Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogické minimum pro knihovníky – kritické myšlení a jeho metody Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. KISK FF MU 4. listopad 2015 Seminář – Vědecká knihovna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogické minimum pro knihovníky – kritické myšlení a jeho metody Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. KISK FF MU 4. listopad 2015 Seminář – Vědecká knihovna."— Transkript prezentace:

1 Pedagogické minimum pro knihovníky – kritické myšlení a jeho metody Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. KISK FF MU 4. listopad 2015 Seminář – Vědecká knihovna Olomouc

2 Pojetí výuky Transmisivní pojetí výuky Konstruktivistické pojetí výuky Dogmatická výuková koncepce (středověk – předávání hotových poznatků) Slovně-názorná výuková koncepce (J. A. Komenský) Verbálně-reprodukční koncepce (pamětné osvojování, memorování bez předchozího porozumění – Johann Friedrich Herbart) Problémová koncepce výuky (propojení školního učení s učením celoživotním – zavedl John Dewey) Rozvíjející vyučování (založené na učení o zóně nejbližšího vývoje – učení má předbíhat vývoj – Pecina, Zormanová 2009) 2

3 3

4 Funkce vzdělávacího cíle O Cíl  významný prvek ve složitých vztazích vzdělávacího procesu O (Informační) vzdělávání – má vždy k cíli zaměřený průběh O Cíl vyučování – zamýšlený a očekávaný výsledek O Výsledek – změny ve vědomostech, dovednostech a vlastnostech žáků (hodnotové orientaci i osobnostním rozvoji) 4

5 Bloomova taxonomie kognitivních (vzdělávacích) cílů 5

6 6

7 Moderní edukační metody O Reflektují: O aktivitu O samostatnou práci O tvořivost O celistvý harmonický rozvoj osobnosti studenta 7

8 Vzájemné vztahy lektora a studentů/účastníků Vyučování orientované na učitele Vyu č ování orientované na studenta 8

9 Metody výuky využitelné v lekcích informačního vzdělávání 1. Metody zprostředkování hotových vědomostí, dovedností a návyků O Slovní (vysvětlení, popis, přednáška, práce s textem) O Názorně demonstrační (předvádění, pozorování, práce s obrazem) O Dovednostně praktické (frontální laborování, experimentování, napodobování manuálních činností) 9

10 2. Metody aktivní práce žáků / studentů (aktivizující, problémové) O Samostatná práce O Diskusní metody (dialog, rozhovor, diskuse) O Problémová metoda O Metody inscenační a situační, didaktické hry O Brainstorming a brainwriting O Výukové projekty O Kritické myšlení O Problémově orientovaná práce s moderními technologiemi O Problémově orientované experimentování, laborování O Problémově orientované skupinové a kooperativní vyučování O Problémově orientované exkurze a jiné mimoškolní akce O Další modifikace uvedeného (případové studie, metoda konfrontace, relaxačně aktivizační metody, inspirativní metody – čtení životopisů vědců, kreativní metody …) 10

11 Vyzkoušejte inovativní výukové metody O Diskuse ve spojení s přednáškou O Hobo metoda O Metoda situační (rozbor situace, konfliktní situace) O Metody inscenační O Didaktické hry O Problémová (heuristická) metoda O Uzavřené problémové úlohy – jedno správné řešení O Otevřené problémové úlohy – více správných řešení O Problémová úloha musí mít splněny některé zásady O typy problémových úloh: viz L. Zormanová, str. 79 11

12 Vyzkoušejte inovativní výukové metody O Samostatná práce v rámci problémové úlohy O Sebehodnocení při tvorbě výstupu ze samostatné práce O Skupinová výuka O Kooperativní výuka O Projektová výuka 12

13 Kritické myšlení O Zdroje: O http://www.respektneboli.eu/pedagogove/ar chiv-metod http://www.respektneboli.eu/pedagogove/ar chiv-metod O www.kritickemysleni.cz www.kritickemysleni.cz 13

14 Třífázový model učení E-U-R E = Evokace U = Uvědomění R = Reflexe 14

15 Význam E-U-R pro vedení lekcí IV O Samostatné formulování cílů učení žáky O Aktivní účast O Bohatá diskuse O Povzbuzování k tvorbě a kladení vlastních otázek O Snazší vyjadřování vlastních názorů O Motivace k učení O Atmosféra respektování názorů O Prostředí pro úvahy nad hodnotami studentů O Stimulace změny O Angažování v procesu kritického myšlení O Kritické myšlení vyššího řádu 15

16 EVOKACE O Shrnutí dosavadních znalostí o předkládaném tématu (žáci) O Práce s prekoncepty (vlastními interpretacemi poznání světa – tématu v danou chvíli) O Cíl metod v evokační fázi: O vzbudit zájem žáků O vzbudit zvědavost O pomoc s formulováním záměrů a cílů 16

17 Metody vhodné pro EVOKACI O Brainstorming ve dvojicích O Brainstorming skupinový O Klíčová slova O Zpřeházené věty O Volné psaní O Myšlenkové mapy O Kostka O Analýza věcných rysů O Srovnávací tabulka O T-graf O Vennův diagram 17

18 Uvědomění si významu O Zprostředkování nových poznatků, vlastního vzdělávacího obsahu lekce IV O Konstruování nových znalostí, dovedností a postojů – děje se to v interakci prekoncept – vzdělávací obsah 18

19 Metody vhodné pro UVĚDOMĚNÍ SI významu O I.N.S.E.R.T. O Řízené čtení (čtení s otázkami) O Podvojný deník O Interaktivní výklad O Učíme se navzájem 19

20 REFLEXE O Žák si dělá nový „pořádek“ v tom, co se naučil O Každý žák formuluje závěrečné pochopení po svém O Žák hledá, propracovává a vytváří svými slovy smysluplné znění svých myšlenek, názorů apod. O Žák přichází na to, co se dozvěděl, díky předchozím fázím, a uvědomuje si hranice svého (ne)chápání O Žák staví novou strukturu z původních i nových poznatků a otázek, obaluje je podrobnostmi, ujasňuje si souvislosti 20

21 REFLEXE O Týká se O cílů učení věcnému obsahu – Co jsem se naučil, měl pochopit, zvládnout? O procesu učení – Jak jsem se učil? O Žák / učený si ujasňuje postupy učení a myšlení, kterými dospěl k novým informacím a pochopení O Uspokojení z vědění, radost, zvědavost, co bude dál O Reflexe EVOKUJE nové nápady O Reflexi je TŘEBA zařadit v každé vyučovací jednotce 21

22 Fáze reflexe – pedagogické omyly O Spěch O Výklad O Kontrolování O Vyrušování 22

23 Metody vhodné pro reflexi O Brainstorming ve dvojicích O Skupinový brainstorming O Klíčová slova O Zpřeházené věty O Myšmapy O I.N.S.E.R.T. O Pětiminutové pojednání O Podvojné deníky O Poslední slovo patří mně O Volné psaní O Pětilístek O Kostka O Třídílný zápisník O Srovnávací tabulka O T-graf O Vennův diagram O Záznamy z učení 23

24 Užitečné grafické organizátory O Celoživotní pomocníci při učení, plánování, rozhodování O Třídílný zápisník O Myšlenková mapa O Srovnávací tabulka O T-graf O Vennův diagram 24

25 Příklady využití metod kritického myšlení - viz přiložené metodické listy 25

26 Tipy pro začínající pedagogy O Důvěřujte svým schopnostem O Nebojte se dělat chyby O Nebojte se přiznat chyby O Nikdy neočekávejte stoprocentní výkon O Radujte se z toho, co jste se naučili a co máte pozitivního před sebou O Dělejte pozitivní motivující gesta ve výuce (odměny) O Vyprávějte občas anekdoty O Vneste do výuky emoce O Plánujte výuku O Veďte si o své pedagogické praxi záznamník 26

27 Literatura a zdroje - výběr O KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Portál, 2010, 152 s. Školství (organizace). ISBN 978-80-7367- 712-1. O PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika: Věda o edukačních procesech. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009, 481 s. ISBN 978-80-7367-503-5. O PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003, 322 s. ISBN 80-717-8772-8. O VOGEL, Walter. Jak se učí učitelé?: tipy a triky pro každodenní život učitelů. 1. vyd. v českém jazyce. Plzeň: Fraus, 2009, 111 s. Moderní pedagogika v teorii a praxi. ISBN 978-807-2388-516. O ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 155 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978- 802-4741-000. O http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php 27

28 Děkuji vám za pozornost V případě dotazů mě můžete kontaktovat na: pmazacov@phil.muni.cz pmazacova@gmail.com 28


Stáhnout ppt "Pedagogické minimum pro knihovníky – kritické myšlení a jeho metody Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. KISK FF MU 4. listopad 2015 Seminář – Vědecká knihovna."

Podobné prezentace


Reklamy Google