznosti na soutěž o návrh, dodatečné stavební práce nebo dodávky, sektoroví zadavatelé, VZ v oblasti obrany a bezpečnosti) VZ na základě rámcové smlouvy 57

58 Elektronická aukce povinná na dodávky vymezené prováděcím předpisem předpoklad – pro běžné opakující se komodity 58

59 Uveřejňování „Věstník veřejných zakázek“ profil zadavatele u ZPŘ 59

60 Ex post uveřejňování oznámení o výsledku do 15 dnů Věstník písemná zpráva zadavatele také u podlimitních identifikace uchazečů a ceny Věstník 60

61 Ex post uveřejňování smlouva včetně změn a dodatků nad 0,5 mil. Kč do 15 dnů od jejího uzavření profil skutečně uhrazená cena do 90 dnů od splnění u dlouhodobých smluv do 31.3. za předchozí rok výjimka pro VZMR profil 61

62 Seznam subdodavatelů dodavatel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů plnění subdodávky uhradil více než 10 % u významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky z části ceny veřejné zakázky v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok do 60 dnů od splnění smlouvy do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok u subdodavatele a.s. v příloze seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů 62

63 Seznam subdodavatelů zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů do 90 dnů od splnění smlouvy do 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok 63

64 Informační systém Věstník veřejných zakázek seznam kvalifikovaných dodavatelů seznam systémů certifikovaných dodavatelů statistické výstupy o veřejných zakázkách rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek seznam hodnotitelů 64

65 Komunikace zrušení povinného používání datových schránek oprávnění zadavatele stanovit uchazeč je povinen zasílat daňové doklady v elektronické podobě uchazeč je povinen zasílat daňové doklady v datovém formátu umožňujícím jejich automatizované zpracování, datovém formátu umožňujícím jejich zaslání prostřednictvím datové schránky, případně zasílat daňové doklady prostřednictvím datové schránky 65

66 Ochrana informací, archivace Zadavatel je oprávněn v zadávacích podmínkách stanovit požadavky a podmínky týkající se ochrany určitých informací, údajů či dokladů, které předává dodavateli. uchování dokumentace – 10 let poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 66

67 Soutěž o návrh SoN se použije na soutěž navazuje zadání veřejné zakázky na služby na základě soutěže mají být vybranému účastníkovi poskytnuty soutěžní ceny nebo platby na soutěž navazuje zadání veřejné zakázky na služby a současně vybranému účastníkovi poskytnuty soutěžní ceny nebo platby předpokládaná hodnota podle hodnoty veřejné zakázky na služby navazující na SoN podle předpokládané výše soutěžních cen a plateb podle předpokládané výše soutěžních cen a plateb, a to včetně předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby 67

68 Námitky zkrácení lhůt u ZPŘ z 15 na 10 dnů prodloužení lhůt u dobrovolného oznámení z 15 na 30 dnů kdo mohl podat námitky, nesmí podat podnět poučení o nutnosti doručit stejnopis návrhu zadavateli 68

69 Řízení u ÚOHS dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh doručuje se veškerá dokumentace úprava deliktu – zadavatel nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem lhůty k rozhodnutí od doručení dokumentace kauce z nabídkové ceny za celou dobu plnění v řízení o deliktu účastníkem podezřelý pokuty zvýšeny 2x (na 10 % ceny, nebo 20 mil. Kč) nový správní delikt dodavatele – nepředloží seznam subdodavatelů, sankce 2 mil. Kč 69

70 POCHYBENÍ U VZ PŘÍKLADY Z PRAXE 70

71 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zadavatel pronajme dodavateli na 10 let bytový dům. Které všechny úkony podle zákona o veřejných zakázkách musí učinit? 71 § 7 odst. 1 Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Zadavatel nepostupuje podle ZVZ, pronajímá majetek ve svém vlastnictví a nic nepořizuje. Nejde o veřejnou zakázku

72 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zadavatel pronajme dodavateli na 10 let prázdný bytový dům, který je v havarijním stavu. Z toho důvodu je výše nájemného symbolická ve výši 1 Kč s tou podmínkou, že dodavatel provede kompletní rekonstrukci na své náklady. 72 § 7 odst. 1 Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Jde o veřejnou zakázku na stavební práce, neboť dodavatel provede rekonstrukci a zadavatel ji hradí tím, že se vzdá svého příjmu - standardního tržního nájemného, které by jinak od dodavatele obdržel.

73 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Každý majetkový převod, který není standardizován (na rozdíl od běžných nájemních vztahů nebo běžných veřejných zakázek), může skrývat potenciální veřejnou zakázkou. Rozhodující pro určení je naplnění znaků pro veřejnou zakázku, ať zjevným či skrytým způsobem. 73

74 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA Zadavatel stanovil přepokládanou hodnotu VZ na stavební práce na 100 mil. Kč, což je podlimitní VZ. Do předpokládané hodnoty zahrnul dodávku specializovaného zařízení v hodnotě 20 mil. Kč. Zařízení není nutné pro zhotovení stavby, má samostatný charakter. 74 § 16 odst. 2 Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce nesmí zadavatel zahrnout předpokládanou hodnotu dodávek či služeb, pokud tyto dodávky nebo služby nejsou nezbytné k provedení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a jejich zahrnutí do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce by znamenalo, že a) by nemusely být zadány v zadávacím řízení v souladu s tímto zákonem, nebo b) by byly zadány podle ustanovení vztahujících se k podlimitním veřejným zakázkám, ačkoliv podle předpokládané hodnoty jde o nadlimitní veřejné zakázky na dodávky či služby, nebo by byly uzavřeny podle ustanovení vztahujících se k veřejným zakázkám malého rozsahu, ačkoliv podle předpokládané hodnoty jde o podlimitní veřejné zakázky na dodávky či služby. Zadavatel pochybil, protože by v podlimitním režimu zadával dodávky, které by ovšem měly být zadány v režimu nadlimitním, neboť nejsou nutnou součástí stavby.

75 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA Veřejný zadavatel (ministerstvo) stanoví předpokládanou hodnotu VZ na dodávky na 3 mil. Kč. Stanovená hodnota je podlimitní, neboť nedosahuje limitu pro nadlimitní VZ, který činí 3,2 mil. Kč. Při otevírání obálek s nabídkami zjistí zadavatel, že všechny nabízené ceny jsou vyšší než 3,2 mil. Kč. 75 § 12 odst. 2 Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1 (limity pro nadlimitní VZ). Zadavatel nemusí zadávací řízení rušit, pokud je předpokládaná hodnota stanovena správným způsobem.

76 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA Pro zařazení VZ do kategorie nadlimitních, podlimitních VZ či kategorie VZMR je rozhodující zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota. Předpokládaná hodnota je kvalifikovaný odhad výše budoucího peněžitého plnění ze strany zadavatele. 76

77 VEŘEJNÝ ZADAVATEL Soukromé střední obchodní škole přispívá stát na provoz částkou, která tvoří 60 % ročního rozpočtu školy. V tomto roce provádí škola rekonstrukci své budovy. Pro výběr zhotovitele použila postup zcela mimo režim ZVZ. 77 § 2 odst. 2 písm. d) Veřejným zadavatelem je jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu a je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu. Škola naplňuje znaky pro veřejného zadavatele, protože byla založena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu (vzdělávání) a zároveň je veřejným zadavatelem financována z více než poloviny.

78 VEŘEJNÝ ZADAVATEL Při posouzení, zda je či není osoba veřejným zadavatelem je nutno vycházet pouze ze zákonného vymezení. Rozhodující je tedy naplnění podmínek ze zákona - zejména u jiných právnických osob. Není možné posuzovat postavení právnické osoby jakožto veřejného zadavatele na základě toho, je-li subjekt státní či soukromý. 78

79 SOUBĚH ČINNOSTÍ Veřejný zadavatel je vlastníkem a provozovatelem vodárenské infrastruktury v obci. Na rekonstrukci obdržel dotaci ze SR ve výši 50 mil. Kč. Z vlastních zdrojů použil dále 20 mil. Kč. Při zadání zakázky použil pouze poptávkové řízení podle svého vnitřního předpisu. 79 § 5 odst. 2 Při souběhu činností podle odstavce 1 a)veřejný zadavatel postupuje podle ustanovení tohoto zákona platných pro sektorového zadavatele pouze tehdy, pokud předmět veřejné zakázky souvisí především s relevantní činností vykonávanou veřejným zadavatelem; § 19 odst. 1 Sektorový zadavatel postupuje podle tohoto zákona pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti Veřejný zadavatel z pohledu ZVZ nepochybil, neboť není povinen postupovat podle tohoto zákona.

80 SOUBĚH ČINNOSTÍ Veřejný zadavatel v případě souběhu nemusí postupovat podle ZVZ. ÚOHS nemá v těchto případech přezkumnou pravomoc. Zadavatel je povinen dodržovat ostatní zákony. 80

81 HOSPODÁRNOST Zadavatel obdržel v řízení, kde jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, tři nabídky s hodnotami: nabídka A) – 50 mil. Kč nabídka B) – 60 mil. Kč nabídka C) – 70 mil. Kč Při posuzování nabídek zadavatel zjistil, že v nabídce A) scházel výpis z rejstříku trestů jednoho člena statutárního orgánu. Zadavatel uchazeče pro neprokázání kvalifikace vyloučil a zakázku zadal uchazeči B). 81 § 59 odst. 4 Veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. § 25 odst. 2 písm. e), zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole Vedoucí orgánu veřejné správy zajistí hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků. Zadavatel při vyloučení neporušil ZVZ, zcela jednoznačně se ale choval nehospodárně, čímž porušil zákon o finanční kontrole

82 HOSPODÁRNOST Zadavatel v souladu se zásadou hospodárnosti nesmí vylučovat z řízení nabídky pouze z důvodu formálního pochybení, ačkoli tyto nabídky jsou jinak zcela bez vady a nabízejí výhodné či nejvýhodnější podmínky pro plnění. 82

83 VÝJIMKY Z POSTUPU Zadavatel potřebuje pro svou činnost konkrétní nemovitost, přičemž nemovitost je stavebně propojena s domem ve vlastnictví zadavatele. Zadavatel ji na základě výjimky z povinného postupu v režimu zákona přímo odkoupí. 83 § 18 odst. 1 písm. d) Zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky, jestliže jejich předmětem je nabytí či nájem existujících nemovitostí. Zadavatel nepoužije postup v režimu zákona, neboť podmínky pro použití výjimky jsou naplněny.

84 VÝJIMKY Z POSTUPU Zadavatel zakoupí dům od dodavatele, přičemž pozemek, na kterém dům stojí, patří zadavateli. Stavba domu byla právě dokončena a úmyslem zadavatele bylo od počátku vlastnictví domu na tomto pozemku. 84 § 18 odst. 1 písm. d) Zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky, jestliže jejich předmětem je nabytí či nájem existujících nemovitostí. Zadavatel obchází zákon, jde o veřejnou zakázku na stavební práce, které zadavatel plánoval.

85 VÝJIMKY Z POSTUPU Podmínky pro použití výjimek z postupu zadavatele nelze obcházet z formálních důvodů. Rozhodující je věcný skutkový stav. Výjimky z postupu zadavatele nelze vykládat extenzivně 85

86 VÝJIMKY Z POSTUPU Zadavatel si na úklid sněhu v ulicích zřídil vlastní společnost s ručením omezeným, kde jediným společníkem je zadavatel. Společnost má značnou kapacitu, kterou využívá pro vlastní podnikání v oblasti úklidů vnitrobloků, svozu odpadu pro podnikatele a provádí drobné stavební práce. Na toto vedlejší podnikání mu zadavatel nic nepřispívá. Objem činnosti pro zadavatele tvoří 40% z celkové činnosti. 86 § 18 odst. 1 písm. e) Zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky, jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva. Podmínky pro použití přímého zadání nejsou naplněny, vztah mezi zadavatelem a dodavatelem musí být velmi těsný, dodavatel musí vykonávat podstatnou část své činnosti ve prospěch zadavatele. Vedlejší činnost musí být zcela minimální a mít spíše nahodilejší charakter.

87 VÝJIMKY Z POSTUPU Pro naplnění podmínky pro použití není dostačující absolutní vlastnictví ovládané osoby ze stany zadavatele, ovládaná osoba musí vykonávat pro zadavatele podstatnou část činnosti. Výjimky z postupu zadavatele lze vykládat pouze restriktivně. 87

88 ZÁSADY U VZMR Zadavatel u VZMR na stavební práce s předpokládanou hodnotou 5,5 mil Kč stanovil jako dílčí hodnotící kritérium „zkušenosti s dodavatelem“ s váhou 40 %, přičemž stanovil tuto bodovou škálu: kladné zkušenosti (plus 10 bodů), žádné zkušenosti (0 bodů) a špatné zkušenosti (mínus 10 bodů). 88 § 18 odst. 5 Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6. § 6 Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel nedodržel zákonné zásady a diskriminoval na základě subjektivní praxe jednu část dodavatelů a zvýhodnil opět zcela subjektivně jiné dodavatele. Zadavatel je povinen dodržet zákonné zásady, přestože VZMR nepodléhají přezkumu ze strany ÚOHS. V širším kontextu jde o rozpočtovou nekázeň a nehospodárnost.

89 ZÁSADY U VZMR Zadavatel se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace musí řídit vždy. 89

90 PŘEDMĚT VZ Zadavatel stanovil, že předmětem veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů – bloky, tužky, flash paměti, desky, barevné letáky a další obvyklé propagační předměty. 90 § 44 odst. 1 Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel neumožnil dodavateli, aby si udělal jasnou představu, co je předmětem veřejné zakázky. Zadavatel nesmí použít nejasné a příliš široké vymezení předmětu VZ a ani se nemůže dovolávat obvyklé praxe ve struktuře předmětu.

91 PŘEDMĚT VZ Zadavatel je povinen stanovit předmět veřejné zakázky takovým způsobem, aby si dodavatel dokázal udělat zcela jasnou představu o tom, co zadavatel poptává. Není možné předmět vymezit příliš obecně nebo nejasně. Na základě informací v ZV musí být dodavatel schopen sestavit porovnatelnou (a též konkurenceschopnou) nabídku. 91

92 PŘEDMĚT VZ Zadavatel stanovil, že předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks osobních automobilů. Zadavatel neuvedl odkaz na konkrétní značku. V technické specifikaci byly uvedeny přesné rozměry automobilu v milimetrech. 92 § 44 odst. 11 Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Zadavatel sice pro specifikaci nepoužil konkrétní značku automobilu, ale z technické specifikace bylo zcela zřejmé, že ji může splnit pouze jediná značka a konkrétní typ. Zadavatel tak obešel zákaz použitím přesné technické specifikace.

93 PŘEDMĚT VZ Zadavatel nesmí použít takové vymezení, které by buď přímo jmenovalo konkrétní značku, či pokud by jakákoli jiná specifikace k této značce konkrétně směřovala. Takové vymezení lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné dostatečně přesný a srozumitelný či z jiných objektivních důvodů. Zadavatel umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 93

94 FORMA NABÍDKY Zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci, aby nabídka byla - zpracována v originále a kopii - sešita pouze v kroužkové vazbě, aby bylo zabráněno manipulaci - zároveň podána v elektronické formě na přiloženém CD. Uchazeč podal pouze originál nabídky, listy byly sešity sešívačkou a chybělo i přiložené CD. Zadavatel nabídku pro nesplnění požadavků zadavatele vyloučil. 94 § 44 odst. 3 písm. g) Zadávací dokumentace musí obsahovat podmínky a požadavky na zpracování nabídky. § 76 odst. 1 Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Požadavky zadavatele na formu nabídky mají pouze doporučující charakter. Jejich nedodržení nemá vliv na výhodnost nabídky, zadavatel nesmí uchazeče vyloučit.

95 FORMA NABÍDKY Předmětem zkoumání zadavatele nesmí tedy být, zda dodavatel dodržel plánovanou formální strukturu, tedy zda je např. dodán požadovaný počet kopií, zda je nabídka sešita požadovaným způsobem či zda jsou všechny stránky v nabídce očíslovány. Nedodržení formy nabídky není důvodem pro vyloučení uchazeče. 95

96 PODMÍNKY PRO JŘBU Zadavatel zahájil JŘBU na likvidaci škod po orkánu. Mezi vznikem škody a zahájením řízení uplynula doba 3 měsíců. 96 § 23 odst. 4 písm. b) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění tehdy, jestliže veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Podmínky nejsou pro použití JŘBU nejsou naplněny, neboť časová prodleva je značná a časová návaznost zahájení řízení na vznik mimořádné situace není bezprostřední.

97 PODMÍNKY PRO JŘBU Zadavatel má uzavřenou smlouvu na stavbu školy. V průběhu stavby obdrží zadavatel dodatečně přidělené finanční prostředky účelově vázané na přístavbu malé tělocvičny. Zadavatel zahájí JŘBU s dodavatelem z důvodu v § 23 odst. 7 písm. a). 97 § 23 odst. 7 písm. a) V JŘBU může zadavatel zadat VZ na stavební práce v případě, jestliže jde o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že 1. budou zadány témuž dodavateli, 2. jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a 3.celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky. Podmínky pro použití JŘBU nejsou naplněny, zadavatel sice nemohl předvídat dodatečné přidělení prostředků, ale nová přístavba není nezbytná pro dokončení původní VZ.

98 PODMÍNKY PRO JŘBU Zadavatel má uzavřenou smlouvu na rekonstrukci školy. V průběhu stavby se zjistí, že část původně plánovaných prací není nutné provést, objem nerealizovaných prací tvoří 10 % původní zakázky. Zároveň se objeví potřeba nových nezbytných dodatečných prací v rozsahu 25%. Zadavatel neuskutečněné práce a dodatečné stavební práce započte, takže celkový objem tvoří 15% původní veřejné zakázky. Z toho důvodu zadavatel zahájí JŘBU se současným dodavatelem. 98 § 23 odst. 7 písm. a) V JŘBU může zadavatel zadat VZ na stavební práce v případě, jestliže jde o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že ….. 3.celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky. Zadavatel nemůže započítat proti sobě tzv. méněpráce a dodatečné stavební práce. Dodatečné stavební práce jsou novou veřejnou zakázkou, která může být za naplnění podmínek ze zákona zadána v JŘBU.

99 PODMÍNKY PRO JŘBU Podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění mají charakter výjimečných či zvláštních situací a lze je tedy vykládat pouze restriktivně. 99

100 ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ Zadavatel v ZPŘ vyzval k podání nabídek 5 zájemců. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 5 nabídek od všech vyzvaných zájemců a 2 nabídky od uchazečů, kteří objevili uveřejněnou výzvu na internetových stránkách zadavatele. Zadavatel přijal pouze nabídky od vyzvaných zájemců, nevyzvaným neotevřené nabídky vrátil. 100 § 38 odst. 1 Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzývá veřejný zadavatel písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. § 6 Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel nedodržel zásady, když bezdůvodně odmítnul nabídku nevyzvaných uchazečů. Od novely 179/2010 Sb. je zadavateli výslovně stanovena povinnost přijmout a hodnotit všechny nabídky.

101 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadavatel si vyhradil v zadávacích podmínkách otevřeného nadlimitního řízení možnost zrušení zadávacího řízení bez udání důvodu. 101 § 84 odst. 2 písm. d) a e) Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zákon vymezuje důvody pro zrušení zadávacího řízení, kdy zadavatel musí nebo může zrušit zadávací řízení. Vždy je povinen zrušení odůvodnit.

102 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadavatel může zrušit zadávací řízení pouze z kvalifikovaných důvodů uvedených v zákoně. Jakákoli výhrada nemá právní účinek. 102

103 ZMĚNA LHŮTY Zadavatel stanovil v rámci ekonomické kvalifikace požadavek na minimální roční obrat 30 mil. Kč. Na základě žádosti o dodatečné informace snížil tento požadavek o polovinu, přičemž původní lhůta pro podání nabídek zůstala zachována. 103 § 49 odst. 1 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V případě takové změny v zadávacích podmínkách, která má potenciál rozšířit okruh možných uchazečů, musí zadavatel s ohledem na zákonné zásady prodloužit lhůtu pro podání nabídek v plné původní délce.

104 ZMĚNA LHŮTY Pokud dodatečné informace potvrzují informace v ZD, lhůta pro podání nabídek se nemusí měnit. Jde li o takové zpřesnění informací, které může ovlivnit přípravu nabídky, lhůta se prodlužuje přiměřeně. Jestliže dodatečné informace mohou rozšířit okruh možných dodavatelů, lhůta se prodlužuje o celou původní délku. 104

105 DĚKUJI ZA POZORNOST Vlastimil Fidler vlastimil.fidler@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj ☺ 105


Stáhnout ppt "ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela zákona Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google