Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní trh Evropské unie: Volný pohyb zboží FSV UK, LS 2009 - 2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc, Jean Monnet Professor ludek.urb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní trh Evropské unie: Volný pohyb zboží FSV UK, LS 2009 - 2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc, Jean Monnet Professor ludek.urb"— Transkript prezentace:

1 Vnitřní trh Evropské unie: Volný pohyb zboží FSV UK, LS 2009 - 2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc, Jean Monnet Professor ludek.urb an@gmail.com

2 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží Literatura : 1.Fiala, P., Pitrová,M., Evropská unie,Brno 2003, kap. 15 2.Týč,V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy, Linde Praha,2001,kap. 3.Urban, L., Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění, Linde Praha, 2002, kap. 4 4.Šlosarčík, I., Právní rámec evropské integrace, Europeum 2005 5.Pelkmans,J., European Integration. Methods and Economic Analysis, Part 2, 2001 6.European Parliament. Fact Sheets on the European Union,Edition 2004. Part III,3.2,www.europarl.europa.eu/facts_2004/ 7.Moussis, N., Access to European Union.Law,economics, policies, různá vydání 8.www.europa.eu.int/comm/internal_market/index_en.htmwww.europa.eu.int/comm/internal_market/index_en.htm 9.www.europa.eu.int/growthandjobs/www.europa.eu.int/growthandjobs/ 10.www.ec.europa.eu.int/scadplus/www.ec.europa.eu.int/scadplus/ 11.www.euractiv.com 12.www.euractiv.czwww.euractiv.cz 13.www.euroskop.cz : Volný pohyb zboží, Politika ochrany spotřebitele v EUwww.euroskop.cz

3 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží Obsah 1.Volný pohyb zboží v legislativě vnitřního trhu 1.Volný pohyb zboží a celní unie 2.Opatření s obdobným účinkem (jako cla a kvóty) 3.Vytvoření celní unie a zbývající překážky 2.Technické bariéry a jejich odstraňování 3.Odstraňování daňových překážek 1.Daňová problematika v legislativě vnitřního trhu 2. Harmonizace nepřímých daní 3. Harmonizace přímých daní 4. Návrhy na nové daně 5. Harmonizace spotřebních daní 4.Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví 5.Otevření trhu veřejných zakázek 6.Ochrana spotřebitele

4 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 1. Volný pohyb zboží v legislativě vnitřního trhu 1.1 Volný pohyb zboží a celní unie „Volný pohyb zboží“: úvodní hlava ŘS (I), čl. 9-37, Hlavní část věnována celní unii (čl. 12-37), „Společenství je založeno na celní unii,která se týká veškeré výměny zboží a která zahrnuje jak zákaz vývozních a dovozních celních poplatků a jiných dávek obdobného účinku mezi členskými státy, tak i přijetí společného celního sazebníku pro jejich vztahy ke státům třetím“ (čl. 9), Týká se jak výrobků, které mají původ v členských státech, tak výrobků pocházejících z třetích států, u nichž splněny „dovozní náležitosti a zaplaceny celní poplatky“ (čl.9), Původ zboží, rozdíl proti pásmu volného obchodu, Volný pohyb zboží uskutečněn prostřednictvím celní unie, Celní unie – první krok ke společnému trhu, Bez celní unie není společný trh uskutečnitelný Co se očekávalo od celní unie a volného pohybu zboží : proč státy zavádějí cla, ekonomický efekt odstranění celních bariér

5 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží Hlavní zásady celní unie : 1.Zákaz celních poplatků na dovozy a vývozy zboží mezi členskými státy, jakož i dávek s obdobným účinkem, nezavádět nové (čl.9, 12), 2.Zrušení všech kvantitativních omezení dovozů a vývozů a opatření s obdobným účinkem, nezavádět nová (čl.30-31), 3.Odstranění daňové diskriminace v obchodě mezi členskými zeměmi (čl.95), 4.Přijetí společného celního sazebníku pro obchod s třetími zeměmi (čl. 9, 18-29), Kostra celní unie 5.Upravit fungování státních monopolů, aby byla vyloučena jakákoli diskriminace mezi příslušníky členských států (čl. 37), 6.Upravit systém státních podpor, aby nebyly zvýhodněny určité domácí podniky nebo výroba určitého zboží, čímž by byly narušeny podmínky hospodářské soutěže a obchod mezi členskými státy (čl. 92) Možnost zákazu nebo omezení dovozu,vývozu či transitu určitého zboží (čl. 36): Ohrožení veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, zachování zdraví a života lidí a zvířat, ochrany rostlin, ochrana národních kulturních památek, průmyslové a obchodní vlastnictví, Čili : zdraví, ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitele, Nesmí jít o diskriminaci nebo skryté omezování obchodu, Platí i pro volný pohyb služeb

6 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 70.léta : s odkazem na ochranu spotřebitele, životního prostředí nové bariéry obchodu (NTB, necelní bariéry), jejich odstranění mnohem složitější než odstranění cel a kvót, až Bílá kniha (1985), Společný obchodní sazebník (1968), společná obchodní politika, rozhodování Rady ministrů, mandát Komise, úpravy, příjmy z cel jako součást vlastních zdrojů evropského rozpočtu (1975), Rozšiřování Unie a odstraňování celních poplatků, zavedení společného celního sazebníku Efekty celní unie : dynamika vzájemného obchodu v prvním desetiletí : 1958-1972 : devítinásobný vzestup vzájemného obchodu, s třetími zeměmi trojnásobek, růst investic, rozšířená nabídka nejrůznějšího zboží, Podíl vzájemného obchodu (šest zemí ) : 37,2 % (1958), 53,4 % (1970),

7 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 1.2 Opatření s obdobným účinkem ( jako cla a kvóty) Problém : předpoklad ŘS : odstranění do roku 1970, stejně jako celní poplatky a kvóty, ŘS nedefinovala, Čl. 36 umožňoval zavádět specifické národní předpisy, nové bariéry obchodu, Řešeno rozhodnutími Evropského soudního dvora 1.Dávky s podobným účinkem jako cla : ESD ( 1969,1979) : jakákoli peněžní dávka, nezávisle na jejím pojmenování a způsobu uvalení, která mění cenu a je ukládána na základě toho, že je zboží dováženo z jiné země, 2. Dávky s podobným účinkem jako kvantitativní omezení, ( rozsudek Dassonville, 1974) : „jakákoli úprava obchodu členských států, která může obchod uvnitř Společenství přímo či nepřímo, skutečně nebo potenciálně omezovat, má být pokládána za opatření s obdobným účinkem jako kvantitativní omezení“,

8 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 3. Rozsudek ESD ve věci Cassis de Dijon ( 1979) : zboží vyrobené podle předpisů jednoho členského stát a legálně v něm uvedené na trh, může být uváděno i na trhy ostatních členských států. Musí jít o zboží, u něhož neexistuje úprava na úrovni Společenství. Národní požadavky, které se týkají tvaru, velikosti, váhy, balení atd. Základ vzájemného uznávání výrobků, bez potřeby se uchylovat k právní úpravě na úrovni Společenství, 4.Buy Irish ( ESD 1982 ) : jde o opatření s účinkem obdobným kvantitativnímu omezení ( podpora prodeje domácích výrobků poskytováním výhod), 5. Rozsudek Keck ( ESD 1993 ) : národní předpisy, které zakazují nebo omezují prodej určitých výrobků, pokud jsou uplatňovány všemi obchodníky a stejným způsobem jak při obchodování domácími výrobky i výrobky dováženými z jiných členských států, se nepovažují za opatření s rovnocenným účinkem jako kvantitativní omezení volného pohybu zboží

9 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 1.3 Vytvoření celní unie a zbývající překážky Situace v roce 1970 a poté : fyzické bariéry zůstaly, stejně jako celní kontrola zboží a osob, Důvody : statistika obchodu, rozdíly nepřímých daní a pomalý postup harmonizace, odlišné veterinární a sanitární předpisy, hlavně však technické překážky obchodu, Důsledek : složité celní formality (zastavování zboží na hranicích a jeho kontrola, celní formuláře), Postupná změna teprve po spuštění programu na „dokončení“ vnitřního trhu (1985) : zjednodušení celních formalit, společné celní stanice, zjednodušení transitu, Úplné odstranění celní administrativy a dokončení celní unie teprve na začátku 1993, bez papírování, zrušena kontrola zboží na hranicích, včetně veterinární, zrušena kontrola bezpečnosti výrobků, statistická kontrola obchodu v členských zemích, zůstala kontrola osob, Aktuální úkoly celní unie : ochrana vnější celní hranice před obchodem ohrožujícím vnitřní bezpečnost zemí Unie : obchod drogami, zbraněmi, jaderným materiálem, ohroženými druhy fauny a flóry

10 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 2. Technické bariéry obchodu a jejich odstranění 2.1 Po odstranění cel a kvót zůstaly technické bariéry hlavní překážkou volného pohybu zboží, není vynález EU, není „vynález“ Evropské unie, 2.2 Úkol národních technických norem (u průmyslových výrobků a potravin): zabránit možným rizikům pro zdraví a bezpečnost uživatele, Velké množství, značné rozdíly, časté úpravy, důsledky pro obchod mezi zeměmi : omezení vzájemného obchodu, zablokování pro menší podniky, roztříštění vnitřního trhu, Rozdíl mezi celní bariérou a technickými standardy, Značná část legislativních návrhů v Bílé knize ( 1985 ) se týká tohoto problému 2.3 Řešení navrhované v ŘS : „totální“ harmonizace technických předpisů na výrobky na základě sbližování národních technických předpisů (čl. 100 ), vydávání směrnic, nutná jednomyslnost,

11 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 2.4 Starý ( sektorový) přístup : detailní směrnice explicitně definují požadavky na vybrané výrobky, čímž se odstraňují rozdíly mezi předpisy členských států, Jde o výrobky, u nichž nutno zajistit splnění bezpečnostních, zdravotních a ekologických požadavků. Vybrané potraviny (přesné receptury) : džúsy, džemy, marmelády, cukr, kondenzované mléko, kávové a kávovinové extrakty, med, čokoláda, zmrazené potraviny, Motorová vozidla ( úroveň hluku, emise, brzdy, ukotvení bezpečnostních pásů, světla, opěrky hlavy, zástěrky aj.), Léčiva, chemické výrobky ( nebezpečné látky, čistící a prací prostředky, hnojiva) Výhody a nevýhody

12 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 2.5 Nový přístup : směrnice Rady o „Novém přístupu k technické harmonizaci a normalizaci“, květen 1985 Dva postupy : 1. Vzájemné uznávání národních předpisů ( specifických národních technických požadavků ) je vůdčí zásadou nového přístupu, viz rozhodnutí ESD ve věci Cassis de Dijon, neharmonizovaná oblast, Záruka různorodosti v nabídce výrobků a služeb, Teoretické vymezení a skutečnost, 2. Harmonizovaná oblast : oddělují se základní technické požadavky zajišťující bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí formulované formou směrnic pro vybrané skupiny výrobků od detailních technických norem. Existuje 23 skupin výrobků ( elektrické přístroje nízkého napětí, strojní zařízení, plynové spotřebiče, jednoduché tlakové nádoby, stavební výrobky, lékařské přístroje, hračky, rekreační plavidla, výtahy atd.). Omezený počet požadavků týkajících se veřejného zdraví, bezpečnosti spotřebitele a ochrany životního prostředí, 3. Technické normy k těmto směrnicím pro konkrétní výrobky jsou zpracovány evropskými nevládními normalizačními institucemi ( CEN, Evropský výbor pro standardizaci, CENELEC, Evropský výbor pro elektrotechnickou standardizaci, ETSI, Evropský institut pro telekomunikační standardizaci ) na základě zmocnění vydávaných Komisí.

13 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 4. Směrnice schvalované Radou přecházejí do legislativy členských zemí, evropské normy schvalované soukromoprávními normalizačními institucemi jsou převáděny do soustavy národních technických norem. Přínos : rámcové směrnice není nutno tak často upravovat, průběžná úprava technických norem se přesunula na nevládní instituce

14 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 5. Evropské technické normy jsou dobrovolné, 6. Národní certifikační instituce posuzují shodu výrobku s předepsanými požadavky Globální přístup : osm možných postupů při ověřování shody, udáno ve směrnici, Jednoduché výrobky, autorizované zkušebny, typová zkouška nebo kontrola všech výrobků Členské státy uznávají výsledky národních certifikačních institucí, nejsou nutné „evropské“ zkušebny, označení CE (Evropský certifikát od 1991),vzájemná důvěra členských zemí 7. Potvrzení shody potvrzuje, že výrobek odpovídá základním požadavkům směrnice, avšak nezbavuje výrobce odpovědnosti, Konstrukční, výrobní vady, chyba v návodu Odpovědnost výrobce za škodu

15 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 8. U neharmonizované sféry : členský stát může zavést a vyžadovat splnění nové národní technické normy, povinnost „notifikovat“ Komisi, Argumenty : ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitele (hlavně : potraviny, elektrotechnické výrobky, dopravní prostředky, stavební výrobky, chemikálie), Letité stížnosti členských států, hlavní postižení : malí a střední výrobci, uvádí znovu Wim Kokova zpráva, Iniciativa Komise (zahrnuta do programu VT pro 21.století,únor 2007 ) : návrh přijat EP v únoru 2008, Zásadní změna : přesun odpovědnosti za výjimky na členský stát, který musí uvést důvody pro zavedení nové národní technické normy a proč „neharmonizovaný“ výrobek z jiné členské země nemůže vstoupit na jeho domácí trh, jednání mezi členskými státy, Kontaktní místa v každé členské zemi : informační servis pro MSP, Vstupuje v platnost v 2009, 9. Dohody o vzájemném uznávání s třetími zeměmi: USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland

16 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 10. Připravenost ČR : převzaty směrnice sektorového (starého ) přístupu, zákon o technických požadavcích na výrobek ( 1997 ) zavádí směrnice „nového přístupu“, Platnost označení CE, Zákon o odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku (2000), Český normalizační institut, přejímá evropské technické normy do české soustavy, Protokol k Evropské dohodě ( mezi ČR a EU )o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ( PECA), s platností od poloviny 2002, V 10 sektorech, ještě před vstupem, se uznává potvrzení shody provedené českou autorizovanou zkušebnou

17 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 3. Odstranění daňových překážek 3.1 Daňová problematika v legislativě vnitřního trhu Problém, před nímž stojí ekonomická integrace v daňové sféře : Odstranit překážky obchodu vyplývající z různosti sazeb nepřímých daní, Zabránit narušování hospodářské soutěže v obchodě mezi subjekty různých členských zemí, Nepřímé daně (daň z přidané hodnoty a spotřební daně) vstupují do konečné ceny výrobku, resp.služby, Při velkých rozdílech v sazbách DPH, nerovné soutěžní podmínky pro vzájemný obchod na vnitřním trhu, na společném trhu si budou konkurovat stejné výrobky, avšak s různou cenou, ŘS : sblížení nepřímých daní ( daně z přidané hodnoty a spotřebních daní) „v zájmu společného trhu“ (čl. 99), pokud rozdíly mezi členskými zeměmi „narušují podmínky soutěže na společném trhu a vyvolávají tak rozpor, který je nutno odstranit“ (čl. 101) Pouze nepřímé daně, směrnice přijímat jednomyslně (čl. 100), Suverenita členských zemí, citlivá oblast, obtíže při sbližování,

18 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 3.2 Harmonizace nepřímých daní : dva problémy : Jak sblížit sazby nepřímých daní (DPH a spotřebních daní), Jak vybírat daň 1.Sblížení sazeb DPH : Proč existují rozdíly v sazbách DPH mezi členskými státy, 1967 : první směrnice o zavedení DPH, základní nepřímá daň v členských zemích, součást „vlastních zdrojů“ evropského rozpočtu, 1977 : šestá směrnice o DPH : aktivity, na něž je uvalována DPH (plátci daně, jednotný základ pro výpočet DPH, princip refundace („de-taxing“, „re- taxing“, nikoli sazby), 1985 : Bílá kniha : tři zásady : 1.nahrazení refundace daně při exportu a výběru daně při importu zavedením systému výběru podle země původu, 2.zavedení zúčtovacího mechanismus Společenství, aby se zabránilo velkým přesunům DPH mezi členskými zeměmi, 3.sblížení rozdílů národních sazeb DPH, aby se zamezilo podvodům, daňovým únikům a narušení soutěže, 1987 : pouze dvě sazby DPH : standardní (navrhované rozpětí 14-20 %, doporučovaná 16,5 %), nižší (návrh 5-9 %)

19 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 1994 : 7. směrnice o DPH : zvláštní úpravy : Zásilkový obchod přes hranice : po překroční určitého limitu se platí DPH domovské země, Nové dopravní prostředky : lodě, automobily a sportovní letadla, Vynětí z povinnosti platit DPH : orgány veřejné správy, banky, pojišťovny, prodej uměleckých děl, starožitností, sběratelských předmětů mezi jednotlivci osvobozen od DPH 1998 : možnost uplatňovat sníženou sazbu DPH u pracovně náročných a ekologicky orientovaných aktivit, platnost do konce 2003, požadavek EP na jednotný postup při aplikaci snížených sazeb DPH EK (2001 ) „Tax policy in the European Union“ : „There is no need for an across board harmonization of Member States tax systems“, Main priority for the tax policy… „focusing on the elimination of tax obstacles to all forms of cross-border economic activity, in addition to continuing the fight against harmful tax competition“ ES neusiluje o úplné sjednocení daňových soustav, ale o takové sblížení, jež nebude ovlivňovat obchodní výměnu mezi členskými státy, odstraní kontroly na vnitřních hranicích Americké zkušenosti (podle Bílé knihy 1985): rozdíly sazeb spotřebních daní v rozmezí +/- 2,25 % neovlivňují obchodní toky mezi státy

20 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 2. Způsob výběru : 1. Při přechodu vnitřních hranic si chce každá členská země ponechat „svou“ DPH, nutnost hraničních kontrol, Dvě možnosti výběru : podle země původu nebo podle země určení, 2. Podle země původu : odvádí se v zemi výrobce, bez ohledu na určení, stejná cena v zemi původu i zemi určení, Neférová soutěž v zemi určení, pokud má vyšší sazbu DPH, znevýhodnění zemí s vyšší sazbou DPH při vývozu, tlak na sblížení sazeb DPH, Odpadá nutnost kontroly na hranicích, Podle země určení : vyvážený výrobek je při vývozu osvobozen od daně ukládané v zemi původu a daň se odvádí v zemi, v níž je výrobek spotřebován, Výrobek z jiné členské země může konkurovat domácím výrobků za stejných podmínek, všechny výrobky, ať domácí nebo dovezené, jsou vystaveny stejné dani platné na domácím trhu, Není tlak na sbližování daňových sazeb, Na hranicích zůstává kontrola zboží 3.Fungování systému před rokem 1992 : Výrobek při přechodu hranic mezi členskými státy je osvobozen od DPH a daň je nově nasazena po přechodu hranic v zemi určení. Daň vybrána a placena v zemi,v níž by výrobek spotřebován. Nutnost provádět kontrolu zboží na hranicích : v zemi původu (zda byl výrobek skutečně vyvezen),v zemi určení (zda byla nasazena a vybraná daň), Zůstává „fiskální hranice“

21 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 4.Systém od roku 1993 : Odstranění kontroly na hranicích, Členské země nebyly připraveny přijmout systém navrhovaný Bílou knihou (1985 ): přejít k výběru DPH podle země původu, Ponechán systém výběru podle země určení (jako před 1992), s tím rozdílem, že procedura se neprovádí na hranicích, ale jednáním subjektů s daňovými úřady, Administrativně náročné, nutná spolupráce daňových úřadů členských zemí, 5. Považováno za „přechodný systém“, do konce roku 1996 Odstraněna daňová bariéra : různé ceny zboží na vnitřním trhu kvůli různým sazbám DPH 6. Návrh na „definitivní systém“ po roce 1996 : návrat ke zdaňování v zemi původu, EK (2001) : The current „transitional“ VAT system is „complicated, susceptible to fraud and out of date“ Hlavní předpoklad přechodu k „definitivnímu“ systému: další sblížení sazeb DPH, nutnost jednomyslnosti, Obavy členských zemí : zvýhodnění zemí s aktivním saldem obchodní bilance, znevýhodnění zemí s deficitem obchodní bilance 8. Zásada původu zboží je aplikována na všechny prodeje konečnému spotřebiteli Nákup zboží při turistických pobytech : omezená, leč velká množství ( 10 litrů lihovin, 90 litrů vína, 110 litrů piva, 800 cigaret atd. Zrušení duty-free shopů (1999)

22 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 3. 2 Harmonizace přímých daní : Naléhavost harmonizace menší, nevchází do prodejních cen, důležitý zdroj příjmu veřejných rozpočtů, Určité sblížení zásad přímého zdaňování považováno po 1992 za nutné, Rozdíly v přímých daních ovlivňují náklady a výnosy kapitálu, druh subvence, Větší intenzita pohybu kapitálu s přechodem ke společné měně, Pohyb kapitálu a zakládání podniků ovlivněny rozdíly v přímém zdaňování Minimální pokrok : společný systém zdanění při slučování (fúzích) nebo dělení společností z různých členských zemí, společný systém zdanění pro mateřské a dceřinné společnosti, Zásady zdanění úroků z vkladů (příjmů z úspor) v jiných členských zemích, povinnost informovat mateřskou zemi (2003), jednání s dalšími zeměmi, Bez úspěchu : společné zásady zdanění zisku, Obavy z „daňové konkurence“ (harmful tax competition), EK (1997) : návrh opatření k potlačení škodlivé daňové konkurence : Kodex Návrhy : odstranění velkých rozdílů ve zdaňování kapitálových výnosů, sblížení zásad zdanění dividend při investování v jiných členských zemích, sblížení, Daňová konkurence a nové země Zůstává mnoho daňových překážek u přeshraničních aktivit : Dvojité zdanění, zdanění vozidel, přeshraniční platby do penzijních fondů,

23 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 3.4 Návrhy na nové daně Návrh na hlasování kvalifikovanou většinou u daňových otázek v Nice neprošel, Daň z energie : minimální daň z minimálních olejů (1997) doplněna minimální daní ze všech zdrojů energie (uhlí, zemní plyn, elektřina), dva důvody : odstranit narušení konkurence na vnitřním trhu, podnět k úspornější spotřebě energie, snížení emisí, EK (2004): návrh na zavedení „evropské daně“ jako nového příjmového zdroje evropského rozpočtu

24 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 3.5 Harmonizace spotřebních daní 1. Problém : velké rozdíly ve spotřebních daních deformují toky zboží mezi členskými státy, zvýhodnění, Proč se spotřební daně zavádějí : motivy zdravotní, ekologické, zaručený zdroj příjmu veřejného rozpočtu, Pokusy o harmonizaci už na začátku 70.let ( pivo, víno, alkohol), Návrh Komise ( 1985 ) : společná, jednotná sazba spotřební daně pro každý produkt, neprošel Řešení : minimální sazby spotřebních daní tří skupin výrobků : u alkoholu a alkoholických nápojů, tabákových výrobků, pohonných hmot ( 1989, s platností od roku 1992),

25 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 2. Způsoby uvalování spotřební daně : 1.- Ad valorem : jako poměrná část prodejní ceny ( u cigaret minimálně 57 % prodejní ceny, u doutníků 5 % a dýmkového tabáku 20 %), 2. Na jednotku zboží : u alkoholu a alkoholických nápojů : 550 euro na hektolitr čistého alkoholu, u piva 1,78 euro na hektolitr, U vína bez dohody : může se prodávat s nulovou sazbou spotřební daně, Pohonné látky : nebyl přijat návrh Komise na společnou sazbu, Minimální sazba : 287 euro na 1000 litrů bezolovnatého benzínu, 337 euro u olovnatého benzínu, Biopaliva (2001) : snížená sazba spotřební daně 3. Celní mezisklady : Po překročení hranic je zboží uloženo do těchto skladů, daň se platí až při nákupu

26 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží Odstranění fyzických, technických a daňových bariér volného pohybu zboží, Závěr : 1.Velká vymoženost integračního procesu v Evropě, odstranění „feudální Evropy“, tradiční handicap Evropy : roztříštěnost trhů, odstraněny hraniční kontroly, rozdíly technických standardů, rozdíly národních daňových systémů (nepřímé daně), veřejné zakázky, předpoklady přechodu k měnové unii, 2.Byl vytvořen rozsáhlý ekonomicky homogenní prostor, srovnatelný s USA, zůstaly politické hranice, 3.Na vnitřním trhu u volného pohybu zboží zůstává řada bariér : uznávání výrobků, daňová administrativa, zbraně

27 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 4. Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví 1. Problém : 1.Vynálezy, ochranné známky, autorská práva jsou ve výlučném vlastnictví, které musí být ochraňováno, 2.Zároveň z nich musí mít prospěch co nejširší okruh spotřebitelů a uživatelů, jinak by to byl zásah do volného pohybu zboží a porušení pravidel hospodářské soutěže, 3.Ochrana průmyslového a obchodního vlastnictví připouští omezení volného pohybu zboží (ŘS,čl. 36) Týká se všech forem intelektuálního vlastnictví (patentů, autorských práv (copyright), obchodních známek, designů,modelů aj.), 4.Průmyslové a obchodní vlastnictví nesmí narušovat pravidla soutěže na vnitřním trhu (dohody mezi podniky s dopady na technický vývoj, zneužití dominantního postavení (čl.85-86), 5.Ochrana intelektuálního vlastnictví má teritoriálně omezenou působnost 2. Ochrana vlastnického práva : Registrace patentu : zatím neexistuje harmonizovaná úprava v ES, 1973 : zřízení Evropského patentového úřadu (Mnichov), není spjat s EU, 1989 : Úmluva o evropském patentu, nevstoupila v platnost,

28 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží Národní registrace, teritoriální omezení, nutno přihlásit v dalších členských zemích, náklady, Úsilí o jeden zápis s platností pro celý vnitřní trh zatím bez úspěchu, 2000 : návrh EK na komunitární patent, zvláštní patentový soud, jazyky Ochrana vybraných sektorů prostřednictvím směrnic : biotechnologické objevy (1998), softwarové programy (2002) aj. Registrace ochranné známky, zvláštní Úřad ( Alicante ve Španělsku), Chrání výrobek po celém vnitřním trhu, odlišení, záruka kvality, Designy a modely (1998), Autorská práva (copyright), 1992 : chráněna automaticky ( na rozdíl od práv průmyslového vlastnictví ), 70 let od smrti autora

29 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 3. Teorie vyčerpání práv Oddělení : výlučné vlastnické právo a výkon tohoto práva Majitel patentu, ochranné známky, autorského práva může jako jediný zboží vyrobit a poprvé uvést na vnitřní trh, tím se jeho výlučné právo „vyčerpává“, Příklad : tři země ( s registrací patentu, s licencí, bez registrace) Rozhodnutí ESD ( 1978) Další prodej, uvedení na trhy dalších členských zemí, zpětný dovoz nemůže omezit, Tím vyřešen konflikt mezi ochranou duševního vlastnictví a volným pohybem zboží, případně služeb 4. Důsledky pro ČR Rozšíření platnosti patentů a ochranných známek ze zemí EU, Uznání českých ochranných známek, Boj proti nelegální výrobě, dovozu, značkování zboží, kterými jsou porušována práva majitelů patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů a autorských práv (pirátské porušování cizích vlastnických práv)

30 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 5. Otevření trhu veřejných zakázek 1. Co jsou veřejné zakázky : dodávky prací, služeb a zboží veřejnému sektoru pro vládu, ministerstva, veřejné instituce ( vzdělávací, zdravotní), regionální a místní orgány, poloveřejné a soukromé subjekty činné ve vodním a energetickém hospodářství, dopravě a telekomunikacích ( stavba dálnice, veřejné budovy, kancelářské vybavení ), Čtyři sektory : vodní a energetické hospodářství, doprava a telekomunikace, zahrnuty teprve v 1993, Nutné výběrové řízení, Velké peníze : na začátku 90.let : 15-16 % HDP zemí EU 2. ŘS : neupravuje, ale obsahuje obecné zásady : zakazuje diskriminaci na základě státní příslušnosti, kvantitativní omezování dovozu, zavádí svobodu podnikání na území jiných členských států, svobodu poskytování služeb přes hranice, postihuje omezování hospodářské soutěže,

31 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 3. Skutečnost : až do druhé poloviny 80.let preference domácích firem, pouze 2 % zahraničních dodavatelů, vynětí mnoha sektorů, Hrubé porušení zásad volného pohybu zboží, služeb Zároveň : synonymum pro korupci, protekcionářství, neefektivní vynakládání veřejných prostředků Otevření trhu veřejných zakázek a očekávání, Racionálnější využití veřejných prostředků, produkce a služby s nejvyšší kvalitou za nejlepší cenu, Přednost poskytovaná nejlepším evropským firmám, podpora konkurence na evropském trhu, Snížení počtu podvodů a korupce Bílá kniha (1985) : „The continued partitioning of individual national markets is one of the most evident barriers to the achievement of a real internal market“, Cecchiniho zpráva (1998 ) : státní správa platila často až o 25 % více než subjekty v soukromém sektoru Celoevropská soutěž 4. Otevírání trhu veřejných zakázek, směrnice až na začátku 90.let, Zásady : koordinace, informovanost, pravidla výběru, postup při zadávání, zamezení diskriminace Prahová hodnota (2002): 200 tisíc eur u dodávek zboží a služeb, 5 mil eur u dodávek stavebních prací, 600 tisíc eur v sektoru telekomunikací, 400 tisíc v ostatních oborech veřejného sektoru, povinnost včas oznámit

32 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží v Úředním věstníku ES, na začátku rozpočtového roku oznamovat plány zakázek, na něž se vztahují „evropská kritéria“, Výběr dodavatele : tři postupy : veřejné oznámení, pouze oslovení zadavatelé, vybrané firmy.Předem musí být oznámeno, Technické podmínky zakázky : v evropských normách, Kritéria výběru : celková ekonomická výhodnost nabídky, tzn. cena, termíny, záruky aj. Nelze hodnotit na základě jiných kritérií, Informace : nejpozději do 15 dnů povinnost informovat všechny uchazeče, důvody odmítnutí. Základní údaje o kontraktu publikovat v Úředním věstníku Možnost přezkoumání v Evropské komisi, možnost žaloby u ESD 5. Novelizace (2004) : úprava prahových hodnot, elektronické zadávání ve všech členských státech, začlenění ekologických a sociálních kritérií do výběru zakázek 6. Celkové zhodnocení : skutečná míra otevření trhu veřejných zakázek zatím omezená : 6 % ročního objemu veřejných zakázek realizováno firmami z jiných členských zemí v roce 1987, 10 % v roce 1998, Zvýšení počtu uveřejněných výběrových řízení, pokles nákladů na veřejné zakázky (železniční doprava, 2003), Příčiny pomalého otevírání: rozdílná pravidla v jednotlivých členských státech

33 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 7. Návrhy Komise : denní informace v elektronické podobě (Tenders Electronic Daily), příručka 8. ČR : Veřejné zakázky v Asociační smlouvě, asymetrie Novela z roku 2000, subjekty, kritéria, internet Zrušení asymetrie po vstupu.1 Nová aktivita vyvolaná programem na dokončení vnitřního trhu,

34 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 6. Ochrana spotřebitele 1.Problém : na jedné straně záplava nových výrobků ze všech členských zemí při odlišné úrovni ochrany spotřebitelů v různých členských zemích, na druhé straně riziko vzniku nedůvěry k mnoha neznámým výrobkům, možnost vzniku nových bariér volného pohybu zboží, Bílá kniha, Příloha ( 1995 ): „Různé vnitrostátní úpravy ochrany spotřebitelů jsou překážkou obchodu a narušením hospodářské soutěže, jež s budováním vnitřního trhu nelze sladit. Legitimitu tohoto přístupu lze spatřovat i v potřebě vytvářet důvěru spotřebitelů v jednotný evropský trh, jelikož jen tak lze prakticky vytvořit podmínky pro trh skutečně jednotný“ V opačném případě : nové bariéry nebo omezování ochrany spotřebitele ve snaze udržet konkurenceschopnost členské země na vnitřním trhu, Jistota pro výrobce i spotřebitele 2. Maastrichtská smlouva o ochraně spotřebitele : Hlava XI Amsterodamská smlouva, Hlava XIV, čl. 153, nová formulace : 1.Na podporu zájmů spotřebitelů a k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispívá Společenství k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, stejně jako k podpoře jejich práva na informace, osvětu a sdružování k ochraně svých zájmů. 2.Požadavky ochrany spotřebitele je třeba respektovat při stanovení a provádění jiných politik a činností Společenství. 5.Opatření…nebrání členskému státu zachovat nebo zavést přísnější ochranná opatřená.Taková opatření musí být slučitelná s touto smlouvou a sdělují se Komisi.

35 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží Čl. 95,3 : „Komise ve svých návrzích…týkajících se zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele vezme za základ vysokou úroveň takové ochrany, přihlížejíc přitom zejména k novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích“ Společenství „podporuje a doplňuje politiku členských států“ v této oblasti, „přispívá“ k zajištění její vysoké úrovně. Těžiště a odpovědnost za politiku na ochranu spotřebitele, v souladu se zásadou subsidiarity, je v členských zemích 3.Ochrana spotřebitele : strategickým cílem EU : zlepšit kvalitu života všech občanů, prostupuje všemi politikami EU, Zaměření : Ochránit zdraví a zaručit bezpečnostní standardy pro spotřebitele, Zaručit, že spotřebitel bude informován, Působit na zajištění životního prostředí zajišťujícího kvalitu života, Zajistit, aby zájmy spotřebitelů byly zahrnuty do relevantních politik EU (doprava, životní prostředí, finanční služby, zemědělství)

36 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 4. Směrnice průřezového charakteru uvolňující pohyb zboží a zároveň ochraňující spotřebitele Směrnice o všeobecné bezpečnosti výrobků (1992) a směrnice o odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku (1985), směrnice nového přístupu“ : ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele 4. Směrnice starého ( sektorového ) přístupu : potraviny, léky, motorová vozidla, chemikálie, nový přístup, 5. Typické spotřebitelské směrnice : ochrana hospodářských zájmů, ochrana slabší smluvní strany Zásilkový a podomní obchod, Spotřebitelský úvěr, Zřetelné uvedení ceny, Klamavá reklama Ochrana účastníků turistických zájezdů a klientů leteckých společností Regulace reklamy 6. Nová priorita 90.let : bezpečnost potravin ( nemoc šílených krav ), začlenění do reformované SZP,

37 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží 7. Ochrana spotřebitele zajištěna i dalšími aktivitami : ochrana životního prostředí ( omezení hluku, čistota vody, ovzduší, ekologicky čisté výrobky) ochrana hospodářské soutěže ( cenové a jiné kartely, zneužívání dominantního postavení ), veterinářská legislativa, animal welfare 8. Spotřebitelské organizace 9. Ochrana zdraví : před MS : legislativa o léčivech, podpora výzkumu, Nová Hlava XIII : Zdravotnictví Od 90. let : drogy, „Evropa proti rakovině“, AIDS, Nový program : 2003-2009

38 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb zboží Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vnitřní trh Evropské unie: Volný pohyb zboží FSV UK, LS 2009 - 2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc, Jean Monnet Professor ludek.urb"

Podobné prezentace


Reklamy Google