Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kritické čtení odborných textů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kritické čtení odborných textů"— Transkript prezentace:

1 Kritické čtení odborných textů
Michaela Hiekischová

2 Představení Považujete čtení za svoje hobby?
Jaký žánr čtete nejraději? Jaká je vaše oblíbená kniha či autor? Co jste naposledy četli? Už jste četli odborný text? Jaký? Rozuměli jste mu? Jak se vám četl? Kde (na jakém místě) nejčastěji čtete?

3 Obsah kurzu Nácvik aktivního čtení Nácvik kritického myšlení
Nácvik kritického čtení Četba odborných textů Etika a zásady při psaní akademické práce Práce se zdroji Rozdíl mezi seriózními a neseriózními texty Nácvik a zvládání konstruktivní kritiky Jak psát power-pointovou prezentaci

4 Dotazník Jaké oblasti potřebuje nejvíce zlepšit?
Jaké oblasti vám naopak nedělají žádný problém?

5 „Učitel i žák mají mít týž cíl:
prospěch, který má jeden přinášet, druhý získávat.“ Lucius Annaeus Seneca

6 Podmínky absolvování kurzu
Docházka Aktivní účast na cvičeních Přečtení a rozbor asi 6 odborných článků Důraz na aktivní a kritické čtení Recenze Výběr z autorů: Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2013. Thaler, R. H., Sunstein, C. R. Nudge (šťouch). Zlín: Kniha Zlín, 2010. Potůček, M. Cesty z krize. Praha: Slon, 2011. Géringová, J. Pomáhající profese - tvořivé zacházení s odvrácenou stranou. Praha: Triton, 2011. Schmidbauer, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2015. Kritéria: splnění podmínek pro psaní recenzí, kritické zhodnocení, argumentace a přesvědčivost, 2 až 7 stran Termín zaslání: Obhajoba

7 Proč je důležité správně číst odborný text?
Dobrá a správná orientace v textu zaručuje schopnost správně napsat také seminární či bakalářskou práci. Dobrá a správná orientace v textu předpokládá návyk číst aktivně Aktivní čtení rozvíjí předpoklady srozumitelného a odborného psaní Aktivní čtení a správné odborné psaní podporují rozvoj kritického myšlení Souhrn: „Schopnost aktivně číst, srozumitelně psát a kriticky myslet se vzájemně posilují.“ (Šanderová, 2009)

8 Rozdíl ve studiu Střední škola Vysoká škola ? ?

9 Rozdíl ve studiu Střední škola Vysoká škola Známkování 1 – 5
Předem daný rozvrh Spoléhání se na učitele Povinné absolvování všech výukových hodin Známky v průběhu roku, na konci vysvědčení Důraz na docházku, plnění zadaných úkolů, dodržování povinností Třídní učitel – předávání základních informací o studiu Známkování 1 – 3 (4) Vlastní tvorba rozvrhu Spoléhání se pouze na sebe Povinné absolvování cvičení, přednášky nejsou povinné Závěrečné zhodnocení na konci semestru Důraz na docházku, plnění zadaných úkolů, dodržování povinností Vlastní zjišťování informací o průběhu studia

10 „Musíš se učit tak dlouho, dokud jsi nevědomý, to znamená dokud žiješ
Lucius Annaeus Seneca

11

12

13 Různé žánry Populární literatura (odpočinková literatura)
Biografie Romány (historické, humoristické, válečné, pro ženy atd.) Komiksy Horory Poezie Pohádky Odborná literatura Odborný článek Odborná kniha, učebnice, skripta Seminární práce Akademické práce (bakalářská, magisterská, doktorandská práce) Novinové články

14 Znalosti versus poznání
Erich Fromm – Mít nebo být Životní styl (modus): Mít – cílem je vlastnit co nejvíce věcí (informací, znalostí) a mít co nejvíce povrchních zážitků = konzumní způsob života Být – cílem je bohatě život prožít, získat poznání (něco skutečně znát) Výuka na školách – co je cílem? ??? Znát velké množství informací, „křečkovat“ znalosti ??? Umět pokládat otázky, kriticky myslet

15 Definice pojmů Aktivní čtení vs. pasivní čtení Efektivní čtení
Kritické myšlení Kritické čtení

16 Definice pojmů - Aktivní vs. pasivní čtení
Pasivní čtení = modus mít, nepředpokládá vynaložení velkého intelektuálního úsilí, odpočinková literatura Aktivní čtení = modus být, je nutné vynaložit velké intelektuální úsilí, výsledkem je poznání, nutné u čtení odborných textů. Nutnost čtení textů dvakrát až třikrát.

17 Definice pojmů - Efektivní čtení
= znamená obeznámenost se základní odbornou literaturou i o nejnovějších zjištěních = neznamená číst každou knihu řádek po řádku Vhodné je tvořit si záznamy o přečtených, prostudovaných knihách

18 Definice pojmů - Kritické myšlení
= nepodléhat obecnému mínění, nepřebírat naivně všechny názory, naopak je třeba si utvořit odstup a zaujmout vlastní názor na základě vlastních zkušeností a znalostí a na základě znalostí jiných odborníků (Kant: „Neboj se užívat vlastního rozumu.“)

19 „Pro učeného a vzdělaného člověka žít
znamená přemýšlet.“ Cicero

20 Definice pojmů - Kritické čtení
= umět identifikovat ústřední myšlenku (hlavní obsah sdělení, základní tvrzení), jaké argumenty na její podporu autor uvádí (jak k ní došel), jak jsou silné, jaké mají přednosti a slabiny, jaké informace jsou důležité a nedůležité, známé od nových, důvěryhodné či pochybné. Naučit se klást otázky a hledat odpovědi. Vychází z kritického myšlení. Předchází mu důkladná analýza a interpretace textu.

21 „Lidská mysl má být utvářena spíše důkladnou četbou než četbou mnohého
Quintilianus

22 Čtyři základní typy čtenářů
Přesýpací hodiny Spíše prohlížení než čtení knih Houby Absorbují vše, co čtou (chodící encyklopedie), mají široké znalosti, ale většinou nejsou schopni je dávat do širších souvislostí (Fromm modus mít) Síta Zadržují pouze části, často si pamatují pouze některá tvrzení (většinou ta méně podstatná) Diamanty Mogulové Stejně cenné jako vzácné, mají ze čteného prospěch (Fromm modus být) Samuel Taylor Coleridge (dle Šanderová 2009)

23 Tři základní otázky (Šanderová 2009)
Jakým problémem se autor zabývá (jaké otázky si klade)? K jakým závěrům dospěl (jak na otázky odpověděl)? O co své závěry opírá (jaké argumenty na jejich podporu uvádí)? Schopnost na ně odpovědět, znamená porozumět textu.

24 Otázky pro povzbuzení kritického čtení (Kahn, 2001: 71)
Co mě na tom textu nejvíce zajímá? Jakou autoritu nebo věrohodnost vnáší autor do předmětu? Je datum vydání významné pro moji interpretaci autorových slov? Co autor tvrdí? K jakým závěrům autor dochází? Co se domnívá? Je jeho argumentace odůvodněná (vnitřně konzistentní, logická, vycházejí závěry z předpokladů? Je argumentace spolehlivá (podepřená důkazy)? Jak se materiál vztahuje k mé vlastní zkušenosti, mým názorům, znalostem? Jak se materiál vztahuje k dalším zdrojům na podobné téma? O jakých doplňcích bych mohl uvažovat (zlepšení, víc důkazů, dodatečné argumenty, nové otázky)? Jaký má text využití? Pro koho by mohl mít cenu? Jak mě to může změnit?

25 Jak aktivně číst odborný text
Před začátkem čtení získat poznatky o daném tématu V průběhu čtení si dělat pracovní poznámky Přímo do textu, obyčejnou tužkou, otázky, myšlenky (kritické a tvůrčí), pocity, podtrhávání důležitých pasáží Vhodné je vypsat základní tvrzení a pasáže, které nás něčím zaujaly a to vlastními slovy (parafrází) Zamyslíme se nad tím, co nám brání v porozumění textu (př. odborné výrazy, krkolomné souvětí atd.) U neporozuměné pasáži napsat otazník a číst dále, poté se k tomu vrátit Nemějte obavy, pokud je vaše čtení pomalejší a namáhavější

26 Vedení dokumentace přečteného textu
O každém textu si vést stručný či rozsáhlejší záznam (dokumentaci) Bibliografický údaj Stručný obsah Citáty či parafráze (s odkazem na stranu v textu, metoda A-E) Vlastní nápady a myšlenky, otázky

27 Doporučený způsob zpracovávání textu
Dvě části: Vytvoření konspektu = informace o textu, výtah z textu, hlavní myšlenka, parafráze či citace hlavních myšlenek Otázky, které v nás text vyvolává a jsou vhodné do diskuse = co je zřejmé a nepochybné, a naopak, co v nás vyvolává otázky; s čím souhlasíme a s čím nikoliv; zda si autor protiřečí; zda jste se již s podobným tvrzení setkali či nikoliv atd.

28 Čeho se vyvarovat Odkládat čtení Odkládat přemýšlení
Příliš pasivní čtení Intelektuální nepoctivost

29 Cvičení - najděte klíč Přiřaďte čísla k písmenům,kde chybí číselný index A = 2 D = 0 G = 2 J = B = 0 E = 3 H = 4 I = C = 2 F = 3 K = 4 P =

30 Cvičení - najděte klíč Přiřaďte čísla k písmenům,kde chybí číselný index A = 2 D = 0 G = 2 J = B = 0 E = 3 H = 4 I = C = 2 F = 3 K = 4 P = Klíčem je : volný počet konců – A = 2 konce H = 4 konce J a I a P budou mít kolik konců:

31 Žánry odborných statí „Klasické“ empiricko-teoretické stati
Původní teoretické stati Přehledové stati Recenze Odborné eseje Šanderová (2009) „Dominantně empirické studie“ Metodologické studie

32 Obecná struktura textu
Úvod Jádro Závěr

33 Obsah akademické práce
Název práce Obsah Abstrakt (resumé) Cíle Výzkumné otázky Hypotézy Metodologie Teoretická východiska Závěry Diskuse

34 Rychlá orientace v textu
Název práce Klíčová slova Abstrakt (resumé) Anotace Recenze Obsah Úvod Závěr

35 Abstrakt Abstrakt (resumé) se většinou vztahuje k drobnějším textům (článkům, seminárním pracím) Stručné shrnutí o tom, o čem článek je a jakých výsledků bylo dosaženo (miniatura článku) Obsahuje použité výzkumné metody Abstrakt určuje, zda si článek někdo přečte

36 Anotace Většinou se vztahuje k rozsáhlejším pracím (knihy)
Stručné shrnutí, o čem kniha je, údaje o autorovi, profil předpokládaného čtenářstva Většinou neobsahuje závěry (výsledky) Anotace v odborném časopise – popisná, neobsahuje hodnocení knihy, představení autora Anotace tzv. nakladatelská – doporučující, upozorňující na novou knihu, má čtenáře zaujmout, obsahuje představení autora

37 Recenze = zhodnocení díla Průběh recenzního řízení
Obsahuje zpravidla – titulek, perex (sumarizace), charakteristiku knihy, informace o jejím členění, zhodnocení (kritika – kladná, záporná), sumarizaci (názor na knihu jako celek), nakladatelské údaje Hlavním účelem je posoudit, zda, čím a jak přispívá daná kniha k rozvoji poznatků v daném vědním oboru (Šanderová 2009:46) Kritiku je třeba doložit (např. citovat pasáže) Je základem pro další publikační aktivity

38 Úvod Jaký problém či otázky text řeší a proč
Na které autory navazuje (co je již známo) Co ještě není známo Jak je text rozčleněn Definice cíle práce, výzkumné otázky Možné také: představení základní logiky výkladu, k čemu text směřuje, nástin výstupů Veselý (2015), upraveno

39 Závěr Zjištění, ke kterým autor došel
Zhodnocení předpokladů, ze kterých autor vyšel (př. teoretická východiska) a možná omezení Neví vhodné zahrnout závěry, které z analýzy nevyplývají Veselý (2015), upraveno

40 Cvičení na příště Na základě zadaných názvu prací, abstraktů a klíčových slov předvídání obsahu Na dané téma výběr vhodných klíčových slov

41 Cvičení na příště Na základě zadaných názvu prací předvídání obsahu
Migranti jsou pro nás poslové špatných zpráv, říká sociolog Institucionalizace neodpovědnosti, efektivity, nebo konformity? Reformy organizací veřejných služeb v teorii akontability.

42 Cvičení na příště Na základě zadaných klíčových slov předvídání obsahu: Vzdělávací reforma, Ontario, zvyšování kapacit, leadership Sociální reforma, politika zaměstnanosti, jednotné výplatní místo, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální šetření

43 Cvičení na příště Na základě anotace předvídání obsahu:
Článek reflektuje význam etiky a požadavek komplexnosti v sociální práci, v návaznosti na úvahy francouzského filozofa Gillese Lipovetskyho o proměnách etického paradigmatu a na souvislosti etiky a zdraví. Zdůrazňuje přitom zvláště v etice sociální práce ne vždy doceňovaný význam individuálně etických motivací. Ty se ukazují v kontextu proměn etického paradigmatu jako oslabené. V důsledku toho se dovolává bližšího obsahového vymezení základního principu v sociální práci – pojmu lidské důstojnosti.

44 Cvičení - přísloví Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících. Není šprochu, aby nebylo pravdy trochu. Pod svícnem bývá tma. Chytrému napověz, hloupého kopni. Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie. S poctivostí nejdál dojdeš. Mrtví prd ví. Vrána k vráně sedá. Tichá voda břehy mele.

45 Cvičení - přísloví 3. Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy) se blíží k nule. Vzduch – Boží duch. Jablko nepadá daleko od stromu. Malé ryby taky ryby. Láska hory přenáší. 4. Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae. Vojna není kojná. Líná huba – holé nešštěstí. Mnoho psů – zajícova smrt. Ryba i host třetí den smrdí.

46 Vymezení akademické práce (zásady, etika)
Proč je vhodné odkazovat na zdroje (na práce jiných autorů)?

47 Proč je vhodné odkazovat na zdroje (na práce jiných autorů)?
Praktické důvody: Informace pro čtenáře, z čeho autor čerpal Ověření, zda autor pracoval se zdroji seriózně (tedy, kde lze převzaté myšlenky nalézt) Etické důvody: Je nežádoucí vydávat výsledky cizí práce za své Nepodsouvat druhým něco, co nenapsali

48 Hlavní zásady publikační etiky
V každém odborném textu musíme (Šanderová 2009): Podat úplné a konzistentní informace o všech využitých zdrojích Jasně odlišit vlastní formulace, myšlenky, data a údaje od těch převzatých Co nejpřesněji reprodukovat použité texty Plagiátorství = neoprávněné vydávání odborného textu jako svého vlastního Text je napodoben zčásti nebo celý Důsledky – možnost vyloučení ze studia Prevence – elektronické zveřejňování všech závěrečných prací Kontrola: theses.cz, odevzdej.cz Komerční plagiátorství = vytvoření originální práce za peníze

49 V jakých případech je či není nutné odkazovat na zdroj?
Všeobecně známá fakta Neoddiskutovatelná událost Vše, co považujeme za součást základního vzdělání Základní poznatky daného oboru Původní myšlenka Informace již známé z jiného článku, z vytvořených analýz či výzkumů „Uvádět zdroj je někdy věcí citu, které získáváme zkušeností“ Šanderová (2009)

50 Cvičení Zhodnoťte následující výroky - zda se jedná o známá fakta či původní myšlenku: Univerzita Karlova byla založena roku 1348 Česká populace stárne Česká republika má 10 miliónů obyvatel Podle posledního sčítání lidu měla ČR téměř 10 miliónů obyvatel Teroristický útok na New York se uskutečnil dne Průměrný počet dětí na jednu ženu byl v roce 2010 v ČR 1,49. Sociologii lze dle Giddense definovat jako obor, který se zabývá studiem sociálního života, skupin a společností. Ústí nad Labem je krajské město a leží na severu ČR Rozloha Ústeckého kraje je km2, což z celkové rozlohy ČR činí 6,8 %. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti rozděluje politiku zaměstnanosti na pasivní a aktivní.

51 Citace = přesná kopie originálu
Necituje několika řádkové pasáže (max. tři řádky) Musí být přesná (dodržet typ písma, závorky, pomlčky, uvozovky, zkratky atd.) Citace je: v uvozovkách (součást textu) odsazená a napsaná menším písmem (nemusí být uvozovky) Vždy je nutné uvést zdroj! (autor, rok vydání: číslo strany) Nepřebírat citace z čítanek a učebnic (Šanderová 2009) V ČR zpravidla norma - ČSN ISO 690

52 Citace - vzor Kuchař (2007: 125) uvádí, že „hlavní příčinou růstu dlouhodobé nezaměstnanosti je snižování pracovních příležitostí pro lidi s nízkou úrovní vzdělání.“ Dle Giddense se stereotypy „často úzce pojí s psychologickým mechanismem přenosu […] Lidé přenášejí svůj hněv na obětní beránky, jimž kladou za vinu veškeré příčiny svých obtíží.“ (Giddens, 1999: 232). V sekundárním sektoru se koncentrují především „ženy a hodně mladí nebo naopak staří lidé, osoby tělesně handicapované, nekvalifikované a málo vzdělané a příslušníci etnických minorit.“ (Mareš, 1998: 51). „Metaforou sociální koncentrace exkluze je koncept underclass, metaforou kulturní koncentrace exkluze je kultura bídy“ (Lewis 1966, 1969 dle Mareš, Sirovátka 2008: 275). (ibid), (tamtéž), (c. d.) = citované dílo „V artefiletice [reflexivní, tvořivé a zážitkové pojetí výchovy a vzdělávání využívané především ve výtvarné výchově, M. H.] respektujeme důvody specifického chování jednotlivců a učíme skupinu citlivě formulovat situace, které vyvolává …“ (Géringová 2011: 128) „Řečeno neobrazně: [život, J. Š.] zná jen neslučitelnost a tedy i neřešitelnost boje posledních vůbec možných stanovisek k životu, a tedy možnost rozhodovat se mezi nimi“ (Weber, 1998: 130, kurziva v originále). (život, J. Š.), (život, pozn. aut.) – není zřejmý podmět

53 Parafráze = přeformulování myšlenky vlastními slovy, podstata zůstává stejná (původní smysl je stejný) Použití u dlouhých pasáží (víceřádkové části), jejich shrnutí

54 Parafráze - vzor Kuchař (2007) uvádí, že lidé se základním vzděláním mají nejméně sociálních kontaktů a známostí a nevytváří si tak sítě společenských vztahů. Percy-Smith (2000 dle Sirovátky, 2004: 19) vymezuje dimenzi ekonomickou, která zahrnuje osoby dlouhodobě nezaměstnané, s nízkým příjmem a chudé. Dle Analýzy stavu a vývoje trhu práce v Ústeckém kraji (ÚP v ÚL, 2009) zaměstnanost příznivě ovlivňuje jeho poloha - leží mezi Prahou a Saskem a jeho pozice je na hlavní středoevropské dopravní ose (Berlín – Praha – Vídeň).

55

56

57

58 Práce se zdroji Knihovny Elektronické informační zdroje na UJEP
Knihovna UJEP (otevírací doba i v sobotu) Elektronické informační zdroje na UJEP = online databáze odborných knih a časopisů Možnost vzdáleného přístupu Internet – vyhledávače google scholar, google book, ulozto.cz Důležitá jsou vhodná klíčová slova Knihkupectví Tvorba bibliografických údajů

59 Cvičení - Indiáni Před vigvamem seděli 2 indiáni. Mladší indián byl synem staršího indiána, ale starší indián nebyl otcem mladého indiána V jakém byli vztahu?

60 Cvičení - Indiáni Před vigvamem seděli 2 indiáni. Mladší indián byl synem staršího indiána, ale starší indián nebyl otcem mladého indiána V jakém byli vztahu? Byla to jeho matka

61 Tabulky, grafy Vždy musí mít název a číslo tabulky (grafu)
Vždy musí obsahovat zdroj Vysvětlení zkratek v tabulce Každá tabulka (graf) figuruje samostatně

62 Graf - vzor Zdroj: ČSÚ (2010)
Graf 1 - Podíl uchazečů bez vzdělání a se základním vzděláním v krajích ČR k  Zdroj: ČSÚ (2010)

63 Tabulka - vzor Tabulka č Nezaměstnanost v okrese Ústí nad Labem mezi lety 2004 až 2009 (k ) Zdroj: UP v UL (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) Vysvětlivky: UoZ = uchazeč o zaměstnání, VPM = volné pracovní místo

64 Bibliografické citace
Uvedené v poznámkách pod čarou nebo v seznamu použité literatury za textem V seznamu literatury všechny tituly, na které v textu odkazujeme Umělé rozšiřování seznamů není příliš vhodné, především u článků v odborných časopisech (rozdíl u bakalářských či diplomových prací) Řazení dle abecedy

65 Bibliografické citace
MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J. a KODYMOVÁ, P Sociální práce v praxi. Praha: Portál. POTŮČEK, M. a kol Veřejná politika. 1. vyd. Praha: Slon. 399 s. ISBN NAVRÁTIL, P., MATOUŠEK, O., Sociální práce v době současné. In MATOUŠEK, O. Encyklopedie sociální práce. 1. Vyd. Praha: Portál. 189 – 195 s. ISBN HORÁK, P.; HORÁKOVÁ, M., Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologický časopis, 45(2), 369–396.

66 Bibliografické citace
MPSV Vláda přijala základní body sociální reformy I (tisková zpráva). [online] [ ] Dostupné z: ČSÚ Statistická ročenka ČR – [online]. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/ r_ ČT (ČESKÁ TELEVIZE) Drábkova politika je hanebná, tvrdí ředitel ÚP Vilím. Článek k pořadu 168 hodin [online]. [ ]. Dostupné z:

67 Cvičení - přísloví Více než jednou, ale méně než třikráte, určí velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují. Vojna není kojná. Malé ryby taky ryby. Potmě je každá kočka černá. Dvakrát měř, jednou řež. Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Díra – nedíra, furt se natírá. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Devatero řemesel – desátá bída.

68 Cvičení - přísloví Verbální komunikace, vedená s temně přitlumeným zabarvením a snížením decibelů na minimum slyšitelnosti, je v přímé korelaci s ochlupenou pohádkovou bytostí. Jedna horní končetina provádí očistu druhé horní končetiny. Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.

69 Cvičení – přísloví správné odpovědi
Co je šeptem, to je čertem. Ruka ruku myje. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

70 Hlediska hodnocení odborného textu
Ideologie Odbornost Subjektivita a zaujatost Objektivita a nestrannost Poctivost a korektnost Originalita Srozumitelnost Komplexnost Konkrétnost

71 Co je dobrá věda (Šesták 2000)
Texty dobrých autorů: Obsahují nové a přemýšlení povzbuzující informace Obsahují zajímavé informace pro daný okruh čtenářů Jsou stručné a neroztříštěné Jsou vyvážené (autor má cit pro poměr délek jednotlivých částí textu) Vyjadřování je jednotné Text je přehledný, logicky uspořádaný, není zdlouhavý ani nudný Důkazy jsou přesvědčivé (podložené, průkazné), autor nezamlčuje rozporné skutečnosti Celý text působí jednotně

72 Seriózní a neseriózní texty
Uveďte příklady seriózních a neseriózních textů. Jak se odlišují? Dle jakých kritérií je možné rozeznat seriózní text od neseriózního?

73 Seriózní vs. Neseriózní texty
Objektivita Neutralita Analýzy Umožňuje polemiku a diskusi Odborný jazyk Etický kodex Význam v čase roste (od popisované události) Nižší zájem u čtenářů Subjektivita Emoce Povrchnost Populismus Zákulisní informace Jazyk může být vulgární Za hranicemi etiky Význam v čase klesá Větší zájem u čtenářů

74 Role masmédií při interpretaci sociálních problémů
Manipulaci s emocemi a postoji veřejnosti popis sociální události nebo situace média předkládají masovému publiku příběh (interpretují událost) ilustrují příběh jako velký a rozsáhlý sociální problém rozšiřují ve veřejnosti určité stereotypy vnímání podobných událostí vznik paniky a pocitů úzkosti mezi veřejností růst veřejné poptávky po politických opatřeních pro řešení problému Poznávací a informační účinky mediálních sdělení Sociální problémy se stanou viditelnými (Winkler)

75 „Všichni trpí neznalostí pravdy
„Všichni trpí neznalostí pravdy. Ošáleni veřejným míněním se ženou za věcmi, které považují za dobra, když jich však za cenu mnoha utrpení dosáhnou, vidí, že to jsou zla nebo věci malicherné nebo aspoň menší, než doufali.“ „Nic nebudu dělat s ohledem na veřejné mínění, všechno budu dělat s ohledem na své svědomí.“ Lucius Annaeus Seneca

76 Cvičení Analýza rozdílů pracovních příjmů Veřejná politika
Napište, zda název patří k odborné knize, akademickému článku či novinovému článku: Analýza rozdílů pracovních příjmů Veřejná politika Etika a požadavek komplexnosti v sociální práci Uprchlíci v Calais mají vlastní knihovnu. Čtou Pána prstenů i Grishama Nůž probodl srdce i žebra. Dal jsem ho jen do dřezu, hájí se obžalovaný Psychologie komunikace Migranti jsou pro nás poslové špatných zpráv, říká slavný sociolog Institucionalizace neodpovědnosti, efektivity, nebo konformity? Reformy organizací veřejných služeb v teorii akontability Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací politiku v ČR Zrušte sociální práci!

77 Grafická schémata Myšlenková (mentální) mapa Strom problémů Strom cílů

78 Myšlenková mapa - vzory

79 Myšlenková mapa - vzor

80 Cvičení Vytvořte myšlenkovou mapu na základě těchto pojmů:
Sociální politika, MPSV, klient, sociální práce, sociální pracovník, sociální problém, záchranná sociální síť, Mezinárodní federace sociálních pracovníků, etický kodex sociálních pracovník, nezaměstnaný, pomáhající profese, životní minimum, dlouhodobá nezaměstnanost, sociální služby

81 Strom problémů - vzor Schéma č. 9 – Strom problémů Zdroj: autorka

82 Strom cílů - vzor Schéma č. 10 – Strom cílů Zdroj: autorka

83 Schéma - vzor Schéma 1: Vyšší zaměstnatelnost dle teorie lidského kapitálu Zdroj: autorka, inspirováno Veselý (2006), Kuchař (2007)

84 Cvičení Příběh paní Beránkové
Paní Beránková nosila ráda halenku, která se zapínala od krku na spoustu malých knoflíčků. Při prezentaci nového projektu měla trochu větší trému než obvykle a její ruce hledaly záchytný bod. Vida, knoflíčky! Začala po chvíli naprosto mechanicky a pravidelně rozepínat prvních pět knoflíčků jeden po druhém a zase znovu zapínat. Projekt byl zajímavý, ale stejně zajímavé bylo sledovat, jak se pozornost posluchačů pomalu upíná na ten pravidelný pohyb ruky rozepínající a zapínající knoflíčky. „Bude to zase jen pět knoflíčků, nebo půjde dál? Kolikrát už to vlastně udělala ... ?" A pozornost posluchačů k tématu ?

85 Jak psát power-pointovou prezentaci
Zaměřujeme se na dva kanály: Vizuální kanál: obrázky, grafy, tabulky zaujmou, musí mít smysl a správný význam, nepřehánět, ne pouze jako dekorace) Verbální kanál: text, který je na obrazovce + text (přednes) přednášejícího stručné informace, méně řádků na slide (jedna myšlenka), čitelné a viditelné (pozor na pozadí a barvy písma)

86 Jak psát power-pointovou prezentaci
Než budu tvořit prezentaci, musím si položit otázku: Kdo jsou ti, kdo mne budou poslouchat? Odborníci x laici? Mladší x starší? Vedoucí pracovníci x kolegové? Začátečníci x zkušení v oboru? Jen ženy x jen muži ?

87 Přednes přednášejícího
Neobracet se zády k posluchačům Nestínit prezentace (nestát v zorném úhlu pohledu uchazečů) Nepřepínat se na další snímek pomocí klávesnice Nečíst texty z papíru Pokládat otázky posluchačům, zapojovat je do přednášky Výsledný dojem tvoří osobnost, odborné znalosti, neverbální komunikace, hlas

88 Jak zvládat trému? Tréma je spojená se stresem
Stres je pro dosažení potřebného výkonu důležitý Škodí však nadměrný stres „Někdo se bojí tmy, hodně lidí se bojí myší, pavouků, výšky, samoty nebo nemoci. Všichni se bojíme vystoupení na veřejnosti.“ (Dostál)

89 Jak zvládat trému? Příprava a zkušenost (dobře připravená prezentace, žádné biflování) Něčeho se držte – desky, ukazovátko, tužka Představujte si úspěch, programujte si dobrý výsledek, představu sebejistoty a klidu Najděte v publiku příznivě nakloněnou tvář. Snižte vážnost situace (i přiznejte, že jste nervózní) Narovnejte se, usmějte se a jdeme na to! Navoďte v sobě pozitivní přístup – nemluvte o svých obavách či nedostatcích Buďte sami sebou (nepředstírejte, buďte přirození)

90

91 Kritika vs. pochvala Umíme spíše kritizovat či chválit?
Umíme přijímat kritiku? Umíme přijímat pochvalu?

92 Cvičení – Pravidla kritiky?
Dokážete vyjmenovat pravidla konstruktivní kritiky?

93 Konstruktivní kritika
Zdvořilé vyjádření kritiky Nejprve oceníme (pozitiva), poté kritizujeme (negativa), navrhneme řešení, uvedeme konkrétní příklady Cílem není odsuzovat či hanět Oponentura: Jedná se o odhalení nedostatků (objektivní zjištění), vhodné jsou návrhy na zlepšení Možnost obhajoby (potřeba dobré argumentace)

94 Co není argument? http://www.youtube.com/watch?v=Quw3Zlr1pFg
boj (mlácení kladivem do hlavy) urážení popírání, stěžování si nemůžete vyhrát při pouze křičením na oponenta, urážením ho nebo stěžováním si (Sinnot-Armstrong)

95 Co je tedy argument? soubor informací, předpokladů a úsudků, které vznikly a byly uspořádány na základě určitého myšlenkového procesu (dedukce, indukce …) pro vyjádření tvrzení skládá se z jednoho či více výroků směřujících k určitému závěru za účelem přesvědčit čtenáře (posluchače), že je tento závěr pravdivý nebo pravděpodobně pravdivý (Halpern, p. 183); představuje formu diskurzu pokoušejícího se přesvědčit příjemce k přijetí tvrzení, ať již na základě apelu na logiku a/nebo emoce (Rottenberg, p. 9)

96 Argument je sled vět, výroků, tvrzení z nichž některé jsou výchozí předpoklady (premisy), které slouží jako odůvodnění pro určitý závěr tj. skládá se z různých částí, využívá jazyka a může využívat různých způsobů odůvodnění využívá se pro ospravedlnění vysvětlení (Sinnot-Armstrong)

97 Argumentace daty Založeno na empirické evidenci
„Je třeba omezit kouření v restauracích, protože je doloženo, že i pasivní kouření zvyšuje riziko nádorového onemocnění“

98 Argumentace metodou Založeno na odůvodněních, která odkazují na status metod nebo technik, které jsou použity k získání informací. Pozornost je soustředěna na „moc“ postupů, nikoli na aktéry. Příkladem jsou statistické či ekonometrické metody – „Náš model prokázal …“

99 Kvaziargument Miloš Zeman
„Po staletí v Evropě probíhá proces emancipace žen, tento proces vyvrcholil volebním právem žen, (…) v některých zemích to ženy dostaly před desítkami let, jinde, například ve Švýcarsku, kupodivu poměrně nedávno, ale všude už ho mají, všude se uznává rovnost pohlaví a dá se říci, že je to součást evropské kultury. Dnešní evropské kultury. Ne té minulé. No, a v islámu, dokonce i v umírněném islámu, se setkáte s tím, že ženy mají výrazně omezen přístup ke vzdělání, přístup k veřejným funkcím, například v soudním procesu je svědectví ženy poloviční ve srovnání se svědectvím muže, to jsou posvátné islámské texty. A tak bych mohl pokračovat dál a dál.“

100 Kvaziargument Miloš Zeman
„V každém městě se vyskytuje minimálně jeden obecní blázen.“

101 Kvaziargument Andrej Babiš
„Pan Kalousek zadlužil tuto zemi o 668 miliard korun a to měl růst v roce a půl procenta, v roce 2008 měl růst 2,7 %, tady měl 2 procenta, v roce 2009 objektivně byla krize ale on zadlužil naši zemi o 668 miliard za jeho účinkování jako ministra.“

102 Kvaziargument Václav Klaus
„Zeleninový salát je falešná úchylka a levicové antijídlo.“

103 Vzdělávání v oboru Volte si témata, která vás zajímají
Dejte se vést knižními recenzemi a radou svých přátel, knihovníků a knihkupců Předplaťte si alespoň jeden odborný časopis Diskutujte s kolegy (přáteli) o odborných tématech a článcích Uchovávejte si články dlouhodobě, mějte seznam přečtené literatury (+ kartotéku) Využívejte možnosti dalšího vzdělávání, účasti na seminářích, konferencích atd.

104 „Skutečný zájem je vaším nejlepším průvodcem na cestě k četbě pro potěšení.“ (Kahn, 2001: 143)


Stáhnout ppt "Kritické čtení odborných textů"

Podobné prezentace


Reklamy Google