Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejčastější důvody k vyřazení záznamů publikací z RIV Vyřazování – několik postupů: - SW algoritmem (kontrola vůči databázím), - odbornými a poradními.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejčastější důvody k vyřazení záznamů publikací z RIV Vyřazování – několik postupů: - SW algoritmem (kontrola vůči databázím), - odbornými a poradními."— Transkript prezentace:

1 Nejčastější důvody k vyřazení záznamů publikací z RIV Vyřazování – několik postupů: - SW algoritmem (kontrola vůči databázím), - odbornými a poradními orgány RVVI (fyzická kontrola), - vyžádané poskytovatelem (předkladatelem) při řešení rozporů, - vyřazení pro nereagování na rozpor, - vyřazení pro přetrvávající rozpor. (v některých případech → snížení podpory) Fyzické ověření všech výsledků v r. 2011 - Odborné a poradní orgány RVVI provedly kontrolu všech výsledků Jestliže se publikace nenajde (NK ČR, internet aj.), žádají o doručení požadovaných náležitostí pro fyzickou kontrolu (celou publikaci fyzicky nebo odkaz na plný text na internetu). Důvodem k vyřazení je nesplnění jakékoliv části definice druhu výsledku, odchylka do skutečnosti apod. Odkaz na soubor „předpis RIV 2011“ v aplikaci OBD (levý panel dole) Metodika hodnocení - příloha č.2 – definice http://www.isvav.cz/h11

2 Odborná kniha Pro kapitoly platí stejná kritéria. Co JE / NENÍ odborná kniha Odbornou knihou JE např. monografie, vědecky zpracované encyklopedie a lexikony, kritická edice pramenů, kritický komentovaný překlad filozofických, historických či filologických textů doprovázený studií, atd. Odbornou knihou NEJSOU učební texty (učebnice, skripta, příručky), překlady, odborné posudky a stanoviska, ročenky a výroční nebo odborné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované VŠ práce, jazykové slovníky, souhrny rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací – tzv. sborníky prací (nekonferenční), souhrny abstraktů … Doporučení: - Vhodně zvolit literární formu v OBD - Kontrolovat formát- žánr v NK ČR - Podle toho správně zadat RIV ANO - RIV NE

3 Monografická publikace vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí. Má přiřazeno číslo ISBN a povinný výtisk je registrován v NK ČR. Dodržuje formální atributy odborné knihy dle RIV: musí být recenze, odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v alespoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů, Obsahuje popis metodologie. Prezentuje původní výsledky výzkumu ve vymezeném problému určitého vědního oboru. (nikoliv – zhodnocení po roce činnosti, využívání výsledků výzkumu apod.). Výzkum byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem. Domácí autor – pracovně právní vztah k výzkumu na PřF UK, na jehož základě publikace vznikla. Z definice (uspořádané v bodech) je červeně vyznačeno to, co nebylo splněno a co bylo nejčastěji důvodem k vyřazení – seznam vychází z praxe. Rozsah knihy minimálně 100 normostran (tj. 50 tištěných) bez obrazových/map, příloh; normostrana = standardizovaná strana textu 30 × 60 =1800 znaků včetně mezer. (Doporučení: tabulky a obrázky by měly být zařazeny v textu, nikoliv jako samostatné přílohy) Nejčastější důvody vyřazení článku z RIVu

4 Recenze – publikace by měla vyjít v nakladatelství s vědeckou redakcí, které má vlastní recenzenty nebo publikace recenzovaná alespoň 1 recenzentem z příslušného oboru (mimo pracoviště autora). (Př. vyřazené publ. Na rubu titulního listu bylo napsáno – vydavatel nezodpovídá za obsah…….) Jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na podíl na obsahu, jaký mají jednotliví členové autor. kolektivu), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. (Vyplatilo se vyjmenovat všechny autory kolektivu) Kniha se odesílá do RIV buď jako celek nebo jen její jednotlivé kapitoly – nikdy obojí. Jestliže se odevzdá obojí, pak jsou kapitoly vyřazovány. A je-li kniha špatně zadána, pak se vyřadí i kniha a není v RIV nic. (V tomto případě je považována za předkladatele PřF, že má knihu např. MFF, je jedno – je to jiný předkladatel). KNIHA vydaná v českém jazyce MUSÍ být v NK!!! Pokud při kontrole záznamů RVVI knihu v NK nenajde, bude záznam VYŘAZEN!!

5 Vědecký článek Odborným periodikem JE vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód. Odborným periodikem NENÍ denní tisk ani populárně naučný časopis, ani sborník, který má ISSN. Můžeme posílat do RIV všechny články i když budou mít při hodnocení hodnotu nula, ale musí být vydány v odborných časopisech. Pro pozitivní hodnocení RIVu připadají v úvahu články z časopisů: A) Zahraniční odborný časopis – indexován - v databázi Journal Citation Reports - subdatabáze Web of Knowledge, - v databází Scopus http://www.scopus.com,http://www.scopus.com - v seznamech na webu ERIH - European Reference Index for the Humanities https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp B) Český odborný časopis – je zařazen v seznamu uznaných recenzovaných časopisů.

6 Neodpovídá definici druhu: nejedná se o celý text práce s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr). Povolená výjimka Letter <2 strany, Review – ale pouze u těch, které jsou ve WOS. Výzkum, který výsledek prezentuje, nebyl uskutečněn autorem výsledku nebo týmem, jehož byl autor výsledku členem. (autor není členem kolektivu řešícímu projekt, ke kterému se publikace vztahuje). Není odborný článek - je článkem pouze informativního charakteru, edičním materiálem, opravou či souhrnem (i když byl publikovaný v odborném periodiku). Není zveřejněn v odborném periodiku. (př. Živa, Vesmír, Věstníky…., ) Článek v periodiku publikovaný před zahájením vydávání periodika (nultá čísla apod.). Výsledek neprezentuje/nerealizuje/nechrání původní výsledky výzkumu (např. zhodnocení po roce, apod. Přehledový článek – nepatří do RIV). Chybné ISSN - použít takové, pod kterým je časopis veden ve WOS, SCOPUS, ERIH, pokud tam není využít SK ČR – Seriály, db Ulrich,) platné v daném roce vyjití článku. Pozor, elektronické ISSN je jiné než ISSN tištěné verze. Nejčastější důvody vyřazení článku z RIVu DO RIV NEJDOU ČLÁNKY V TISKU !!! Pokud máte článek v tisku, zadat do OBD jako rozpracovaný a uplatnit příští rok.

7 Příspěvek ve sborníku (typ D) Autorský (nikoliv editorský) příspěvek s příznakem „Proceedings Paper“ ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters, v minimálním rozsahu 2 stran textu. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN (ISSN) kód. Nikoliv sborník abstrakt (u abstraktů dát RIV NE) Nikoliv (účelově) vydaný souhrn odborných prací (také dát RIV NE). Výsledky aplikovaného výzkumu (patenty) doporučuji individuální konzultace, pokud si nebudete jistí. Vše musí být správně vyplněné. Vyřazení např. u patentů – špatně uvedený vlastník patentu, nepřesný název vlastníka, patentová přihláška, sídlo vlastníka patentu, patentový úřad apod. Kde by mohlo být podezření, že by výsledek mohl být vyřazen – dejte prozatím RIV NE a využijte konzultace.

8 Ověřování správnosti údajů v záznamech o publikační činnosti Knihy http://aleph.nkp.cz/F/ 1. báze NKC – el. katalog Národní knihovny – české knihy a sborníky s ISBN. 2. báze SKC – Souborný katalog ČR – může obsahovat lokální publikace, např. sborníky, bez ISBN (zapisujeme do OBD ale ne pro RIV), popř. i zahraniční knihy umístěné např. ve věd. a VŠ v knihovnách ČR. 3. báze ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících. (nejsou pokryty kompletně všechny tituly) 4. báze ISN – ohlášené knihy, které mají vyjít, ale zatím nevyšly nebo ještě nejsou zpracované v katalozích (pozor báze ISN ≠ báze ISSN !) Forma, žánr - pomůže zvolit literární formu v OBD Monografie X kolektivní monografie – kniha s jednotlivými kapitolami X sborník Je-li tam jiná forma, než uvádí autor publikace – podezřelé, nutno dořešit s autorem !!! V evidentně chybném případě formy v NK – konzultovat se správcem OBD.

9 Zahraniční kniha zdrojové katalogy pro dohledávání informací 1.zdroj Katalog kongresové knihovny USA ve Washingtonu (Congress Library) http://catalog.loc.gov/ http://catalog.loc.gov/ 2. zdroj katalog Worldcat http://www.worldcat.org/ http://www.worldcat.org/ Postup hledání nejlépe dle ISBN Ve vyhledaném záznamu se zobrazí forma – žánr publikace, např. Book, Conference Proceeding …, ale jinak obsahuje podstatně méně informací pro ověřování dalších údajů. 3. zdroj - lze zkusit i Souborný katalog ČR - záznamy z knihoven v ČR. Mohou mít zahraniční publikaci. Ale knihovny přispívají do SK ČR se zpožděním.

10 České články - ověřování informací 1. báze ANL – obsahuje články vyšlé v českých novinách, časopisech a sbornících (není kompletní), Pozor – články z denního tisku a neodborných časopisů - RIV NE. 2. báze SKCP – Souborný katalog ČR Seriály (báze SKCP) – ověření ISSN, přesný název, stát vydání – vč. předchozích – následných názvů apod. 3. Česká národní databáze ISSN, http://www.techlib.cz/cs/333-baze-issn/http://www.techlib.cz/cs/333-baze-issn/ 4. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Liší se pro roky vydání. V současnosti platí seznam na adrese: http://www.vyzkum.cz/storage/att/ C7FAA90CA365090392A0F03BE57C664D/Seznam_2009_RVV_web.pdf Obsahuje tzv. „hodnocené“ české časopisy. !! Pozor na české popř. slovenské časopisy s anglickým názvem.

11 Články v zahraničních časopisech a sbornících 1. Zdroj WEB OF SCIENCE http://www.isiknowledge.comhttp://www.isiknowledge.com Články z WOS jsou naimportovávány průběžně do OBD – naleznete v levé části, lze využít základní údaje ve WOS, ale neobsahují všechny potřebné údaje pro RIV. Jinak k vyhledání článků ve WOS - lze použít tzv. GENERAL SEARCH, AUTHOR FINDER, ADVANCED SEARCH 2. SCOPUS http://www.scopus.comhttp://www.scopus.com zadat název článku do vyhledávacího okénka nebo vyhledat titul v seznamu indexovaných (sledovaných) časopisů. 3. ERIH European Reference Index for the Humanities – letos- prohledávatelná databáze https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp (dříve seznamy v pdf)https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp

12 Patenty http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line.html Ověřování dalších druhů publikací a dalších údajů - dle originálu od autora - dle dalších informací od autora, - popř. možné konzultace


Stáhnout ppt "Nejčastější důvody k vyřazení záznamů publikací z RIV Vyřazování – několik postupů: - SW algoritmem (kontrola vůči databázím), - odbornými a poradními."

Podobné prezentace


Reklamy Google