Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petr Bačík, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petr Bačík, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 Ing. Petr Bačík, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2  Daň je zákonem určená povinná platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností, tzn. ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany státu. Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech, např. darování nebo dědění.  Daně jsou dnes obvykle placeny v penězích, dříve byly běžné platby v naturáliích či ve formě roboty nebo vojenské služby

3 Základní daňové pojmy  poplatník daně - PO, FO, která nese daňové břemeno  plátce daně - FO, PO, která je povinna daň vypočítat a odvést do veřejného rozpočtu pod svou majetkovou odpovědností  u přímých daní je často poplatník a plátce ta samá osoba  správce daně - je to příslušný finanční úřad, který kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní a daň vymáhá. Při dovozu zboží je správcem daně příslušný úřad  předmět daně - u přímých daní je to příjem nebo majetek, který podléhá zdanění. U nepřímých daní jsou to výrobky nebo služby. Některý předmět daně může být od daně osvobozen (např.: vývoz zboží je osvobozen od DPH)  základ daně - je předmět daně vyjádřený v peněžních nebo naturálních jednotkách, z něhož se počítá daň  sazba daně - % daně ze základu daně  sleva na dani - částka nebo procentní podíl snižující základ daně v zákonem stanovených případech  zdaňovací období - období, za které je plátce daně povinen daň vypočítat a odvést. U přímých daní - buď kalendářní rok (FO, PO) nebo hospodářský rok (PO). U nepřímých daní - měsíc nebo čtvrtletí

4 Daňové pojmy  daňový rezident - má bydliště na území ČR nebo se zde obvykle zdržuje (alespoň 183 dní v roce - výjimka léčení nebo studium): podléhá dani z příjmů svými celosvětovými příjmy  daňový nerezident - dani z příjmů podléhají pouze jeho příjmy ze zdrojů na území ČR  předmět daně - nejen peněžní příjmy, ale i příjmy naturální nebo získané směnou  příjmy osvobozené od daně z příjmů:  sociální příjmy (státní sociální podpora, stipendia, …)  náhrady škody (ne v případě podnikání nebo pronájmu)  některé příjmy z prodeje majetku (např. u motorových vozidel po 1 roce po nabytí nebo po 5 letech od vyřazení z obchodního majetku)  příjmy související se státní politikou bydlení  výhry v loteriích (ne reklamní a veřejná soutěže)

5 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky pracovně právní, služební nebo členský poměr. Práce není vykovávána vlastním jménem a na vlastní účet, ale podle pokynů toho, kdo příjem vyplácí, v jím stanovené době, na jím stanoveném místě příjmy členů družstva za práci pro družstvo, společníků s.r.o. a komandistů k.s. za práci pro společnost, a to i případě neexistence pracovně právního vztahu odměny členů statutárních orgánů právnických osob (tantiémy) náhrady mzdy funkční požitky - odměny za výkon funkce (poslanci, členové vlády, pokladník zájmového sdružení, …) patří sem i naturální příjmy, jako např. zdarma poskytnutý podnikový byt, používání služebního auta i pro soukromé účely - 1% měsíčně ze vstupní ceny vozidla

6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti příjmy z podnikání: příjmy ze zemědělské výroby příjmy ze životnosti příjmy z jiného podnikání Za příjem z podnikání se považuje i podíl na zisku společníka v.o.s. a komplementáře k.s. Jiná samostatná výdělečná činnost: příjmy z převodu a využití průmyslového a duševního vlastnictví a autorských práv příjmy z výkonu nezávislého povolání (profesionální sportovec, soudní znalec, …)

7 Odpočty od základu daně Pouze vůči části základu daně daňová ztráta - ztráta může vzniknout pouze z příjmů z podnikání a pronájmu. Uplatnit ji lze vůči všem příjmům kromě příjmů ze závislé činností a to kdykoliv v následujících max. 4 zdaňovacích obdobích uplatnit lze u  podnikání  kapitálového majetku  pronájmu  ostatní lze uplatnit najednou nebo po částech. Výhoda: snižuje daňovou povinnost v budoucnu a omezuje tak podnikatelská rizika

8 Ostatní odpočty reinvestovaný odpočet  zvýhodňuje toho, kdo investuje do nových technologií, zvýhodňuje pořízení některého hmotného majetku, který lze odepisovat podmínky:  kdo uplatňuje musí být prvním vlastníkem  majetek nesmí být nabyt darováním  musí být úplně využíván k podnikání

9 Ostatní odpočty část výdajů na výchovu učňů  30% výdajů na výchovu učňů si může podnikatel dát jako odpočet, ale musí se jednat o učební obor začleněný do vzdělávací soustavy ČR dary na veřejně prospěšné účely  dar právnické osobě: musí mít sídlo v ČR nebo je to obec  dar fyzické osobě:  provozuje školské zařízení  provozuje zdravotnické zařízení  pečuje o opuštěná zvířata minimum: 1.000,- nebo 2% ze základu daně maximum: 10% ze základu daně úroky z úvěrů na bytové potřeby  k trvalému bydlení poplatníka nebo jeho dětí, rodičů či prarodičů  jednou z osob, které byl úvěr poskytnut nesmí být poplatník  maximum: 300.000,- ročně na domácnost příspěvky na penzijní připojištění  odečty od základu daně jsou zaplacené příspěvky nad 6.000,- ročně, ale max. do 12.000,- za rok

10 Výdaje paušálem, procentem z příjmů Paušální výdaje jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání: 1. nemusíme schovávat doklady za výdaje 2. nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek 3. výdaje spočítáme vysokým procentem ze svých příjmů

11 Výdaje spočítáme procentem z příjmů podle toho, jaký druh příjmů máme:  80 % pro příjmy z řemeslné živnosti  80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, také ostatní příjmy (§ 10) ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem (k tomu také viz Příjmy pěstitelů)  60 % pro příjmy z živností kromě řemeslných  40 % pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. OSVČ bez živnosti)  30 % pro:  příjmy z pronájmu podle § 9 Zákona o daních z příjmů  příjmy z pronájmu majetku zařazeného do podnikání a samostatné výdělečné činnosti

12

13

14 daně přímé:  A. daně z příjmů - daň z příjmů fyzických osob - daň z příjmů právnických osob  B. daně majetkové - daň z nemovitostí, - daň silniční, - daň dědická a darovací, - daň z převodu nemovitostí. daně nepřímé: - daň z přidané hodnoty, včetně daně při dovozu - daně spotřební - daň z uhlovodíkových paliv a maziv, - daň z lihu a lihovin, vína a piva, - daň z tabáku a tabákových výrobků. daně na ochranu životního prostředí (emisní povolenky)

15 Další platby mající charakter daní: pojistné na sociální zabezpečení pojistného na důchodové pojištění, pojistného na nemocenské pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění místní poplatky ukládané na úrovni měst a obcí mající charakter daní: poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze psů, z provozování výherních hracích automatů atd.

16 Velikost jednotlivých daní  Daň z příjmů právnických osob 19 %  Daň z příjmů fyzických osob 15 - 32 %  Daň z přidané hodnoty 5 % (snížená) nebo19 % (základní)  Spotřební daň podle druhu zboží (uhlovodíková paliva a maziva, líh a lihoviny, pivo, víno, tabákové výrobky)  Silniční daň - osobní automobily: 1 200 - 4 200 Kč, - nákladní vozidla: 1 800 - 50 400 Kč  Daň z nemovitostí podle druhu, umístění a účelu nemovitosti  Daň z převodu nemovitostí 3 %  Daň dědická a darovací od 1% do 40 % podle příbuzenského poměru

17 Sazbu daně z příjmů právnických upravuje § 21 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

18 Daň dědická a darovací

19

20 Navrhované změny od roku 2012  V současnosti velká daňová reforma z důvodu stabilizace státního příjmu.

21 Zákon č. 47/2011 Sb., účinnost od 1.4.2011 2 výjimky: Reverse-Charge pro emisní povolenky do 30.6.2015 stavební práce od 1.1.2012 Důvody pro předložení : Účinnost některých směrnic k 1.1.2011 (místo plnění při poskytování služeb kultury, sportu, výstav, veletrhů) Daňové úniky při dovozu zboží Tzv. technická směrnice (odpočet, datum uskutečnění při poskytování služeb) Využití ustanovení směrnice k DPH dosud neimplementovaných v ČR zejména k omezení daňových úniků: - rozšíření tuzemského reverse charge na další komodity (odpad, emisní povolenky, stavební práce - § 92a až 92e), - ručení za daň (§ 109 a 109a)

22 Připravováno a posud neschváleno vládou ČR - Zvýšení snížené sazby daně z 10 na 14 % s účinností od 2012 - Zavedení jednotné sazby daně ve výši 17,5 % od 2013 - Kompenzace – částečná – zvýšení zvýhodnění na dítě o 150 Kč/měs. tj. o 1 800 Kč/rok

23 - Minerální oleje/UPM - pohonné hmoty - Energetické/ekologické komodity harmonizace a limitace směrnicí – EDR – vstup CO 2 na scénu, emisní povolenky, silniční daň - Tabákové výrobky - Líh, pivo, víno

24  Základní sleva  Daňové zvýhodnění na dítě se zvýší  Daňový bonus  Sazba daně z příjmů fyzických osob 19 %  Zdravotní pojistné  Sociální pojistné

25  Sjednocení základu daně a vyměřovacích základů pojistného – opuštění superhrubé mzdy a návrat k hrubé mzdě  Nahrazení benefitů zavedením 3000 Kč roční slevy zohledňující výdaje na dosažení příjmů  Sazba sociálního pojištění 6,5 %  zajišťuje opt-out důchodové reformy  Sazba zdravotního pojištění 6,5 %

26  Předpoklad nahrazení sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem daní z úhrnu mezd ve výši 32,5 %  základem úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků  zastropování na 4xPM  součástí i dohody o provedení práce nad 5000 Kč  rozdělení přes rozpočtové určení daní:  Zdravotní pojistné  Nemocenské pojistné  Důchodové pojistné

27  Sjednocení základu daně a vyměřovacích základů pro pojistné  Sazba sociálního pojistného 6,5 %  zajišťuje opt-out důchodové reformy  Sazba zdravotního pojistného 6,5 %  Ponechány výdajové paušály 40, 60 a 80 %  Sazba daně 19 %

28 Cílem je zmírnění distorzních dopadů zdanění prostřednictvím:  Zmírnění rozdílů v konstrukci základu daně a pojistného  Stejná výše sazby daně  Stejná výše sazby pojistného Otázka dalšího vývoje řešení snížení setrvávajících rozdílů ve výši daňového zatížení

29  Sazba DPPO 19 %  Zavedena sleva na dani ve výši sražené daně z dividend, uplatnění v následujících zdaňovacích obdobích bez omezení  Zamezení dvojímu zdanění, podpora investic v ČR  Zjednodušení tvorby rezerv a opravných položek k pohledávkám  Nulové zdanění subjektů kolektivního investování a důsledné zdanění výplat ze systému

30  Hazard  Účinnost již od 1. 1. 2012  Zrušení osvobození zdanění příjmů u provozovatelů loterií a dalších her  Zavedení zvláštní přirážky/odvodu u loterií a dalších her – ve zvláštním režimu jako současný odvod podle herního zákona  Další příjmy  Zachování 15% srážkové daně na autorské honoráře, DPP do 5 000 Kč měsíčně a na úroky a dividendy  DPP nad 5 000 Kč měsíčně, zdaňovány standardním režimem příjmů ze závislé činnosti  Autorské honoráře nad 5 000 Kč měsíčně zdaňovány standardním režimem příjmů z podnikání

31  Ponechány ty výjimky, jejichž zrušení by vyvolalo náklady na správu vyšší, než by činil dodatečný výnos  Zůstávají položky, které jsou prioritou vlády  Daňové zvýhodnění na dítě  Výdajové paušály  Podpora vědy a výzkumu  Podpora zajištění ve stáří  Podpora altruismu  Podpora zajištění vlastního bydlení

32  Přesun podpory zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním do kompetence MPSV  Zrušení  režimu podpory investičních pobídek  osvobození u veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení = rovnost mezi subjekty poskytující zdravotní péči  osvobození příjmů ČKA  osvobození příjmů Fondu dětí a mládeže  osvobození příjmů plynoucích dlužníkovi při reorganizaci

33  Odpočet prokazatelných nákladů spojených s hlídáním dětí do určité výše věku dítěte  Firemní školky

34  Zachování osvobození u 1. a 2. skupiny  Zavedení lineární sazby 20 % u daně darovací a 10 % u daně dědické  Limit pro osvobození se zvýší z 20 000 Kč na 50 000 Kč u 3. skupiny  V rámci 2. fáze reformy dojde k transformaci těchto daní do daně z příjmů

35

36

37

38

39

40

41

42  Hlavní důvod a cíl harmonizace: daně nemají být překážkou volného pohybu na jednotném trhu nahrazení bilaterálních smluv multilaterálním principem  Většina věcí v EU předmětem většinového schvalování, daně stále nutno schvalovat jednomyslně

43  v současné době schvalována opatření technického rázu (boj proti daňovým únikům), ale problematické pokud DPH jako nástroj hospodářské politiky  Ilustrace: původní experiment výběru 1-2 služeb do snížené sazby - byl schválen až na Evropské radě  Zelená kniha o budoucnosti DPH: snaha zrušit osvobození poštovních služeb, režim přesunu daňové povinnosti z dodavatele na odběratele (z důvodu typu obchodů missing trader) - podoba daně z obratu  Rakousko a SRN  od 1.4.2011 ČR emisní povolenky, šrot, od 2012 stavební práce, PH nebylo povoleno  jiné ČS na čipy, mobilní telefony apod.

44  Návrh směrnice na zdaňování energií: cíl rozdělení sazby na:  energetickou složku (na GJ)  emisní složky (emise CO 2 )  umožní propojit s emisními povolenkami  Posledních 10 let postupná harmonizace vlivem Evropského soudního dvora  CCCTB (společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob): v současné době návrh volitelného systému (EU nemá mandát harmonizovat přímé daně):  politická rovina  ekonomická (dopady na veřejné rozpočty a daňové subjekty)  aspekty rozdělení

45  CCCTB nově snaha o snížení vyvolaných nákladů zdanění, sjednocení pravidel a zavedení univerzální možnosti pro odpočet ztrát uvnitř holdingu, omezení dvojího zdanění x nezdanění  Home state taxation – zmrazený projekt  Administrativní spolupráce: rozvíjení pomoci při vymáhání pohledávek, spolupráce při správě přímých daní  Pakt pro EURO - může přinést postupně harmonizaci fiskálních a daňových politik zemí EU Projekt OP VK - CZ.1.07/2.3.00/09.0035


Stáhnout ppt "Ing. Petr Bačík, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google