Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela Občanského zákoníku od 01.01.2014 Mgr. Hana Kuncová, advokátka Marie Cibulkové 394/19 140 00 Praha 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela Občanského zákoníku od 01.01.2014 Mgr. Hana Kuncová, advokátka Marie Cibulkové 394/19 140 00 Praha 4"— Transkript prezentace:

1 Novela Občanského zákoníku od 01.01.2014 Mgr. Hana Kuncová, advokátka Marie Cibulkové 394/19 140 00 Praha 4 www.hk-advokat.cz hana.kuncova@hk-advokat.cz

2 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 2 Úvod Členění NOZ: 3081 paragrafů V. Částí Zásada: jeden paragraf má obsahovat nanejvýš 2 odstavce a jeden odstavec paragrafu má obsahovat nanejvýš 2 věty Zrušuje víc než 100 právních předpisů

3 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 3 Obecná část Předmět úpravy a její základní zásady - § 1 až § 14 - § 1: Soukromé právo (SP) zahrnuje práva a povinnosti vznikající ze vzájemného styku osob sobě si rovným z jejich vůle. SP se týká styku soukromníků, veřejné právo styku jednotlivce s orgány veřejné moci. Při rozhodování podle veřejného práva je podstatný veřejný zájem, v SP je podstatný soukromý zájem. NOZ umožňuje širokou iniciativu jednotlivce a jeho právo uspořádat si soukromý život podle svého a usilovat o vlastní štěstí. Ustanovení jsou většinou dispozitivní a jsou omezeny hledisky dobrých mravů, veřejným pořádkem a postavení osob vč. práva na ochranu osobnosti.

4 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 4 Zásady soukromého práva - § 2 - § 8: SP nestojí jen na psaném textu zákona, ale vyvěrá i z obecných zásad, z nichž některé jsou psané, jiné nepsané. - V soukromém styku má každý právo očekávat od jiných, že se budou chovat jako normální lidé. - Ochrana dobré víry se u každého předpokládá, nedostatek dobré víry musí být dokázán. - Zásady SP navazují na ústavní principy a sledují důraz na hodnotové hledisko, které má přednost před hlediskem formálním. - Výklad a použití právního předpisu nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející lidské cítění. - § 10: Pokud chybí úprava v OZ či jiných pr. předpisech, pak se případ posoudí podle analogie (obdoby), tedy podle ustanovení, které je danému případu nejbližší.

5 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 5 Význam nového OZ Klade důraz na projev soukromé vůle a smlouvu a dává jim co možná přednost. Ustanovení dávají návod k racionálnímu jednání a ulehčují soukromý styk. OZ vytváří obecný základ SP (§9). To je dáno třemi základními funkcemi: 1) OZ se řídí všechna soukromá práva i povinnosti osob 2) OZ shrnuje ustanovení o osobním stavu osob 3) OZ je kodexem, jelikož systematicky shrnuje látku SP do systému nejdůležitějších právní institutů týkajících se soukromého života (rodina, vlastnictví a smlouvy).

6 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 6 Ochrana soukromých práv § 12 – Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu veřejné moci. K ochraně jsou povolány orgány vykonávající veřejnou moc. Výjimkou je případ svépomoci. Zasahuje-li totiž někdo do mého práva bezprostředně, mohu se bránit způsobem, který se jeví přiměřený situaci ( § 14) § 13: Předvídatelnost rozhodnutí ve věci. Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl- li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení této odchylky.

7 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 7 Právní skutečnosti NOZ se vrací k tradičnímu českému právnickému pojmosloví, tj. i k pojmu „právní jednání“. NOZ obsahuje pravidla o výkladu právních jednání a upravuje i ustanovení o podmínkách a o doložení času. Zařazuje se do OZ i ustanovení o soukromých a veřejných listinách. NOZ sjednocuje promlčecí lhůty upravené nejednotně v současném OZ a Obch.Z. NOZ stanovuje, že zánik práva (prekluze) musí být uveden v zákoně výslovně.

8 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 8 a) Neplatnost absolutní – odporuje-li právní jednání dobrým mravům nebo zákonu, dále při předběžné nemožnosti plnění, nedostatku formy a jednání na oko; tzn. jednání je považováno za neplatné od počátku a vždy, aniž by neplatnost musel kdokoliv namítat b) Relativně neplatné jednání se považuje za platné až do okamžiku, kdy se neplatnosti dotčená osoba nedovolá (viz. dnešní OZ v § 40a). Preferuje se hledisko relativní neplatnosti před neplatností absolutní c) NOVĚ – právní jednání učiněné pod hrozbou násilí. NOZ se vrací k zásadě „třebas donucen, přece jen to chtěl“, neboť donutit lze osobu i k tomu, aby jednala k svému prospěchu nebo k užitku osoby sobě blízké apod. Pak není důvod pro absolutní neplatnost, nýbrž je věcí donuceného, aby sám uvážil, chce-li zachovat platnost toho, co učinil pod donucením. I takové jednání se bude považovat za platné, pokud by se dotčená osoba jeho neplatnosti nedovolala. Neplatnost právních jednání

9 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 9 Osoby a) Fyzická (FO)- § 23 až 117 b) Právnická (PO)- § 118 až 418 Definice: a) Spotřebitel - § 419 b) Podnikatel - § 420 Stát v oblasti SP se považuje za PO. - § 21 Osoba blízká - definice v § 22

10 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 10 Právnické osoby Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. Zápisy do OR - § 120 Vznik PO - § 122 Název - § 132 Účel PO - § 144 Veřejná prospěšnost – PO - § 146 PO se tvoří orgány o jednom členu nebo o více členech. Jednání orgánu PO - § 159 Zastupování za PO - § 164 Zastupování zaměstnancem - § 166 Zrušení PO – 168 až 173 Zánik PO - § 185

11 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 11 Právnické osoby Spolek - § 214 Korporace - § 210 Fundace - § 303, tj. nadace (§ 306) a nadační fondy (§ 394) Ústav - § 402

12 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 12 Zastoupení - § 436 a) Smluvní zastoupení - § 436 b) Prokura - § 450 c) Zákonné zastoupení a opatrovnictví (§ 457): 1) zákonné zastoupení vzniká ze zákona (rodič) 2) opatrovnictví – rozhodnutím soudu opatrovnictví PO - § 486

13 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 13 Věci a jejich rozdělení - § 489 až § 544 Věc: a) Hmotné předměty –ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu b) Nehmotné statky – energie, objekty průmyslového a duševního vlastnictví, investiční nástroje bez hmotné podstaty Nově řešena právní povaha zvířat. Zvíře není věc. Lidské tělo a ani jeho části nejsou věcí. Nemovité věci - § 498 odst. 1 Movité věci - § 498 odst. 2 Ovladatelné přírodní síly - § 497 Zastupitelná věc: § 499 Zuživatelná věc: § 500 Hromadná věc: § 501 Obchodní závod - § 502 Pobočka - § 503 Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek. - § 490 Věc je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. - § 489 Ostatní definice: - plod: § 491 odst. 1 - Užitky: § 491 odst. 2 - Hodnota věci: - 492 odst. 1 - Mimořádná cena věci - § 492 odst. 2

14 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 14 Součást a příslušenství věci Součást věci - § 505 Příslušenství věci - § 510 Příslušenství pohledávky: § 513 Inženýrské sítě nejsou součástí pozemku, to platí i pro stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí. - § 509 Součástí pozemku je i stavba - § 506 odst. 1

15 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 15 Rodinné právo – § 655 -975 Úprava práv a povinností mezi: a) manžely navzájem (nově: právo manžela (§ 688) na informace o příjmech, stavu jmění a o stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech druhého manžela, povinnost brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela, nezletilého při volbě svých pracovních studijních a podobných činností), b) mezi rodiči a dětmi, (podrobněji rozvádí stávající úpravu ohledně styku a právo na informace, spravování jmění a péči o dítě, bezpečné ukládání peněžních prostředků, vyjma výživného k rukám druhého rodiče) c) mezi dětmi a dalšími osobami, které jim nahrazují rodiče či jejich funkci nějak doplňují. (i úprava stuku dítěte s osobami příbuznými či společensky blízkými ; posílení ochrany osvojovaného dítěte, nový institut – „osvojení zletilého“) Rodinné právo se zabývá: a) Manželstvím a registrovaným partnerstvím b) Manželským majetkovým právem c) Příbuzenstvím a švagrovstvím (upravuje a podrobněji rozvádí současnou právní úpravu, zavádí se institut „Náhradní mateřství“) d) Jinými formami péče o děti (u střídavé péče souhlas obou rodičů, po rozvodu lze svěřit dítě i jiné osobě, je-li to v zájmu dítěte) e) Výživným – oprávněný a povinný se mohou dohodnout na jiném režimu, který bude vyhovovat pro placení výživného. Výživné lze zpětně přiznat i zletilému ( § 922 odst. 1) Od 1.1.2014 se ruší zákon č. 94/1963 Sb. o rodině. Delší lhůta pro popření otcovství – do 6-ti měsíců co se manžel dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, nejdéle do 6-ti let věku dítěte; ve výjimečných případech může dojít k popření i po lhůtě, pokud rozhodne soud (§ 785)

16 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 16 Manželství a registrované partnerství Možnost volby uzavřít církevní (před církví, která je k tomu oprávněna - § 666) nebo civilní sňatek. Vznik sňatku i pod vodou - § 663 Zmocněnec - § 669 Kolize manželství a registrovaného partnerství - § 674 Překážky vzniku manželství: a) Nedostatek věku, svéprávnosti b) Dříve uzavřené a dosud trvající manželství (nebo registrované partnerství, nebo jiný obdobný svazek v zahraničí) c) Příbuzenství – zavádí pojem „švagrovství“ a souvisí se vznikem manželství, nikoliv s registrovaným partnerstvím. Švagrovství nezaniká v případě zániku manželství smrtí jednoho z manželů, jinak ano. d) Svěření do péče jiné osoby – poručenství a pěstounství Svéprávnost Nový pojem v OZ, dnes je to „způsobilost k právním úkonům“. Člověk se stává zletilým dovršením 18-ti let. Plně svéprávný se může stát před 18-tým rokem věku v těchto případech: a) Uzavřením manželství (min. 16 let a rozhodnutí soudu) b) Přiznáním svéprávnosti (min. 16 let, souhlas zákonného zástupce a osvědčení schopnosti se živit a obstarat své záležitosti před soudem) Registrované partnerství - zůstává zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství

17 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 17 Neplatné, zdánlivé manželství a zánik Neplatné - Manželství vzniklo, bylo platné a jeho neplatnost prohlásí soud, pokud prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené. Zdánlivé - je takové manželství, které nikdy nevzniklo a soud může i bez návrhu určit, že manželství není (§ 678) Zánik: a) Rozvodem – s / bez zjišťování příčin rozvratu manželství b) Prohlášením za mrtvého jednoho z manželů nebo smrtí

18 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 18 Manželské majetkové právo - Snoubenci a manželé mohou lépe si uspořádat své majetkové poměry vzhledem k svým potřebám. - Majetkový režim zákonný - § 709 až 715 - Režim založený rozhodnutím soudu - § 724 až 728 - Majetkový režim dohodnutý mezi snoubenci nebo manžely ve smlouvě - § 716 až 723, který může spočívat v režimu: 1) oddělených jmění - § 729 až 730 2) vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství 3) rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu Záležitosti rodiny a jednání manželů - § 694 Příspěvek na náklady rodinné domácnosti - § 691

19 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 19 SJM v zákonném režimu Součástí SJM: věci, práva, dluhy, vyjma dluhů, které se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednolo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Součástí SJM není: a) To co slouží osobní potřebě jednoho z manželů; b) Dar, dědění nebo odkaz (nabyl jeden manžel) c) Náhrada nemajetkové újmy na svých přirozených právech pouze u jednoho manžela d) Náhrada za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku u jednoho z manželů. Zisk, který plyne manželovi z jeho výhradního majetku, se rovněž stává součástí společného jmění. Ochrana třetích osob – věřitelů - § 731 až 735 Vypořádání SJM - § 764 až 765

20 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 20 Rodinný závod - § 700 Nově zavádí OZ podle italského OZ. Pracují-li v rodinném závodě členové rodiny a rodinný závod je ve vlastnictví některé z těchto osob, pak o zásadních otázkách rozhodují všichni členové bez zřetele na vlastnictví nebo spoluvlastnictví. Podílejí se členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu, podílejí se i, bez ohledu na založený smluvní vztah, na zisku z rodinného závodu.

21 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 21 Dědické právo - § 1475 – 1720 – Hlava III části III – Absolutní majetková práva Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. Je to právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Pozůstalost se skládá z veškerého jmění zůstavitele k okamžiku jeho smrti, které je způsobilé přejít na právní nástupce. Do pozůstalosti nepatří práva a povinnosti vázaná výlučně na zůstavitele, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. Do pozůstalosti patří i jeho právo na bolestné, na satisfakci v penězích, byla-li za jeho života uznána nebo zažalována. Pozůstalost je širší pojem než pojem „dědictví“, což je pouze část pozůstalosti, která skutečně přejde na zůstavitelovy dědice. Zůstavitel – vždy FO Dědic – FO i PO, vznikaly do jednoho roku od smrti zůstavitele (§ 1478), stát NOZ posiluje zůstavitelovu volnost při jeho rozhodování o majetku. Vzniká nový dědický titul – tj. Dědická smlouva Návrat k tradičním institutům dědického práva – pojem: odkaz, dědická smlouva, vzdání se dědictví. Vzdání se dědictví před soudem ve prospěch druhého dědice (§ 1490 odst. 1) Odmítnutí dědictví nelze ve prospěch jiné konkrétní osoby. Jestliže se vzdá dědictví ten, který byl obtížen příkazem, nařízením odkazu nebo jiným opatřením, nezbavuje se tím povinnosti splnit (§ 1490 odst. 2) Dědic se může ve smlouvě se zůstavitelem zříct dědictví, a to i části(NZ), a to i za odbytné, úplatu nebo jiné protiplnění, proti čemuž je možné uplatnit odpůrčí právo ( § 1484 odst. 1). V tomto případě se věřitelé nemohou dovolávat neúčinnosti právního jednání cestou odpůrčího práva.

22 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 22 Dědění ze zákona NOZ rozšiřuje počet dědických tříd ze 4 na 6. Nově jsou zařazeni zůstavitelovi praprarodiče nebo sestřenice a bratranci. I. Třída – děti a manžel (dědí rovným dílem), nedědí-li dítě, nabývají jeho dědického podílu jeho děti - § 1635 II. Třída – manžel, rodiče a ti, kteří žili nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele (dědí rovným dílem, manžel vždy nejméně polovinu) - § 1636 III. Třída – sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele (dědí stejným dílem) - § 1637 IV. Třída – prarodiče zůstavitele (dědí stejným dílem) - § 1638 V. Třída – prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá - § 1639 VI. Třída – dědí dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele (dědí stejným dílem) - § 1640

23 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 23 Závěť - Odvolatelný projev vůle zůstavitele pro případ své smrti kdy zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. - Zrušit závěť: zničením, odvoláním, pořízení nové - Přednost před děděním ze zákona - Lze dědit část pozůstalosti ze závěti a zbytek ze zákona - Svědkova mlčenlivost o závěti, jinak nárok zůstavitele na nahrazení újmy. - Datum závěti již není podstatnou náležitostí. - Lze v závěti uvádět podmínky, doložení času nebo příkazu, pokud není splněno, pak ztrácí dědic právo na dědictví. Formy: - A) napsaná rukou (holografická) - B) sepsaná jinak než vlastní rukou zůstavitele (alografická) - C) ve formě NZ - D) závěť s úlevami – pouze tento druh závěti nevyžaduje písemnou formu (použije se pro osoby, které se díky nějaké události (válka, katastrofy) nacházejí v ohrožení života a nemohou použít ostatní formy, jedná se o tzv. privilegovanou závěť: - ústní závěť před svědky (omezená platnost závěti na dva týdny) - závěť zaznamenaná starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá (omezená platnost na 3 měsíce) - závěť pořízená na palubě námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR (omezená platnost na 3 měsíce)

24 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 24 Dědická smlouva - § 1582 - Nejsilnější dědický titul - Dědickou smlouvou lze povolat jak dědice, tak odkazovníka - Forma veřejné listiny (NZ), pokud nebude, pak se považuje listina za závěť - § 1591. - Nelze jednostranně zrušit, nicméně zůstavitel může nadále nakládat s majetkem, který je uveden v této smlouvě - Nelze pořídit o celé pozůstalosti. Čtvrtina musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel pořídil podle své zvlášť projevené vůle. Chce-li zůstavitel zanechat smluvnímu dědici i tuto čtvrtinu, může učinit závětí. - § 1585 odst. 1 - Dědickou smlouvu mohou uzavřít i manželé. V případě rozvodu může rozvedený manžel požádat, aby soud smlouvu zrušil. - § 1593 odst. 1

25 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 25 Odkaz - § 1594 - Nový princip univerzálního dědického nástupnictví, tj. dědic nabývá veškerá práva a povinnosti zůstavitele. - Dědictví potvrzuje dědici soud, avšak právo na odkaz uplatňuje odkazovník vůči dědici bez soudní ingerence přímo. - Odkazem se zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popř. jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. - Odkazovníkem je i PO, která má teprve vzniknout. Odkazovník není dědicem, tzn. není povinen k úhradě zůstavitelových dluhů. - Každému dědici musí zůstat z hodnoty dědictví alespoň čtvrtina odkazy nezatížená. Zatíží-li zůstavitel dědice více, má dědic právo na poměrné zkrácení odkazu (§ 1598).

26 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 26 Dědické substituce a) Obecné náhradnictví – povolání náhradního dědice za dědice původního, případě úmrtí původního dědice nebo původní dědic odmítne dědictví nebo není způsobilý dědit, pak dědí ten, který je ve výčtu nejbližší osobě, která dědictví nenabyla b) Svěřenské nástupnictví – zůstavitel přikazuje svému dědici, aby dědictví, které přijal, po své smrti nebo v jiných zůstavitelem určených případech, převedl na ustanoveného následného dědice, tj. tzv. svěřenský nástupce.

27 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 27 Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele OZ posiluje pozici věřitelů tím, že primárně dochází k přechodu povinnosti k úhradě dluhů v plném rozsahu. Musí uhradit zůstavitelovy dluhy i nad rozsah nabytého dědictví, případně ze svého výlučného majetku. Dědic má však možnost ohraničit rozsah povinnosti k úhradě zůstavitelových dluhů prostřednictvím soupisu pozůstalosti, a tím zabrání k povinnosti úhrady dluhů nad rozsah nabytého majetku. – § 1706. Jestliže dědic vědomě neuvede do soupisu pozůstalosti některé předměty a věřiteli se podaří jejich existenci prokázat, přestane pro dědice platit tato ochrana. - § 1688 Dědic má právo vyhradit si soupis pozůstalosti, uplatní-li je do jednoho měsíce ode dne, kdy ho soud o tomto právu vyrozuměl. Kdo si nevyhradil soupis, nemůže si soupis vyhradit dodatečně. Soupis provádí notář a v jednoduchých případech může být nahrazen prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku. - § 1675, 1676

28 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 28 Právo na povinný díl a nepominutelný dědic Nepominutelný dědic – děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Nezletilý potomek má nárok na ¾ jeho zákonného dědického podílu a zletilý na ¼ zákonného dědického podílu. (horší úprava pro dědice, pořizovací svoboda zůstavitele) Pominutí nepominutelného dědice v závěti nezpůsobuje relativní neplatnost, ale zakládá právo nepominutelného dědice požadovat vyplacení svého povinného dílu - § 1654 odst. 1

29 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 29 Vydědění - § 1646 - Je možné vydědit potomka - Listina o vydědění – již se neuvádí důvod vydědění - § 1648 - Potomek ztrácí právo na svůj zákonem stanovený podíl - Vyděděný má právo bránit se žalobou u soudu, musí však prokázat, proč dle jeho názoru zůstavitel pro vydědění neměl zákonný důvod podle § 1646.

30 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 30 Absolutní majetková práva - § 976 až 1476 NOZ upravuje věcná práva jako Absolutní práva. Věcná práva jsou charakterizována vztahem osoby k věcí, působí i vně závazku vůči neomezenému okruhu dalších osob, které jsou povinny zdržet se zásahů do práva a strpět jeho výkon oprávněným. Není možné se odchýlit dohodou stran, pokud zákon nestanoví jinak. Pro věcná práva je typická jejich veřejnost. Věcná práva: - vlastnické (spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví, přídatné spoluvlastnictví), zástavní, zadržovací, práva odpovídající věcným břemenům (služebnosti, reálná břemena), další věcná práva k cizím věcem (právo stavby), předkupní právo k nemovitým věcem, správa cizího majetku (svěřenský fond). Zdůraznění role veřejných seznamů. Možnost nabytí vlastnictví od neoprávněného – silnější ochrana dobré víry nabyvatele. Nové instituty v NOZ: - právo na stavbu, správa cizího majetku, bytové spoluvlastnictví. !!! Vedle věcí ve smyslu hmotných předmětů, lze vlastnit či mít jiné věcné právo k věci nehmotné či právu, jehož povaha to připouští. - § 489 ve spojení s § 979

31 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 31 Držba, sousedská práva Držba – faktická moc osoby nad věcí a úmysl nakládat s věcí jako vlastník. (osoba je v dobré víře, že věc, kterou drží nabyla v dobré víře, ač ve skutečnosti vlastnické právo osoba nezískala, neboť k převodu došlo na základě neplatné smlouvy) Držba může vzniknout i osobě, která věd odcizila nebo ji lstivě od vlastníka vylákala. V NOZ je ochrana držby a držitele a sám držitel se může vzepřít (§ 1006), nesmí však překročit meze nutné obrany. Sousedská práva – vlastník musí dodržovat určité hranice, jedná se o úpravu jak přímých sousedů, ale i na případy kdy vlastník jednoho pozemku ruší druhého vlastníka např. imisemi, a to buď přímými (svádění vody) nebo nepřímými (vnikání kouře, prachu či hluku). Ten kdo je rušen se může domáhat u soudu zákazu činnosti, která jej obtěžuje, v případě podniku má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, pokud není překročen povolený rozsah. Podrobnější úprava nezbytné cesty - § 1029 – 1036. Nezbytnou cestu zřizuje soud, který vymezí její rozsah. Povinný má právo na úplatu a odčinění újmy, pokud již není kryta úplatou a vznikla. Oprávněný je povinen cestu udržovat. Vlastník pozemku- povinný- má právo požadovat, aby nezbytnou cestu oprávněný převzal do svého vlastnictví ( § 1036)

32 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 32 Vlastnické právo Přivlastnění věci opuštěné a nález věci ztracené či skryté- lhůta pro nabytí VP 3 roky pro nálezce (§ 1057).Nemovité věci – lhůta 10, ale vlastnictví nabývá stát Nalezená zvířata – nabytí VP již po uplynutí 2 měsíců Vydržení – osoba, která není vlastníkem vykonává právo k věci po stanovenou dobu, dojde k vydržení práva. Vydržet může ten, kdo fakticky ovládá určitou věc a počíná si jako vlastník, nebo osoba, která má k věci jiné právo. Vydržením se nabývá VP, ale i práva odpovídající věcnému břemeni ( § 1260) nebo právo stavby (§ 1243). Převod VP: a) Movitá věc – k převodu dochází již samotnou účinností smlouvy b) Nemovitá věc – účinností smlouvy, vkladem do KN a předáním c) !!!!Veřejné seznamy – údaje zapsané v seznamu jsou považovány za přesné a spolehlivé, pokud není prokázán opak (§ 980 odst. 2). Pokud se někdo s údaji ve veřejných seznamech neseznámil, nemůže se dovolávat neznalosti (§ 980 odst. 1) Nabytí vlastnictví od neoprávněného – ochrana dobré víry nabyvatele - § 984. Osoby, jimž dobrá víra svědčí, nenesou žádný díl odpovědnosti za důvody pro odstoupení ani neplatnost smlouvy uzavřené mezi právními předchůdci. Dobrá víra nabyvatele se vždy předpokládá a nemusí ji prokazovat. Pokud vlastník věc ztratil, nebo mu byla tr. činem odňata, má právo na vydání i proti osobě, která věc nabyla v dobré víře. Prolomení dobré víry - § 1110 ve prospěch skutečného vlastníka movité věci, pokud se skutečný vlastník domáhá po nabyvateli do 3 let od odcizení nebo ztráty věci.!!! Nemovitosti - § 985 a 986 NOZ – poznámka spornosti

33 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 33 Bytové spoluvlastnictví, stavba a právo na stavbu Bytové spoluvlastnictví – je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Může vzniknout pokud je součástí nemovité věci dům min. se 2 byty. Dům bude součástí nemovité věci, tj. pozemku nebo práva stavby. Definice jednotky: - byt jako prostorově oddělená část domu + podíl na společných částech nemovité věci (sloučí vlastníkům jednotek společně). 30.10.2013 schválen prováděcí předpis k bytovému spoluvlastnictví. Právní úprava se netýká jednotek, které vzniky podle zákona o vlastnictví bytů, po ně platí dosavadní právní režim. SVJ nově vzniká až dnem zápisu do veřejného rejstříku, min. 5 jednotek, z nichž min. 3 jsou ve vlastnictví 3 různých vlastníků, a to nejpozději po vzniku VP k první převedené jednotce. NOZ umožňuje založení SVJ i pokud je méně než 5 jednotek v domě, ale je nutný souhlas všech vlastníků jednotek. Stavba - součást pozemku (§ 506). Pro stavby, které existují do účinnosti NOZ se uplatní přechodná ustanovení: a) Stavba i pozemek ve vlastnictví jeden vlatník – stavba se stane součástí pozemku, tzn. dnem účinnosti NOZ bude možno disponovat již jen pozemkem, přičemž všechny dispozice se budou týkat i staveb na něm umístěných (vyjma dočasné stavby) b) Stavba a pozemek mají rozdílného vlastníka – stavba nepřechází do vlastnictví vlastníka pozemku, pouze zakládá vlastníkovi pozemku na předkupní právo ke stavbě a opačně. Pokud předkupní právo bude od vlastníka pozemku využito, stavba se stane součástí pozemku – viz. shora. Právo na stavbu – vzhledem k tomu, že stavba je součástí pozemku, tak nemůže mít jiného vlastníka. Pokud vlastník nechce na pozemku stavět, může pozemek dočasně přenechat jiné osobě, které tam stavět umožní, max. na 99 let. Stavebník může převzít již existující stavbu.

34 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 34 Věcná břemena Věcná břemena: Služebnosti – ve prospěch oprávněné osoby něco strpět a zdržet se činnosti, je možné zřídit i ke své nemovitosti – tzv. „vlastníkova služebnost“; Druhy služebností: - částečně vymezeny v § 1267 a násl.: 1) pozemkové služebnosti – právo na svod dešťové vody, na inženýrské sítě, na oporu cizí stavby, 2) osobní služebnosti – služebnost bytu, užívací právo, požívací právo Reálná břemena – zavazují vlastníka služebné věci k tomu, aby ve prospěch jiné osoby něco aktivně konal, poskytoval jí nějaký užitek (část obilí, které vyrostlo na poli). Reálným břemenem může být zatížena pouze věc evidovaná ve veřejném seznamu. Lze zřídit na určitou dobu nebo má vlastník zatížené věci právo se z břemene vykoupit - § 1304. Nebude-li reálné břemeno splněno – oprávněný má nárok na peněžitou náhradu, tzn. může zahájit exekuci na nemovitost, která je zatížena reálným břemenem.

35 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 35 Zástavní a zadržovací právo Zástavní právo- poskytnutí zástavy dává zástavce věřiteli záruku za splnění povinnosti dlužníka. ZP lze zřídit i k věci, která dosud není majetkem zástavního dlužníka, nebo je zatím majetkem cizí osoby, tzv. „budoucí zástavní právo“, které se zapisuje do seznamů se souhlasem dosavadního vlastníka a zástavní právo vznikne v okamžiku nabytí vlastnictví. Dle NOZ má zástavní věřitel nárok na pojistné plnění, v případech, kde byla zástava pojištěna (smluvně lze vyloučit). Vznik – smlouvou, písemná forma jen když NOZ vyžaduje. Movitá věc – zástava vzniká odevzdáním zástavnímu věřiteli, je-li podmínkou vzniku ZP jeho zápis do rejstříku zástav (§ 1319), musí mít zástavní smlouva formu veřejné listiny. Nemovitá věc zapsaná v KN – zápis do KN. Nemovitost nezapsaná v KN – zástava se zapíše do Rejstříku zástav. Výkon ZP: zpeněžením zástavy ve veřejné dražbě, prodej zástavy dle zvl.zákona, smluvně se dohodnout jinak, věřitel si může i zástavu ponechat za libovolnou nebo určenou cenu (§ 1315). Nabyvatel věci nenese důsledky toho, že věc koupil za nižší cenu. Zástavní dlužník má právo požadovat náhradu škody po věřiteli. Zánik ZP: obdobně jako v dosavadní OZ + převod zástavy na jinou osobu, která byla v dobré víře, že ZP na věci nevázne (nevztahuje se na zástavy v seznamech); přeměně věci, rozdělení, spojení s jinou věcí – tzn. to není úplný zánik ZP (§ 1349-1352) Zadržovací právo: - lze zadržet věc pro zajištění dosud nesplatného dluhu (lze zajistit i splatný dluh) i v případech, kdy dlužník měl dluh zajistit, ale neučinil tak, nebo dlužník prohlásil, že dluh nesplní. Věřitel má právo se zadržovacího práva i vzdát. Zadržet lze věc, kterou poskytla i jiná osoba než dlužník.

36 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 36 Správa cizího majetku (trust - § 1400) a) Prostá – povinnost správce pečovat o zachování podstaty a účelu majetku b) Plná – správce může se spravovaným majetkem učinit vše, co je potřebné k jeho zachování, zhodnocení nebo rozmnožení c) Může být i více správců. d) Svěřenský fond – zakladatel vyčlení ze svého majetku určitou část a svěří ji správci, který majetek spravuje ve prospěch určitého osoby či za konkrétním účelem. Vyčleněním majetek přestává být vlastnictvím zakladatele. Vyčleněný majetek nemá žádného vlastníka. Svěřenecký fond může být doplňován i jinými osobami.

37 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 37 Relativní majetková práva - § 1721 – 3014) obecně NOZ označuje vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou či více osob v rámci tohoto vztahu. Věřitel má práva – pohledávku a dlužník je povinen pouze vůči věřiteli, k němuž jej tíží dluh. Jedná se o: - smlouvy, závazky z protiprávních činů, závazky z právního jednání jedné osoby ( § 2884 a násl.), jiné skutečnosti Odstranění dvojkolejnosti závazkového práva obchodního a neobchodního (kupní smlouva, smlouva o dílo). Do závazků jsou zařazeny pojistné smlouvy a závazky z právních jednání. Hlavní zásady: - Autonomie vůle smluvních stran – uvolnění formálních požadavků, platí zásada bezformálnosti, tzn. každý má právo si zvolit libovolnou formu, pokud neomezuje zákon či druhá strana - § 559, stačí i vztah dodatečně písemně potvrdit - Na právní jednání je třeba hledět jako na platné než neplatné - § 574, zhojení neplatnosti právního jednání- § 582 - Ochrana slabší smluvní strany - ochrana pacienta, spotřebitele ( § 1810 a násl.), cestujícího, nájemce, zaměstnance,omezení nároku věřitele na zaplacení úroků do výše jistiny, pokud bez rozumného důvodu otálel s uplatněním práva na zaplacení dluhu Předsmluvní odpovědnost – nový institut v NOZ v § 1728 - porušení informační povinnosti o důležitých skutečnostech a okolnostech pro uzavření smluvního vztahu – nárok na náhradu škody, a to max. do výše, která odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. Ochrana důvěrných údajů při jednání o smlouvě s právem poškozené strany na vydání všeho o co se druhé strana obohatila - § 1730.

38 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 38 Obecně – závazkové vztahy - Pro usnadnění a urychlení procesu uzavírání smluv podřídit vztah pravidlům v obchodních podmínkách - § 1751. Musí být známy před uzavřením. Pokud se strany dohodly na odchylce od obchodních podmínek, má přednost jejich ujednání. Ustanovení obchodních podmínek, která druhá strana nemohla rozumně očekávat, jsou neúčinná, ledaže s nimi tato strana výslovně souhlasila - § 1753 (např. vyloučení odpovědnosti jedné strany při porušení smlouvy). Umožnění sjednání možnosti jednostranné změny obchodních podmínek - § 1752. Podmínkou platnosti je, že druhá strana bude mít možnost změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět. Spravedlivé řešení změny poměrů - § 1765 a násl. – dojde-li po uzavření smlouvy k podstatné změně okolností, která působí hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, zakládají straně právo domáhat se vůči druhé straně toho, aby bylo obnoveno jednání o smlouvě za účelem její změny (např. neúměrné zvýšení nákladů plnění, které nešlo předpokládat ani ovlivnit). Lze domáhat i u soudu, aby soud závazek změnil nebo zrušil. Lhůty pro uplatnění - § 1766. Smluvní úrok - § 1802 – 1806, lze sjednat i placení úroků z úroků již splatných, lze nárokovat úroky z úroků z pohledávek z protiprávních činů. Věřitel, který bezdůvodně otálí s uplatněním pohledávky, má nárok pouze na úroky do výše jistiny, avšak od okamžiku, kdy své právo uplatnil u soudu mu však další úroky náleží - § 1805. Závdavek – nový institut, který má funkci důkazního nástroje potvrzující, že strany mezi sebou uzavřely smlouvu, zajišťuje toho, že dluh bude splněn, případně je uplatněna sankce na osobu, která dala závdavek, dluh nesplní, a tím druhé straně propadá - § 1808

39 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 39 Změny v závazkových vztazích Postoupení pohledávek - § 1887 – lze postoupit soubor více pohledávek, musí být však určité, musí být písemná smlouva Převzetí majetku - § 1893 – 1894, nabyvatel majetku se stává solidárním dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí, je povinen však plnit do výše hodnoty převzatého majetku (omezení pro osoby blízké) Postoupení smlouvy - § 1895 a násl. – výměna postavení jedné smluvní strany s třetí s třetí osobou, pokud již nedošlo ke splnění závazku, se souhlasem druhé smluvní strany Za zánik závazku se již nepovažuje změna dohodou stran tzv. novace a narovnání – viz. část IV, hlava I, díl 6, oddíl 2 NOZ, zajištění však při této změně závazku platí nadále - § 1907 Zánik závazku – splnění (vydáním kvitance na jistinu je splněno i příslušenství; u plnění je 6-ti měsíční lhůta pro vytknutí vady od okamžiku převzetí předmětu plnění ), započtení (jednostranné prohlášení nebo dohoda), odstupné (§ 1992), prominutí dluhu (§ 1995); není potřeba písemná forma) Úrok z prodlení – smluvní ujednání - § 1970, pokud není, pak dle vládního nařízení

40 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 40 Zajištění a utvrzení dluhu - Zajištění dluhu: - zástavní a zadržovací právo, ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva a srážky ze mzdy (§ 2018 a násl.) - Utvrzení dluhu (motivační): - smluvní pokuta (může být i ve formě naturálního plnění), uznání dluhu (placením úroků je uznán dluh-jistina, to neplatí v případě placení promlčeného dluhu) a závdavek ( § 2010 a 1808-1809) - Novinky: - - možnost dát jistotu nejen věřiteli, ale i třetí osobě, která ji spravuje ve prospěch věřitele (§ 2010) - Zajištění úroků (§ 2015), dává-li osoba odlišná od dlužníka, musí být o skutečně sjednané výši informována, jinak je rozsah zajištění omezen zákonnými úrokovými sazbami - Povinnost věřitele přijmout ručitele (ručení), jinak nemůže věřitel po ručiteli nic žádat (§ 2018) - Zakotvení právní domněnky, že se právo převádí s rozvazovací podmínkou (zajišťovací převod práva - § 2044) - U smluvní pokuty nemusí být písemná forma

41 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 41 Závazky z právních jednání- § 2055 – 2893 – část I. Nově upraveno: - Výprosa - § 2189 – 2192- půjčitel výprosníkovi bezplatně přenechá věc k užívání, aniž si s ním sjedná, kdy ji má vrátit - Pacht - § 2332 – 2357 – pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos a propachtovatel se zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a ten se zavazuje platit za to pachtovné. Pachtovní právo se může zapsat do KN. Rozlišujeme dále na zemědělský pacht nebo na pacht závodu. - Smlouva o péči o zdraví - § 2636 – 2651 – obecná úprava, speciální pr. předpis – zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, která se nevztahuje na léčitele, maséry, apod. - Smlouva o výměnku - § 2707 – 2715 – vlastník nemovitosti se může vymínit, že chce v nemovitosti převedené na jinou osobu nadále bydlet - Pojistná smlouva - § 2758 – 2872 - Licence § 2358 – 2389

42 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 42 Část II. Změny: - Darovací smlouva – zavedení nových institutů (darování podpory - § 2062, možnost odvolání daru i dědici dárce, odvolání daru pro nezaviněné upadnutí dárce do nouze, darování pro případ smrti - § 2063) - Kupní smlouva – vychází se z úpravy v dnešním Obch. Z. Zvláštní ustanovení u skrytých vad u stavby (5-letá lhůta). Ruší se ustanovení o opravitelných a neopravitelných vadách a nahrazuje s hlediskem jakou intenzity jakou vadnost plnění porušuje smlouvu. NOZ zpřesňuje a rozšiřuje vedlejší ujednání při kupní smlouvy a počítá s výhradou zpětného prodeje a výhradou lepšího kupce (přihlásí-li se včas a rozhoduje prodávající bez ohledu na nabízenou cenu). Zpřesňuje se výhrada vlastnického práva. Je možné sjednat výhradu zpětné koupě i na nemovitost a nemusí být písemná forma. Výhrada zavazuje i dědice. Movitá věc 3 roky a nemovitost 10 let, pokud není sjednána jiná lhůta pro zpětnou koupi. Výhrada předkupního práva zavazuje i dědice. Upravuje i ustanovení o koupě závodu. - Smlouva o půjčce je nahrazena smlouvou o zápůjčce – pokud není sjednána výpověď, platí 6-ti týdenní lhůta, lze sjednat i úroky - Nájem – Možné pronajmout věc, která v budoucnu teprve vznikne. Lze nájemní právo zapsat i do KN. Nemá strana smluvního vztahu právo vypovědět nájem jen proto že se změnil vlastník věci. Nájem ujednaný na dobu delší než 50. let byl sjedná na dobu neurčitou, s tím, že lze vypovědět takový nájem v prvních 50. let a to tak jakoby šlo o nájem ujednaný na dobu určitou. Nájemní smlouva na byt nemusí obsahovat přesné označení bytu a příslušenství, výpočet nájemného, úhrada, stačí, když je mezi stranami shoda na předmětu nájmu a na úplatě. I když neexistuje stavební rozhodnutí na byt, přesto nájemní smlouva na byt bude platná.Fikce nájmu 3 roky, pokud se užívá v dobré víře.Pokud není nájemní smlouva v písemné formě na byt, je odpovědný pronajímatel. Přesnější úprava pro podnájemce. Limit pro kauci a není povinnost zakládat zvláštní účet. Výpovědní důvod – neoznámení počtu členů domácnosti (do 2 měsíců. Ruší se bytové náhrady. Nájem družstevního bytu – v zákonně o obchodních korporacích.Rozlišení výpovědi z nájmu s výpovědní dobou a bez výpovědní doby. Jiné výpovědní důvody.

43 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 43 Část III. - Zájezd – Plněním je zájezd jako soubor služeb cestovního ruchu, kde se pořadatel zavazuje pro zákazníka obstarat zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. Zájezd musí trvat déle než 24 hodin nebo zahrnovat přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: - - ubytování, - - Dopravu, - - Jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb Nově institut zahraničního školního pobytu – pro účely ochrany žáka s možností odstoupení Nový institut je rovněž náhrada za narušení dovolení – v případě jen když účelem zájezdu je skutečně dovolená a odpočinek cestujícího Smlouva o dílo – nová úprava vychází z dosavadního Obch. Z. Skryté vady u staveb bude možné namítat 5 let po převzetí stavby. To samé platí i o projektové dokumentaci.

44 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 44 Přenechání věci k užití jiném § 2189 - 2400 1. Výprosa - § 2189 2. Výpůjčka - § 2193 3. Nájem - § 2201 4. Pacht - § 2332 5. Licence - § 2358 6. Zápůjčka - § 2390 7. Úvěr - § 2395

45 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 45 Závazky ze smluv příkazního typu - § 2430 - 2520 1. Příkaz - § 2430 2. Zprostředkování - § 2445 3. Komise - § 2455 4. Zasilatelství - § 2471 5. Obchodní zastoupení - § 2483

46 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 46 Relativní majetková práva Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení – § 2894-3014 NOZ přináší propracovanější úpravu, a to především v: - Posílení právního postavení poškozeného - Umožnění smluvní limitace náhrady škody před jejím vznikem - Zrušení paušálních limitů pro výpočet náhrad za ublížení na zdraví a usmrcení - Rozšíření případů náhrady nemajetkové újmy - Rozpracování zvláštních případů vzniku škody - Zpřesnění terminologie a systematizace právní úpravy - Zmírnění důsledků bezdůvodného obohacení v dobré víře Majetková újma (škoda) – ztráta na majetku, tj. skutečná škoda a ušlý zisk NOZ se důsledněji rozlišuje podmínky náhrady škody s ohledem na to, kterou ze svých povinností škůdce porušil, tedy zda porušil povinnosti vyplývající ze zákona, smlouvy, či dobrých mravů. - § 2909 – 2913. Při porušení zákona je škůdce za škodu odpovědný, v případě, že ji skutečně zavinil, při porušení smluvní povinnosti není zavinění vždy třeba. Jediná výjimka pro náhradu škody je odvolání se na vyšší moc. Způsob náhrady u majetkové škody: - v penězích, nebo uvedením do předešlého stavu. NOZ preferuje oproti současnému OZ náhradu škody uvedením do původního stavu a umožňuje, aby si poškození místo této formy zvolil náhradu peněžitou. - § 2951

47 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 47 Nemajetková újma Za nemajetkovou újmu se považuje újma, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu majetku. Většinou se jedná o zásah do soukromí, zdraví, cti apod. V tomto případě lze považovat i majetkovou újmy. Zadostiučinění NOZ stanoví, že má být zvoleno takové řešení, které má potenciál způsobenou újmu dostatečně účinně odčinit. Pokud to není možné, pak má být poskytnuto v penězích. - § 2951. Při stanovení výše musí být brán zřetel i na další okolnosti( zda byla použita lest či pohrůžky, zda byly skutečnosti zveřejněny, zda došlo k diskriminaci). Pak lze úměrně zvýšit zadostiučinění. - § 2957 Náhradu nemajetkové újmy mohou nově za určitých okolností požadovat i osoby, které újmu důvodně pociťují jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit (§ 2971)

48 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 48 Okolnosti vylučující protiprávnost Smluvní omezení povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy Nutná obrana – vyloučení povinnosti hradit škodu nenastane, pokud je obrana zjevně nepřiměřená. – (§ 2905) Krajní nouze - se neuplatní, pokud nastaly okolnosti uvedené v § 2906, tj. vyvolal -li nebezpečí vlastní vinou sám jednající Omluvitelné vzrušení mysli – NOZ uvádí, že při posuzování jednotlivých případů krajní nouze a nutné obrany je nutné přihlédnout k tzv. omluvitelnému vzrušení mysli. - § 2907 Smluvní limitace náhrady újmy – je omezená. Není možné vyloučit náhradu újmy způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti. Nepřihlíží se k ujednáním, která předem omezí práva spotřebitele či jiné slabší strany na náhradu újmy (§ 2898). Není možné se vzdát práva na náhradu újmy způsobené na zdraví či životě. Oznámením o možném vzniku újmy nevylučuje povinnost škůdce uhradit vzniklou újmu.

49 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 49 Náhrady Náhrady škody: a) za poškození věci: Při určení výše škody se zohlední, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit (§ 2969). Poškodí-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby. Pokud škoda byla způsobena z pohnutky zvláště zavržení hodné či z jiného kvalifikovaného důvodu ( § 2971), má poškozený nárok na náhradu újmy majetkové a nemajetkové. b ) za ublížení na zdraví a usmrcení: NOZ již neobsahuje tabulky a neomezuje soud, soud bude zohledňovat veškeré okolnosti případu c) z provozní činnosti: osoby se mohou náhrady škody zprostit, pokud prokáží, že vynaložily veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo (§ 2924). NOZ vymezuje druhy provozů. d) Za narušení dovolené: např. klienti nedorazí do požadovaného letoviska, zájezd byl zmařen či podstatně zkrácen, pak náhrada majetková (cena zájezdu), ale i náhrada nemajetkové újmy (§ 2543), opět výjimka, a to mimořádné situace (požár, tsunami, apod.). Výše náhrady posuzována podle míry porušení smluvních podmínek ze strany CK a dle okolností zájezdu.

50 Zvláštní skutkové podstaty Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání - § 2920-2922 Škoda z provozní činnosti - § 2924 Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi - § 2923 Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným - § 2925 Škoda způsobená na nemovité věci - § 2926 Škoda způsobená zvířetem - § 2933 – 2935 Škoda z provozu dopravních prostředků - § 2927 – 2932 Škoda způsobená věcí - § 2936 Škoda způsobená vadou výrobku - § 2939 – 2943 Škoda způsobená informací nebo radou - § 2950 Škoda na převzaté, odložené a vnesené věci - § 2944 a násl. 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 50

51 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 51 Bezdůvodné obohacení - § 2991 až 3005 NOZ upravuje definici a definuje bezdůvodné obohacení jako majetkový prospěch bez spravedlivého důvodu. - § 2991, tzn. ne každý případ obohacení, u kterého nelze dovodit právní důvod, je nutné považovat za bezdůvodné obohacení. NOZ rozlišuje poctivého obohaceného a nepoctivého. Poctivý musí vrátit prospěch pouze do míry, v jaké jeho obohacení trvá v době, kdy ho o vrácení požádá ochuzený (§ 3000)

52 Nový katastrální zákon Zákon č. 256/2013 Sb. Definují se pozemky - § 2 bod a) Parcela je podmnožina pozemku – definováno rovněž v zákoně Zásada materiální publicity reprezentuje základní cíl katastru nemovitostí Nově chráněna dobrá víra v pravdivost a úplnost zápisů právních vztahů v katastru Nový KZ dobu podání specifikuje a právní účinky vkladu přiznává již k okamžiku, kdy byl návrh na zápis doručen katastrálnímu úřadu – na návrhu bude den, hodina a minuta Zásada intabulace – všechna věcná práva budou do katastru se zapisovat výlučně vkladem Zvýšena informovanost účastníků vkladového řízení 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 52

53 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 53 Přechodná ustanovení Dědické právo: Pokud zůstavitel uzavře smlouvu o zřeknutí se dědického práva před 1.1.2014 a zemře-li po tomto datu, bude se taková smlouva považovat za platnou (§ 3071) Podle § 3072 zemře-li zůstavitel po 1.1.2014 a bude-li odporovat listina o vydědění dosud platnému OZ v okamžiku pořízení listiny, bude se listina považovat za platnou, bude-li vyhovovat NOZ. Bankovní smlouvy do 01.01.2014 se posoudí podle dosavadních právních předpisů. Lhůty a doby - § 3036 -3037 Majetkové právo manželské - § 3038 – 3040 Právnické osoby - § 3041 – 3053 Věcná práva - § 3054 – 3068 Závazková práva - § 3073 - 3079 Vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé před 1.1.2014 se však budou posuzovat podle dosavadních právních předpisů (to neplatí pro nájem movité věci a pacht). Nájem od 1.1.2014 se bude řídit NOZ, i když ke vzniku nájmu došlo před 1.1.2014

54 25.11.2013 Advokátní kancelář Mgr. Hana Kuncová 54 Kontakty Mgr. Hana Kuncová, advokátka Marie Cibulkové 394/19 140 00 Praha 4 www.hk-advokat.cz hana.kuncova@hk-advokat.cz Tel.: 603 15 48 05 Fax: 2 44 40 34 85


Stáhnout ppt "Novela Občanského zákoníku od 01.01.2014 Mgr. Hana Kuncová, advokátka Marie Cibulkové 394/19 140 00 Praha 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google