Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů – zhodnocení stávající praxe v ČR PaedDr. Jitka Čádová ředitelka Probační a mediační služby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů – zhodnocení stávající praxe v ČR PaedDr. Jitka Čádová ředitelka Probační a mediační služby."— Transkript prezentace:

1 Problematika zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů – zhodnocení stávající praxe v ČR PaedDr. Jitka Čádová ředitelka Probační a mediační služby Re publikový výbor pro prevenci kriminality Praha, 26.3.2015 1

2 1. Právní rámec bezúhonnosti Listina základních práv a svobod Evropská úmluva o lidských právech Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Stanovisko veřejného ochránce práv Sp.zn.: 30/2010/DIS/LO Rozsudek Městského soudu v Praze č.j.37C2/2011-72 2

3 Právní rámec bezúhonnosti Listina základních práv a svobod v článku 26 odst. 2 předpokládá možnost omezení výkonu některých povolání nebo činností zákonem, požadavek bezúhonnosti může být legální pouze v případech právních norem Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ani Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti otázku požadavku na předložení výpisu z Rejstříku trestů (RT) a fázi přijímání zaměstnanců konkrétně neupravují, bezúhonnost je zahrnována jako jedno z kritérií odborné způsobilosti k výkonu povolání či určité činnosti 3

4 Zákoník práce § 30 odst. 2 zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Jedná se především o údaje týkající se kvalifikace uchazeče o zaměstnání, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností, které souvisí s výkonem práce. První odstavec tohoto ustanovení uvádí, že zaměstnavatel může při výběru zaměstnanců zohlednit jejich kvalifikaci, nezbytné požadavky nebo zvláštní schopnosti (bezúhonnost však není ani kvalifikačním ani schopnostním předpokladem). § 316 odst. 4 zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem. V ustanovení jsou uvedeny takové informace, mimo jiné je zde uveden pod písmenem h) údaj o trestněprávní bezúhonnosti. Zaměstnavatel však může tuto informaci vyžadovat, je-li k tomu dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána,a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat prostřednictvím třetích osob. Toto ustanovení se vztahuje na vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem po vzniku pracovního poměru. 4

5 Zákon o zaměstnanosti § 12 odst. 2 zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje. Toto ustanovení se vztahuje na situaci, kdy si zaměstnavatel zaměstnance teprve vybírá. 5

6 Výpis z rejstříku trestů může být požadován zaměstnavatelem po uchazeči : 1. přímo z povahy práce vyplývá, že k jejímu výkonu je nezbytná bezúhonnost, což musí vyplývat přímo z právních předpisů. Např. zákon č. 109/2002 Sb. vyžaduje bezúhonnost pedagogických i nepedagogických pracovníků zajišťujících výkon ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních, zákon č. 451/1991Sb., kterým se stanoví podmínky pro výkon některých funkcí ve státních orgánech, Služební zákon, Zákon o sociálních službách, předpisy upravující členství ve stavovských komorách, apod. 2. když zaměstnavatel potřebuje důvěryhodnou osobu Požadavek bezúhonnosti sice nevyplývá přímo z právního předpisu, avšak z logiky věci musí zaměstnavatel v případě konkrétního pracovního místa hledat zaměstnance, u kterého lze předpokládat určitou důvěryhodnost v souvislosti s nabídkou pracovního místa. (Např. na místo pracovníka pošty by neměla být přijata osoba, která byla odsouzena za majetkovou trestnou činnost. Veřejný ochránce práv ve svém stanovisku z roku 2011 uvádí: „Bude tedy zajisté namístě, pokud na pozici vychovatele dětského domova, jakož i na jiná pracovní místa v takovém či obdobném zařízení, nebude přijata osoba odsouzená např. za pohlavní zneužívání či týrání svěřené osoby.“) 6

7 Postupy a sankce za neopodstatněně požadovaný výpis RT  přestupek podle zákona o ochraně osobních údajů – sankce až do výše 100 000 Kč  z hlediska pracovního práva může být zaměstnavatel pokutován za přestupky/správní delikty na úseku rovného zacházení případně na úseku pracovního poměru  žaloba na ochranu proti diskriminaci ve věcech pracovních a přiměřenou náhradu nemajetkové újmy v důsledku porušení práva na rovné zacházení Není v praxi v podstatě využíváno 7

8 2. Současný stav záznam v RT má k počátku ledna 2015 425.764 osob s občanstvím ČR – tj. cca 5 % obyvatel ČR tato početná skupina je kvůli i současnému legislativnímu stavu (nedostatečná možnost ochrany) a faktickému stavu (časté požadavky na „čistý“ RT) vystavena možné diskriminaci pouze na základě zápisu v RT v praxi dochází k nadužívání požadavku na předložení výpisu z RT, často je výpis zaměstnavateli požadován plošně na všechny pozice a to včetně případů, kdy chybí souvislost spáchaného trestného činu a požadavků, které jsou pracovní pozicí na uchazeče kladeny 39 % inzerátů z těch, které zveřejnily úřady práce, obsahovaly požadavek předložení výpisu z RT, event. čistého RT 8

9 Podle průzkumu společnosti LMC ze dne 27. 02. 2015, který mapuje situaci na trhu práce, požaduje 68 % zaměstnavatelů po uchazečích o zaměstnání výpis z RT. Z hlediska prokazování bezúhonnosti je nejčastěji vyžadován výpis z RT, jehož stáří nepřesahuje tři měsíce (nejvíce případů), jeden měsíc či šest měsíců. Obecně je možno konstatovat, že čím nižší kvalifikace je na pracovní pozici vyžadována (a čím nižší je míra odpovědnosti na dané pozici), tím četnější je požadavek na doložení bezúhonnosti (nejlépe výpisem z RT zcela bez záznamu). 9

10 3. Dopady 1. ekonomické nutnost vyplácet sociální dávky v nezaměstnanosti náklady spojené s řešením případné další trestné činnosti 2. společenské nemožnost najít legální zaměstnání zvyšuje zadluženost, podporuje práci „načerno“, generují se úniky na daních a sociálních odvodech, zhoršuje se sociální situace spojená s obtížným začleněním do společnosti je ohrožena bezpečnost společnosti zvýšeným rizikem páchání majetkové trestné činnosti z důvodu finanční nouze 10

11 4. Stávající praxe PMS 4.1. Statistika všichni klienti PMS ve vykonávacím řízení mají záznam v RT nápad případů ve vykonávacím řízení v roce : 201218 495 201314 752 201418 513 počet nezaměstnaných je odvislý od míry nezaměstnanosti daného okresu v menších okresech se jedná o cca 40 – 50% klientů, na okresech s vyšší mírou nezaměstnanosti je cca 60%-75% klientů nezaměstnaných 11

12 jen nepatrné množství nezaměstnaných není v evidenci úřadu práce 20-40% klientů využívá příležitostné „brigády“ (legální i nelegální) klientů, kteří nepracují (ani legálně ani nelegálně) a nikdy pracovat nebudou je cca 10% 80% klientů má pouze základní vzdělání 70% klientů prošlo nějakým rekvalifikačním kurzem od ÚP, který nehodnotí pozitivně – nenašli práci v oboru ve kterém se rekvalifikovali, žádný zaměstnavatel je nechce, nic se nenaučili a neumí to, k čemu mají údajně kvalifikaci 12

13 4.2. Jak záznam v RT klienty PMS omezuje na trhu práce Většina zaměstnavatelů požaduje čistý RT, často i agentury práce. Situace na trhu práce je poměrně obtížná v tom, že na jedno pracovní místo je řada uchazečů; zaměstnavateli pak dokladování výpisu z RT slouží jako jakési první síto výběru zaměstnanců. Pokud je výpis z RT jedním z požadavků, které zaměstnavatel na danou pozici má, klient na inzerát většinou nereaguje. Osoby se záznamem za majetkovou trestnou činnost jsou diskvalifikovány v uplatnění na poměrně četně nabízených místech skladníků nebo manipulačních dělníků ve skladech, případně číšníků nebo prodavaček, kdy je požadována hmotná odpovědnost. Tam, kde zaměstnavatel RT nepožaduje (sezónní práce, práce ve stavebnictví), pak velmi často klienta „zaměstnává“ bez řádné pracovní smlouvy, DPP či DPČ. 13

14 Při výběrovém řízení se stává, že uchazeč nepostoupí kvůli záznamu v RT do druhého kola. Záznam v RT je překážkou především u pozic s požadavkem na vyšší kvalifikaci, dělnické profese, pomocné práce, nejsou tolik limitovány záznamem v RT. Pokud po přijetí do pracovního poměru zaměstnavatel dodatečně žádá RT (např. i ve zkušební době), po jeho předložení zaměstnavatel v případě záznamu v RT většinou končí pracovní poměr. Pokud má zaměstnavatel předchozí dobrou zkušenost s člověkem se záznamem v RT, zaměstná ho. 14

15 Vnímáme stále výraznější nechuť zaměstnavatelů dávat příležitost osobám se záznamem v RT (bez ohledu na závažnost spáchaného činu), v minulosti byla v tomto ohledu situace lepší. Zaměstnavatelé vnímají osoby se záznamem v RT jako nepřizpůsobivé a nespolehlivé. U určité skupiny klientů dochází k souběhu problémů. Záznam v RT je doprovázen jejich závislostmi, nespolehlivostí, sociálním prostředím, nízkou kvalifikací, předchozí pracovní kariérou, apod. Další skupině klientů toto „omezení ve formě záznamu v RT“ vyhovuje, tj. často se na tuto situaci vymlouvají a někdy spíše tuto situaci využívají, aby neměli oficiální zdroj získávání financí v návaznosti na dluhové potíže, exekuce, náhradu škody atd. 15

16 Další skupině klientů, kde zaměstnavatel původně nevyžadoval výpis RT, může být nabídnut kariérní postup a zde již potíž nastává, neboť se často obávají, že se o jejich minulosti nakonec dozví vedení/šéf a dost často tedy tohoto postupu nevyužijí. Někteří klienti situaci řeší jako OSVČ, toto se opakovaně osvědčilo - samozřejmě šlo o šikovné a kvalifikované. 16

17 4.3. Příklady z praxe Klient na dohled (TČ zanedbání povinné výživy) byl před spoluprací s PMS dlouhodobě nezaměstnaný. V rámci dohledu bylo jedním z hlavních témat nalezení vhodného pracovního uplatnění. Klientovi předán seznam agentur, které v okrese nabízí práci. Klient si naprosto samostatně a bez pomoci do týdne sehnal zaměstnání. Bohužel, podmínky v pracovních agenturách jsou velmi špatné – nízké platy, nepříjemné zacházení, žádné sociální jistoty a výhody. Proto klient čas od času pracovní agenturu střídá, s vidinou, že si polepší. Bohužel, situace se neustále opakuje – buď uzavření pracovní smlouvy jen na několik měsíců (a dále se neprodlužuje) nebo skutečnosti, že se nepředávají výplatní pásky, pokud klient onemocní, je okamžitě propuštěn atd. Nicméně klient má už druhým rokem práci. Doufá, že se dostane časem mezi kmenové zaměstnance závodu, ve kterém pracuje přes agenturu. U žen je problém například v situaci, kdy chtějí jít nastoupit na místo ošetřovatelky (nebo na rekvalifikaci na ošetřovatelku) – musí mít čistý RT; záznam zavírá možnost uplatnit se v odvětví, kde se často nabízejí volné pozice (nemocnice a jiná zařízení zdravotní a sociální péče) 17

18 Klientovi se podařilo získat zaměstnání pod Obecním úřadem jako VPP, podílel se na odstraňování následků povodní. V rámci této činnosti pracoval i ve škole. Protože se velice osvědčil, škola mu nabídla místo školníka – údržbáře, poté co však klient nemohl předložit čistý RT (šlo o 1 záznam) ani po intervenci PMS a předchozích dobrých zkušenostech s klientem jako pracovníkem nebyl zaměstnán. Pro práci v obchodech je RT vyžadován takřka vždy; s klienty, kteří RT nepředložili, byl PP rozvázán, nebo vůbec nebyl uzavřen. Při dotazu PMS na manažerku řetězce, proč záznam v RT (za tr. čin zanedbání povinné výživy) brání pro přijetí na pozici prodavačky, odpověděla „takové máme předpisy“. V oblasti callcenter- nabídka služeb po telefonu, kde jsou odměňováni dle počtu uzavřených smluv, není RT nikdy vyžadován. Zaměstnavatel hledá bezúhonné zaměstnance do pracovního poměru, aby minimalizoval budoucí potíže, se záznamem v RT nepřijímá. Ten samý zaměstnavatel, který poptává termínované/krátkodobé pracovní síly se obrací na agenturní společnosti, které „dodají“ pracovníky, u nichž však zaměstnavatel (ani agentura) záznam v RT neřeší – není překážkou. V chvíli, kdy tento agenturní zaměstnanec požádá zaměstnavatele o přijetí do HPP přímo u něj (např. na uvolněné místo), nastává problém – zaměstnavatel žádá RT, v případě záznamu zpravidla nepřijme. 18

19 4.4. Záznam v RT v kontextu s dalšími barierami Další bariéry : bariéra již v prvním kontaktu - lze vybírat z mnoha dalších uchazečů, kteří nemají stigma trestané osoby nízká kvalifikace klientů, často chybějící, nemají zaměstnavateli co nabídnout minimální pracovní návyky klientů, chybějící pracovní zkušenosti, nerespektování autorit, nízká frustrační zátěž (vydržet v práci když se nedaří nebo nejsem spokojen) nemotivovanost k práci – systém soc. dávek je v mnoha případech pro klienty výhodnější než práce za nízké ohodnocení (např. doplatek na bydlení apod.) obavy z exekuční srážky na plat a tím nízká mzda špatné dopravní spojení do zaměstnání (v kombinaci se zákazem řízení pro klienty z vesnic) 19

20 nedostatek finančních prostředků na cestovné a svačiny první měsíc zaměstnání (do výplaty) problém se záznamem v RT nastává i v okamžiku, kdy je například uložen také zákaz činnosti a dalším problémem to může být u klientů, kteří buď si potřebují zřídit živnostenské oprávnění, nebo jim bylo na základě odsouzení zrušeno klienti uvádí jako bariéru vedle záznamu v RT také etnický původ a pokročilý věk (přes 50 let) většina klientů pracujících tkz. načerno a navíc pobírající sociální dávky má vyšší životní úroveň, než pokud by pracovali v řádném pracovním poměru 20

21 Na menších obcích nezískávají klienti práci kvůli tomu, že jsou „známé firmy“ a zaměstnavatel se bojí je zaměstnat (majetková TČ, drogová závislost, nespolehlivost, předchozí špatná zkušenost). Jsou výjimky z výše uvedeného – někteří klienti se záznamem v RT zastávají prestižní pracovní pozice u renomovaných firem (vykompenzují záznam v RT jinými kvalitami) Příklad z praxe: vrah podmíněně propuštěný, vyučený silnoproudař, získal do 1 měsíce práci, ve které zůstal celých 7 let zkušební doby 21

22 4.5. Zkušenosti se zaměstnavateli proč nechtějí zaměstnávat osoby s trestní minulostí, proč požadují výpis z RT ?  „rychlý filtr“ uchazečů o zaměstnání – nastavení interních personálních pravidel  obava o majetek (krádež, poškození)  nespolehlivost, asociální jednání zaměstnanců s trestní minulostí  v nemocnicích či v ženských kolektivech se bojí pachatelů násilných trestných činů  předchozí špatná zkušenost  obavy ze spoluodpovědnosti za úmyslné škody způsobené zaměstnancem, o kterém ví, že byl trestán – (viz nový OZ !!) 22

23 23  Zaměstnavatelé méně tolerují pachatele majetkové trestné činnosti a osoby holdující alkoholu a drogám. Podprahově mají osobní respekt před pachateli násilných trestných činů. Osoby, které prošly vězením, někdy vnímají jako svým způsobem morálně poskvrněné.  Bezúhonnost (důvěryhodnost) má v dnešním společenském měřítku vysokou hodnotu.  Negativní zkušenost z minulosti, kdy již byli vykradeni, okradeni, podvedeni či mají jiné negativní zkušenosti s osobami se záznamy v RT, které zaměstnali.

24 5. Řešení problematiky v PMS 5.1. Systémové  Deklarace o spolupráci PMS a Úřadu práce ČR týkající se zaměstnávání klientů PMS v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti Cíl Deklarace: systémově podpořit postupné uplatnění osob s trestní minulostí – klientů PMS na trhu práce, a to: klientů PMS, kteří vykonali či vykonávají tresty uložené soudem, zejména trest obecně prospěšných prací, kde může být realizována možnost, aby poskytovatel trestu OPP po jeho úspěšném vykonání vytvořil pro tohoto odsouzeného společensky účelné pracovní místo vyhrazené případně pracovní příležitost v rámci veřejně prospěšných prací, klientů PMS podmíněně propuštěných s dohledem či podmíněně odsouzených s dohledem probačního úředníka, kde ÚP ČR ve spolupráci s probačním úředníkem koordinují plán probačního dohledu a individuální akční plán s cílem umístit tyto klienty PMS u zaměstnavatele, který vytvoří SÚPM nebo VPP. 24

25  Dohoda PMS s C.S. CARGO a.s. ‒ PMS v rámci své případové praxe umožní klientům získat informace o volných pracovních místech v CSC. ‒ PMS během případové práce klienta k získávání zaměstnání, a to bez ohledu na subjekt možného budoucího zaměstnavatele, motivuje a dohlíží na plnění jednotlivých kroků potřebných pro jeho získání, nikoliv však zprostředkovatelskou formou. Spolupráce od prosince 2014, nábor na pozice skladník, řidič VZV, řidič MKD, od března 2015 kontrolor výstupní kvality Skladník, řidič VZV - 17 zájemců, 3 uchazeči přijati (bez oprávnění na vysokozdvižný vozík – zajištěno firmou) ; zájemci jsou z lokalit – Liberec, Praha Řidič MKD - 16 zájemců, další spolupráce navázána se 7 uchazeči; vydáno 6 příslibů zaměstnání – probíhají autoškoly, 1 půjčka na obnovení profesního průkazu – nástup dohodnutý na začátek dubna, zájemci jsou z lokalit – Litvínov, Beroun, Mladá Boleslav, Česká Třebová, Šumperk, Třebíč, Vyškov, Tachov, Přerov, Tábor, Ústí nad Orlicí, Praha 25

26 5. Řešení problematiky v PMS 5.2. Přímá pomoc klientům Monitoring, předávání kontaktů na zaměstnavatele, kteří nabízejí pracovní místa, kde nevadí záznam v RT. Pomoc při zpracování CV, příprava na výběrové řízení. Spolupráce s neziskovými organizacemi v regionu, které nabízí pomoc při zprostředkování zaměstnání (občanské poradny, Romodrom apod.). Získání zaměstnání jako cíl dohledu a systematické motivování a vedení klienta. Vznik, podpora a spolupráce s různými projekty cílenými na přípravu a zaměstnávání odsouzených – C.S. CARGO, Agentura podporovaného zaměstnávání, Al Paso (pro navrátilce z vězení) aj. 26

27 Se souhlasem či na žádost klienta podání individuální reference o řádném vedení života k rukám potenciálního zaměstnavatele. Jednoduchá průprava základních předpokladů pro získání zaměstnání při samotných konzultacích v rámci dohledu. Psychická podpora, motivace. Kontakty na zaměstnavatele, kde je vysoká fluktuace lidí. Kontakty na personální agentury, kde je větší pravděpodobnost rychlého umístění. Kontakty a spolupráce s bezplatnou pracovní poradnou. Klientům bez internetu - možnost předání volných míst z portálu MPSV. 27

28 Nabídka telefonického kontaktu s potencionálním zaměstnavatelem - informování o průběhu dohledu, nabídka sdělení informací o průběhu dohledu Živnostenskému úřadu za účelem zřízení Živnostenského oprávnění. Pokud klient požádá/souhlasí, jednáme se zaměstnavateli přímo – vysvětlujeme, zač byl klient trestán, jak spolupracuje s námi, nabízíme pomoc v případě potíží v práci. Spolupráce s neziskovými organizacemi, které realizují rekvalifikační kurzy nebo realizují resocializační programy. 28

29 6. Z á v ě r Skrytá diskriminace osob se záznamem v RT je celospolečenský problém, jehož řešení souvisí s řešením těchto témat : 1.boj s šedou ekonomikou – důslednou kontrolou vymýtit práci načerno 2.legislativní změny směřující k přesné definici stavu, kdy mám být požadován výpis RT 3.PR kampaň a osvěta cílená na zaměstnavatele a změnu jejich personální strategie 4.VÝZNAMNÝ APEL - v legislativní procesu je novela zákona o přestupcích – zavádí Výpis z registru přestupků – hrozí riziko dalšího nástroje do rukou zaměstnavatelů 29

30 Děkuji za pozornost PaedDr. Jitka Čádová ředitelka Probační a mediační služby Hybernská 18, Praha 1 www.pmscr.cz 30


Stáhnout ppt "Problematika zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů – zhodnocení stávající praxe v ČR PaedDr. Jitka Čádová ředitelka Probační a mediační služby."

Podobné prezentace


Reklamy Google