Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky zákon č.137/2006 Sb. Obecný výklad zákona pro začátečníky květen 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky zákon č.137/2006 Sb. Obecný výklad zákona pro začátečníky květen 2015 1."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky zákon č.137/2006 Sb. Obecný výklad zákona pro začátečníky květen

2 Úvod Představení lektora Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat KÚ KK Odbor investic a grantových schémat zajišťuje metodickou pomoc v oblasti zadávání veřejných zakázek pro KÚ a organizace kraje 2

3 Přehled dosavadního vývoje legislativy v oblasti veřejných zakázek v České rvepublice 1994 – 2004  Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek  za dobu účinnosti zákon 13 x novelizován  začátek systémové úpravy zadávacích procesů v ČR  neharmonizován s EU  Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  za dobu účinnosti zákon 8 x novelizován  harmonizován s původními směrnicemi EU  způsob harmonizace – významné zpřísnění oproti postupům EU  účinnost do …  Nový zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  doposud 19 novel, změn  harmonizován s novými směrnicemi EU …. v současné době je připravován nový zákon o Veřejném zadávání – platnost od

4 Zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. Cíl zákona  systémová úprava procesu zadávání zakázek hrazených z veřejných prostředků  preventivní zákon  důraz na transparentnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků  vztah k legislativě EU upravující oblast zadávání veřejných zakázek  nově vztah k občanskému zákoníku 89/2012 Sb. – již ne obchodní zákoník Předmět úpravy zákona  specifikace okruhu subjektů, na které se postupy dle zákona vztahují  specifikace postupů při zadávání veřejných zakázek  dohled nad dodržováním zákona  podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů 4

5 Obecná východiska Proces zadávání zakázek - specializovaná činnost, která zahrnuje mimo vlastní zadávací proces také prvky a dovednosti z mnoha dalších oborů (technické, ekonomické a daňové, právní, …) - znalosti z těchto souvisejících oborů výrazně ovlivňují kvalitu zadávacího procesu - kvalita zadávacího procesu začíná již přípravou zadávacích podkladů a souvisejících dokumentů (projektová dokumentace, ….) 5

6 § 6 Zásady postupu zadavatele § 6 Zásady postupu zadavatele Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace …. nikde nenajdete co to je 6

7 Zákon o veřejných zakázkách - pojmy Zákon o veřejných zakázkách - pojmy Veřejná zakázka Veřejné zdroje Zadavatel Zadávání Uchazeč Zadání Dodavatel Subdodavatel Profil zadavatele Věstník veřejných zakázek ÚOHS 7

8 Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách Zadavatelé (§ 2)  Veřejný zadavatel  Česká republika  státní příspěvková organizace  územní samosprávný celek (obec, kraj) nebo jejich příspěvkové organizace  jiná právnická osoba založená či zřízená za účelem uspokojování veřejných potřeb nebo financovaná převážně, resp. ovládána, státem nebo jiným veřejným zadavatelem  Dotovaný zadavatel  fyzická nebo právnická osoba, která zadává veřejnou zakázku, která je z více než 50% hrazena z veřejných zdrojů ………  Sektorový zadavatel  osoba vykonávající některou z relevantních činností dle § 4 (odvětví plynárenství, teplárny, elektroenergetiky, vodárenství, dopravní sítě pro veřejnost, poštovní služby …), pokud je dále naplněna podmínka zvláštního nebo výhradního práva, případně dominantní vliv veřejného zadavatele  zadává podle tohoto zákona pouze nadlimitní veřejné zakázky !!!  v některých ustanoveních jiná úprava postupů, jednodušší postupy oproti ostatním zadavatelům 8

9 Zákon o veřejných zakázkách Veřejná zakázka (§ 7 až 10) - uskutečňuje se za úplatu na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem  veřejná zakázka dle předmětu plnění:  dodávky (pořízení věcí - koupě zboží např. auta, přístroje, nábytek, spotřební materiál; i na splátky, leasing a nájmy)  stavební práce (práce týkající se činností viz příl. č. 3 zákona nebo zhotovení stavby se schopností plnit jako celek samostatnou technickou nebo ekonomickou funkci - např. opravy, novostavby; také pokud je součástí prací PČ a IČ)  služby (zakázka která není veřejnou zakázkou ani na dodávky nebo na stavební práce - např. úklidové, stravovací, projektové; dělení a výčet viz příl. č. 1 a 2 zákona) 9

10 Zákon o veřejných zakázkách Veřejná zakázka  dle výše předpokládané hodnoty - nadlimitní veřejné zakázky - významná veřejná zakázka - podlimitní veřejné zakázky - malého rozsahu (do zákonného limitu !!! - předpokládaná cena u dodávek a služeb nepřesáhne ,- Kč bez DPH a u stavebních prací ,- Kč bez DPH) Poznámka : 1. U nadlimitních zakázek režim umožňuje informaci a účast kteréhokoliv subjektu z EU (Úřední věstník EU, úprava směrnicemi EU) 2. U podlimitních zakázek mají členské státy EU možnost upravit postupy zadání individuálně (není nutná informovanost každého subjektu z EU). ČR používá téměř zcela shodné postupy pro zadávání jako u nadlimitních – složitost a časová náročnost!!! Rozdíly v povinnosti uveřejňování!!! 10

11 Podle hodnoty/podle předmětu dodávkyslužbystavební práce malého rozsahu do ,- Kč /bez DPH zákon podrobně zadávání neupravuje do ,- Kč /bez DPH zákon podrobně zadávání neupravuje do ,- Kč /bez DPH zákon podrobně zadávání neupravuje podlimitní , ,- Kč /bez DPH zjednodušené podlimitní, otevřené, užší řízení , ,- Kč /bez DPH zjednodušené podlimitní, otevřené, užší řízení , ,- Kč /bez DPH možnost použití zjednodušeného podlimitního řízení , ,- Kč /bez DPH otevřené, užší řízení nadlimitní od ,- Kč /bez DPH otevřené, užší řízení od ,- Kč /bez DPH otevřené, užší řízení od ,- Kč /bez DPH otevřené, užší řízení významná zakázkanad ,- Kč /bez DPH Veřejné zakázky podle výše plnění

12 12 Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení platné od Nařízením Komise (EU) č. 1336/2013 ze dne 13.prosince 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek se mění od eurové finanční limity v těchto evropských zadávacích směrnicích. Eurové finanční limity jsou na české koruny přepočítávány sdělením Komise (2013/C 366/01). Druh veřejné Finanční limity platné do od zakázky/koncese veřejné zakázky na dodávky a služby zadávané: - Českou republikou a Kč Kč státními příspěvkovými organizacemi - územně samosprávnými Kč Kč celky, jejich příspěvkovými organizacemi, jinými právnickými osobami dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona, a dotovanými zadavateli - sektorovými zadavateli Kč Kč veřejné zakázky na stavební práce Kč Kč koncese na stavební práce Kč Kč

13 Kvalita zadávacího procesu  ovlivňuje ji výrazně příprava zadávací dokumentace:  přesné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky (kvalitně zpracovaná PD – možnost odvolávky na metodiku UNIKA, Honorářový řád ČKAIT; položkové výkazy výměr – ÚRS Praha a.s. – položky P9); požadavky zakotvit do smlouvy na PD  přesné vymezení budoucích dodacích podmínek (splatnosti, sankce apod.)  volba vhodných, objektivních a měřitelných hodnotících kritérií  standardizace dokumentace přispívá ke zjednodušení zpětné kontroly procesů zadávání (např. seznamy veškeré dokumentace – jednotná struktura po jednotlivých druzích zadání, jednotné oznamovací dopisy uchazečům) – viz. www - stránky kraje a externí přílohy 13

14 Zákon o veřejných zakázkách Dodavatel Kvalifikace dodavatele (§ 50 …) způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky a) Základní kvalifikační předpoklady §53 - bezúhonnost b) Profesní kvalifikační předpoklady §54 – OR, oprávnění k podnikání, odb.způsobilost c) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku - u nadlimitních zakázek d) Technické kvalifikační předpoklady- reference, personál, tech.vybavení, ISO, - u nadl.povinnost u podl. možnost Způsob prokazování kvalifikace  3 způsoby : 1.doloží veškeré doklady, prohlášení a podklady (prosté kopie) 2.výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 3.certifikát ze systému certifikovaných dodavatelů  Subdodavatel ← pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem ( dle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ), je oprávněn chybějící rozsah kvalifikace prokázat prostřednictvím subdodavatele. 14

15 Zákon o veřejných zakázkách Hodnotící kritéria (§ 78)  základní : 1.ekonomická výhodnost nabídky 2.nejnižší nabídková cena v případě hodnocení dle ad 1 :  dílčí :  kritéria vyjadřující vztah užitné hodnoty a ceny; zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň, estetické nebo funkční vlastnosti předmětu plnění, provozní náklady, záruční nebo pozáruční servis, dodací lhůta  váha kritérií v %, možnost i stejné váhy  postupy hodnocení nejsou stanoveny prováděcím předpisem – musí být provedeno zcela transparentním a nediskriminačním způsobem, a to výhradně podle předem stanovených hodnotících kritérií - mimořádně nízká cena §77 15

16 Kvalita zadávacího procesu  Musím vědět co chci! Musím to umět popsat  Co poptám, to dostanu !!! 16

17 Zákon o veřejných zakázkách Zadávací řízení resp. zadávání (§ 21)  postup, který musí zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky druhy: 1. otevřené řízení 2. užší řízení 3. jednací řízení s uveřejněním 4. jednací řízení bez uveřejnění 5. soutěžní dialog 6. zjednodušené podlimitní řízení Jako standardní způsoby zadání lze uvést pro veřejné zadavatele: otevřené řízení a za stanovených podmínek zjednodušené podlimitní řízení. 17

18 Zákon o veřejných zakázkách Zastoupení zadavatele (§ 151) Zástupce jedná jménem zadavatele a na jeho účet, avšak odpovědnost za jeho jednání nese samotný zadavatel 18

19 Zákon o veřejných zakázkách Předběžné oznámení veřejného zadavatele § 86 Jistota § 67 Lhůty § Zadávací lhůta Lhůta pro podání nabídek (př.): - - nadlimitní – 52 otevřené řízení - - podlimitní – 22 otevřené řízení 15 zjednodušené podlimitní řízení u významné v.z. prodloužení alespoň o 1/2 19

20 Zjednodušené podlimitní řízení v praxi  Projektová dokumentace – stavební povolení ….. u zak. na stavební práce  Finanční prostředky  Zadávací dokumentace, příprava zadávacího řízení  Schválení zadávacích podmínek, komise pro otevírání obálek (3), hodnocení nabídek (5), termíny, obeslané firmy (min 5) - schvaluje rada  Rozeslání a uveřejnění výzvy na profilu zadavatele  Výdej zadávací dokumentace (možná úhrada)  Dodatečné informace – na žádost i bez žádosti – vždy všem, prodl.termínů  Příjem nabídek (všech) – zalepené ob., seznam  Komise pro otevírání obálek – kontroluje úplnost, čte cenu, jednání se mohou úč.uchazeči,  vyhotovuje se protokol  Komise pro hodnocení nabídek – předseda, místopředseda – nepodjatost, mlčenlivost –  posuzuje nabídky, které prošly kontrolou úplnosti a nebyly vyřazeny - protokol - doporučení  zadavateli  Rozhodnutí – zadavatel = rada  Odeslání dopisů o výsledku uchazečům – možnost námitek  Podpis smlouvy – hejtman/ředitel  Uveřejnění sml. – zpráva – archivace 20

21 Rekapitulace, závěr Shrnutí probraných témat  pojmy  druhy zakázek – dodávky, služby, stavební práce  limity – 2 mil. resp. 6 mil. Kč bez DPH,  podlimitní (5/131) x nadlimitní  významná zakázka (50)  druhy zadávacích řízení – otevřené, užší a zjednodušené podlimitní, dále jednací s uveřejněním a bez uveřejnění  formuláře,  lhůty  Transparentnost !! 21

22 Praktická aplikace zákona č. 137/2006 Sb. Interní předpisy zadavatele pro zadávání a realizaci veřejných zakázek - například Krajského úřadu Karlovarského kraje  Pravidla Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2015 pro zadávání veřejných zakázek - stanovují základní povinnosti zadavatelů veřejných zakázek (limity – 250 tis. Kč bez DPH, dále 2 mil. resp. 6 mil. Kč bez DPH, schvalování přípravy VŘ - jmenování komise a hodnotící kritéria, schvalování výsledku VŘ); lze přirovnat k „zákonu“; 22

23 Děkuji Vám za pozornost Kontakt: Ing.Věra Tomsová Tel ,


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky zákon č.137/2006 Sb. Obecný výklad zákona pro začátečníky květen 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google