Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studie proveditelnosti řešení systému parkování na sídlišti Vsetín – Sychrov Studie proveditelnosti vybudování parkovacího domu na sídlišti Vsetín – Sychrov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studie proveditelnosti řešení systému parkování na sídlišti Vsetín – Sychrov Studie proveditelnosti vybudování parkovacího domu na sídlišti Vsetín – Sychrov."— Transkript prezentace:

1 Studie proveditelnosti řešení systému parkování na sídlišti Vsetín – Sychrov Studie proveditelnosti vybudování parkovacího domu na sídlišti Vsetín – Sychrov Zhotovitel studií: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. Masarykovo nám. 5/5 702 00 Ostrava www.dpova.cz, r.kotas@dpova.cz Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím norského finančního mechanismu CZ0109 Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska

2 Sídliště Vsetín – Sychrov je situováno na východním okraji města. Zdroj mapy: www.amapy.cz - Mapové podklady © 2010, DPA s.r.owww.amapy.cz

3 Sídliště je soustředěno kolem ulic Bratří Hlaviců a MUDr. F. Sovy. Zdroj mapy: www.mapy.cz (©PLANstudio, 2005-10)

4 Sídliště nese typické znaky výstavby 70. a 80. let 20. století: - vysoká hustota zástavby – neadekvátní hustota obyvatel/plochu -velmi chudý parter – včetně parkování (zde zdůrazněno terénními podmínkami)

5 Sídliště je zasazeno ve velmi výrazném svahu, obtížné terénní podmínky jsou jedním z hlavních problémů při hledání řešení nedostatku parkovacích stání.

6 Z důvodu konfigurace terénu je naprostá většina parkovacích stání vázána na obslužné komunikace probíhající sídlištěm.

7 Jediná větší parkoviště jsou situována ve spodní části lokality mezi sídlištěm a ul. Sychrov.

8 Přehled stávajícího parkování na sídlišti: Legenda: zelená – kolmá stání modrá – podélná stání fialová – šikmá stání cihlová – nelegální/sporná stání

9 V rámci analytické části studií byly provedeny průzkumy stávajícího stavu statické dopravy na sídlišti. Výsledky jsou následující: Celkový počet stání v lokalitě - nelegální, pololegální + legální stání) Celkový počet stání v lokalitě – pololegální a legální stání Celkový počet stání v lokalitě – pouze legální stání Lokalita 1400370350 Lokalita 2155140 Lokalita 3135110105 Celkem690620595 Pozn: Nelegální stání …. Stojící vozidla zjevně porušují bezpečnostní předpisy – není zachována min. šířka požárních přístupových komunikací, naprosté zastínění rozhledů na výjezdech z vedlejších komunikací – situace, které jsou rizikové z bezpečnostního hlediska Pololegální stání … stojící vozidla nesplňuji normové požadavky, ale nedochází k ohrožení bezpečnosti provozu pouze k omezení komfortu užívání komunikací Legální stání … parkovací stání odpovídající všem platným základním předpisům a normám

10 Teoretický nedostatek parkovacích stání vs. realita Celkový počet stání v lokalitě – pololegální a legální stání Teoretická potřeba park. stání v lokalitě (dle počtu bytů) Pokrytí teoretické potřeby Teoretický nedostatek parkovacích stání Lokalita 137064154%271 Lokalita 214043332%293 Lokalita 311025144%141 Celkem620132547%705 Teoretická potřeba parkovacích míst činí pro celé sídliště 1325 PS, k dispozici je cca 620 míst, tedy 47% teoretické potřeby, teoretický nedostatek parkovacích stání činí cca 700 PS. Jedná se ale o výpočtovou teoretickou hodnotu, vycházející z průměrného předpokládaného stupně automobilizace. V dlouhodobém výhledu skutečná potřeba bude k tomuto postupně směřovat. Skutečný aktuální deficit parkovacích stání je ale podstatně menší – odhadujeme, že aktuální potřeba činí cca 800-850 PS. Reálný aktuální deficit činí cca 200 PS. Proč není naplněná teoretická potřeba - skutečný stupeň automobilizace je na sídlišti nižší než předpokládá výpočet. Důvodů je několik: - sociální a věková skladba obyvatelstva - pěší dostupnost centra a hromadné dopravy - MHD zajíždí na sídliště - nedostatek parkovacích míst ….. Teoretický nedostatek parkovacích stání byl dle ČSN 73 6110 pro jednotlivé lokality vyčíslen následovně:

11 Možnosti řešení nepříznivé situace s parkováním: - změna organizace dopravy - úprava režimu parkování - stavební úpravy stávajících komunikací a parkovišť - výstavba nových parkovišť („na zelené louce“) - výstavba nových komunikací - realizace objektů hromadného parkování

12 Změna organizace dopravy: - zjednosměrnění vybraných úseků komunikací (po dostavbě propojení ulic Bratři Hlaviců – MUDr. Sovy) - aplikace jednopruhových obousměrných úseků komunikace – zúžení vozovky se ziskem dalších parkovacích míst (stávající realita v části horního úseku ul. Bratří Hlaviců) Úprava režimu parkování: Dle požadavku byla pozornost zaměřena na uplatnění rezidenčního parkovacího systému. Zavedení rezidenčního systému v čistě rezidenční zóně je velmi atypické – v tomto případě při stávajícím deficitu parkovacích stání by měl vést ke zrovnoprávnění parkovacích možnosti – rezidenční systém by byl založen na systému 1 vozidlo/domácnost. Klady: - zrovnoprávnění možnosti parkování pro rezidenty - vyloučení parkování vícečetných vozidel u domácnosti - vyloučení parkování firemních vozidel (ne služebních vozidel pro osobní potřebu) - vyloučení parkování části zřídka používaných vozidel - vyloučení parkování nepojízdných vozidel (vraků) - vyloučení parkování „nelegálních“ nájemníků Zápory a rizika: - neřeší skutečný deficit parkovacích stání – nevede ke snížení poptávky – jen ji reguluje - riziko silně negativní reakce po zavedení – šance na zaparkování vzrostou jen málo (parkovacích míst nepřibude), navíc je zde velký okruh rodin/osob přímo „postižených“ tímto systémem (rodin vlastnících 2 a více aut je cca 25%)

13 Výše uvedené náklady navíc nezohledňují rušení stávajících parkovacích stání při výstavbě nových, reálné náklady na vznik nového parkovacího místa jsou proto ještě vyšší. Pozornost byl proto zaměřena na možné jednodušší úpravy komunikací – zejména s využitím možnosti lokálního zúžení vozovky (jednopruhové obousměrné úseky). Klasické parkování - ideální terén bez přeložek - přilehlé ke stávající komunikaci50 000 Kč Klasické parkování - ideální terén bez přeložek - nové parkoviště74 000 Kč Podélné stání přilehlé ke stávající komunikaci na opěrné zdi s výškovým rozdílem 1 m – bez přeložek sítí180 000 Kč Kolmé stání přilehlé ke komunikaci na opěrné zdi s výškovým rozdílem 1,5 m125 000 Kč Podélné stání přilehlé ke stávající komunikaci na opěrné zdi s výškovým rozdílem 1 m – reálně zasíťované území190 - 210 000 Kč Kolmé stání přilehlé ke komunikaci pod zárubní zdi s výškovým rozdílem 2,0 m – reálně zasíťované území190 - 240 000 Kč Stavební úpravy stávajících komunikací a parkovišť : Bylo ověřeno několik variant možného uspořádání parkovacích stání na stávajících komunikacích. Bylo zjištěno, že stávající systém parkování je zlepšitelný jen v minimální míře – na většině úseků prověřované změny nevedou k nárůstu parkovacích stání. Pozornost byla zaměřena zejména na jednodušší stavební úpravy stávajících komunikací – s potřebou realizace opěrných/zárubních zdí náklady na realizaci parkovacích stání prudce rostou:

14 Místa s reálně možnou přínosnou úpravou jsou vyznačeny žlutě:

15 Výstavba nových parkovišť (na zelené louce) : Výstavba nových středních/větších parkovišť je možná ve dvou lokalitách: - rozhraní středního a horního úseku ul. Bratří Hlaviců - zatáčka nad ZŠ - pozemky bývalé vodárny v prodloužení horního úseku Bratří Hlaviců Podstatně vhodnější je lokalita u ZŠ – je v místě největší potřeby parkovacích stání. Obě možné lokality jsou velmi svažité (sklon 1:4 – 1:6). Pozemky jsou převážně v soukromém vlastnictví. S ohledem na konfiguraci terénu bylo pro lokalitu u ZŠ ověřeno několik variant řešení parkoviště: Varianta A: klasické parkoviště s jednostranným kolmým stáním Varianta B: klasické parkoviště s oboustranným kolmým stáním Varianta C: „dvoupodlažní“ parkoviště s oboustranným kolmým stáním Varianta C byla vyhodnocena jako nejvhodnější při této konfiguraci terénu : za relativně nejpříznivějších nákladů nabízí nejlepší využití území. Varianta AVarianta BVarianta C počet stáníks5395133 plocha vozovek a parkoviště m2m21768,526252650 kubatura betonu m3m3574,858191034 cena celkem 13 087 950 Kč19 015 500 Kč21 683 000 Kč cena/ 1 PM 246 942 Kč200 163 Kč163 030 Kč m2/ PM 33,427,619,9

16 Lokality pro možné umístění nových parkovišť (fialově):

17 Výstavba nových parkovišť (na zelené louce) : Varianta A

18 Výstavba nových parkovišť (na zelené louce) : Varianta B

19 Výstavba nových parkovišť (na zelené louce) : Varianta C

20 Výstavba nových komunikací: Z hlediska zlepšení parkování byl prověřen přínos možné realizace dvou komunikací: -Propojení ulice Bratří Hlaviců – MUDr. F. Sovy -Nová komunikace východně sídliště (nad poslední řadou zástavby) v trase stávající polní cesty Toto řešení je teoreticky možné, je ale velmi drahé (měrné náklady na nové stání 300-400 tis. Kč). Toto řešení má smysl pouze v případě, pokud nové komunikace budou mít i jiné opodstatnění, než jen realizaci nových parkovacích stání.

21 Parkovací domy: Provedením výše popsaných „klasických“ možností úprav je možno získat za optimálních podmínek cca 200 nových parkovacích stání. Toto množství teoreticky stačí k uspokojení aktuálního nedostatku parkovacích stání. Jejich realizace navíc závisí na mnoha faktorech, které mohou jejich realizaci oddálit popř. znemožnit (např. majetkoprávní vypořádání pozemků ….). Nevýhodou rozšiřování parkovacího systému klasickou cestou je mj. plýtvání nedostatkovou volnou plochou, s ohledem na rozsah deficitu parkovacích stání je proto realizace „dvoupodlažních“ řešení minimem – jednodušší a levnější alternativou vůči parkovacím domům. Navíc poptávka postupem času (a se zvyšováním nabídky parkovacích míst) postupně poroste směrem k hodnotám teoretického deficitu. Proto je nutné zabývat se také dalšími možnostmi zvyšování parkovací kapacity - realizací parkovacích domů. V rámci studie byly hodnoceny možnosti realizace: -Klasických parkovacích domů -Parkovacích objektů s APS (automatickými parkovacími systémy) S ohledem na podstatně vyšší náklady nebyly uvažovány podzemní garáže.

22 Klasické parkovací domy: Klasický parkovací dům - řidič aktivně zajede vozidlem do zvoleného stání, pohyb vozidel mezi patry je systémem spojovacích ramp anebo je parkovací dům řešen jako celorampový. S ohledem na nutnost řešení pohybu vozidel mezi patry a optimální využití plochy připadají do úvahy středně velké až velké objekty o kapacitě 100 – 500 parkovacích míst. Možné umístění parkovacího domu: Volné pozemky: - pozemky nad areálem ZŠ v zatáčce mezi střední a horní části ul. Bratří Hlaviců (1) - pozemky bývalé vodárny – spodní část s přístupem z ul. Bratří Hlaviců nad ul. Plotky (2) - pozemek bývalé vodárny – horní část s přístupem z konce ul. Bratří Hlaviců (3) Stávající zpevněné plochy: - plochy na konci stávajících zpevněných ploch (parkovišť) za budovami parc. 712/1,2,3 (4) - plochy stávajícího „velkého“ parkoviště mezi ul. Bratří Hlaviců a ul. Sychrov (5) Orientační náklady na 1 PS dle typu parkovacího domu: Typ objektu orientační cena Kč bez DPH/1 PS nadzemní parkovací dům - velikost 300 - 500 stání, vhodný terén250 - 300 000 Kč nadzemní parkovací dům - velikost 300 - 500 stání, obtížný terén320 - 450 000 Kč nadzemní parkovací dům - velikost 100 - 300 stání, vhodný terén280 - 350 000 Kč nadzemní parkovací dům - velikost 100 - 300 stání, obtížný terén350 - 450 000 Kč

23 Klasické parkovací domy – možné umístění (fialově):

24 Klasické parkovací domy - zhodnocení: Klady: - kapacitní parkovací plochy - lepší využití plochy než klasické parkoviště - chrání před nepříznivým počasím - vysoká životnost ŽB konstrukce Zápory: - stavební náročnost - finanční náročnost - nutnost řešení odvětrání a požární bezpečnosti - řešení bezpečnosti uživatelů v uzavřených prostorách - negativní zásah větší stavby do prostředí sídliště (možno zmírnit vhodným architektonickým řešením)

25 Parkovací domy s APS: Parkovací objekt s APS (automatickým parkovacím systémem) - jsou charakterizovány počítačově řízeným automatickým procesem uložení vozidla pomocí sofistikovaného technologického zařízení. Řidič nemá do prostoru garáže přístup, předání i převzetí vozidla se děje ve speciálním modulu. APS řeší progresivním způsobem nedostatečnou nabídku parkovacích míst v lokalitách, kde z důvodu nedostatku prostoru nelze uplatnit klasické parkovací systémy. Hlavní výhodou systému je nejlepší možné využití dostupné plochy a prostoru – v garážích s APS nejsou vnitřní komunikace – jedná se o převážně o paletový systém sestávající z úložných modulů/boxů a zakládacího systému Možné umístění parkovacích domů s APS: Téměř bez omezení – velikostně lze přizpůsobit Orientační náklady na 1 PS dle typu objektu s APS: Typ objektu orientační cena Kč bez DPH/1 PS nadzemní parkovací dům s APS - velikost 200 a více stání, vhodný terén (věžový typ)350 - 430 000 Kč nadzemní parkovací dům s APS - velikost 200 a více stání, obtížný terén (věžový typ)450 - 530 000 Kč nadzemní parkovací objekt s APS – velikost 32-48, poloautomatický tzv. - lift systém 3 patra, vhodný terén280 - 350 000 Kč

26 Parkovací domy s APS: Cenově nejpříznivější jednodušší APS (např. poloautomatický systém Koma Lift) přinášejí omezené možnosti využití plochy (max. 3 místa nad sebou). Naopak z hlediska technické jednoduchosti i uživatelské jednoduchosti se jedná o příznivé systémy. Naopak složitější APS (např. Koma Tower) přinášejí podstatně lepší možnosti využití plochy (teoreticky až 20 pater) – za cenu podstatně větší technické složitosti i vyšší ceny. zdroj: www.komaparking.cz

27 Parkovací domy s APS - zhodnocení: Klady: - malý zastavěný prostor ve srovnání s klasickým způsobem parkování (šíře i výška) - redukce stavebních ploch a nákladů na pozemek - využití v úzkých, stísněných nebo těžce přístupných lokalitách, kde zřízení klasického parkovacího objektu není možné - rychlost parkování, automatizovaný a samoobslužný provoz bez zajíždění do objektu a dlouhého hledání volného místa - možnost realizace malých objektů s malým záborem plochy - ochrana proti povětrnostním vlivům - bez přístupu neoprávněných osob (zamezení škodám a krádežím) - poměrně nízké náklady na provoz (osvětlení, vytápění, osobní náklady) - bez nutnosti zázemí pro řidiče (hygienické místnosti, bezbariérový přístup, výtahy, schodiště, vzduchotechnika) - omezení emisí, exhalací a hluku od popojíždějících vozidel - protipožární ochrana - při použití ocelových konstrukcí snadná demontáž a recyklace stavby - modulární systém a možnost dostavby parkovacích jednotek - architektura a design - různé druhy opláštění, tvaru i provedení Zápory: - vyšší počáteční náklady - závislost na náhradních zdrojích při výpadku energie - náročnější technologie - rychlost parkování (běžná doba vydání vozidla cca 2 min) – možný problém v denních špičkách - nedůvěra a nezvyk motoristů i stavebníků - nedostatečné zvýhodnění ekologického parkování v ČR - upřednostňování klasických a zastaralých systémů parkování - nezkušenost projektantů a malá technická způsobilost firem v ČR při návrhu a realizaci

28 Závěr: V rámci řešení obou studií řešících parkování na sídlišti Sychrov bylo zjištěno: - existují omezené možnosti doplnění parkovacích stání „klasickou cestou“ – realizace parkovišť „na zelené louce“ i částečná dostavba na stávajících plochách - ani za předpokladu naplnění všech „klasických“ možností pravděpodobně nedojde k úplnému uspokojení poptávky po parkování - proto doporučujeme v předstihu zahájit přípravu budoucí realizace parkovacích domů - doporučujeme pečlivě zvážit přínosy případného zavedení systému rezidenčního parkování v lokalitě ve vztahu k záporům tohoto řešení Upozornění: Tento materiál byl vytvořen pouze za účelem prezentace studií parkování v rámci konference „Výstupy projektu „Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska““. Jedná se o značně krácený výběr některých témat ze studií sloužící pouze jako grafická podpora příspěvku přednášeného v rámci konference


Stáhnout ppt "Studie proveditelnosti řešení systému parkování na sídlišti Vsetín – Sychrov Studie proveditelnosti vybudování parkovacího domu na sídlišti Vsetín – Sychrov."

Podobné prezentace


Reklamy Google