Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ochrana životního prostředí Organizace sběru nebezpečného odpadu Školení specialistů

2 Osnova přednášky 1.Obecné povinnosti 2.Speciální povinnosti 3.Označení sběru 4.Shromažďování odpadů 5.Přeprava nebezpečných odpadů 6.Katalog odpadů 7.Nebezpečné vlastnosti odpadů 8.Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

3 Obecné povinnosti Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; nelze-li pak využít případně odstranit dle zákona (kódy+zdraví, ŽP) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy

4 Obecné povinnosti Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle vyhl. č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů do kategorií podle jejich skutečných vlastností (O, N, O/N); NO – nebezpečné vlastnosti příloha č. 2 (H1-15); KO; smíšen s NO dle KO; v pochybnosti ČIŽP; autovrak bez NO = OO, ? prováděcí předpis MŽP. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů: nebezpečný odpad, ostatní odpad, pověřená osoba (přihlásit do ISPOP), osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu, sdělení žadateli nebezpečných vlastností odpadu, vše cestou ISPOP, přístup ČIŽP a ORP.

5 Obecné povinnosti S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu. Za dopravu odpovídá dopravce (zák. o sil. dopr.) Místo nakládání s nebezpečným odpadem musí být vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu (příloha 3 vyhlášky)

6 Speciální povinnosti Nebezpečné odpady x ostatní odpady (znečištění, osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností) -katalogové číslo ostatního odpadu: 20 03 01 -katalogové číslo nebezpečného odp.: 15 01 10* Původce musí mít platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (neplatí pro shromažďování – vydává na žádost původce místně příslušná ORP (do 100 t za rok), příslušný KÚ (nad 100 t za rok), náležitosti žádosti §2 vyhl. č. 383/2001, ve vydaném souhlasu mohou být stanoveny původci podmínky při nakládání s nebezp. odp., souhlas se vydává na taxativně vyjmenované druhy nebezpečných odpadů, které požaduje původce.

7 Speciální povinnosti Balení a označování nebezpečných odpadů Označení sběrných nádob (původce a oprávněná osoba): kód H nebezpečné vlastnosti (H1-H3,H6,8,12 a 15) grafický symbol (z. č. 157/1998 Sb., chem. zákon) nebo nápis „nebezpečný odpad“ vybavit místa nakládání ILNO: název a katalogové číslo shromažďovaného odpadu jméno a příjmení odpovědné osoby za obsluhu a údržbu nádob

8 Označení sběru

9

10

11

12 Shromažďování odpadů Shromažďování KO musí odpovídat příslušným technickým normám. Zabezpečí ochranu okolí před druhotnou prašností a úlety. Zabezpečí, že odpad v nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, odcizením zneužitím, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím lidské zdraví či ŽP. Umožní bezpečnou obsluhu, čištění a desinfekci. Provozní řád shromaždiště (vzor příl. 1, skupina A, ?, určitě jde-li o NO, chemické látky a přípravky dle z. 356/2003 Sb.)

13 Přeprava nebezpečných odpadů Povinnosti stanoveny v managementu a evidenci při přepravě v zákoně o odpadech – označit auto s odpadem, uchovat doklady o přepravě po 3 roky. Důležitý dokument: Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů pro území ČR, příloha č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Odesílatel a příjemce elektronicky v ISPOP potvrdí odeslání a převzetí. Mobilní sběr potvrdí listinně při přijetím a do 24 h vložit do ISPOP. Bez přihlášení: ELPNO 4x odesilatel, dopravce, příjemce, ORP v místě ukončení přepravy; pak příjemce odpadu dá do IS.

14 Katalog odpadů Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (účinnost od 1.1. 2002).

15 Katalog odpadů Katalog odpadů – v příloze č.1 Seznam nebezpečných odpadů – v příloze č.2 (je vždy nebezpečný odpad), nelze získat osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností Ve vyhlášce je podrobně uveden postup při zařazování odpadů podle Katalogu odpadů

16 Katalog odpadů Každému odpadu je přiřazeno šestimístné katalogové číslo druhu odpadu - prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadu, (1 – 20, respektuje odvětvový původ) - druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadu (respektuje technologii) - třetí dvojčíslí označuje druh odpadu (název)

17 Katalog odpadů Při zařazování odpadu se postupuje podle závazného postupu vyhlášky Skupina - odvětví, obor, technologický proces→ podskupina – podle vzniku odpadu→ druh odpadu – charakterizující daný odpad Nenajdeme-li hledaný odpad ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se ve skupinách 13 až 15, nenajde-li se ani tam, hledá se ve skupině č. 16. Nenajde–li se ani ve skupině 16, přiřadí se odpadu konečné dvojčíslí „99“ a skupina dle vzniku odpadu, přiřadí se běžně užívaný název odpadu (odpad se soustřeďuje utříděně i v případě více shodných katalogových čísel s různými názvy).

18 Katalog odpadů 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin 03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí 06 Odpady z anorganických chemických procesů 07 Odpady z organických chemických procesů 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 09 Odpady z fotografického průmyslu 10 Odpady z tepelných procesů 11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů 12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů 13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) 14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08) 15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí) 19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

19 Katalog odpadů Katalogová čísla skupin a vzor podskupiny a druhu proviantního odpadu Potraviny s prošlou záruční lhůtou či dobou nebo potraviny znehodnocené, se zařazují podle odvětví potravinářského průmyslu nebo oboru, ve kterém odpad vzniká, který patří do skupiny 02, odpady ze zpracování potravin. V příslušné podskupině (02-07) se odpady zařazují jako druh odpadu „Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování “ 0201 zemědělství, zahradnictví, myslivost, rybářství, výroba a zpracování potravin 0202 maso, ryby, ŽP03 020203 0203 ovoce, zelenina, obilniny, RV04020304 0204 cukr 0205 mlékárny01020501 0206 pekárny a cukrárny01020601 0207 nápoje04020704

20 Katalog odpadů Původce,který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a nezapojí se do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky a zbylou směs nevyužitelných odpadů kategorie ostatní zařadí pro účely využití/odstranění pod katalogové číslo 200301 Směsný komunální odpad (odpad se považuje za „upravený tříděním“ a lze jej uložit na skládku, jinak lze vytřídit nebo spálit).

21 Katalog odpadů Nebezpečné odpady jsou označeny symbolem * Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazeny dvě katalogová čísla, z nichž jedno je označeno * a druhé nikoliv (tzv. zrcadlové položky), odpad se zařazuje podle jeho skutečných vlastností (v příloze č. 2 k zákonu jsou uvedeny složky, nebezpečné vlastnosti odpadu, které předávají odpadu jednu nebo více nebezpečných vlastností).

22 Katalog odpadů Pro účely evidence se nebezpečné odpady (symbol *) označují „N“, odpady kategorie ostatní se označují „O“ a odpady pro které není v Katalogu zrcadlová položka „O/N“ (v případě znečištění ) nebo „N/O“ (v případě vydání osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu). Odpadům uvedeným v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 k vyhlášce) se vždy přiřazuje kategorie N! U nebezpečných odpadů uvedených v tomto Seznamu nebezpečných odpadů původce nebo oprávněná osoba nemůže prokázat „osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu“, že odpad nemá žádnou z nebezpečných vlastností!!

23 Nebezpečné vlastnosti odpadů H1 výbušnost H2 oxidační schopnost H3-A vysoká hořlavost; H3-B hořlavost H4 dráždivost H5 škodlivost zdraví H6 toxicita H7 karcinogenita H8 žíravost H9 infekčnost H10 teratogenita H11 mutagenita H12 schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny stykem s vodou, vzduchem, kyselinami H13 senzibilita H14 ekotoxicita H15 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ŽP při nebo po odstraňování

24 Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů zákon o odpadech, pověřená osoba osvědčením pověřená osoba ( na nebezpečné vlastnosti H1 až H3, H12,14, 15 – pověřená osoba je určena MŽP, H4 až H11 a H13 – pověřená osoba je Min. zd.) osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu/sdělení že nelze vyloučit nebezpečnou vlastnost U nebezpečných odpadů uvedených v Seznamu NO původce nebo oprávněná osoba nemůže prokázat ani „osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu“, že odpad nemá žádnou z nebezpečných vlastností!

25 Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Původce a oprávněná osoba jsou povinni odpad zařazovat do kategorie nebezpečný, je-li a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v Katalogu odpadů (Seznam NO, příl. 2), b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným (C1-C51, příloha č. 5 k zákonu) c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu NO Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný, i když splňuje výše uvedené podmínky (např. nevytříděn zaolejovaný hadr, obal od barvy apod.).

26


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google