Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné základy práce s portálem Czech POINT Vzdělávání v eGON centru Třebíč Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné základy práce s portálem Czech POINT Vzdělávání v eGON centru Třebíč Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního."— Transkript prezentace:

1 Obecné základy práce s portálem Czech POINT Vzdělávání v eGON centru Třebíč Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu města Třebíče. Lektor: Mgr. Jan Leitner, tel: 568 896 220, e-mail: j.leitner@trebic.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/40.00079

2 Co je Czech Point? Czech POINT (nebo také kontaktní místo veřejné správy) je zkratka pro Č eský P odací O věřovací I nformační N árodní T erminál. Cílem zavádění Czech POINT je vytvoření garantované služby pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“

3 Cíle projektu Czech POINT: Vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné: získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům, mít možnost ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také provést konverzi dokumentů do elektronické formy, mít možnost podat jakékoli podání ke kterémukoli úřadu státní správy, mít možnost získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k jeho osobě vede stát či jiné orgány veřejné moci.

4 Historie První Czech POINT byl uveden do provozu 28. března 2007 v Městské části Praha 13 a občané si zde mohli nechat zpracovat výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí. Od 1. ledna 2008 začal poskytovat výpis z rejstříku trestů, prvního neveřejného registru. Od 1. července 2008 je možné prostřednictvím Czech POINT podat ohlášení živnosti, změnu provozovny nebo statutárního zástupce. Postupně následovaly další agendy. K velkým změnám došlo od 1. července 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Czech POINT začal postupně zpracovávat agendy pro Informační systém datových schránek. Kontaktní místa začala prováděl autorizovanou konverzi dokumentů na žádost.

5 Rejstříky dostupné prostřednictvím Czech POINT V této kapitole si přiblížíme jednotlivé rejstříky, které využívají služeb Czech POINT. Zaměříme se pouze na základní informace, protože každému rejstříku je podrobně věnován samostatný kurz, který je opět dostupný v eGON centrech. Czech POINT se neustále rozšiřuje a proto není reálné podat úplný výčet všech služeb, které občanům poskytuje. Aktuální stav je vždy uveden na stránkách www.czechpoint.cz www.czechpoint.cz

6 V současné době nabízí CzechPOINT následující služby: Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z insolvenčního rejstříku Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku trestů Výpis z bodového hodnocení řidiče Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) Datové schránky Autorizovaná konverze dokumentů CzechPOINT@office

7 Katastr nemovitostí I. Legislativa: Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (Katastrální zákon), v platném znění Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění Nařízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky

8 Katastr nemovitostí II. Obecné informace: Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. KN je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Poskytované služby: Ověřený výpis z katastru nemovitostí. Výpis může být i částečný. Kdo může žádat o výpis: O výpis z katastru nemovitostí může žádat anonymní žadatel, protože se jedná o rejstřík veřejný.

9 Katastr nemovitostí III. Jaké informace je třeba předložit: Vyhledávat v katastru je možné více způsoby: 1.Podle listu vlastnictví (LV) – žadatel musí znát katastrální území a číslo LV 2.Podle seznamu nemovitostí (podle seznamu parcel, seznamu budov nebo seznamu jednotek), žadatel musí znát katastrální území a parcelní číslo nemovitosti (pozemek, stavební parcela), nebo popisné (stavba), nebo popisné + číslo jednotky (bytová jednotka v domě, určitá garáž ap.) 3.Podle zaúčtovaných výpisů Hledání podle zaúčtovaných výpisů přichází v úvahu pouze v případě, že výpis byl už katastrem nemovitostí zpracován a zaplacen, ale z nějakého důvodu nebyl vydán žadateli. Výpis zůstane uložen a žadatel si ho vyzvedne později.

10 Katastr nemovitostí IV. Praktická doporučení: Výběr správního poplatku se doporučuje provést před zažádáním o výpis z KN, tedy před stisknutím tlačítka ANO u textu Zažádat o výpis s tímto počtem stránek? Pokud by žadatel potvrdil zájem o výpis, ale potom si jej nepřevzal a nezaplatil správní poplatek, musí obec Katastru nemovitostí uhradit 50 Kč. Informace: Český úřad zeměměřický a katastrální www.cuzk.cz

11 Obchodní rejstřík I. Legislativa: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Obecné informace: Obchodní rejstřík je veřejným seznamem, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů, popř. jiných osob, o nichž to stanoví zvláštní zákon.

12 Obchodní rejstřík II. Poskytované služby: Ověřený výpis z obchodního rejstříku - výpis platných nebo úplný výpis Kdo může žádat o výpis: Jak jsme už uvedli, je OR veřejným rejstříkem, proto o výpis může požádat anonymní žadatel. Jaké informace je třeba předložit: IČ subjektu

13 Obchodní rejstřík III. Praktická doporučení: Pokud máme správné IČ a přesto OR subjekt nenachází, může jít o advokáty, notáře, lékaře, politické strany apod. Jsou-li požadované údaje dočasně on-line nepřístupné, může se jednat o situaci, kdy krajský soud údaje momentálně přepisuje (obvykle trvá 1 den, zřídka déle) nebo přetížení sítě (výpadky sítě obvykle odstraněny do 2 hodin) Informace: Obchodní rejstřík

14 Insolvenční rejstřík I. Legislativa: Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění Související právní předpisy: Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení

15 Insolvenční rejstřík II. Obecné informace: Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Slouží jako informační systém. Formou zveřejnění v insolvenčním rejstříku je také doručována většina rozhodnutí soudu. Poskytované služby: Výpis z Insolvenčního rejstříku Kdo může žádat o výpis: Anonymní žadatel Jaké informace je třeba předložit: Identifikační číslo organizace– výpis bude vyžádán vzhledem k organizaci zadaného identifikačního čísla. Osobní údaje – výpis bude vyžádán vzhledem ke konkrétní osobě na základě jejích identifikačních údajů. Informace: Insolvenční rejstřík

16 Seznam kvalifikovaných dodavatelů I. Legislativa: Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Obecné informace: Seznam kvalifikovaných dodavatelů usnadňuje prokazování splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Dodavatelé zapsaní do seznamu mohou nahradit řadu dokladů vyžadovaných zákonem o veřejných zakázkách pro účely prokázání splnění kvalifikace výpisem ze SKD. Výpis ze SKD lze využít pouze k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů.

17 Seznam kvalifikovaných dodavatelů II. Poskytované služby: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Kdo může žádat o výpis: Anonymní žadatel Jaké informace je třeba předložit: IČ hledaného subjektu u českých organizací, u zahraničních příslušný relevantní údaj. Informace: Informační systém o veřejných zakázkách Portál o veřejných zakázkách a koncesích Informační systém o veřejných zakázkách Portál o veřejných zakázkách a koncesích

18 Živnostenský rejstřík I. Legislativa: Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (tzv. živnostenský zákon) Obecné informace: Živnostenským rejstříkem se podrobně zabývá § 60 živnostenského zákona. V jeho smyslu je živnostenský rejstřík informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady, krajské živnostenské úřady a další místa dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. V živnostenském rejstříku jsou uvedeny zákonem stanovené základní údaje o podnikateli a jeho živnostenském oprávnění, v rozsahu odpovídajícím údajům uváděným v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi. Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou přehledu o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

19 Živnostenský rejstřík II. Poskytované služby: Výpis ze živnostenského rejstříku Podání podle živnostenského zákona (např. ohlášení živnosti, žádost o koncesi, ohlášení změny, žádost o zrušení živnostenského oprávnění) Kdo může žádat o výpis: Živnostenský rejstřík je veřejný registr a proto může o výpis požádat anonymní žadatel. Jaké informace je třeba předložit: IČ konkrétního subjektu, na který je výpis ze ŽR požadován. Informace: Živnostenský rejstřík Živnostenský rejstřík

20 Rejstřík trestů I. Legislativa: Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů Obecné informace: Rejstřík trestů soustřeďuje všechny trestní záznamy z území ČR. Jsou v ní zaznamenány i tresty cizincům, které byly uděleny na území ČR. RT eviduje osoby pravomocně odsouzené v České republice i v cizině, tedy ty, u kterých proběhlo soudní trestní řízení. Rejstřík trestů proto eviduje také podmínky výkonu trestu. Avšak rejstřík neeviduje např. odebrání řidičského průkazu, protože tento případ byl řešen ve správním řízení, nikoli soudně. Poskytované služby: Výpis z RT Opis z RT – vydává se pouze v zákonech stanovených případech. Opis je možné vystavit v aplikaci CzechPOINT@office.

21 Rejstřík trestů II. Kdo může žádat o výpis: RT je rejstřík neveřejný, proto může žádat pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec. Výpis z rejstříku trestů je vydáván pouze na základě písemné žádosti. Žádost není třeba vyplňovat předem, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z RT vydán. Jaké informace je třeba předložit: Žadatel, který na pracovišti Czech POINT žádá o výpis, musí předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). O výpis z RT může žádat zmocněnec, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí a platným dokladem totožnosti. V plné moci musí být uvedeny všechny potřebné údaje. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

22 Rejstřík trestů III. Praktická doporučení: Pečlivě vyplňujte jméno a příjmení žadatele. Každý přepis může způsobit, že osoba nebude ověřena a výpis nebude vydán. Při psaní méně běžných znaků, jako přehlasovaných samohlásek, písmen v cizích jménech a příjmeních použijte tabulku ASCII kódů. Při předložení plné moci sepsané v cizině se ujistěte, že je platná v ČR. V případě pochybností se podívejte na stránky Ministerstva spravedlnosti http://portal.justice.cz U občanů ČR narozených v cizině se do pole Okres narození uvádí stát, kde se narodili. Informace: http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?j=213&o=203&k=2027

23 Bodové hodnocení řidiče I. Legislativa: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů Obecné informace: Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla nebo že se řidič porušování těchto povinností nedopouští. Poskytované služby: Výpis z bodového hodnocení řidiče

24 Bodové hodnocení řidiče II. Kdo může žádat o výpis: O výpis z bodového hodnocení řidiče může žádat pouze ten, koho se výpis týká, případně jeho zmocněnec, který předloží ověřenou plnou moc. Jaké informace je třeba předložit: Platný doklad totožnosti. V případě, že žádá zmocněnec, musí předložit ještě úředně ověřenou plnou moc. Informace: Portál veřejné správy – Evidenční karta řidiče Portál veřejné správy – Evidenční karta řidiče Ministerstvo dopravy - Statistiky k bodovému hodnocení

25 Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství Legislativa: Vyhláška č. 352/2008 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s autovraky Obecné informace: MA ISOH zajišťuje provázanost údajů o převzatém vybraném autovraku s údaji o odpadech, které vznikly při nakládání s vybranými autovraky. Provozovatelé zařízení ke sběru autovraků mají povinnost zapojit se do informačního systému tím způsobem, že ministerstvu zasílá údaje o všech autovracích, které do zařízení přijímá, a to povinně počínaje 1. lednem 2009. Informační systém umožní např. zpětnou kontrolu porovnáním počtu trvale vyřazených vozidel z registru silničních vozidel a převzatých autovraků, porovnat předávané autovraky s registry hledaných vozidel, aktualizovat databázi provozovatelů zařízení ke sběru autovraků apod. Výstupem z Informačního systému pro občana je vytištění potvrzení o předání autovraku do zařízení ke sběru autovraků, které je jednou z podmínek k trvalému odhlášení vozidla z registru silničních vozidel

26 Poskytované služby: Czech POINT realizuje následující druhy zápisu: 1. Registrace a vydání přístupových údajů (Žadatel potřebuje získat oprávnění k přístupu k modulu autovraky Informačního systému odpadového hospodářství nebo potřebuje vytvořit nový účet a k zadanému IČ získat seznam provozoven) - prvotní úkon nutný pro vstup do informačního systému - přiřazení provozovny k svému účtu - budou potřebné všechny údaje k identifikaci oprávněné osoby nebo osoby pověřené (plná moc) 2. Změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům (Žadatel již vlastní uživatelský účet a potřebuje změnit přiřazení provozoven) - při provádění změny s provozovnami (např. vznik nové, koupě nového zařízení) - budou potřebné všechny údaje k identifikaci oprávněné osoby nebo osoby pověřené (plná moc) 3. Vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu (Žadatel potřebuje k existujícímu účtu vygenerovat jednorázové heslo) - při zapomenutí hesla - při změně zaměstnanců oprávněných k přístupu do informačního systému - budou potřebné všechny údaje k identifikaci oprávněné osoby nebo osoby pověřené (plná moc)

27 Kdo může žádat: Informační systém bude používán pouze provozovateli zařízení ke sběru autovraků a jejich zaměstnanci, zároveň údaje o autovracích zaslané do informačního systému budou zpracovány ministerstvem. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Jaké informace je třeba předložit: - identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenské oprávnění. - identifikaci žadatele – platný občanský průkaz. - plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis. Informace: http://autovraky.cenia.cz/

28 Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) Prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINTU lze podat: –ohlášení živnosti –ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku –žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese. Podání je následně doručeno živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí, případně živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání.

29 Informační systém datových schránek (ISDS) Držitelé datových schránek a žadatelé o zřízení datové schránky mají možnost využívat při komunikaci s ISDS také kontaktních míst Czech POINT. Ze současně poskytovaných služeb mohou využít zejména následující služby: Žádost o zřízení datové schránky Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby) Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových Problematice se podrobněji věnují specializované vzdělávací kurzy nabízené v eGON centrech.

30 Konverze dokumentů Konverzí se rozumí úplné převedení listinné podoby dokumentu do podoby elektronické a naopak. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzi upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a prováděcí vyhláška č. 193/2009 o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů. Rozlišujeme autorizovanou konverzi na žádost, kterou provádějí kontaktní místa veřejné správy a autorizovanou konverzi z moci úřední. Ta slouží pro vnitřní potřeby úřadu a je možné ji provádět v Czech POINT@office.

31 CzechPOINT@office CzechPOINT@office - Agendy pro vnitřní použití na úřadech Rozhraní CzechPOINT@office je vytvořeno pro potřeby samotného úřadu. Jeho obsahem jsou agendy, které vykonávají úřady a orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Rozhraní CzechPOINT@office je součástí stávajícího systému Czech POINT. Lze však k němu získat samostatný přístup. V současnosti ke službám CzechPOINT@office patří: - výpis a opis z rejstříku trestů z moci úřední - autorizovaná konverze z moci úřední - agendy matriky - agendy ohlašovny - agendy soudy. Služby CzechPOINT@office jsou postupně rozšiřovány.

32 Kdo může provozovat kontaktní místo Czech POINT Kontaktní místa jsou na vybraných pracovištích –obcí –pošt –notářů –hospodářské komory –zastupitelských úřadů Jejich seznam je uveřejňován ve vyhlášce č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy). Úplný výčet můžeme najít také na stránkách portálu www.czechpoint.czwww.czechpoint.cz

33 Zřízení Czech POINTu na obci 1.je nutné vybavit pracoviště potřebnou technikou dle minimální technické specifikace a stabilním připojením k internetu. 2.podat žádost na MVČR. Proces zařazení obce do systému Czech POINT se může protáhnout i na několik měsíců. Obec totiž může provozovat Czech POINT, až když je uvedena ve vyhlášce o kontaktních místech veřejné správy.

34 Ochrana informací Základním hlediskem pro ochranu citlivých informací a osobních údajů je práce s personálem, který v rámci svých pracovních povinností má přístup k informačnímu systému Czech POINT. Žádná dále uvedená opatření nejsou dostatečně účinná v případě nedbalosti nebo zlého úmyslu. Jedině kombinace těchto opatření a důsledné kontroly ze strany nadřízeného mohou rizika snížit. Přehled opatření k ochraně informací: – režimová bezpečnost – bezpečnost technických prostředků – bezpečnost programových prostředků – bezpečnost dat – bezpečnost komunikačních cest – fyzická bezpečnost Žádné opatření není samo o sobě dostatečným řešením, pokud není kombinováno s dalšími a jejich dodržování je dostatečně objasněno a kontrolováno.

35 Režimová bezpečnost Představuje soubor opatření, kterým se stanoví podmínky provozu informačního systému, oprávnění přístupu jednotlivých osob na pracoviště informačního systému a k jeho pracovní stanici a způsoby nakládání se vstupy a výstupy informačního systému.

36 Bezpečnost technických prostředků a programového vybavení Bezpečnost technických prostředků - Představuje soubor opatření k ochraně hardware informačního systému, jeho periferií (včetně dodržení jejich kompatibility) před jeho poškozením, odcizením nebo neoprávněnou úpravou. – zabránit fyzickému poškození stanice (poškození vodou ap.). – nepřipojovat k počítači nepovolené periferie (např. výměna tiskárny, připojení herních konzolí). Připojená zařízení nemusejí být kompatibilní a způsobí poruchu počítače, případně mohou znamenat nechráněný přístup k datům. Bezpečnost programových prostředků - Představuje soubor pravidel pro instalaci, upgrade a odstraňování software v pracovní stanici informačního systému. Současně obsahuje pravidla pro ochranu informačního systému před napadením škodlivým softwarem. Doporučuje se dodržet rozdělení přístupových práv k počítači na administrátora a uživatele. Nový software může instalovat pouze administrátor.

37 Fyzická bezpečnost Fyzická bezpečnost - Představuje souhrn pravidel pro ochranu pracoviště, na kterém se nachází informační systém, před neoprávněným vniknutím, odcizením nebo poškozením s využitím mechanických a elektronických prostředků (dveře, zámky, mříže, elektronické zabezpečení, osvětlení apod.) –hesla a uživatelská jména nikomu nesdělujeme a nepíšeme si je na místa, kde mohou být snadno objevena –zamykáme dveře, když opouštíme pracoviště –pokud je to nutné, máme zajištěná okna (např. mříží) –USB tokeny, razítka, dokumenty nenecháváme volně ležet. Např. během práce by měly být uloženy v zavřené zásuvce, při opuštění pracoviště je zamkneme do skříně, trezoru, odevzdáme na vyhrazené místo ap.

38 Kontroly pracovníků a prostředí Důležité jsou průběžné kontroly dodržování bezpečnostních předpisů pracovníky. Kontroly se týkají jednak nakládání s informacemi a jednak dodržování bezpečnostních opatření v provozu pracoviště. Vždy má existovat někdo, kdo má přehled o práci konkrétního pracovníka a kdo posoudí korektnost jeho jednání. Pracovník si musí být vědom, že jeho práce je i zpětně dohledatelná a všechny provedené kroky jsou zaznamenány. Kontrola je dvojsměrná - ze strany nadřízeného a ze strany poskytovatele dat.

39 Bezpečnostní prvky Czech POINT Terminály Czech POINT používají tyto bezpečnostní prvky: Komerční certifikát - používá se pro bezpečné přihlášení obsluhy k centrále CzP. Jde tedy o autentizaci na straně serveru i klienta. Komerční certifikát říká serveru, že daný člověk je oprávněn přistupovat k centrále CzP. Certifikát platí pro jednu osobu. kvalifikovaný certifikát - na rozdíl od komerčního certifikátu se jeho význam neprojevuje na vstupu do CzP, ale na výstupu z něj. Používá se pro autorizaci dat a dokumentů a zaručuje, že data a dokumenty byly vystaveny osobou, která je k jejich vystavení oprávněná a že nebyly před ověřením změněny. Elektronicky se tak podepisují žádosti odesílané do Rejstříku trestů.

40 USB token iKey 4000 Certifikáty jsou kódy, které existují pouze v elektronické podobě. Jsou uloženy na zvláštním zařízení podobném USB Flash, nazvaném USB token iKey 4000. Na tokenu jsou uloženy vedle certifikátů také jim odpovídající privátní klíče. Privátní klíč vygenerovaný uvnitř zařízení jej nikdy neopustí. Používání tokenu je navíc chráněno bezpečnostním PINem. Zneužití tohoto hardwarového klíče je tedy v běžném režimu pracoviště téměř nemožné. Certifikáty uložené na tokenu jsou osobní, vázané na konkrétního pracovníka. Provozovatel Czech POINTu si musí vyžádat tolik tokenů, kolik pracovníků bude terminál CzP obsluhovat.

41 Užívání USB token iKey 400 Smlouva o poskytování certifikačních služeb (s Českou poštou) Stažení uživatelského software k USB tokenu Instalace certifikátu certifikačních autorit Příprava USB tokenů pro vydání certifikátů – Inicializace tokenu – Generování klíčů a žádost o certifikát Vydání certifikátů na kontaktním místě České pošty Instalace certifikátu na USB token

42 Správní poplatky Definice: Správní poplatek je povinná nenávratná platba plynoucí do veřejných rozpočtů, za níž má poplatník nárok na ekvivalentní protiplnění ze strany správního orgánu, mající jednorázový a nahodilý charakter. V praxi to znamená, že okamžikem zaplacení poplatku správní orgán provede určitý úkon. Předmětem správního poplatku je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy prováděné orgány moci výkonné České republiky a orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy. SPRÁVNÍ POPLATEK = DAŇ Správní poplatky jsou zařazeny pod legislativní zkratku „daň“ uvedenou v § 1 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Při jejich správě se postupuje podle zákona o správních poplatcích a podpůrně dle zákona o správě daní a poplatků. SPRÁVCE POPLATKU = SPRÁVCE DANĚ

43 Platná právní úprava 1.zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích sazebník správních poplatků položka 3 písm. d) a položka 10 2.zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy § 9, § 9a až § 9d 3.zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) část sedmá Poskytování údajů z katastru 4.zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník hlava III Obchodní rejstřík 5.zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) hlava IV Živnostenský rejstřík 6.zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů část druhá OPIS A VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

44 Správní úřady vybírají správní poplatky za výstupy z ISVS a z Rejstříku trestů podle položky 3 písmeno d) a položky 10 písmeno a) sazebníku zákona o správních poplatcích

45 Položka 3 písm. d) Podle položky 3 písm. d) sazebníku vybírají správní úřady za ověřené výstupy -z katastru nemovitostí -z živnostenského rejstříku -z obchodního rejstříku (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) Položka 3 písm. d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 100 Kč za první stránku 50 Kč za každou další i započatou stránku Poznámky: Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90% z částky podle písmene d) této položky.

46 Správní poplatky u Rejstříku trestů Vydání výpisu z Rejstříku trestu je zpoplatněno podle písm. a) položky 10 sazebníku. Položka 10 písm. a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 50 Kč Poznámka Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy, vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.

47 Školící prostředí EDU K praktickému nácviku práce s formuláři jednotlivých agend Czech POINT slouží školící prostředí EDU. To simuluje produkční prostředí a nabízí možnost vyzkoušet si na modelových datech skutečné pracovní postupy. Vzhledem k tomu, že se jedná o školící prostředí, není možné používat libovolná zadání nebo očekávat naprostou shodu s produkčním prostředím. Účelem práce ve školícím prostředí je – Seznámit se podrobně s aplikací 602XML Filler – Seznámit se s formuláři pro jednotlivé agendy – Prakticky si vyzkoušet ty pracovní postupy, které školící prostředí umožňuje – Stáhnout si uživatelskou dokumentaci k jednotlivým formulářům

48 Přihlášení do školícího prostředí Do školícího prostředí se přihlašujeme stejně jako do produkčního Czech POINTu. To znamená, že máme kvalifikovaný a komerční certifikát uložený na USB tokenu a od našeho lokálního administrátora Czech POINTu jsme dostali uživatelské jméno a heslo do produkčního prostředí. Vstup do EDU nám zůstává v platnosti po stejnou dobu, jako náš přístup do produkčního Czech POINTu. Kdykoli se můžeme do EDU připojit a podívat se, zda například nejsou připraveny nové formuláře. URL školícího prostředí Czech POINT: https://edu.czechpoint.cz/ https://edu.czechpoint.cz/

49 Kontakt: j.leitner@trebic.cz Tel.: 568 596 220


Stáhnout ppt "Obecné základy práce s portálem Czech POINT Vzdělávání v eGON centru Třebíč Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google