Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025 Sekce územního a regionálního rozvoje HK, 12.11.2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025 Sekce územního a regionálního rozvoje HK, 12.11.2015"— Transkript prezentace:

1 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025 Sekce územního a regionálního rozvoje HK, 12.11.2015 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

2 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 14 25 36 Představení Sekce pro územní a regionální rozvoj Problémové oblasti Koncepce SB z pohledu Hospodářské komory Vliv Koncepce na trh s bydlením Stavební parametry Finanční zajištění, náklady Koncepce. Finanční analýza VŠE Závěr Strana 2 OBSAH www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

3 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY ■ Zaměření sekce 1.Kromě centrální státní správy jsou samosprávy, a zejména velká města a metropole významným hybatelem ekonomické aktivity (jen samotná Praha se na HDP ČR podílí skoro 25%). 2.Investice a podnikání ve městech a obcích je jednak ovlivněno celostátní legislativou (určovanou státní správou a realizovanou v rámci přenesené působnosti), jednak i aktivitou samospráv měst a obcí. 3.Řada investic od zahraničních, ale i lokálních investorů se musí opírat o transparentní a předvídatelnou spolupráci s radnicemi a jejich politickou reprezentací. 4.Řada koncepčních a strategických dokumentů samospráv má na podnikatelské klima dlouhodobé a zásadní dopady (strategické plány měst, územní plány, oblasti brownfieldů, průmyslové zóny apod.). 5.Samotná města jsou v řadě oblastí sami investory a jsou tak nuceny koordinovat své aktivity s privátní sférou a musejí promyšleně balancovat, aby jejich aktivity nevytvářely tržní distorze 6.Města jsou rovněž významnými příjemci evropských dotací a svými dotačními aktivitami dávají řadu impulsů k rozvoji podnikání a investic na svém území. Strana 3 Sekce územního a regionálního rozvoje www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

4 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY ■ Nepropojený systém státní sociální pomoci (soc. dávek), sociálního bydlení a investičních nástrojů bytové politiky; ■ Koncepce nepřihlíží k velikosti samospráv (malé obce, hl. město Praha) ■ Přenesení povinností včetně finanční zátěže výhradně na obce; ■ Koncepce ve schválené podobě nerozlišuje zaviněnou a nezaviněnou nouzi, nemotivuje dostatečně k návratu do běžného života a samostatnosti a odpovědnosti; neodstraňuje hmotnou nouzi; ■ Chybí metodika posuzování majetku žadatelů ■ Pomoc je vázána na nemovitost – znesnadní flexibilitu při hledání zaměstnání, bydlení apod. ■ Vznik zcela nové formy nájemního vztahu a s ním souvisejících pravidel  dopad na legislativu; jak dlouho bude byt „sociální“ ■ V případě dotovaných pronájmů, rekonstrukcí či výstavby je třeba vyřešit formu úvěrování, zajištění, daně apod., jak z pohledu obcí, tak z pohledu státu; ■ Dublování stávajících investičních nástrojů MMR na podporu bydlení a nové potřeby vzniku OFRSB. Strana 4 Problémové oblasti Koncepce I. z pohledu HK www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

5 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY ■ Koncepce odmítá segregaci X statistická data ukazují, že z objektivních důvodů nelze zajistit (aktuální rozložení bytů a nabídka do SB, budoucí výstavba či rekonstrukce domů a ubytoven, vše vede k cílené segregaci…) ■ O SB mohou žádat pouze lidé v místě trvalého bydliště X město si může kapacitu „vypůjčit“ jinde. Hrozí stěhování lidí do obcí, které zajistí SB dříve. ■ Termín naplnění záměru ze strany obcí 20 let X spěch kvůli zvyšujícímu se počtu potřebných lidí. ■ Klient má být motivován k vlastní snaze o návrat do života X stát (obec) zajistí jak příjem dávek, tak byt spolu s náklady na bydlení Strana 5 Problémové oblasti Koncepce II. z pohledu HK www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

6 Strana 6 1. Vysoký počet budoucích klientů SB www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY ■ V 7/2015 vyplaceno celkem 312 400 dávek (242 100 příspěvků + 70 300 doplatků) v celkové výši 7,4 mld. Kč (za rok 2015 to bylo v součtu přes 12 mld. Kč). Počet příspěvků roste, počet doplatků klesá. ■ Definice klientů systému SB: tzv. „bytovou nouzí“ anebo prostřednictvím poměru příjmů osob a jejich výdajů na bydlení (domácnosti i s náklady nad 30 – 35% disponibilních příjmů ■ Odhad počtu osob: 500 000 osob – s budoucím nárokem na fin. dávku + byt dle uvedené definice. RIZIKA: ■ Vytlačení lidí z běžného trhu do sociální sítě u stávajících příjemců dávek – důvodem kvalitnější a levnější bydlení dotované státem; ■ Vylidňování center měst a starých bytů a stěhování do nově postavených bytů za městem; ■ Migrace lidí za sociálním bydlením – změny trvalého bydliště za účelem získání levného bydlení v jiné obci; ■ Odhadovaná výše v roce 2025 je 16,5 mld. Kč (při udržení stávajícího meziročního růstu posledních let může dojít až k nárůstu na 42 mld. Kč.

7 Vývoj počtu žadatelů o příspěvek na bydlení v letech 2014-2025 v tisících Kč*. Strana 7 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Pesimistický Realistický Optimistický *Zdroj: Finanční analýza návrhu „Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025“, VŠE, září 2015.

8 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY ■ Nedostatečný počet volných bytů:  Většina neobsazených bytů je v rodinných domech (70 %)  Malý počet obecních bytů (2,7 % domovního fondu)  Minimální počet soukromých bytů odpovídajících aktuálním podmínkám na velikost, technické parametry, a lokalitu (nesegregaci) ■ Nevhodná diverzifikace bytů:  Nejvíce volných bytů je v nejmenších obcích (46,6 % pod 2000 obyvatel) – jsou ovšem soukromé a často určené k rekreaci  Nejméně volných bytů je ve velkých městech, kde je největší koncentrace budoucích klientů SB ■ Nevhodné parametry bytů:  Nízký počet malých bytů  Vzrůstající číslo málopočetných rodin  Vysoké množství neobydlených bytů v neobydlených (nebo nevyhovujících) domech Strana 8 Nevhodný bytový fond I. www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

9 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Statistika z roku 2011: ■ Celkem 651 937 bytů bylo neobydlených (z toho 384 911 v neobydlených domech). 176 641 bytů v bytových domech (zbývající v rodinných domech). ■ 2/3 všech neobydlených bytů slouží k rekreaci. ■ Třetina neobydlených bytů (217 tis.) je v malých obcích. V obcích nad 50 tis. obyvatel je 7,8 % neobydlených bytů. Strana 9 Nevhodný bytový fond II. www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY ■ 176 000 neobydlených bytů (odhadem 1/3 k dispozici pro SB, naprostá většina je privátní, navíc ve zcela nevhodných lokalitách), Čísla jsou pouhým odhadem – nelze zjistit, kolik bytů bude z výše uvedených důvodů do systému zapojeno. Vložení soukromého bytu do systému SB je dobrovolné – nutná specifikace podmínek, za kterých bude byt mít „sociální“ statut.

10 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Strana 10 Nevhodný bytový fond III. www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY ■ Potřeby SB jdou přímo proti uvedeným trendům a číslům  cca 176 tis. bytů (zhruba 1/3 vhodná pro SB) a 500 000 potřebných občanů  Vše směřuje k rekonstrukcím a masové výstavbě. ■ Náklady na vybudování jednoho sociálního bytu dosahují dnes zhruba 1,5 až 2 mil korun podle velikosti a lokality. Odhadované celkové náklady na potřebný počet bytů dosahuje v za období 2015-2025 částky 60-92 mld. Kč – analýza MPSV počítá jen s 39 mld. Kč. ■ Toto je ale pouze oněch 10%, zbylých 90% formou úvěrového financování na úrovni obcí VÝSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ JE/NENÍ ŘEŠENÍ! ? ■ Koncepce by měla pomoc v oblasti bydlení nastavit tak, aby byla individuální, efektivní a rychlá, a umožňovala příjemci flexibilitu (sociální dávka) a v případě skutečné nouze využila stávající bytový fond. Podmínky pro soukromé vlastníky bytů by měly motivovat k tomu, aby využili stávající bytový fond a jeho část pro SB poskytli.

11 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY ■ S ohledem na předpokládané množství klientů SB a množství potřebných bytů se stát a obce stanou největším poskytovatelem levného (dotovaného) nájemního bydlení.  Snížení nájemného (tržního i v obecních a státních bytech)  Vytlačení soukromého sektoru z nájemního trhu malých bytů  Pokles výnosů u privátních investorů (drobní majitelé bytů k pronájmu)  „daň“ na středně příjmové domácnosti žijící v nájmu, které nedosáhnou na sociální bydlení. Tato výhoda je pak použita na podporu bydlení nízkopříjmových a ohrožených skupin  Migrace za sociálním bydlením (v rámci měst; z center měst na jejich okraj)  V případě výstavby SB dojde k ohrožení hospodářské soutěže na trhu. Nové byty budou realizovány se státní dotací, poskytnuty předem vyčleněné minoritní skupině obyvatel za snížené nájemné – zásadní vliv na ceny nových bytů, chování bank při poskytování úvěrů soukromému sektoru atd. Strana 11 DEFORMACE TRHU S BYDLENÍM www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

12 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY ■ Zkušenosti z lokálního „prostupného bydlení“ ukázaly, že je třeba definovat standardy bytů pro jednotlivé stupně sociálního bydlení: - technické parametry jako velikost bytové jednotky, vybavení - opotřebení bytů, opravy, pojištění - umístění bytů, zohlednění individuálních potřeb ■ Výstavba sociálních bytů je zcela neekonomická:  Aktuální legislativa a stavební normy vedou k výstavbě nejmodernějších bytových domů  nejmodernější byty na trhu, dotované státními prostředky by byly určeny pro nízkopříjmovou a ohroženou skupinu obyvatel  chování trhu s novými byty (výrazný pokles tržních cen, výše úrokových sazeb, úvěrových podmínek, upřednostnění „sociální“ výstavby)  Výstavba mimo centra měst - stavba bytového domu se SB = segregace  Zatížení městských rozpočtů zajišťování OFRSB novou výstavbou (koupě pozemků, veřejné soutěže, realizace, údržba a správa nemovitostí …)  Využití stávajícího bytového fondu pro SB - případné rekonstrukce z dotací (změna dispozic, kvality) - odpovídá potřebám klientů SB, byty jsou rozptýleny uvnitř měst s hotovou infrastrukturou, napomáhá integraci a změně životního stylu. Strana 12 STAVEBNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

13 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY ■ Údaje z Finanční analýzy Koncepce sociálního bydlení 2015 – 2025 zpracované VŠE, září 2015. Strana 13 Celkové náklady na systém sociálního bydlení dle podmínek Koncepce www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY KategorieVýše nákladů 2015 - 2025 Příspěvek na bydlení150-202,2 mld. Kč Doplatek na bydlení50-72,8 mld. Kč Investiční a provozní náklady60-92 mld. Kč Celkové očekávané náklady260-367 mld. Kč ■ Evropské dotaze – pozor na hospodářskou soutěž, při níž jsou dotace zamítnuty, resp. Zastaveny. V takto nastaveném systému hrozí, že jakýkoliv subjekt se bude bránit a evropské dotace budou z hlediska dopadů nastavení podmínek zastaveny.

14 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY ■ Poskytnutí sociálního bydlení by mělo být dočasné, výjimečné a vázané na podmínky (obecních) prací, vzdělávání či jiného zaměstnání. Takto nastavený systém umožní využití stávajícího bytového fondu; ■ Ministerstvo by mělo zpracovat podrobnější finanční zprávu s vyčíslením všech nákladů, které si systém v letech 2015 – 2025 vyžádá a koordinovat současné a připravované investiční nástroje bytové politiky. Zpráva musí zohledňovat také veškeré vedlejší dopady do ekonomiky a vliv na trh s bydlením; ■ Jasná definice všech finančních toků a smluv, které budou ve vztazích mezi subjekty na trhu potřebné; ■ Ubytovny - zpřísnění podmínek provozu, aby všichni museli dodržovat stejná pravidla; ■ Zachování stávajícího principu pomoci – adresnému vyplácení dávek na bydlení – se jeví v současnou chvíli jako nejefektivnější, nejrychlejší a nejekonomičtější varianta. Strana 14 ZÁVĚR www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

15 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Děkuji za pozornost! Tomáš Kubíček Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, 190 00 Praha 9 T: 266 721 300, F: 266 721 690, E: office@komora.cz www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025 Sekce územního a regionálního rozvoje HK, 12.11.2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google