Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ) MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VZDĚLÁVÁNÍ SDĚLENÍ PRO SEMINÁŘ PERUN, PRAHA 4.6.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ) MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VZDĚLÁVÁNÍ SDĚLENÍ PRO SEMINÁŘ PERUN, PRAHA 4.6.2014."— Transkript prezentace:

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ) MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VZDĚLÁVÁNÍ SDĚLENÍ PRO SEMINÁŘ PERUN, PRAHA 4.6.2014

2 Středoškolská odborná činnost (SOČ) Poslání Středoškolské odborné činnosti všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy žáků – studentů středních škol všech typů prohlubovat a rozšiřovat u žáků středních škol jejich odborné vědomosti a zkušenosti,individuální schopnosti napomáhat při rozvoji jejich studijní a odborné aktivity i rozvoji osobnosti žáka

3 Středoškolská odborná činnost (SOČ) Poslání Středoškolské odborné činnosti vést žáky k samostatnému tvořivému myšlení a aktivnímu řešení úloh napomáhat k vyhledávání talentovaných žáků, se schopnostmi pro odbornou (perspektivně vědeckou) činnost podporovat jejich další odborný růst přispívat k účelnému využívání volného času mladých lidí

4 Středoškolská odborná činnost (SOČ) V období školního roku 2013/2014 se uskutečňuje již 36. ročník soutěže SOČ.

5 Středoškolská odborná činnost (SOČ) Přehled ročníků ústředních kol a místa konání CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY NEJLEPŠÍCH PRACÍ SOČ ČESKOSLOVENSKO 1.1979 Nový Jičín 2.1980 Banská Bystrica 3.1981 Znojmo 4.1982 Trenčín 5.1983 Kroměříž 6.1984 Nitra 7.1985 Olomouc 8.1986 Žilina 9.1987 Ústí nad Labem 10.1988 Prešov 11.1989 Zlín 12.1990 Stará Turá 13.1991 Pardubice 14.1992 Tvrdošín 15.1993 Jihlava

6 Středoškolská odborná činnost (SOČ) Přehled ročníků ústředních kol a místa konání CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY NEJLEPŠÍCH PRACÍ SOČ ČESKÁ REPUBLIKA 16.1994 Břeclav 17.1995 Lipník nad Bečvou 18.1996 Plzeň 19.1997 Hradec Králové 20.1998 Boskovice 21.1999 Sokolov 22.2000 Rožnov pod Radhoštěm 23.2001 Brno 24.2002 Holešov 25.2003 Kadaň 26.2004 Tábor 27.2005 Opava 28.2006 Karlovy Vary 29.2007 Prostějov 30.2008 Varnsdorf 31.2009 Dvůr Králové n. Labem 32. 2010 Chrudim 33. 2011 Sezimovo Ústí 34. 2012 Kutná Hora 35. 2013 Jihomoravský kraj - Brno 36. 2014 Plzeň

7 Středoškolská odborná činnost (SOČ) Oproti řadě jiných aktivit, založených na řešení nebo splnění zadaných úkolů, klade SOČ důraz na samostatnost a tvůrčí aktivitu účastníků. Středoškolská odborná činnost je nejrozsáhlejší soutěží samostatných prací studentů všech typů středních škol a zahrnuje všechny oblasti vědy a techniky, lidského vědění. V mezinárodním měřítku je soutěž SOČ plně srovnatelná s prestižními soutěžemi s dlouhodobou tradicí kvality a rozsahu oborového zaměření.

8 Středoškolská odborná činnost (SOČ) Soutěž probíhá formou postupových kol – přehlídek prací SOČ: Školní okresní krajská celostátní přehlídka soutěžních prací Podrobnosti o organizaci SOČ viz webové stránky: www.soc.cz; www.soc.cz

9 Středoškolská odborná činnost (SOČ) SOUTĚŽNÍ OBORY, uskutečňované rovněž v 36. ročníku SOČ, 2013/2014 1. Matematika a statistika 2. Fyzika 3. Chemie 4. Biologie 5. Geologie a geografie 6. Zdravotnictví 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 8. Ochrana a tvorba životního prostředí 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 13. Ekonomika a řízení 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 16. Historie 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 18. Informatika

10 Středoškolská odborná činnost (SOČ) K vysoké úrovni autorských prací významně přispívá tradičně realizovaná forma obhajob. Obhajoby odborných prací umožňují studentům středních škol: konfrontovat výsledky jejich práce setkávat se a navzájem porovnávat úspěšnost postupů v odborné a tvůrčí činnosti a bezprostředně mít i zpětnou vazbu v rámci komunikace s odbornými porotami. potvrdí znalosti a dovednosti autorů, míru jejich samostatnosti při zpracování tématu, závěrů a interpretaci zjištěných výsledků.

11 Středoškolská odborná činnost (SOČ) Příprava na obhajobu i její vlastní realizace má nesporně vliv na úroveň, na kvalitu práce autora: ve fázi zpracování, řešení zvoleného tématu, získávání dat, vyhodnocování výsledků, formulaci závěrů řešení na posilování schopností pro úspěšnou prezentaci výsledků odborné (vědecké) práce (nedílná součást tvůrčí odborné činnosti)

12 Středoškolská odborná činnost (SOČ) Koncepční záměr uskutečnění obhajoby výsledné práce SOČ výrazně naplňuje trend posilovat a rozvíjet samostatnost, tvůrčí schopnosti i dovednosti úspěšné prezentace výsledků práce.

13 Středoškolská odborná činnost (SOČ) Obhajoby se uskutečňují před odbornou porotou a za účasti ostatních autorů soutěžních prací SOČ. Autor/autoři v první části obhajoby: představují a zdůvodňují volbu tématu, předkládají informace o uplatněných metodách odborné a vědecké práce a postupu řešení, předkládají nejvýznamnější výsledky a zdůvodňují jejich přínos. Jako druhá část obhajoby navazuje odborná rozprava za účasti všech zúčastněných.

14 Středoškolská odborná činnost (SOČ) Na soutěžní aktivity, jako „nadstavba“, navazuje řada dalších činností, jejichž účelem je uplatňování kroků na podporu aktivit koncipovaných pro účely: vyhledávání talentů, žáků středního vzdělávání se schopnostmi pro odbornou, vědeckou činnost pomoci jejich osobnostnímu rozvoji, budoucímu profesnímu zaměření zkvalitnění odborné, metodické a poradenské činnosti pedagogů či konzultantů-vedoucích studentských prací, organizátorů aktivit na podporu nadání.

15 Středoškolská odborná činnost (SOČ) Od roku 2004 se tak pravidelně uskutečňuje cyklus celostátních seminářů:  tvůrčí dílny  letní školy mladých vědců Na bázi grantů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či financovaných z dalších zdrojů (regionálních orgánů veřejné správy aj.). Zde hraje významnou roli v organizaci těchto aktivit Sdružení na podporu talentované mládeže, o.s. Obdobně zaměřené aktivity se s úspěchem uskutečňují v jednotlivých krajích.

16 Středoškolská odborná činnost (SOČ) Nadační fond Jaroslava Heyrovského http://www.njh.cz/ Hlavní náplní činnosti je účinně napomáhat vyhledávání nadaných středoškolských studentů, podporovat jejich další odborný i osobní růst a vytváření tvůrčího klimatu, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí. NFJH každoročně uděluje ceny autorům odborných a vědeckých prací a přispívá na uskutečnění aktivit na podporu nadání. Každoročně jsou NFJH oceněni rovněž úspěšní řešitelé SOČ. Významným počinem NFJH (původně ojedinělým) je ocenění udělované již řadu ročníků rovněž učitelům, vedoucím odborných prací středoškoláků.

17 Středoškolská odborná činnost (SOČ) Učená společnost České republiky, o. s. Toto uskupení, jež sdružuje mnoho významných osobností naší vědy a výzkumu, rovněž v roce 2010 udělila ceny skupině středoškoláků, v níž byli zastoupeni také úspěšní autoři prací SOČ. Česká hlava – České hlavičky Tyto aktivity s vysokým společenským kreditem jsou rovněž doménou v níž „sočkaři“ pravidelně získávají ocenění za výsledky v tvůrčí odborné činnosti.

18 Mezinárodní soutěže podporované Evropskou Unií EUCONTEST for Young Scientists Evropská soutěž pro mladé vědce Navázala na soutěž Philips Contest, která probíhala v letech 1968-88. Cílem této soutěže je: podpořit myšlenku spolupráce a vzájemné výměny zkušeností mladých vědců, poskytnout příležitost soutěžit s nejlepšími studenty na evropské úrovni, zprostředkovat mladým vědcům setkání s dalšími studenty podobných zájmů a schopností a mít možnost setkání s prominentními vědci Evropy.

19 Mezinárodní soutěže podporované Evropskou Unií Eucontest for Young Scientists Kritéria výběru pro účast: Originalita práce, její provedení a přínos Jazyková vybavenost účastníka Jeho schopnost prezentovat přínos řešení, vysvětlit a popsat daný problém

20 USA INTEL ISEF, USA Mezinárodní veletrh vědy a techniky je soutěž, která vznikla v roce 1950 v USA. Je organizována v řadě oborů od přírodovědných přes technické až po humanitní a společenskovědní. Každý rok soutěž na začátku května pořádá jedno z měst USA. Účastní se jí studenti z více než 50 států světa. Generálním sponzorem soutěže ISEF je firma INTEL.

21 USA INTEL ISEF Této prestižní světové soutěže se účastní úspěšní autoři s pracemi SOČ již od roku 1999 a získali řadu významných ocenění ve většině ročníků. Podrobnější informace viz www.soc.czwww.soc.cz

22 Výsledky empirického šetření V období konání Celostátních přehlídek SOČ se uskutečnilo empirické šetření u účastníků všech soutěžních oborů SOČ – žáků středních škol ze všech regionů ČR, tedy již úspěšných řešitelů, vítězů krajských kol. S cílem zjistit jejich názory a postoje k podmínkám naplňování a jejich představ o aspiracích prostřednictvím uskutečňované odborné vědecké činnosti. Předkládáme dále ilustrativní výběr některých výsledků šetření:

23 Výsledky empirického šetření Z těchto zjištění je vidět, že celkově převažuje podíl chlapců nad děvčaty, přitom u přírodovědně technických oborů je převaha chlapců, u humanitních a společenskovědních oborů pak převažují dívky. Složení vzorku respondentů:

24 Výsledky empirického šetření Zájem o studium souvisí s vyhraňováním aspirací mladých lidí, jejich profesní orientací. Zajímalo nás, kde studenti získali podněty k odborné (vědecké) tvůrčí činnosti. Ačkoliv jsme předpokládali, že u většiny studentů impuls vyšel od vyučujících na středních školách, byli jsme překvapeni konečným skóre, které znamená dominantní podíl učitelů středních škol v oblasti nasměrování žáků, oni dávají ten prvotní, avšak vážný a důležitý impuls k životní i profesní orientaci, jsou jednou z platforem pro vytváření aspirací na studium, odbornou (vědeckou) činnost. Impuls k odborné (vědecké) tvůrčí činnosti vyšel:

25 Výsledky empirického šetření Jak je zřejmé v další tabulce, nemělo to současně negativní vliv na svobodnou volbu středoškoláků, pokud se týče konkrétního zaměření tématu, kdy vlastní volba tématiky převažuje. Lze se domnívat, že akceptované impulsy ze strany učitelů žáci nerespektují jen proto, že v jejich očích učitelé současně odvádějí pedagogický výkon, ale mají životní zkušenosti, které žákům povětšinou imponují. Téma odborné činnosti určil:

26 Výsledky empirického šetření I při vysoké míře využívání moderních prostředků ICT, zůstává vysoký podíl „klasických“ informačních zdrojů. Studenti takto vyhranění chápou, že ICT jsou pouze nástroj, byť využívaný s vysokou frekvencí, ale že intelektuální procesy se musí opírat o kulturní dědictví, o stav poznání obsažený zejména v odborné literatuře. Zdroje, z nichž autoři prací čerpali:

27 Výsledky empirického šetření Ač u SOČ není konzultant (vedoucí práce) povinný, většina autorů vyhledává možnost spolupráce s odborníky, s odbornými pracovišti. Je to pochopitelné, možno konstatovat, že dnes i samozřejmé, a to s ohledem rovněž na rychlý rozvoj vědních oblastí, mezioborová specifika, nároky na materiální vybavení atp. Kdo je odborný konzultant (vedoucí) práce:

28 Výsledky empirického šetření Zajímalo nás, z jakých pozic respondenti přistoupili k volbě časově i intelektuálně náročné (a přitom vesměs nepovinné) činnosti. Ze zjištění tak vyplývá, že u této kategorie středoškoláků výrazně převažuje uvědomělejší přístup, představující již upevňování životních cílů a profesních aspirací. Čím je motivován impuls k účasti v odborné (vědecké) činnosti? Účast je:

29 Vzdělávání SOČ v rámci projektu PERUN Situace v souvislosti se vznikem projektu PERUN umožnila uskutečnit dlouhodobý záměr oslovit cílovou skupinu pedagogických pracovníků – učitelů středních a dalších škol, konzultanty, vedoucí prací, garanty a organizátory jednotlivých postupových kol SOČ. Ústřední komise SOČ na základě vyhodnocení řady ročníků SOČ připravila okruhy potřebné pro přípravu těch, kteří ve školách mají na starosti odborné tvůrčí aktivity, pracují s žáky středních škol, setkávají se s problematikou vyhledávání mladých lidí s předpoklady, schopnosti pro odbornou (vědeckou) práci, jsou v roli poradců v těchto otázkách. Připraven a následně realizován byl cyklus témat pro vzdělávací semináře. Aktivita získala akreditaci MŠMT v oblasti DVPP.

30 Vzdělávání SOČ v rámci projektu PERUN Tematické okruhy semináře vycházejí z potřeb podpory vytváření podmínek na školách pro vznik kvalitních odborných prací, které je možno uplatnit v soutěži SOČ. Z potřeb pracovat s lidmi, kteří na školách jsou v přímém kontaktu s žáky i v aktivní roli se zřetelem na životní a profesní orientaci mladých lidí, rovněž v oblasti tvůrčích odborných činností. Zároveň zvolené okruhy semináře vycházejí ze zkušeností sledujících zaměření a úroveň prestižních zahraničních soutěží pro středoškoláky, z požadavků na připravenost účastníků těchto soutěží i požadavků na kvalitu jejich prací, výsledků a výstupů řešení témat, dovedností prezentovat a obhájit výsledky ve velmi silné mezinárodní konkurenci. Ústřední komise SOČ vychází z předpokladu, že pouze kvalita prací SOČ zakládá úspěch také v mezinárodním srovnání. Seminář je koncipován do sedmi tematických okruhů, modulů.

31 Vzdělávání SOČ v rámci projektu PERUN I. okruh – Postupy odborné a vědecké práce. Metodika psaní odborné práce. Kritéria hodnocení. metodologie vědecké a odborné práce metody odborné vědecké práce specifika teoretického a empirického výzkumu projektování odborného vědeckého problému zásady konstrukce vědeckého problému a hypotéz zásady tvorby odborného textu (formální úprava práce, bibliografické citace, práce s informačními zdroji) pedagogické a odborné vedení odborné práce hodnocení odborných, vědeckých prací, specifika hodnocení žákovských prací, kritéria hodnocení, zásady práce odborných porot. II. okruh – Etika odborné, vědecké činnosti (zásady autorského práva, citace a citační etika, plagiátorství a prevence, technické normy, patenty) III. okruh – Prezentace výsledků odborné, vědecké práce (zásady a příprava prezentace odborné činnosti, obsahové a formální náležitosti; rétorika – pravidla, zásady)

32 Vzdělávání SOČ v rámci projektu PERUN IV. okruh – Medializace a popularizace ve vědě a odborné činnosti (zásady pro zveřejňování a popularizaci výsledků odborné práce v médiích, pro veřejnost) V. okruh – Informační zdroje v odborné (vědecké) činnosti (přístup k informačním zdrojům, zásady rešeršní činnosti, vyhledávání v databázích; zdroje informací o vědě, výzkumu a vývoji; informace o vědeckých a výzkumných institucích a jejich výsledcích) VI. okruh – Nadání, talent, osobnostní předpoklady k odborné (vědecké) tvůrčí činnosti – diagnostika, podmínky, legislativa (podmínky pro rozvoj nadání, problematika vyhledávání nadaných, pedagogické a psychologické poradenství, aplikace legislativních předpisů a norem v oblasti práce s talentovanou mládeží) VII. okruh – Dobré příklady z praxe (zkušenosti z tuzemska a zahraničí – mezinárodní soutěže aj.)

33 Vzdělávání SOČ v rámci projektu PERUN K výsledkům šetření u cílové skupiny pedagogických pracovníků, účastníků vzdělávacích seminářů na podporu nadání, talentu v oblasti odborné (vědecké) činnosti, SOČ – zjištění zájmu o plánované tematické moduly (šetření uskutečněno před zahájením cyklu seminářů). Z uvedeného zjištění vyplynul v zásadě jednoznačný zájem o všechny okruhy, koncepce vzdělávací aktivity tak byla přijata.

34 Vzdělávání SOČ v rámci projektu PERUN Pro potřeby realizace semináře, k výuce a k samostatné přípravě účastníků je zpracován široký soubor studijních a informativních materiálů. Materiály jsou k dispozici registrovaným účastníkům ve speciálně pro tento seminář zřízeném prostředí MOODLE, v gesci projektu PERUN.

35 Vzdělávání SOČ v rámci projektu PERUN V současné době je v přípravě odborná studijní a metodická příručka určená pro účastníky SOČ, autory odborných prací. Opatřena je návody, úkoly, příklady atp. Příručka je určena rovněž pro organizátory soutěže, konzultanty či hodnotitele. Příručka zahrnuje vybrané okruhy týkající se řady otázek souvisejících s tvorbou a prezentací výsledků odborné (vědecké) práce středoškoláků. Mimo jiné jde o okruhy: zásady a postupy při řešení tématu a zpracování odborné práce, problematika hodnocení a kritérií pro hodnocení odborných prací, prezentační dovednosti, otázky práce s talenty, jejich vyhledávání atd. problematika autorského práva a etiky odborné a vědecké práce, otázky práce s informačními zdroji a činnosti služby v knihovním prostředí, práce s internetovými zdroji atp., problematika medializace a zveřejňování výsledků řešení odborných témat a d.

36 Děkujeme za pozornost Kontakt: PaedDr. Milan Škrabal milan.skrabal@muvs.cvut.cz Kontakt na organizátory soutěží: Národní institut pro další vzdělávání MŠMT, oddělení Talentcentrum, Senovážné nám. 25, Praha 1 Ing. Miroslava Fatková, vedoucí Talentcentra, tajemnice ÚK SOČ, fatkova@nidv.czfatkova@nidv.cz Ing. Jana Ševcová, sevcova@nidv.czsevcova@nidv.cz


Stáhnout ppt "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ) MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VZDĚLÁVÁNÍ SDĚLENÍ PRO SEMINÁŘ PERUN, PRAHA 4.6.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google