Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA, ŽIVNOSTI. Obsah výkladu Živnostenské a neživnostenské podnikání Co je živnost Podmínky provozování živností Druhy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA, ŽIVNOSTI. Obsah výkladu Živnostenské a neživnostenské podnikání Co je živnost Podmínky provozování živností Druhy."— Transkript prezentace:

1 PODNIKÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA, ŽIVNOSTI

2 Obsah výkladu Živnostenské a neživnostenské podnikání Co je živnost Podmínky provozování živností Druhy živností Živnostenské oprávnění Zánik živnostenského oprávnění Povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Odpovědný zástupce Živnostenský úřad Živnostenský rejstřík Jednotný registrační formulář Statistika živností v ČR Otázky a úkoly

3 Živnostník

4 Živnostenské a neživnostenské podnikání Podnikání členíme na živnostenské a neživnostenské podnikání Živnostenské podnikání je podnikání, které je provozováno za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živnostenský zákon upravuje podnikání v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb i samostatnou výdělečnou činnost fyzických osob v těchto oblastech. Neživnostenským podnikáním je podnikání, které probíhá za podmínek stanovených jinými právními předpisy. Co není živnostenským podnikáním je vymezeno živnostenským zákonem, který uvádí taxativní výčet všech činností, které nejsou živnostmi. Současně také odkazuje na právní předpisy, kterými se toto podnikání řídí. To, co zde uvedeno není, je živností.

5 Živnostenské a neživnostenské podnikání Živnostenským podnikáním např. není činnost soukromých lékařů, stomatologů, veterinářů, advokátů, notářů, patentových zástupců, daňových poradců, bankovnictví, pojišťovnictví, hornická činnost, pořádání loterií, zemědělství, školství, zřizování a provoz telekomunikací, provozování rozhlasového

6 Živnost Podle zákona o živnostenském podnikání platného od 1.1.1992 je živností: soustavná činnost provozovaná samostatně na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem

7 Živnost Živnosti mohou provozovat FO (fyzické osoby) i PO (právnické osoby), aby mohla živnost vzniknout, musí být splněny podmínky, které ukládá živnostenský zákon, tyto podmínky musí splňovat u FO osoba, která žádá o povolení živnosti nebo její odpovědný zástupce a u PO určený odpovědný zástupce.

8 Podmínky pro provozování živnosti Všeobecné – musíme je splňovat vždy:  dosažení věku 18 let  plná právní způsobilost  bezúhonnost

9 Způsobilost k právním úkonům Okresní soud může zbavit občana způsobilosti k právním úkonům v případě existence duševní poruchy, která není přechodná, ale trvalého rázu.

10 Bezúhonnost Bezúhonností rozumíme, že osoba nesmí být trestána pro jakýkoliv úmyslný trestný čin, kde byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce alespoň 1 roku nebo úmyslný a nedbalostní trestný čin související s předmětem budoucího podnikání, prokazuje se předložením výpisu z trestního rejstříku.

11 Podmínky pro provozování živnosti Zvláštní – podmínky, které se týkají jen některých živností  odborná nebo jiná způsobilost, např. maturitní vysvědčení,  tyto podmínky jsou pro každou živnost uvedeny v přílohách živnostenského zákona.

12 Podmínky provozování živností všeobecnézvláštní a) dosaženi věku 18 let b) způsobilost k právním úkonům c) bezúhonnost d) fyzická osoba nesmí mít daňové nedoplatky předepsaná odborná způsobilost jiná než odborná způsobilost (např. spolehlivost) Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou základní podmínkou získání všech druhů oprávnění provozovat živnost.

13 Druhy živností ohlašovací koncesované

14 Ohlašovací živnosti jsou charakteristické tím, že živnostenský list se vydává automaticky, pokud svůj záměr ohlásíme na živnostenském odboru příslušného městského úřadu a prokážeme splnění všeobecných, případně i zvláštních podmínek.

15 Druhy ohlašovacích živností: volné řemeslné vázané

16 Volné živnosti pro získání živnostenského listu postačí splnění všeobecných podmínek, seznam živností volných lze najít na internetu, jsou to např. obchodní činnost, výroba keramiky...

17 Řemeslné živnosti vyžaduje se výuční list a obvykle i určitá délka praxe, výuční list je možné nahradit jinými doklady o vzdělání, najdeme v příloze č. 1 živnostenského zákona, jsou to např. zedníci, instalatéři...

18 Vázané živnosti požadavky na jednotlivé živnosti jsou velmi různé, obvykle jde o doklad o vzdělání, praxi, případně jiné podmínky, seznam najdeme v příloze č. 2 živnostenského zákona, jsou to např. účetní poradci, provozovatelé solárií...

19 Koncesované živnosti Podmínky jsou přísnější, místo živnostenského listu získáme koncesní listinu, vyžaduje se speciální odborná způsobilost a schválení dalšími státními orgány, např. ministerstvy, koncese bývá povolena pro určité území či dobu a vydává se jich omezený počet, seznam najdeme v příloze č. 3 živnostenského zákona, jsou to např. taxislužby, soukromí detektivové...

20 PŘÍKLADY OHLAŠOVACÍCH ŽIVNOSTÍ ŘEMESLNÉ kovářství, zámečnictví, hodinářství, řeznictví a uzenářství, truhlářství, zednictví, mlynářství, pokrývačství.... VÁZANÉ montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny, projektová činnost ve výstavbě, provozování autoškoly, činnost účetních poradců, vedení účetnictví... VOLNÉ Poskytování služeb pro zahradnictví a zemědělství (např. vysazování květin, úpravy trávníků, vysazování a kácení stromů), výroba oděvů a oděvních doplňků, výroba obuvi, velkoobchod, maloobchod, reklamní činnost a marketing, poskytováni služeb pro rodinu a domácnost (např. vaření, praní, žehlení, péče o zahradu), péče o děti a osoby vyžadující zvýšenou péči, poskytování služeb osobního charakteru (činnost seznamovacích a svatebních kanceláří, astrologů, kartářek, provoz šaten apod.)... PŘÍKLADY KONCESOVANÝCH ŽIVNOSTÍ Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, znehodnocování a ničení zbraní, provozování střelnic, směnárenská činnost, taxislužba, provozování cestovní kanceláře, provádění veřejných dražeb...

21 Živnostenská oprávnění Pokud splníme podmínky dané živnostenským zákonem, pak nám živnostenský úřad vydá živnostenský list (pro ohlašovací živnosti) nebo koncesní listinu (pro koncesované živnosti). Živnostenský list dnes již nedostaneme. Pro živnostenské oprávnění nyní slouží výpis ze živnostenského rejstříku. Máme-li živnostenský list z minula, používáme jej jako dřív, je stále platný.

22 Vznik živnostenského oprávnění Živnostenské oprávnění vzniká :  u ohlašovacích živností dnem ohlášení  je-li v ohlášení uveden pozdější den zahájení živnosti, pak tímto určeným dnem  u koncesovaných živností dnem, ve kterém byla podnikateli doručena koncesní listina

23 Ohlašovací živnosti mohou být provozovány na základě písemného ohlášeni u živnostenského úřadu. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI OHLÁŠENÍ U FYZICKÝCH OSOBU PRÁVNICKÝCH OSOB - jméno a příjmení, státní občanství- obchodní jméno - sídlo - trvalé bydliště, rodné číslo- právní forma (např. a. s.) - oznámení zda soud nebo správní orgán- jména a bydliště osob, které jsou uložil zákaz činnosti statutárními orgány - jestliže je ustanoven odpovědný zástupce,- identifikační číslo tytéž údaje o něm- předmět podnikání - obchodní jméno- místo hlavní provozovny a vedlejších - identifikační číslo, bylo-li přiděleno provozoven - předmět a místo podnikání- další předepsané údaje - místo hlavní provozovny a vedlejších provozoven - další předepsané údaje

24 Zánik živnostenského oprávnění Kdy živnostenské oprávnění zaniká: smrtí podnikatele zánikem právnické osoby, výmazem zahr. osoby z obchodního rejstříku uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění Kdy úřad zruší živnostenské oprávnění: při závažném porušení podmínek pro udělení koncese, nebo živnostenského zákona, nebo zvláštních předpisů na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení pokud není živnost provozována déle než 4 roky pokud podnikatel dále podniká v zařízení, kde bylo nařízeno odstranit závady a tyto závady ani v určeném termínu neodstranil

25 Povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona a) pro doručování viditelně označit místo podnikání (liší-li se od bydliště) nebo sídlo firmou a identifikačním číslem, b) na provozovně, kde se prodává zboží nebo poskytují služby, musí být umístěny doklady prokazující nabytí zboží nebo materiálu. c) v prodejní nebo provozní době musí být na provozovně určené pro zákazníky osoba mluvící česky nebo slovensky, d) podnikatel, odpovědný zástupce, osoby jednající jménem podnikatele a fyzické osoby provozující živnost jsou povinni prokázat totožnost pracovníkům živnostenského úřadu,

26 Odpovědný zástupce Podnikatel může provozovat živnost buď osobně nebo prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba, kterou ustanovuje podnikatel a která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostensko právních předpisů. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Odpovědný zástupce musí být k podnikateli ve smluvním vztahu (živnostenský zákon již nestanoví, o jaký smluvní vztah jde – může jít o vztah pracovněprávní či jiný, např. o příkazní smlouvu podle občanského zákoníku). Podnikatel je povinen zajistit, aby se odpovědný zástupce zúčastňoval provozování živnosti v potřebném rozsahu. Odpovědný zástupce může vykonávat tuto činnost maximálně pro dva podnikatele.

27 Živnostenský úřad Projednávají správní delikty podle zákona 455/1991 Sb. Provádí dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele Provádí kontroly plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a vyplývajících z provozování živnosti Provádí zápisy do živnostenského rejstříku Přijímá ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

28 Živnostenský úřad Přijímá žádosti o vydání koncese Přijímá žádosti o zrušení živnostenského oprávnění Vydává rozhodnutí o odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti Vydává výpisy ze živnostenského rejstříku Vydává vyrozumění o přerušení, pokračován provozování živnosti Vykonává činnost Jednotného kontaktního místa Vyzývá podnikatele k odstranění závad v ohlášení živnosti Zahajuje správní řízení a rozhoduje o zrušení, pozastavení živnostenského oprávnění

29 Živnostenský úřad

30 Živnostenský rejstřík

31

32

33

34

35 Celková statistika živností v ČR

36

37

38

39

40

41 Otázky a úkoly Jaký je rozdíl mezi živnostenským a neživnostenským podnikáním Co je živnost Vyjmenujte podmínky provozování živností Jaké znáte druhy živností Kde získáte živnostenské oprávnění Popiš způsoby zániku živnostenského oprávnění Jaké jsou povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Kdo je odpovědný zástupce Jaké jsou některé povinnosti živnostenského úřadu Co je obsahem živnostenského rejstříku K čemu slouží jednotný registrační formulář


Stáhnout ppt "PODNIKÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA, ŽIVNOSTI. Obsah výkladu Živnostenské a neživnostenské podnikání Co je živnost Podmínky provozování živností Druhy."

Podobné prezentace


Reklamy Google