Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky zákon č.137/2006 Sb. Obecný výklad zákona pro začátečníky květen 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky zákon č.137/2006 Sb. Obecný výklad zákona pro začátečníky květen 2015 1."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky zákon č.137/2006 Sb. Obecný výklad zákona pro začátečníky květen 2015 1

2 Úvod Představení lektora Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat KÚ KK Odbor investic a grantových schémat zajišťuje metodickou pomoc v oblasti zadávání veřejných zakázek pro KÚ a organizace kraje 2

3 Přehled dosavadního vývoje legislativy v oblasti veřejných zakázek v České rvepublice 1994 – 2004  Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek  za dobu účinnosti zákon 13 x novelizován  začátek systémové úpravy zadávacích procesů v ČR  neharmonizován s EU 2004 - 2006  Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  za dobu účinnosti zákon 8 x novelizován  harmonizován s původními směrnicemi EU  způsob harmonizace – významné zpřísnění oproti postupům EU  účinnost do 30.6.2006 2006 - …  Nový zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  doposud 19 novel, změn  harmonizován s novými směrnicemi EU …. v současné době je připravován nový zákon o Veřejném zadávání – platnost od 16.4.2016 3

4 Zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. Cíl zákona  systémová úprava procesu zadávání zakázek hrazených z veřejných prostředků  preventivní zákon  důraz na transparentnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků  vztah k legislativě EU upravující oblast zadávání veřejných zakázek  nově vztah k občanskému zákoníku 89/2012 Sb. – již ne obchodní zákoník Předmět úpravy zákona  specifikace okruhu subjektů, na které se postupy dle zákona vztahují  specifikace postupů při zadávání veřejných zakázek  dohled nad dodržováním zákona  podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů 4

5 Obecná východiska Proces zadávání zakázek - specializovaná činnost, která zahrnuje mimo vlastní zadávací proces také prvky a dovednosti z mnoha dalších oborů (technické, ekonomické a daňové, právní, …) - znalosti z těchto souvisejících oborů výrazně ovlivňují kvalitu zadávacího procesu - kvalita zadávacího procesu začíná již přípravou zadávacích podkladů a souvisejících dokumentů (projektová dokumentace, ….) 5

6 § 6 Zásady postupu zadavatele § 6 Zásady postupu zadavatele Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace …. nikde nenajdete co to je 6

7 Zákon o veřejných zakázkách - pojmy Zákon o veřejných zakázkách - pojmy Veřejná zakázka Veřejné zdroje Zadavatel Zadávání Uchazeč Zadání Dodavatel Subdodavatel Profil zadavatele Věstník veřejných zakázek ÚOHS 7

8 Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách Zadavatelé (§ 2)  Veřejný zadavatel  Česká republika  státní příspěvková organizace  územní samosprávný celek (obec, kraj) nebo jejich příspěvkové organizace  jiná právnická osoba založená či zřízená za účelem uspokojování veřejných potřeb nebo financovaná převážně, resp. ovládána, státem nebo jiným veřejným zadavatelem  Dotovaný zadavatel  fyzická nebo právnická osoba, která zadává veřejnou zakázku, která je z více než 50% hrazena z veřejných zdrojů ………  Sektorový zadavatel  osoba vykonávající některou z relevantních činností dle § 4 (odvětví plynárenství, teplárny, elektroenergetiky, vodárenství, dopravní sítě pro veřejnost, poštovní služby …), pokud je dále naplněna podmínka zvláštního nebo výhradního práva, případně dominantní vliv veřejného zadavatele  zadává podle tohoto zákona pouze nadlimitní veřejné zakázky !!!  v některých ustanoveních jiná úprava postupů, jednodušší postupy oproti ostatním zadavatelům 8

9 Zákon o veřejných zakázkách Veřejná zakázka (§ 7 až 10) - uskutečňuje se za úplatu na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem  veřejná zakázka dle předmětu plnění:  dodávky (pořízení věcí - koupě zboží např. auta, přístroje, nábytek, spotřební materiál; i na splátky, leasing a nájmy)  stavební práce (práce týkající se činností viz příl. č. 3 zákona nebo zhotovení stavby se schopností plnit jako celek samostatnou technickou nebo ekonomickou funkci - např. opravy, novostavby; také pokud je součástí prací PČ a IČ)  služby (zakázka která není veřejnou zakázkou ani na dodávky nebo na stavební práce - např. úklidové, stravovací, projektové; dělení a výčet viz příl. č. 1 a 2 zákona) 9

10 Zákon o veřejných zakázkách Veřejná zakázka  dle výše předpokládané hodnoty - nadlimitní veřejné zakázky - významná veřejná zakázka - podlimitní veřejné zakázky - malého rozsahu (do zákonného limitu !!! - předpokládaná cena u dodávek a služeb nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH a u stavebních prací 6.000.000,- Kč bez DPH) Poznámka : 1. U nadlimitních zakázek režim umožňuje informaci a účast kteréhokoliv subjektu z EU (Úřední věstník EU, úprava směrnicemi EU) 2. U podlimitních zakázek mají členské státy EU možnost upravit postupy zadání individuálně (není nutná informovanost každého subjektu z EU). ČR používá téměř zcela shodné postupy pro zadávání jako u nadlimitních – složitost a časová náročnost!!! Rozdíly v povinnosti uveřejňování!!! 10

11 Podle hodnoty/podle předmětu dodávkyslužbystavební práce malého rozsahu do 2.000.000,- Kč /bez DPH zákon podrobně zadávání neupravuje do 2.000.000,- Kč /bez DPH zákon podrobně zadávání neupravuje do 6.000.000,- Kč /bez DPH zákon podrobně zadávání neupravuje podlimitní 2.000.000,- - 5.244.000,- Kč /bez DPH zjednodušené podlimitní, otevřené, užší řízení 2.000.000,- - 5.244.000,- Kč /bez DPH zjednodušené podlimitní, otevřené, užší řízení 6.000.000,- - 10.000.000,- Kč /bez DPH možnost použití zjednodušeného podlimitního řízení 10.000.000,-131.402.000,- Kč /bez DPH otevřené, užší řízení nadlimitní od 5.244.000,- Kč /bez DPH otevřené, užší řízení od 5.244.000,- Kč /bez DPH otevřené, užší řízení od 131.402.000,- Kč /bez DPH otevřené, užší řízení významná zakázkanad 50.000.000,- Kč /bez DPH Veřejné zakázky podle výše plnění

12 12 Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení platné od 1. 1. 2014 Nařízením Komise (EU) č. 1336/2013 ze dne 13.prosince 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek se mění od 1. 1. 2014 eurové finanční limity v těchto evropských zadávacích směrnicích. Eurové finanční limity jsou na české koruny přepočítávány sdělením Komise (2013/C 366/01). Druh veřejné Finanční limity platné do 31. 12. 2013 od 1. 1. 2014 zakázky/koncese veřejné zakázky na dodávky a služby zadávané: - Českou republikou a 3 256 000 Kč 3 395 000 Kč státními příspěvkovými organizacemi - územně samosprávnými 5 010 000 Kč 5 244 000 Kč celky, jejich příspěvkovými organizacemi, jinými právnickými osobami dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona, a dotovanými zadavateli - sektorovými zadavateli 10 021 000 Kč 10 489 000 Kč veřejné zakázky na stavební práce 125 265 000 Kč 131 402 000 Kč koncese na stavební práce 125 265 000 Kč 131 402 000 Kč

13 Kvalita zadávacího procesu  ovlivňuje ji výrazně příprava zadávací dokumentace:  přesné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky (kvalitně zpracovaná PD – možnost odvolávky na metodiku UNIKA, Honorářový řád ČKAIT; položkové výkazy výměr – ÚRS Praha a.s. – položky P9); požadavky zakotvit do smlouvy na PD  přesné vymezení budoucích dodacích podmínek (splatnosti, sankce apod.)  volba vhodných, objektivních a měřitelných hodnotících kritérií  standardizace dokumentace přispívá ke zjednodušení zpětné kontroly procesů zadávání (např. seznamy veškeré dokumentace – jednotná struktura po jednotlivých druzích zadání, jednotné oznamovací dopisy uchazečům) – viz. www - stránky kraje a externí přílohy 13

14 Zákon o veřejných zakázkách Dodavatel Kvalifikace dodavatele (§ 50 …) způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky a) Základní kvalifikační předpoklady §53 - bezúhonnost b) Profesní kvalifikační předpoklady §54 – OR, oprávnění k podnikání, odb.způsobilost c) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku - u nadlimitních zakázek d) Technické kvalifikační předpoklady- reference, personál, tech.vybavení, ISO, - u nadl.povinnost u podl. možnost Způsob prokazování kvalifikace  3 způsoby : 1.doloží veškeré doklady, prohlášení a podklady (prosté kopie) 2.výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 3.certifikát ze systému certifikovaných dodavatelů  Subdodavatel ← pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem ( dle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ), je oprávněn chybějící rozsah kvalifikace prokázat prostřednictvím subdodavatele. 14

15 Zákon o veřejných zakázkách Hodnotící kritéria (§ 78)  základní : 1.ekonomická výhodnost nabídky 2.nejnižší nabídková cena v případě hodnocení dle ad 1 :  dílčí :  kritéria vyjadřující vztah užitné hodnoty a ceny; zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň, estetické nebo funkční vlastnosti předmětu plnění, provozní náklady, záruční nebo pozáruční servis, dodací lhůta  váha kritérií v %, možnost i stejné váhy  postupy hodnocení nejsou stanoveny prováděcím předpisem – musí být provedeno zcela transparentním a nediskriminačním způsobem, a to výhradně podle předem stanovených hodnotících kritérií - mimořádně nízká cena §77 15

16 Kvalita zadávacího procesu  Musím vědět co chci! Musím to umět popsat  Co poptám, to dostanu !!! 16

17 Zákon o veřejných zakázkách Zadávací řízení resp. zadávání (§ 21)  postup, který musí zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky druhy: 1. otevřené řízení 2. užší řízení 3. jednací řízení s uveřejněním 4. jednací řízení bez uveřejnění 5. soutěžní dialog 6. zjednodušené podlimitní řízení Jako standardní způsoby zadání lze uvést pro veřejné zadavatele: otevřené řízení a za stanovených podmínek zjednodušené podlimitní řízení. 17

18 Zákon o veřejných zakázkách Zastoupení zadavatele (§ 151) Zástupce jedná jménem zadavatele a na jeho účet, avšak odpovědnost za jeho jednání nese samotný zadavatel 18

19 Zákon o veřejných zakázkách Předběžné oznámení veřejného zadavatele § 86 Jistota § 67 Lhůty §39 - 42 - Zadávací lhůta - 90 - Lhůta pro podání nabídek (př.): - - nadlimitní – 52 otevřené řízení - - podlimitní – 22 otevřené řízení 15 zjednodušené podlimitní řízení u významné v.z. prodloužení alespoň o 1/2 19

20 Zjednodušené podlimitní řízení v praxi  Projektová dokumentace – stavební povolení ….. u zak. na stavební práce  Finanční prostředky  Zadávací dokumentace, příprava zadávacího řízení  Schválení zadávacích podmínek, komise pro otevírání obálek (3), hodnocení nabídek (5), termíny, obeslané firmy (min 5) - schvaluje rada  Rozeslání a uveřejnění výzvy na profilu zadavatele  Výdej zadávací dokumentace (možná úhrada)  Dodatečné informace – na žádost i bez žádosti – vždy všem, prodl.termínů  Příjem nabídek (všech) – zalepené ob., seznam  Komise pro otevírání obálek – kontroluje úplnost, čte cenu, jednání se mohou úč.uchazeči,  vyhotovuje se protokol  Komise pro hodnocení nabídek – předseda, místopředseda – nepodjatost, mlčenlivost –  posuzuje nabídky, které prošly kontrolou úplnosti a nebyly vyřazeny - protokol - doporučení  zadavateli  Rozhodnutí – zadavatel = rada  Odeslání dopisů o výsledku uchazečům – možnost námitek  Podpis smlouvy – hejtman/ředitel  Uveřejnění sml. – zpráva – archivace 20

21 Rekapitulace, závěr Shrnutí probraných témat  pojmy  druhy zakázek – dodávky, služby, stavební práce  limity – 2 mil. resp. 6 mil. Kč bez DPH,  podlimitní (5/131) x nadlimitní  významná zakázka (50)  druhy zadávacích řízení – otevřené, užší a zjednodušené podlimitní, dále jednací s uveřejněním a bez uveřejnění  formuláře, www.isvzus.czwww.isvzus.cz  lhůty  Transparentnost !! 21

22 Praktická aplikace zákona č. 137/2006 Sb. Interní předpisy zadavatele pro zadávání a realizaci veřejných zakázek - například Krajského úřadu Karlovarského kraje  Pravidla Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2015 pro zadávání veřejných zakázek - stanovují základní povinnosti zadavatelů veřejných zakázek (limity – 250 tis. Kč bez DPH, dále 2 mil. resp. 6 mil. Kč bez DPH, schvalování přípravy VŘ - jmenování komise a hodnotící kritéria, schvalování výsledku VŘ); lze přirovnat k „zákonu“; 22

23 Děkuji Vám za pozornost Kontakt: Ing.Věra Tomsová vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz Tel. 354 222 432, 724 002 746 23


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky zákon č.137/2006 Sb. Obecný výklad zákona pro začátečníky květen 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google