Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava území Jihomoravského kraje na programové období 2014-2020 Novinky v novém programovém období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava území Jihomoravského kraje na programové období 2014-2020 Novinky v novém programovém období."— Transkript prezentace:

1 Příprava území Jihomoravského kraje na programové období 2014-2020 Novinky v novém programovém období

2 Aktuální informace o programovém období 2014–2020 Kvůli služebnímu zákonu zatím nelze schvalovat ani připravené a nerozporované operační programy Výzvy ale lze připravovat –Harmonogram výzev na rok 2015 všechny OP předkládaly, ale nyní nejsou aktuální kvůli zdržení. –Aktualizace budou nutné podle situace, předpokládalo se po schválení OP, ale to se odsunuje –Vláda ČR schválila podmínky pro vyhlášení výzev z operačních programů ještě před jejich schválením ze strany Evropské komise Předpoklad: výzvy z OPPIK během jara, z ostatních OP v létě

3 Identifikace specifického cíleZaměření výzvyTyp výzvyTermín výzvy Prioritní osaSpecifický cílPodporované aktivityPříjemci Předpokládané datum vyhlášení výzvy 1 SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků II. třídy včetně obchvatů a vybraných úseků silnic III. třídy s napojením na TEN-T kraje, organizace zřizované nebo zakládané krajiPrůběžná6/2015 1 SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Technika pro IZS základní složky IZS, organizační složky státu a jimi zřizované organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS Průběžná12/2015 Vzdělávací a výcviková střediska základní složky IZS, OSS a jimi zřizované organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS Průběžná11/2015 2 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Investice do deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve a církevní organizace Průběžná9/2015 2 SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace Kolová9/2015 2 SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví Zvýšení kvality návazné péče příspěvkové organizace zřizované ministerstvem zdravotnictví, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb. nebo zákona č. 258/200 Sb. Průběžná9/2015 Zvýšení kvality vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie příspěvkové organizace zřizované ministerstvem zdravotnictví, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb. nebo zákona č. 258/200 Sb. Průběžná6/2015

4 Identifikace specifického cíleZaměření výzvyTyp výzvyTermín výzvy Prioritní osa Specifický cílPodporované aktivityPříjemci Předpokládané datum vyhlášení výzvy 2 SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora mateřských škol, jeslí, dětských skupin a předškolního vzdělávání pro děti do 6 let, zejména v sociálně vyloučených lokalitách zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace Průběžná11/2015 2 SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Podpora energetických úspor v oblasti bytových domů vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících Průběžná9/2015 3 SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT Dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje a jimi zakládané organizace, obce a jimi zakládané organizace Průběžná6/2015 Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend OSS, příspěvkové organizace OSS, státní organizace, kraje a jimi zakládané organizace, obce a jimi zakládané organizace Průběžná8/2015 3 SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Územní plányobcePrůběžná6/2015 Územní studieobce, krajePrůběžná7/2015 Regulační plányobcePrůběžná8/2015 4 SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Aktivity uvedené ve strategiích Místních akčních skupin, které budou v souladu s podporoavnými aktivitami v IROP příjemci, uvedení v jednotlivých specifických cílech Průběžná11/2015 4 SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Provozní a animační nákladymístní akční skupinyPrůběžná6/2015 5 SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu Aktivity v oblasti řízení, kontroly, zabezpečení činnosti implementační struktury, publicity, vzdělávání, evaluací, ukončování IOP a přípravy období 2021+ ŘO IROP, ZS IROPPrůběžná6/2015

5 Administrace projektů v MS2014+ Možnost testování na https://mseu-test.mssf.cz/https://mseu-test.mssf.cz/ Bude nutný certifikovaný elektronický podpis

6 IROP – otevřené otázky Kulturní dědictví –indikativní seznam NKP ano, památky v městských a vesnických rezervacích ne –Muzea – jen nejvýznamnější Zdravotnictví –Diskutována psychiatrická péče a poskytovatelé návazné péče (podpora menším zařízením) Koordinační mechanismus veřejné správy –Spolupráce mezi řídícími orgány IROP a OPZ Územní plánování –Územní zacílení podpory koordinační mechanismus v oblasti vzdělávání Podpora Romů Sociální podnikání a sociální bydlení Implementační struktura IROP – role RR –Implementace ITI

7

8 Územní dimenze ESI fondů

9 Regionální stálá konference Proběhla 12. prosince 2014 pod vedením JUDr. Michala Haška Volitelným členem se stal zástupce Vinařského fondu ČR Budou vznikat pracovní skupiny –pro vzdělávání a zaměstnanost –pro RIS3 –pro sociální oblast Členové byli seznámeni s Regionálním akčním plánem Navrženy nové pracovní skupiny –pro životní prostředí –pro dopravu

10 Projekty do regionálního akčního plánu 572 projektů (karty připravenosti projektů) –267 zařazeno do Regionálního akčního plánu jako projekty financovatelných z fondů EU Celkový finanční objem – 15,1 mld. Kč –305 projektů zřejmě nefinancovatelných financovatelné z fondů EU Sběr projektových záměrů pomocí karet připravenosti projektu dále pokračuje Další aktualizace ¾ měsíc

11 Projekty financovatelné z fondů EU IROP – 142 projektů, 6,2 mld. Kč OP ŽP – 87 projektů, 897 mil. Kč OP VVV – 16 projektů, 97 mil. Kč OP Z – 18 projektů, 57 mil. Kč PRV – 2 projekty, 1 mil. Kč OP PIK – 1 projekt, 10 mil. Kč OP D – 1 projekt, 7,8 mld. Kč (nákup železničních vozů)

12 Formulace aktivit RAP a jejich průmět do programů ESIF a také SRR Předpokládaná finanční náročnost aktivit Odhadovaný časový rámec Identifikace nositelů klíčových projektů Plánované výsledky dle NČI, případně dle vlastních „rozvojových“ indikátorů Regionální akční plán a jeho funkce

13 Ostravská metropolitní oblast Pražská metropolitní oblast Plzeňská metropolitní oblast Olomoucká metropolitní oblast Hradecko- pardubická metropolitní oblast Brněnská metropolitní oblast Ústecko- chomutovská metropolitní oblast IPRÚ České Budějovice IPRÚ Karlovy Vary IPRÚ Liberec IPRÚ Jihlava IPRÚ Zlín IPRÚ Mladá Boleslav

14

15 Probíhá standardizace MAS Vznikla odborná pracovní platforma pro CLLD řešící: nastavení procesů v MS 2014+ zpřesnění kritérií hodnocení strategií CLLD kritéria výběru projektů CLLD (MAS)

16 Absorpční kapacita JMK - vzdělávání Projekt „Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje“ spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod Aktuálně probíhá vzdělávání ve druhém vzdělávacím modulu (strategické a projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv). Volná kapacita je na všech kurzech pořádaných ve Znojmě. Přihlásit se je možné na: http://bit.ly/1DC2jMk. http://bit.ly/1DC2jMk Je možné se přihlašovat na vzdělávání ve třetím vzdělávacím modulu (finanční řízení projektu, finanční přílohy monitorovacích zpráv a vyúčtování projektu). Přihlašovat se je možné na: http://bit.ly/1wYTLsW. Kapacita v Brně je již naplněna.http://bit.ly/1wYTLsW Vzdělávání ve čtvrtém modulu (veřejná podpora a veřejné zakázky) proběhne v dubnu 2015, vzdělávání v pátém modulu (příprava modelových projektových žádostí) bude probíhat v květnu 2015. Aktuální informace o probíhajících kurzech a možnosti přihlašování na www.kr-jihomoravsky.cz → Regionální rozvoj → Oddělení strategického rozvoje →Realizované projekty → Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje.www.kr-jihomoravsky.cz

17 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Příprava území Jihomoravského kraje na programové období 2014-2020 Novinky v novém programovém období."

Podobné prezentace


Reklamy Google