Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poznatky z prověřování způsobilosti AMS Lukáš Rutar – referát pro posuzování způsobilosti Skalský dvůr ČKS 10. – 11.11. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poznatky z prověřování způsobilosti AMS Lukáš Rutar – referát pro posuzování způsobilosti Skalský dvůr ČKS 10. – 11.11. 2015."— Transkript prezentace:

1 Poznatky z prověřování způsobilosti AMS Lukáš Rutar – referát pro posuzování způsobilosti Skalský dvůr ČKS 10. –

2 Hlavní činnosti ČMI V oblasti subjektů - AMS autorizovaných pro ověřování tachografů: uskutečňuje výkon státní správy v oblasti metrologie svěřený ČMI zákonem o metrologii 505/1990 Sb. v platném znění uchovává, zdokonaluje a mezinárodně porovnává státní etalony v ČR zpracovává a vydává metrologické předpisy a opatření obecné povahy podílí se na zpracování návrhů právních předpisů pro metrologii provádí státní metrologický dozor uživatelů měřidel i u autorizovaných subjektů provádí registraci subjektů provádějících montáže stanovených měřidel vykonává odborné vzdělávání, osvědčování způsobilosti personálu i certifikaci personálu poskytuje metrologické expertízy, provádí odborná školení a vydává osvědčení odborné způsobilosti pro organizace poskytuje konzultace v oblasti metrologie Je významnou autorizovanou/notifikovanou osobou (AO250/NB1383)

3 ČMI a způsobilost AMS Služby ČMI v oblasti způsobilosti AMS:
systém managementu - respektující právní, systémové a technické předpisy, normy a dokumenty služba ČMI = poradenství, distribuce předpisů a dokumentů kvalifikace personálu - doložena Osvědčeními, certifikáty služba ČMI = vzdělávání, přezkušování, osvědčování, certifikace způsobilost zařízení služba ČMI = kalibrace etalonů, ověřování stanovených měřidel postup zkoušení pro ověření služba ČMI = tvorba a distribuce postupů (TPM, OOP) Prokázání způsobilosti v uvedených oblastech je objektivně nezbytné pro delegaci výkonu státní správy (t. j. ověřování stanovených měřidel) na subjekt! Možné cesty prokázání způsobilosti pro autorizaci: posouzení, které provede ČMI akreditace, kterou provede ČIA ČMI je pomocníkem a poradcem AMS! ČMI umožňuje AMS prokázat způsobilost a tak realizovat podnikatelský záměr! ČMI není brzdou AMS na cestě k prosperitě! Výkon SMD není „bojem proti AMS“, ale způsobem, jak AMS včas upozornit, že by mohlo přijít o autorizaci

4 Proč tolik nároků na AMS? Proč je tachograf důležité SM?
tachografy patří do skupiny stanovených měřidel ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů: ,,Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam:‘‘ v závazkových vztazích, např. při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, nebo při určení výše náhrady škody, popř. jiné majetkové újmy, pro stanovení sankcí, tarifů, poplatků a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, nebo při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

5 Hlavní zdroje čerpání poznatků o nedostatcích v činnosti AMS
prověřování způsobilosti Státní metrologický dozor kontroly za strany ÚNMZ kontroly stažených dat z karet servisu získaných na základě výše uvedených zdrojů, nebo z jiných důvodů, např. ze strany kontrolních orgánů nad silničním provozem stahování zpráv o kontrole na manipulaci a jejich archivace pro potřeby (nejen) kontrolních orgánů

6 Státní metrologický dozor v návaznosti na jednání s MD
Od počátku roku 2015 obohacuje ČMI dozor o tyto úkony (zatím neoficiálně): AMS poskytne vykonavateli ČMI zdroj úložiště zpráv o kontrole na manipulaci, kvalifikovaní pracovníci inspektorátů ČMI tyto soubory (PDF) zkopírují na přenosný flashdisk, po vykonání SMD bezodkladně tyto zprávy zasílají gestorskému pracovišti e- mailem, gestorské pracoviště tyto zprávy archivuje do přehledné databáze pro budoucí využití příslušných kontrolních orgánů, předání těchto dat bude možné po legislativní úpravě, nebo vhodné cesty jak tyto data předat – sdělí MD(?).

7 Oblasti zjišťovaných nedostatků:
Systém kvality v AMS (je třeba poznamenat, že je vyžadován ve značně zjednodušené podobě oproti jiným oblastem) Dostupnost legislativy a postupů Zařízení AMS(kompletní vybavení) výkon činností AMS (podrobné vyhodnocování ověřování tachografů za celé období)

8 Systém kvality v AMS neaktualizované PJ
absence nových předpisů, nařízení, postupů (a jejich zdroje!!) neaktuální údaje o pracovnících, zařízení, místě působení AMS,…. nesprávné řízení PJ jako vrcholového dokumentu alespoň v jednom výtisku podepsané a schválené vedením (!!) absence přezkoumání vedením a interních auditů neúplné záznamy a zápisy o zkouškách chybí vyplnění některých údajů Chybí záznam některých (nebo všech) zkoušek Při ověřování je zřejmá neznalost nařízení EU a postupu zkoušení OOP (TPM) evidentně nesprávně vyplněné údaje absence kalibračních listů pracovních měřidel a pracovních etalonů „svinovací“ metr, zkušební dráha, či stopky AMS nezná v řadě případů metody kalibrace a nevystavuje kalibrační listy těchto měřidel vedoucí AMS, či zástupci detašovaných pracovišť nejsou držiteli certifikátů pracovníci nejsou držiteli platných osvědčení ČMI, nebo výrobců (porušení PA) AMS podává pozdě žádost o opakované prověření způsobilosti, nebo vydání OSV při SMD se zjistí, že žádost nebyla vůbec podána, nebo doslova pár dní před koncem platn. povinnost je žádat ČMI o prověření 6 měsíců před ukončením platnosti stávajícího osvědčení nedodržování 2,5 leté lhůty pro dvoustranné mezilaboratorní porovnání zkoušek DMPZ je objektivní a generální důkaz, že AMS při ověřování „měří správně“ žádost o mezilaboratorní porovnání k referátu RPZ ČMI (nové vzory, postupy, viz. kolega Ing. Bočánek a jeho prezentace)

9 Zařízení AMS nedostatečná kvalita povrchu zkušební dráhy (pracovní etalon) špatně vyznačená s někdy katastrofickou kvalitou povrchu vyměřená dráha s absencí (jednoznačného) bodu 0, 20 a 40 m (a bez vodící čáry – což sice není nutný požadavek, ale projeví se většinou špatným měřením) nedostatečně vybavené prostory možnost přístupu cizích osob vybavení bez pracovního stolu vybavení bez dnes již prakticky nezbytného PC nedostatečné uložení zařízení pro ověřování a dokumentace SMJ razítka, značky, vložky, vybavení (programátory) příručka kvality a navazující dokumentace Alespoň uzamykatelná skříň – snadno může dojít k odcizení a zneužití.

10 Činnost ověřování v AMS
absence některých zkoušek u AT na záznamových kotoučcích (nejčastěji zkušební jízda, také zkouška ovality, zkouška ujeté vzdálenosti v poslední době i diagramy u některých typů tachografů) Podvodné „ověření“ u AT MTCO1324: zkouška trvá dlouho, novým trendem je provedení zkoušek na rezervním „kulatém“ AT a následné přiřazení listů ke zkoušce v domnění, že to nikdo nepozná (návrh na pozastavení, či zrušení autorizace) u DT neznalost postupů při ověřování, některých zkoušek, hlavně také u provádění nastavení, aktivace i prvotního ověřování (souvisí to jednoznačně s neznalostí nařízení ES) nedostatky ve vědomostech při rozlišování druhů a počtů výtisků dat a zejména jejich čtení (např. rozlišení piktogramů, vyhodnocování událostí a závad), shoda parametrů vozidla na výtiscích či stažených datech (obvod kol, či ,,W‘‘) při aktivaci, prvotním i následném ověřování neznalost dovolených chyb (někdy i po pěti a víceleté praxi) nečitelné údaje na záznamech o zkoušce při „ručním zápisu“ (chybí důležité údaje o zkouškách a podpisy) vedoucí AMS neprovádí činnosti ověřování (často kumulace s jinou činností ve firmě –„není na to čas,“ ztráta odbornosti, COP může i odebrat certifikát)

11 Konstatování: úroveň AMS bohužel stále klesá
Opatření k nápravě: Průběžné studium nařízení a dalších postupů pravidelné doškolování personálu AMS Základní školení na ČMI všechna AMS v pravidelném cyklu ideálně každé 2 roky alespoň 1 pracovník za AMS školení na ČMI není jen pro nové pracovníky! dynamický vývoj nařízení ES v oblasti tachografů dynamický vývoj změn právních předpisů v ceně - nejaktuálnější materiály Pravidelné povinné doškolení u (zástupců) výrobců tachografů reflexe trvalého technického vývoje, prakticky nutnost Kooperace na tvorbě systému vzdělávání (doškolování) personálu: ČMI ÚNMZ MD CDV zástupci výrobců tachografů v ČR

12 Kategorizace měřidel v AMS – nové informace
Svinovací metr je nově zařazen jako pracovní etalon a dále platí, že: AMS mohou pro kalibraci využít služeb ČMI, nebo dle vlastních kalibračních postupů provádět kalibraci sami, ovšem: v rámci prověření způsobilosti bude vyžadována praktická ukázka těchto postupů kalibrace v AMS AMS: v systému kvality toto měřidlo zavádí do příslušné kategorie bude postupně posouzeno ČMI v rámci prověření způsobilosti v AMS nemusí dříve žádat o změnu PA u ÚNMZ kvůli této změně Svinovací metr pro měření obvodu kol: stejně jako u ocelového pásma se uznává prvotní kalibrace cestou posouzení shody u výrobce hmotných délkových měrek (viz. další slide) lhůta kalibrace je stejná: 5 let.

13 Kategorizace měřidel v AMS – nové informace
a) Pracovní etalon – svinovací metr b) Hlavní etalon - Ocelové pásmo Dvojčíslí roku, kdy byla posouzena shoda u výrobce – plus 5 let do kalibrace v AMS

14 Nesprávné postupy, manipulace a podvody
Správná úřední značka dle PA, bodu 1.4.

15 Nesprávné postupy, manipulace a podvody
Úřední značky jako samolepící štítek AMS dle přílohy č.3 vyhlášky MPO 262/2000 Sb., která uvádí pouze následující vzor: Již tedy dále nedefinuje barvy, nebo ostatní prvky zabezpečení (VOID, atp.) AMS může v souladu v PA bodem 1.4 tyto další prvky definovat ČMI ale doporučuje zůstat u stávajícího formátu (zákazníci, dozorové orgány…)

16 Nesprávné postupy, manipulace a podvody
Citace Podmínek autorizace bodu 1.4.: AMS si zabezpečí na svůj náklad zhotovení úředních značek v grafické podobě podle přílohy č. 3 (provedení 2, respektive 3) vyhlášky č. 262/2002 Sb., v platném znění, a to objednáním u dodavatele, jehož identifikaci, sídlo, kontaktní údaje a případné další informace mu oznámí ČMI (objednání zhotovení úředních značek lze využít i prostřednictvím ČMI). V případě, že ÚNMZ již vyslovil souhlas se zhotovením úředních značek u jiného dodavatele, může AMS nadále používat úřední značky zajištěné tímto způsobem. Dále si AMS zabezpečí na svůj náklad zhotovení razítka AMS o průměru 36 mm v grafické podobě dle přílohy 8 uvedené vyhlášky, a to objednáním přímo u zhotovitele.

17 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – příklady úředních značek
a) Úřední značka AMS „netacho“ c) původní verze úřední značky ČMI b) Úřední značka AMS „tacho“ d) úřední „transakční“ značky ČMI s bezpečnostními prvky a jedinečným kódem (vyhl. 262/2000 Sb. v pl. znění, bod 5.2)

18 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – výsledky kontrol Policie ČR
Nález kontrolních orgánů, podezření na neplatné Ověření a falešnou úřední značku

19 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – výsledky kontrol Policie ČR
Kontrolní orgány na silnici využívají databázi ÚNMZ při každé kontrole: B) Použitím databáze ÚNMZ se vše potvrdilo

20 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – výsledky kontrol Policie ČR
Kontrola dopravní policie ČR ze dne : Subjekt provedl demontáž nefunkčního tachografu MTCO1324 a následně montáž jiného „dočasného“ MTCO po dobu opravy. Bez ověření – asi to trvá zbytečně dlouho.

21 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – výsledky kontrol Policie ČR
Kontrola dopravní policie ČR ze dne : Subjekt nesprávně (záměrně??) změnil UTC čas (v době kontroly byl totožný s místním) a došlo tak ke zkreslení údajů.

22 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – povinnosti AMS
AMS při úředním ověření v návaznosti na závazné postupy (TPM, resp. nařízení EU), musí provádět: Povinné výtisky technických dat, událostí a závad, výtisky 24h, nebo překročení rychlosti a tyto rozebrat a vyhodnotit, Provádět zjištění případné manipulace a tyto vypořádat a napsat o nich zprávu, Provést kompletní ověření se zpracováním výstupní dokumentace a tuto dokumentaci archivovat (5, resp. 2 roky).

23 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – povinnosti AMS
Požadavek 257a: pokud se zjistí, že od poslední kontroly došlo k výskytu některých z událostí uvedených v kapitole III oddílu 9 (detekce událostí a závad), pokud je taková událost výrobci tachografů a/nebo vnitrostátními orgány považována za možné ohrožení zabezpečení zařízení, potom je dílna povinna: Porovnat identifikační údaje snímače pohybu připojeného k převodovce s identifikačními údaji párového snímače pohybu zaregistrovaného v celku ve vozidle, Zkontrolovat, zda informace uvedené na instalačním štítku odpovídají informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle, Zkontrolovat, zda výrobní číslo a číslo schválení snímače pohybu, pokud je vytištěno na těle snímače pohybu, odpovídá informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle. Požadavek 257b: dílny jsou povinny ve svých kontrolních zprávách evidovat veškerá zjištění týkající se porušení pečetí nebo manipulačních pomůcek. Tyto zprávy musí dílny uchovávat po dobu nejméně dvou let a zpřístupnit je příslušnému kontrolnímu orgánu, kdykoli jsou o to požádány.

24 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – povinnosti AMS

25 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – příklady z jiných členských států

26 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – příklad z prověřování AMS v ČR v roce 2015

27 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – k zamyšlení……
Je legislativně možné, aby AMS později demontovala snímač typu KITAS 2+ a nahradila jej starší verzí? Je argument „vždyť celková montáž proběhla před “ správný?

28 Dotazy?

29 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Poznatky z prověřování způsobilosti AMS Lukáš Rutar – referát pro posuzování způsobilosti Skalský dvůr ČKS 10. – 11.11. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google