Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poznatky z prověřování způsobilosti AMS Lukáš Rutar – referát pro posuzování způsobilosti Skalský dvůr ČKS 10. – 11.11. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poznatky z prověřování způsobilosti AMS Lukáš Rutar – referát pro posuzování způsobilosti Skalský dvůr ČKS 10. – 11.11. 2015."— Transkript prezentace:

1 Poznatky z prověřování způsobilosti AMS Lukáš Rutar – referát pro posuzování způsobilosti Skalský dvůr ČKS 10. – 11.11. 2015

2 Hlavní činnosti ČMI V oblasti subjektů - AMS autorizovaných pro ověřování tachografů:  uskutečňuje výkon státní správy v oblasti metrologie svěřený ČMI zákonem o metrologii 505/1990 Sb. v platném znění  uchovává, zdokonaluje a mezinárodně porovnává státní etalony v ČR  zpracovává a vydává metrologické předpisy a opatření obecné povahy  podílí se na zpracování návrhů právních předpisů pro metrologii  provádí státní metrologický dozor uživatelů měřidel i u autorizovaných subjektů  provádí registraci subjektů provádějících montáže stanovených měřidel  vykonává odborné vzdělávání, osvědčování způsobilosti personálu i certifikaci personálu  poskytuje metrologické expertízy, provádí odborná školení a vydává osvědčení odborné způsobilosti pro organizace  poskytuje konzultace v oblasti metrologie ------------------------------------------------------------------------------------- Je významnou autorizovanou/notifikovanou osobou (AO250/NB1383)

3 ČMI a způsobilost AMS  Služby ČMI v oblasti způsobilosti AMS:  systém managementu - respektující právní, systémové a technické předpisy, normy a dokumenty  služba ČMI = poradenství, distribuce předpisů a dokumentů  kvalifikace personálu - doložena Osvědčeními, certifikáty  služba ČMI = vzdělávání, přezkušování, osvědčování, certifikace  způsobilost zařízení  služba ČMI = kalibrace etalonů, ověřování stanovených měřidel  postup zkoušení pro ověření  služba ČMI = tvorba a distribuce postupů (TPM, OOP)  Prokázání způsobilosti v uvedených oblastech je objektivně nezbytné pro delegaci výkonu státní správy (t. j. ověřování stanovených měřidel) na subjekt!  Možné cesty prokázání způsobilosti pro autorizaci:  posouzení, které provede ČMI  akreditace, kterou provede ČIA  ČMI je pomocníkem a poradcem AMS!  ČMI umožňuje AMS prokázat způsobilost a tak realizovat podnikatelský záměr!  ČMI není brzdou AMS na cestě k prosperitě! Výkon SMD není „bojem proti AMS“, ale způsobem, jak AMS včas upozornit, že by mohlo přijít o autorizaci

4 Proč tolik nároků na AMS? Proč je tachograf důležité SM? tachografy patří do skupiny stanovených měřidel ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů:,,Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam:‘‘  v závazkových vztazích, např. při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, nebo při určení výše náhrady škody, popř. jiné majetkové újmy,  pro stanovení sankcí, tarifů, poplatků a daní,  pro ochranu zdraví,  pro ochranu životního prostředí,  pro bezpečnost při práci, nebo  při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

5 Hlavní zdroje čerpání poznatků o nedostatcích v činnosti AMS  prověřování způsobilosti  Státní metrologický dozor  kontroly za strany ÚNMZ  kontroly stažených dat z karet servisu získaných na základě výše uvedených zdrojů, nebo z jiných důvodů, např. ze strany kontrolních orgánů nad silničním provozem  stahování zpráv o kontrole na manipulaci a jejich archivace pro potřeby (nejen) kontrolních orgánů

6 Státní metrologický dozor v návaznosti na jednání s MD Od počátku roku 2015 obohacuje ČMI dozor o tyto úkony (zatím neoficiálně):  AMS poskytne vykonavateli ČMI zdroj úložiště zpráv o kontrole na manipulaci,  kvalifikovaní pracovníci inspektorátů ČMI tyto soubory (PDF) zkopírují na přenosný flashdisk,  po vykonání SMD bezodkladně tyto zprávy zasílají gestorskému pracovišti e- mailem,  gestorské pracoviště tyto zprávy archivuje do přehledné databáze pro budoucí využití příslušných kontrolních orgánů,  předání těchto dat bude možné po legislativní úpravě, nebo vhodné cesty jak tyto data předat – sdělí MD(?).

7 Oblasti zjišťovaných nedostatků:  Systém kvality v AMS (je třeba poznamenat, že je vyžadován ve značně zjednodušené podobě oproti jiným oblastem)  Dostupnost legislativy a postupů  Zařízení AMS (kompletní vybavení)  výkon činností AMS (podrobné vyhodnocování ověřování tachografů za celé období)

8 Systém kvality v AMS  neaktualizované PJ  absence nových předpisů, nařízení, postupů (a jejich zdroje!!)  neaktuální údaje o pracovnících, zařízení, místě působení AMS,….  nesprávné řízení PJ jako vrcholového dokumentu  alespoň v jednom výtisku podepsané a schválené vedením (!!)  absence přezkoumání vedením a interních auditů  neúplné záznamy a zápisy o zkouškách  chybí vyplnění některých údajů  Chybí záznam některých (nebo všech) zkoušek  Při ověřování je zřejmá neznalost nařízení EU a postupu zkoušení OOP (TPM)  evidentně nesprávně vyplněné údaje  absence kalibračních listů pracovních měřidel a pracovních etalonů  „svinovací“ metr, zkušební dráha, či stopky  AMS nezná v řadě případů metody kalibrace a nevystavuje kalibrační listy těchto měřidel  vedoucí AMS, či zástupci detašovaných pracovišť nejsou držiteli certifikátů  pracovníci nejsou držiteli platných osvědčení ČMI, nebo výrobců (porušení PA)  AMS podává pozdě žádost o opakované prověření způsobilosti, nebo vydání OSV  při SMD se zjistí, že žádost nebyla vůbec podána, nebo doslova pár dní před koncem platn.  povinnost je žádat ČMI o prověření 6 měsíců před ukončením platnosti stávajícího osvědčení  nedodržování 2,5 leté lhůty pro dvoustranné mezilaboratorní porovnání zkoušek  DMPZ je objektivní a generální důkaz, že AMS při ověřování „měří správně“  žádost o mezilaboratorní porovnání k referátu RPZ ČMI (nové vzory, postupy, viz. kolega Ing. Bočánek a jeho prezentace)

9 Zařízení AMS  nedostatečná kvalita povrchu zkušební dráhy (pracovní etalon)  špatně vyznačená s někdy katastrofickou kvalitou povrchu  vyměřená dráha s absencí (jednoznačného) bodu 0, 20 a 40 m (a bez vodící čáry – což sice není nutný požadavek, ale projeví se většinou špatným měřením)  nedostatečně vybavené prostory  možnost přístupu cizích osob  vybavení bez pracovního stolu  vybavení bez dnes již prakticky nezbytného PC  nedostatečné uložení zařízení pro ověřování a dokumentace SMJ  razítka, značky, vložky, vybavení (programátory)  příručka kvality a navazující dokumentace  Alespoň uzamykatelná skříň – snadno může dojít k odcizení a zneužití.

10 Činnost ověřování v AMS  absence některých zkoušek u AT na záznamových kotoučcích (nejčastěji zkušební jízda, také zkouška ovality, zkouška ujeté vzdálenosti v poslední době i diagramy u některých typů tachografů)  Podvodné „ověření“ u AT MTCO1324: zkouška trvá dlouho, novým trendem je provedení zkoušek na rezervním „kulatém“ AT a následné přiřazení listů ke zkoušce v domnění, že to nikdo nepozná (návrh na pozastavení, či zrušení autorizace)  u DT neznalost postupů při ověřování, některých zkoušek, hlavně také u provádění nastavení, aktivace i prvotního ověřování (souvisí to jednoznačně s neznalostí nařízení ES)  nedostatky ve vědomostech při rozlišování druhů a počtů výtisků dat a zejména jejich čtení (např. rozlišení piktogramů, vyhodnocování událostí a závad),  shoda parametrů vozidla na výtiscích či stažených datech (obvod kol, či,,W‘‘) při aktivaci, prvotním i následném ověřování  neznalost dovolených chyb (někdy i po pěti a víceleté praxi)  nečitelné údaje na záznamech o zkoušce při „ručním zápisu“ (chybí důležité údaje o zkouškách a podpisy)  vedoucí AMS neprovádí činnosti ověřování (často kumulace s jinou činností ve firmě –„není na to čas,“ ztráta odbornosti, COP může i odebrat certifikát)

11 Konstatování: úroveň AMS bohužel stále klesá Opatření k nápravě:  Průběžné studium nařízení a dalších postupů  pravidelné doškolování personálu AMS  Základní školení na ČMI  všechna AMS v pravidelném cyklu  ideálně každé 2 roky  alespoň 1 pracovník za AMS  školení na ČMI není jen pro nové pracovníky!  dynamický vývoj nařízení ES v oblasti tachografů  dynamický vývoj změn právních předpisů  v ceně - nejaktuálnější materiály  Pravidelné povinné doškolení u (zástupců) výrobců tachografů  reflexe trvalého technického vývoje, prakticky nutnost  Kooperace na tvorbě systému vzdělávání (doškolování) personálu:  ČMI  ÚNMZ  MD  CDV  zástupci výrobců tachografů v ČR

12 Kategorizace měřidel v AMS – nové informace  Svinovací metr je nově zařazen jako pracovní etalon a dále platí, že:  AMS mohou pro kalibraci využít služeb ČMI, nebo  dle vlastních kalibračních postupů provádět kalibraci sami, ovšem:  v rámci prověření způsobilosti bude vyžadována praktická ukázka těchto postupů kalibrace v AMS  AMS:  v systému kvality toto měřidlo zavádí do příslušné kategorie  bude postupně posouzeno ČMI v rámci prověření způsobilosti v AMS  nemusí dříve žádat o změnu PA u ÚNMZ kvůli této změně  Svinovací metr pro měření obvodu kol:  stejně jako u ocelového pásma se uznává prvotní kalibrace cestou posouzení shody u výrobce hmotných délkových měrek (viz. další slide)  lhůta kalibrace je stejná: 5 let.

13 Kategorizace měřidel v AMS – nové informace b) Hlavní etalon - Ocelové pásmo a) Pracovní etalon – svinovací metr Dvojčíslí roku, kdy byla posouzena shoda u výrobce – plus 5 let do kalibrace v AMS

14 Nesprávné postupy, manipulace a podvody Správná úřední značka dle PA, bodu 1.4.

15 Nesprávné postupy, manipulace a podvody  Úřední značky jako samolepící štítek AMS dle přílohy č.3 vyhlášky MPO 262/2000 Sb., která uvádí pouze následující vzor:  Již tedy dále nedefinuje barvy, nebo ostatní prvky zabezpečení (VOID, atp.)  AMS může v souladu v PA bodem 1.4 tyto další prvky definovat  ČMI ale doporučuje zůstat u stávajícího formátu (zákazníci, dozorové orgány…)

16 Nesprávné postupy, manipulace a podvody Citace Podmínek autorizace bodu 1.4.: AMS si zabezpečí na svůj náklad zhotovení úředních značek v grafické podobě podle přílohy č. 3 (provedení 2, respektive 3) vyhlášky č. 262/2002 Sb., v platném znění, a to objednáním u dodavatele, jehož identifikaci, sídlo, kontaktní údaje a případné další informace mu oznámí ČMI (objednání zhotovení úředních značek lze využít i prostřednictvím ČMI). V případě, že ÚNMZ již vyslovil souhlas se zhotovením úředních značek u jiného dodavatele, může AMS nadále používat úřední značky zajištěné tímto způsobem. Dále si AMS zabezpečí na svůj náklad zhotovení razítka AMS o průměru 36 mm v grafické podobě dle přílohy 8 uvedené vyhlášky, a to objednáním přímo u zhotovitele.

17 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – příklady úředních značek d) úřední „transakční“ značky ČMI s bezpečnostními prvky a jedinečným kódem (vyhl. 262/2000 Sb. v pl. znění, bod 5.2) c) původní verze úřední značky ČMI a) Úřední značka AMS „netacho“ b) Úřední značka AMS „tacho“

18 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – výsledky kontrol Policie ČR A) Nález kontrolních orgánů, podezření na neplatné Ověření a falešnou úřední značku

19 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – výsledky kontrol Policie ČR B) Použitím databáze ÚNMZ se vše potvrdilo Kontrolní orgány na silnici využívají databázi ÚNMZ při každé kontrole:

20 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – výsledky kontrol Policie ČR  Kontrola dopravní policie ČR ze dne 29.10.2015: Subjekt provedl demontáž nefunkčního tachografu MTCO1324 a následně montáž jiného „dočasného“ MTCO po dobu opravy. Bez ověření – asi to trvá zbytečně dlouho.

21 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – výsledky kontrol Policie ČR  Kontrola dopravní policie ČR ze dne 21.10.2015: Subjekt nesprávně (záměrně??) změnil UTC čas (v době kontroly byl totožný s místním) a došlo tak ke zkreslení údajů.

22 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – povinnosti AMS  AMS při úředním ověření v návaznosti na závazné postupy (TPM, resp. nařízení EU), musí provádět: událostí a závad,  Povinné výtisky technických dat, událostí a závad, výtisky 24h, nebo překročení rychlosti a tyto rozebrat a vyhodnotit, případné manipulace a tyto vypořádat a napsat o nich zprávu  Provádět zjištění případné manipulace a tyto vypořádat a napsat o nich zprávu,  Provést kompletní ověření se zpracováním výstupní dokumentace a tuto dokumentaci archivovat (5, resp. 2 roky).

23 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – povinnosti AMS  Požadavek 257a: pokud se zjistí, že od poslední kontroly došlo k výskytu některých z událostí uvedených v kapitole III oddílu 9 (detekce událostí a závad), pokud je taková událost výrobci tachografů a/nebo vnitrostátními orgány považována za možné ohrožení zabezpečení zařízení, potom je dílna povinna: Porovnat identifikační údaje snímače pohybu připojeného k převodovce s identifikačními údaji párového snímače pohybu zaregistrovaného v celku ve vozidle, Zkontrolovat, zda informace uvedené na instalačním štítku odpovídají informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle, Zkontrolovat, zda výrobní číslo a číslo schválení snímače pohybu, pokud je vytištěno na těle snímače pohybu, odpovídá informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle.  Požadavek 257b: dílny jsou povinny ve svých kontrolních zprávách evidovat veškerá zjištění týkající se porušení pečetí nebo manipulačních pomůcek. Tyto zprávy musí dílny uchovávat po dobu nejméně dvou let a zpřístupnit je příslušnému kontrolnímu orgánu, kdykoli jsou o to požádány.

24 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – povinnosti AMS

25 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – příklady z jiných členských států

26 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – příklad z prověřování AMS v ČR v roce 2015

27 Nesprávné postupy, manipulace a podvody – k zamyšlení…… Je legislativně možné, aby AMS později demontovala snímač typu KITAS 2+ a nahradila jej starší verzí? Je argument „vždyť celková montáž proběhla před 1.10.2012“ správný?

28 Dotazy?

29 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Poznatky z prověřování způsobilosti AMS Lukáš Rutar – referát pro posuzování způsobilosti Skalský dvůr ČKS 10. – 11.11. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google