Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický pokyn jako hypotéza VP normy um ě lé rozlišování dohod omezujících sout ě ž na cílové a dopadové? rezignace na ř ízení (prioritizace) obrana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický pokyn jako hypotéza VP normy um ě lé rozlišování dohod omezujících sout ě ž na cílové a dopadové? rezignace na ř ízení (prioritizace) obrana."— Transkript prezentace:

1 metodický pokyn jako hypotéza VP normy um ě lé rozlišování dohod omezujících sout ě ž na cílové a dopadové? rezignace na ř ízení (prioritizace) obrana malých a st ř edních podnik ů pomocí kartelizace? Mystérium metodiky 1

2 Závazné soft law? Soudní diskrece (judicializace doktríny) a správní diskrece Sd ě lení EK „de minimis“ z r. 2014: je-li ú č elem dohody narušit sout ě ž, nebude se posuzovat jako bagatelní, nehled ě na skute č ný dopad na sout ě ž Cílová dohoda p ř edstavuje výrazné omezení sout ě že nezávisle na svém skute č ném ú č inku Formální hledisko nebo zdravý rozum? Č eský ZOHS (zákon!) se nevztahuje na dohody se zanedbatelným dopadem na sout ě ž! 2

3 § 3/1 ZOHS Dohody mezi sout ě žiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání sout ě žitel ů ve vzájemné shod ě (dále jen "dohody"), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodá ř ské sout ě že, jsou zakázané a neplatné,4) pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Ú ř ad pro ochranu hospodá ř ské sout ě že (dále jen "Ú ř ad") nepovolí provád ě cím právním p ř edpisem z tohoto zákazu výjimku. Dohody, jejichž dopad na hospodá ř skou sout ě ž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. 3

4 Kompetenční zákon nevadí? Prioritizace – uzákon ě ní arbitrárnosti (§ 21/2 ZOHS)? Ú ř ad m ů že po p ř edb ě žném prošet ř ení v ě ci ř ízení z moci ú ř ední nezahájit, není-li na jeho vedení ve ř ejný zájem s ohledem na nízkou míru škodlivého ú č inku jednání na hospodá ř skou sout ě ž P ř ihlédne p ř itom zejména k povaze jednání zp ů sobu jeho provedení významu dot č eného trhu po č tu dot č ených spot ř ebitel ů O nezahájení u č iní písemný záznam s d ů vody, pro č ř ízení nezahájil. 4

5 Veřejnoprávní regulace metodickým pokynem Slovenská úprava je transparentn ě jší a právn ě č istší Č eský ZOHS: Domn ě nka, že dohoda se zanedbatelným dopadem není zakázána, jde-li o hard-core kartel: v ě cná p ů sobnost zákona je ponechána metodice ÚOHS Možné východisko z absurdity: prioritizace Prioritizace subjektivizace p ř ístupu pozitivní (po č em se jde) negativní (od č eho dát ruce pry č ) 5

6 Legalizace upřednostňování Rizika: arbitrárnost diskriminace krátkozrakost hodnocení demoralizace sout ě žitel ů náklady P ř ínosy: úspora náklad ů vyšet ř ování lepší možnosti sektorových regulátor ů alokace zdroj ů na efektivn ě jší vymáhání práva v závažn ě jších p ř ípadech transparentn ě jší p ř iznání toho, co by se stejn ě d ě lo 6

7 Metodický pokyn ve spojení s prioritizací Velmi nestrukturovaná rozhodovací situace pro sout ě žitele Uzákon ě ní „principu“ oportunity Výb ě rovost, lobbismus, politická objednávka, korupce… 7

8 Kartely „cílové“ a „dopadové“ Vyhl. 169/2014 Z.z. SPÚ a Oznámení ÚOHS „de minimis“ → i p ř i zcela zanedbatelných obratech se tvrdé kartely v kategori „de minimis“ nesm ě jí ocitnout „Výrazný dopad“ na sout ě ž jen kv ů li kategorii dohody („cílová“), a nikoliv kv ů li škodlivému dopadu na trhy a sout ě ž na nich Prioritizace jako východisko Ohrožovací delikt? Formální, a nikoliv ekonomický p ř ístup Rozhodují slova (jde o ideologii, nebo ješt ě právo?) 8

9 Rozporná kasuistika Ideologicky nebezpe č ný kartel nem ů že být bagatelní, i když je z hlediska dopadu sm ě šný (Expedia, 2012) ? Nezávadný kartel i p ř es závadný cíl (Groupement des cartes bancaires, 2014)? Pouhé ohrožení sout ě že jako delikt (Intel 2014)? Akademi č nost a didakti č nost rozlišování kartel ů na cílové (objektové) a dopadové (ú č inkové) Sout ě žní právo ur č ují rozhodnutí SDEU, nikoliv EK nebo její soft law 9

10 Cílové kartely jako sebeobrana malých? Cílové kartely dodavatel ů obchodních ř et ě zc ů Zákonná výjimka z prodejních kartel ů ? Kartelizace není p ř ípustná jako antidotum proti zneužití dominance, natož pak subdominance Nejde o východisko a koordinovanou legální obranu malých Právní jistota a jednodušší rozhodování jako záminka formalismu? D ů raz na pouhá slova → zákaz neškodného jednání (overregulation: too much of a good thing) Ne quid minimis (Solon) - všeho moc škodí 10

11 Děláme z komára velblouda? Děkuji za pozornost 11


Stáhnout ppt "Metodický pokyn jako hypotéza VP normy um ě lé rozlišování dohod omezujících sout ě ž na cílové a dopadové? rezignace na ř ízení (prioritizace) obrana."

Podobné prezentace


Reklamy Google