Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní předpisy a změny v právních předpisech z pohledu odpadového hospodářství Eva Kubová Odbor odpadů MŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní předpisy a změny v právních předpisech z pohledu odpadového hospodářství Eva Kubová Odbor odpadů MŽP."— Transkript prezentace:

1

2 Právní předpisy a změny v právních předpisech z pohledu odpadového hospodářství Eva Kubová Odbor odpadů MŽP

3 Právní úprava odpadového hospodářství Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech…. – Zákon obsahuje odkaz na přímo použitelné předpisy EU: Nařízení č. 850/2004 o POPs Nařízení č. 1013/2006 o přepravě odpadů Nařízení o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu Nařízení pro stanovené typy odpadů, kdy přestávají být odpadem Nařízení č. 1357/2014 o nebezpečných vlastnostech odpadů

4 Právní úprava odpadového hospodářství Podzákonné/prováděcí předpisy – Prováděcí vyhlášky 294/2005 Sb., 381/2001Sb.,382/2001Sb., 383/2001Sb., 376/2001Sb. – Nařízení vlády Související právní předpisy, např. – zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů – zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů Doporučující předpisy – Metodické pokyny MŽP

5 Právní úprava odpadového hospodářství Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1.1.2002 - Od roku 2001 byl zákon cca 38 x změněn Poslední novely zákona s účinností v roce 2015: - č. 229/2014 Sb., účinnost 1.1.2015 - č. 223/2015 Sb., účinnost 1.10.2015, 1.1.2016 (hodnocení NV, přeprava NO, ISPOP, evidence), 1.3.2016 (kaly z ČOV), 1.1.2017 (baterie §31a odst. 2)

6 Právní úprava odpadového hospodářství Změnový zákon č. 229/2014 Sb. upravuje:  zákaz skládkování SKO, recyklovatelných a  využitelných odpadů od roku 2024,  povinné třídění BRKO a kovů v obcích od 2015,  omezení využívání odpadů jako TZS na skládkách na 20 % hmotnostních (z 25 % objemových),  úpravu možnosti odebrání souhlasu s provozem zařízení ke sběru a výkupu odpadů při výkupu odpadů, které jsou zakázány vykupovat

7 Právní úprava odpadového hospodářství Změnový zákon č. 223/2015 Sb. (tzv. Infrinovela) upravuje:  působnost zákona  hodnocení NV odpadů (prostřednictvím ISPOP, více pověřených osob, odkaz na Nařízení EU),  přepravu a značení nebezpečných odpadů,  transpozici evropských předpisů (baterie a akumulátory, odpadní oleje),  povinnosti při používání kalů z ČOV,  sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží,  recyklaci lodí,

8 Právní úprava odpadového hospodářství Změnový zákon č. 223/2015 Sb. (tzv. Infrinovela) upravuje:  zpětný odběr pneumatik,  evidenci a ohlašování odpadů a zařízení, identifikační čísla zařízení,  ohlašování přepravy NO (ministerstvu prostřednictvím ISPOP),  plány POH (ČR, kraje, obce, jejich obsahy)

9 Právní úprava odpadového hospodářství Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží (§ 37t zákona):  Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, pokud jsou odpadem, je možné využívat na zemědělském půdním fondu v souladu s § 14 odst. 2 pouze za splnění požadavků zvlṚtních právních předpisů (zákon o ochraně ZPF, zákon o hnojivech).  Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, pokud jsou odpadem, je možné využívat na povrchu terénu a k zavážení podzemních prostor v souladu s § 14 odst. 2 za splnění podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu stanovených vyhlᚹkou.

10 Právní úprava odpadového hospodářství Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží (§ 37t zákona):  Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, pokud jsou odpadem, je možné využívat jako stavební materiál v souladu s § 14 odst. 2 za splnění požadavků stanovených zvlṚtními právními předpisy (stavební zákon).  Pokud jsou sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží určeny k využití na pozemcích tvořících zemědělský půdní fond, nevede jejich původce ani osoba, která je na pozemcích tvořících zemědělský půdní fond využívá, pro tyto sedimenty evidenci podle § 39 odst. 1 a nepodává hlᚹení podle § 39 odst. 2 a 3. Pro tyto sedimenty se vede evidence podle zvlṚtního právního předpisu (zákon o ochraně ZPF, zákon o hnojivech).

11 Právní úprava odpadového hospodářství Nové prováděcí předpisy k zákonu o odpadech  Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb.:  S účinností od 1. března vešla v platnost vyhláška č. 27/2015 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, která mění pravidla výkupu kovových odpadů:  zákaz výkupu určených kovových odpadů od fyzických osob za hotové - § 8 odst. 2 vyhlášky;  úplný zákaz výkupu vybraných odpadů od fyzických osob (umělecká díla, pietní předměty, obecně prospěšné zařízení atd.) - § 8 odst. 5 vyhlášky  Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., POH ČR ze dne 22. 12. 2014

12 Právní úprava odpadového hospodářství Navrhované změny vyhlášek a návrh nových vyhlášek  Změny vyhlášek v souvislosti se změnovým zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb. a novými nařízeními EU (vyhlášky č. 294/2005 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 382/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 376/2001 Sb.);  Vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 376/2001 Sb. se navrhují zrušit a v připomínkovém řízení jsou předloženy nové – Katalog odpadů a hodnocení NV odpadů;  Vyhláška k vymezení odpadů použitelných na technické zabezpečení skládek (nová);  Vyhláška k vymezení odpadů, které bude od roku 2024 zakázáno ukládat na skládky (nová).

13 Právní úprava odpadového hospodářství KATALOG ODPADŮ návrh nové vyhlášky, která upravuje: pojmy pro účely vyhlášky postup při zařazování odpadů podle druhů postup zařazování odpadů podle kategorií v případě tzv. „zrcadlových položek“ postup pro „posouzení a klasifikaci“ odpadů náležitosti návrhu ORP na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů seznam odpadů (20 skupin) do seznamu odpadů byly doplněny 3 nové druhy odpadů 01 03 10* Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07, 16 03 07* Kovová rtuť, 19 03 08* Částečně stabilizovaná rtuť

14 Právní úprava odpadového hospodářství Některé navrhované změny ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., Na shromažďovacím prostředku NO nemusí být uvedeno jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu prostředku; Vymezení druhů odpadů při jejichž výkupu musí provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů identifikovat osoby předávající vymezené druhy odpadů; Změny ve vedení průběžné evidence, ohlašování údajů o zařízení k nakládání s odpady a činnosti dopravců odpadů; Ohlašování přepravy NO (ohlašovací list - příloha č. 26); Obsah ILNO; Hlášení o produkci a nakládání s odpady – nová příloha č. 20; Označování NO

15 Právní úprava odpadového hospodářství OZNAČOVÁNÍ nebezpečných odpadů Prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) obsahující odpady s nebezpečnými vlastnostmi uvedenými v příloze přímo použitelného předpisu EU o nebezpečných vlastnostech odpadů se označují písemně kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem vycházejícím z přímo použitelného předpisu EU o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení č. 1272/2008) a grafickým symbolem nebezpečné vlastnosti HP 9 podle Evropské dohody ADR. Označení se uvádí na označovacím štítku, který je umístěn tak, aby byl při běžném nakládání viditelný osobě nakládající s nebezpečnými odpady.

16 Právní úprava odpadového hospodářství Příklad OZNAČOVÁNÍ nebezpečných odpadů Nebezpečný odpad HP 2 Oxidující

17 Povinnosti původců dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provádějících předpisů ZÁKLADNÍ POJMY odpad Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Nebezpečný odpad Odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů č.1357/2014

18 Povinnosti původců dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provádějících předpisů Původcem odpadu právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu, oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů 12),

19 Povinnosti původců dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provádějících předpisů Oprávněnou osobou každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů

20 Povinnosti původců dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provádějících předpisů Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem. (2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Na toto řízení se nevztahuje správní řád.13) Zařazování odpadu podle kategorií (1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, pokud a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů 62), č. 2 k tomuto zákonu, b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo c) je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný.

21 Povinnosti původců dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provádějících předpisů Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, pokud a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo c) je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný.

22 Povinnosti původců dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provádějících předpisů Hierarchie způsobů nakládání s odpady V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů..

23 Povinnosti původců dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provádějících předpisů Původce odpadů je povinen:  odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,  zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,  odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,  ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,  shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

24 Povinnosti původců dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provádějících předpisů Původce odpadů je povinen:  zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,  vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem  vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy,  platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

25 Povinnosti původců dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provádějících předpisů Původce odpadů je povinen:  Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích.  S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu. 

26 Povinnosti původců dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provádějících předpisů Původce odpadů je povinen:  Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce podle odstavce 1, s výjimkou písmene i).

27 Povinnosti původců dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provádějících předpisů Povinnosti při přepravě odpadů (1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů jsou povinny:  zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních právních předpisech  uchovávat doklady související s přepravou odpadů po dobu 3 let ode dne zahájení přepravy,  označit přepravní prostředek přepravující odpad způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,  při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci a ohlašovat přepravované nebezpečné odpady v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

28 Kam zařadit pesticidy a obaly od pesticidů ? 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 20 01 19* Pesticidy Nebo alternativně: 02 01 09* Agrochemické odpady obsahující NO Důležité je řídit se bezpečnostním listem!!!

29 Děkuji za pozornost Eva Kubová Odbor odpadů


Stáhnout ppt "Právní předpisy a změny v právních předpisech z pohledu odpadového hospodářství Eva Kubová Odbor odpadů MŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google