Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Řízení o přihláškách technických řešení před Úřadem vynález / užitný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Řízení o přihláškách technických řešení před Úřadem vynález / užitný."— Transkript prezentace:

1 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Řízení o přihláškách technických řešení před Úřadem vynález / užitný vzor

2 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 2 Co musí předcházet Vyřešení technického problému technické řešení nesmí být v rozporu s příslušnými poznatky vědy a techniky technické řešení musí být průmyslově využitelné technické řešení nesmí být v rozporu s morálkou a veřejným pořádkem Volba typu ochrany patent nebo užitný vzor Rešerše na stav techniky technické řešení musí splňovat podmínky patentovatelnosti vers. porušování práv

3 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 3 Řízení o přihlášce vynálezu

4 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 4 Právní předpisy upravující řízení o přihláškách vynálezů zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů.., ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb. Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru ze dne 1.1.2010 zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

5 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 5 Zahájení řízení Podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví Přihláška vynálezu se považuje za podanou, obsahuje-li alespoň : - označení přihlašovatele - projev vůle přihlašovatele, že chce v ČR udělit patent - část představující zjevně popis vynálezu Podání – písemně (osobně, poštou); elektronicky bez podpisu nebo faxem (tato podání je nutno potvrdit); se zaručeným elektronickým podpisem; za použití systému datových schránek Založení práva přednosti (datum podání)

6 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 6 Náležitosti přihlášky vynálezu (§ 2 odst. 1 vyhl.č. 550/1990 Sb.) Žádost o udělení patentu (např. přihlašovací formulář se žádostí o udělení patentu) Podklady přihlášky objasňující vynález tj. popis vynálezu, nejméně jeden patentový nárok, výkresy, jsou-li součástí podloh, a anotace Případné přílohy (např. plná moc; doklad o nabytí práva na patent; prioritní doklad; postupní prohlášení (priorita); doklad o uložení biologického materiálu; doklady v případě dědictví) Správní poplatky

7 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 7 Popis vynálezu Název - j ak je uveden na žádosti; - stručný, výstižný, nemusí zohledňovat všechny kategorie vynálezů Oblast techniky - c harakterizuje prostor, kterého se předmět vynálezu týká Dosavadní stav techniky - p opisuje řešení, ze kterých vynález vychází Podstata vynálezu - p odrobnější vysvětlení patentových nároků, výhod i nevýhod vynálezu; - první příležitost „prozradit“ podstatu vynálezu

8 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 8 Popis vynálezu Přehled obrázků na výkresech - stručně, co obrázek znázorňuje (“bokorys“, „schéma zapojení podle varianty (a)“, „detail uložení hřídele“..) Příklady provedení vynálezu - nejméně jeden příklad konkrétního provedení vynálezu; - příklady musí pokrýt celý rozsah ochrany vynálezem; - technická terminologie (nové výrazy nutno vysvětlit); - vztahové značky Průmyslová využitelnost - pokud plně plyne z předchozího, netřeba uvádět

9 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 9 Patentové nároky - popisují technickými znaky předmět, pro který se požaduje ochrana - představují nedůležitější součást podloh - jsou rozhodující pro výklad rozsahu ochrany Definice patentového nároku: každý patentový nárok musí být vyjádřen jedinou větou za použití vžitých technických pojmů, které charakterizují nárokovaný předmět musí být jasná a jednoznačná (jasné vymezení předmětu ochrany) nemá být záporná nemá obsahovat odkazy na popis či výkresy (vztahové značky) přiměřený počet nároků, závislé nároky, průběžné číslování arabskými číslicemi Ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky Vyhotovení patentových nároků musí odpovídat stanovenému standardu

10 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 10 Standardní forma nároků Dvoudílná forma nároku, tzv. Hartigova definice (pokud to charakter vynálezu nevylučuje) úvodní část název vynálezu (definovaný pojem) znaky nutné pro určení předmětu vynálezu obsažené ve vzájemné kombinaci ve stavu techniky (zohledňuje stav techniky) význaková část definující znaky, pro které se ve spojení se znaky úvodní části požaduje ochrana oddělení částí výrazem „vyznačující se tím“ (či jemu podobným) Jednodílná forma nároku použije se všude tam, kde dvoudílnou formu použít nelze (neexistence stavu techniky), např. u nových chemických látek či kategorie použití

11 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 11 Kategorie vynálezu Vynálezy se v patentových nárocích definují jako předměty kategorie věci ve fyzické formě (výrobky, zařízení, směsi, látky,..) činnosti (výrobní způsoby, pracovní postupy) použití (specifická kategorie, týkající se vynálezů spočívajících v použití věci nebo činnosti k novému účelu na základě zjištění jejich nové vlastnosti) Kategorie - je objektivně dána podstatou vynálezu - není možno ji libovolně volit - vyjadřuje charakter vynálezu (jeho podstatných znaků) Věci, výrobky a způsoby – dvoudílná definice Nové chemické látky, použití – jednodílná definice

12 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 12 Kategorie vynálezu – věci Věci se v nároku definují vně se projevujícími trvalými znaky, určujícími konstrukční vytvoření, případně materiálovým složením, a jsou určeny jejich charakteristickými, resp. specifickými znaky Patentové nároky na věci by neměly obsahovat znaky způsobu – mohou představovat nejasnost při výkladu rozsahu ochrany Do této kategorie patří -výrobky -zařízení (konstrukční uspořádání ve statickém stavu) -zapojení (prostorové uspořádání) -mechanické směsi -chemicky vyrobené látky -látky získané chemicko-fyzikálními přeměnami -biologický materiál

13 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 13 Kategorie vynálezu – činnosti Činnosti jsou definovány uvedením na jaký pracovní předmět se působí, jak se na něj působí (pořadí prováděných úkonů, podmínky jako jsou tlak, teplota, velikost elektrického proudu apod.) a co je výsledkem působení výrobní způsoby spočívají v přeměňování věci (přírodnin nebo již předtím zhotovených polotovarů a výrobků) na jiné věci sloužící k žádanému účelu; výsledkem působení je výrobek pracovní postupy spočívají v působení na věc k dosazení změny stavu těchto věcí; nedochází k výrobě nových věcí, ale upravují se jejich vlastnosti, stav apod.

14 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 14 Subkategorie – použití Specifická kategorie, týkající se vynálezů spočívajících v použití známé věci nebo činnosti bez jakýchkoliv úprav k novému účelu na základě zjištění jejich nové vlastnosti Formulace nároku: použití předmětu A (uvede se popis známé věci nebo činnosti) jako B (uvede se konkrétní nový účel) (ve většině případů se nárok nedělí na úvodní a význakovou část): 1. Použití silikonového oleje jako hasicího prostředku pro hašení při vznícení hořlavých kovů nebo jejich slitin. (CS 89799) lze použít i obrácenou definici - jako předmět vynálezu se uvede věc nebo postup B a jako charakteristický znak se vytkne použití tohoto předmětu A: 1. Způsob hašení vznícených hořlavých kovů nebo jejich slitin vyznačený tím, že se jako hasicí prostředek použije silikonový olej.

15 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 15 Více nezávislých nároků Podmínka jednotnosti přihláška může obsahovat - jeden vynález - skupinu vynálezů, navzájem spojených tak, že tvoří jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku ustanovení § 26, odst. 1 pat. zákona Přihláška vynálezu se může týkat pouze jednoho vynálezu nebo skupiny vynálezů navzájem spojených tak, že tvoří jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku. Je-li v jedné přihlášce požadována ochrana na skupinu vynálezů, je požadavek jednotnosti vynálezu splněn, jestliže mezi těmito vynálezy existuje technický vztah, který se týká jednoho nebo více shodných nebo si odpovídajících zvláštních technických znaků. Zvláštními technickými znaky se rozumí takové technické znaky, které určují přínos každého z vynálezů uvažovaných jako celek ke stavu techniky.

16 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 16 Více nezávislých nároků Podmínka jednotnosti různých kategorií výrobek + způsob jeho výroby výrobek + způsob jeho výroby + zařízení nebo prostředek k provádění tohoto způsobu způsob výroby + zařízení nebo prostředek k provádění tohoto způsobu výrobek + jeho použití … stejné kategorie alternativní řešení určitého problému, pokud není možné tyto alternativy pokrýt jedním nárokem více vzájemně souvisejících výrobků skupina vynálezů tzv. vzestupné řady …

17 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 17 Závislé nároky každý patentový nárok může být doplněn jedním nebo více nároky, definujícími –zvláštní provedení (závislý nárok obsahuje nový znak ) –výhodné provedení (závislý nárok konkretizuje znak nároku, na který se odvolává) závislý nárok přebírá všechny znaky nároku, na který se odvolává mezi nároky různých kategorií nevzniká závislost

18 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 18 Výkresy (jsou-li součástí podloh) -napomáhají ke snadnějšímu pochopení a podrobnějšímu popisu podstaty vynálezu, -bez detailů nesouvisejících s podstatou (ne dílenské výkresy), -bez slovních vysvětlivek, tomu slouží vztahové značky, -jednotlivé obrázky se číslují

19 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 19 Anotace -slouží k prvotní technické informaci o vynálezu, -stručná, jak podstata vynálezu dovoluje, -možno upravit z moci úřední (pracovníkem průzkumu), neplyne z ní žádný výklad rozsahu ochrany, žádná práva - obrázek k anotaci, který nejlépe charakterizuje předmět vynálezu Další podrobnosti týkající se podloh přihlášky: viz Instrukce předsedy…

20 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 20 Předběžný (formální) průzkum Cílem předběžného průzkumu je : Odstranění formálních vad Vyloučení z dalšího řízení ty přihlášky vynálezů, jejichž předměty jsou zjevně nepatentovatelné Příprava podkladů pro zveřejnění přihlášky vynálezu Při provádění předběžného průzkumu je stále třeba brát v úvahu, že se jedná pouze o první fázi tzv. odloženého průzkumu, po které bude (v případě zájmu) následovat úplný průzkum, během kterého lze odstranit jakékoli vady přihlášky, které přihláška i po předběžném průzkumu stále ještě obsahuje.

21 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 21 Vyloučení předmětů zjevně nepatentovatelných Předměty, které se samy o sobě za vynálezy nepovažují (viz ust. § 3, odst. 2 a 3 pat. zákona): a) objevy, vědecké teorie a matematické metody b) estetické výtvory c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů d) podávání informací přičemž patentovatelnost shora uvedených předmětů nebo činností je vyloučena za předpokladu, že se přihláška vynálezu týká pouze těchto předmětů nebo činností.

22 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 22 Vyloučení předmětů zjevně nepatentovatelných Předměty, které se samy o sobě za vynález nepovažují (viz ust. § 3, odst. 4 pat. zákona): způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle se nepovažují za průmyslově využitelné vynálezy (ve smyslu odstavce 1 § 3 pat.zákona) toto ustanovení se nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách

23 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 23 Vyloučení předmětů zjevně nepatentovatelných Předměty přímo vyloučené z ochrany patentem (viz ust. § 4 pat. zákona) patenty se neudělují na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům; to nelze vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat; toto ustanovení neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané

24 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 24 Vyloučení předmětů zjevně nepatentovatelných Předměty přímo vyloučené z ochrany patentem (viz ust. § 3 zákona o ochraně biotechnologií) patenty se neudělují na vynálezy: klonování lidských bytostí, na způsoby modifikace zárodečné linie genetické identity lidských bytostí, na způsoby, při nichž se používá lidské embryo pro průmyslové nebo obchodní účely, nebo na způsoby úpravy genetické identity zvířat, které jim mohou způsobit utrpení bez podstatného medicínského užitku pro člověka nebo zvíře, a také na zvířata, která jsou výsledkem takového způsobu; rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy však nelze vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem, na lidské tělo v různých stadiích vzniku či vývoje a pouhé objevení některého z jeho prvků, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu; to neplatí pro prvek izolovaný z lidského těla nebo jinak vyrobený technickým způsobem, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu, i když struktura tohoto prvku je totožná se strukturou přírodního prvku, a na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat.

25 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 25 Vyloučení předmětů zjevně nepatentovatelných Nezpůsobilost k ochraně z důvodu, že se jedná o: předmět, který není v přihlášce vynálezu vysvětlený (popsaný a zobrazený) tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit ( viz ustanovení § 26, odst. 2 pat. zákona ) biotechnologický vynález a příslušný biologický materiál není ke dni, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, uložený u uznávané ukládací instituce mezinárodní („Budapěšťské“) smlouvy, přihláška neobsahuje příslušné informace o vlastnostech uloženého biologického materiálu, které měl přihlašovatel k dispozici, a v přihlášce není uvedeno označení ukládací instituce a depozitní číslo vzorku ( viz též ustanovení § 5 odst. 1 zákona o ochraně biotechnologií ).

26 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 26 Zveřejnění přihlášky Zveřejnění po 18 měsících od podání přihlášky viz § 31 pat. zákona Podklady pro zveřejnění, zatřídění přihlášky do MPT Prozatímní ochrana Připomínky k patentovatelnosti Zastavení řízení Před zveřejněním - podání přihlášky v zahraničí Dřívější zveřejnění - na žádost přihlašovatele (poplatek) - při udělení patentu ve lhůtě před uplynutím 18 měsíců od práva přednosti

27 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 27 Úplný průzkum přihlášky Zahájení úplného průzkumu na základě žádosti + uhrazení správního poplatku Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné (§ 3, odst. 1 pat. zákona) - vynález tak musí splňovat 4 podmínky způsobilosti k ochraně neboli patentovatelnosti a to: 1. podmínka - Předmět ochrany 2. podmínka - Novost 3. podmínka - Vynálezecká činnost 4. podmínka - Průmyslová využitelnost

28 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 28 Úplný průzkum přihlášky 1. podmínka – Předmět ochrany viz ustanovení § 3, odst. 2 a 3 (viz předběžný průzkum) musí se jednat o vynález, tj. o řešení technického charakteru negativní vymezení; demonstrativní (ne vyčerpávající) výčet případů, které nejsou vynálezem objevy, vědecké teorie a matematické metody estetické výtvory plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, programy počítačů podávání informací

29 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 29 Úplný průzkum přihlášky 2. podmínka – Novost viz ustanovení § 5 pat. zákona vynález se pokládá za nový, není-li součástí stavu techniky, přičemž za stav techniky se pokládá vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, užíváním nebo jiným způsobem; jakož i obsah přihlášek podaných v ČR s dřívějším právem přednosti, pokud budou zveřejněny (§ 5 odst. 3); to platí i pro přihlášky PCT a EP (ČR určený stát) při hodnocení novosti jsou tedy klíčovými pojmy : právo přednosti (priorita); stav techniky přičemž je možno uplatnit pouze jeden pramen informací

30 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 30 Úplný průzkum přihlášky 3. podmínka - Vynálezecká činnost viz ustanovení § 6 odst. 1 a 2 pat. zákona vynález je výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky (odst. 1), přičemž pro hodnocení vynálezecké činnosti však není rozhodný obsah přihlášek vynálezů, které ke dni, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, nebyly zveřejněny (odst. 2)

31 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 31 Úplný průzkum přihlášky 4. podmínka - Průmyslová využitelnost viz ustanovení § 7 pat. zákona vynález se pokládá za průmyslově využitelný, jestliže jeho předmět může být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství, přičemž průmyslová využitelnost tedy předpokládá, že předmět vynálezu bude možno reprodukovat, tj. vyrobit či využít nerealizovatelné jsou zpravidla návrhy, které obsahují podstatné chyby, nebo které jsou v rozporu s objektivními vědeckými a technickými poznatky (např. perpetuum mobile apod.)

32 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 32 Úplný průzkum přihlášky Podmínky, jejichž nesplnění má za následek zamítnutí přihlášky vynálezu Nesplnění podmínek patentovatelnosti předmět ochrany; novost; vynálezecká činnost, průmyslová využitelnost výluky z patentovatelnosti Jasnost a úplnost popisu vynálezu Změny jdoucí nad rámec původního podání (částečné zamítnutí v rozsahu změn jdoucích nad rámec)

33 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 33 Úplný průzkum přihlášky Podmínky, jejichž nesplnění má za následek zastavení řízení o přihlášce vynálezu Jednotnost vynálezu - jeden vynález - skupina vynálezů vynálezy různých kategorií, vynálezy stejných kategorií; vyloučené přihlášky Formální požadavky na přihlášku vynálezu

34 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 34 Ukončení řízení o přihlášce Udělení patentu přihláška je formálně i věcně způsobilá účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví Zastavení řízení o přihlášce vynálezu formální vady Zamítnutí řízení o přihlášce vynálezu věcné vady (možno zamítnout i částečně)

35 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 35 Řízení o přihlášce užitného vzoru

36 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 36 Právní předpisy upravující řízení o přihláškách užitných vzorů zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru ze dne 1.1.2010 zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

37 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 37 Zahájení řízení Podání přihlášky užitného vzoru u Úřadu Přihláška užitného vzoru se považuje za podanou, obsahuje-li alespoň: - označení přihlašovatele - projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis užitného vzoru - část představující zjevně popis užitného vzoru a nárok na ochranu Podání - písemně, elektronicky bez (e-mail; fax – nutno doplnit originálem) nebo se zaručeným elektronickým podpisem, případně za použití systému datových schránek Založení práva přednosti (datum podání)

38 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 38 Náležitosti přihlášky užitného vzoru Žádost o zápis užitného vzoru (např. přihlašovací formulář se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku lze podat na formuláři Úřadu Podlohy přihlášky objasňující užitný vzor, tj. popis užitného vzoru, nejméně jeden nárok na ochranu, a výkresy, jsou-li součástí podloh Přílohy (např. plná moc; doklad o nabytí práva na patent; prioritní doklad; postupní prohlášení (priorita); doklad o uložení biologického materiálu; doklady v případě dědictví) Správní poplatky (obdobně jako u přihlášky vynálezu)

39 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 39 Podlohy přihlášky užitného vzoru Popis užitného vzoru -Název -Oblast techniky -Dosavadní stav techniky -Podstata vynálezu -Objasnění výkresů -Příklady uskutečnění užitného vzoru -Průmyslová využitelnost nejméně jeden Nárok na ochranu Výkresy (jsou-li součástí podloh) (obdobně jako u přihlášky vynálezu)

40 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 40 Průzkum zápisné způsobilosti Vyloučení předmětů zjevně neschopných ochrany během průzkumu způsobilosti k zápisu se posoudí, zda technické řešení: nespadá do demonstrativního výčtu předmětů, které se samy o sobě nepovažují za technická řešení (§ 2 zákona o užitných vzorech), tj. zda nejde o objev, vědeckou teorii či matematickou metodu, pouhou vnější úpravu výrobků, plán, pravidlo či způsob vykonávání duševní činnosti, program pro počítač či pouhé uvedení informací nespadá do výluk (§ 3 zákona o užitných vzorech), tj. zda se nejedná o technické řešení, které je v rozporu s obecnými zájmy, zejména zásadami lidskosti a veřejné morálky; nebo zda nejde o odrůdu rostlin nebo plemeno zvířat, jakož i o biologické reproduktivní materiály a zda nejde o způsoby výroby nebo pracovní činnosti zjevně není průmyslově využitelné (§ 5 zákona o užitných vzorech), tj. zjevně nemůže být opakovaně využíváno při hospodářské činnosti z důvodu např. objektivní nerealizovatelnosti (perpetuum mobile) patentovém

41 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 41 Průzkum zápisné způsobilosti Odstranění zjevných formálních vad Podpisy jak nutná podmínka Kontrola ostatních náležitostí Součástí přihlášky užitného vzoru být i přílohy např. plná moc, doklad o nabytí práva na patent, postupní prohlášení, prioritní doklad, doklad o uložení biologického materiálu) Jednotnost Příprava podkladů pro zápis do rejstříku

42 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 42 Odlišnosti řízení o přihlášce užitného vzoru Formální: - technické řešení (oproti vynálezu); - nároky na ochranu (oproti patentovým nárokům); - nevyhotovuje se anotace Další výluky: - biologické reproduktivní materiály (§ 3 písm. b) - způsoby výroby nebo pracovní postupy (§ 3, písm. c) Odbočení (viz ustanovení § 10 zákona o užitných vzorech) Poshověcí lhůta (viz ustanovení § 4 odst. 3 zákona - stavem techniky není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru. )

43 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 43 Institut „Odbočení“ Přihlašovatel má možnost odbočit z přihlášky vynálezu podané v ČR na přihlášku užitného vzoru s tím, že mu Úřad přizná právo přednosti z původní přihlášky vynálezu. Podmínkou pro přiznání práva přednosti odbočené přihlášce užitného vzoru přitom je, aby byly současně splněny následující podmínky: a) musí se jednat o stejné technické řešení; b) přihláška užitného vzoru musí být podána nejpozději do 2 měsíců od právní moci rozhodnutí/usnesení o přihlášce vynálezu, nejpozději však do 10 let od jejího podání; c) přihlašovatel do 2 měsíců od podání přihlášky užitného vzoru předložil stejnopis přihlášky vynálezu, u níž se dovolává data podání, resp. práva přednosti.

44 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 44 Ukončení průzkumu přihlášky Zápis užitného vzoru do rejstříku přihláška věcně i formálně způsobilá účinky užitného vzoru (ochrana) nastávají zápisem užitného vzoru do rejstříku; po zápisu užitného vzoru do rejstříku Úřad zveřejní podklady užitného vzoru Zastavení řízení o přihlášce užitného vzoru formální vady Zamítnutí přihlášky užitného vzoru věcné vady (možno zamítnout i částečně)

45 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 45 Účinky ochrany Patenty Účinky patentu nastávají dnem oznámení o udělení patentu ve věstníku ( přihlašovatel se současně stává majitelem patentu ) Platnost patentu 20 let; Udržovací poplatky Užitné vzory Účinky užitného vzoru nastávají zápisem do rejstříku Platnost užitného vzoru je 4 roky s možností jejího prodloužení 2 x o 3 roky (celkem 10 let) Výlučné právo je právo majitele předmět ochrany využívat; právo udělit souhlas k jeho užívání; právo převést jej na jiné osoby; právo zakázat využívání předmětu patentu Omezení účinků patentu/užitného vzoru - patent/užitný vzor nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem práva přednosti vynález/užitný vzor využíval nezávisle na původci nebo jeho majiteli – tzv. starší právo, resp. předchozí uživatel (§ 17 pat.z; § 13 zák.o už.vzorech)

46 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 46 Patent versus Užitný vzor Patent Kriteria patentovatelnosti novost – stavem techniky není zveřejnění na výstavě do 6ti měsíců před podáním přihlášky vynálezecká činnost výluky Zveřejnění Úplný průzkum Doba řízení (roky) Doba ochrany (max.20 (25) let) Základní náklady (25.000/10.let) Užitný vzor Kriteria zápisné způsobilosti novost – stavem techniky není zveřejnění přihlašovatele do 6ti měsíců před podáním přihlášky tvůrčí úroveň (pouhá odborná dovednost) širší výluky (postupy, mikroorganismy) Doba řízení (měsíce) Doba ochrany (max.10 let) Základní náklady (13.000)

47 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 47 Následná řízení Opravná řízení Sporná řízení Řízení zrušovací (patent) Řízení výmazová (užitný vzor) Řízení určovací Spory o původcovství, o nabytí práva a o zneužití řeší příslušné soudy

48 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 48 Opravná řízení (upravuje zák.č. 500/2004 Sb., v platném znění, o správním řízení) Rozklad a řízení o rozkladu Zásada dvouinstančního řízení: proti každému rozhodnutí má účastník řízení právo podat rozklad jako řádný opravný prostředek Právo podat rozklad má pouze účastník řízení Obnova řízení Mimořádný způsob přezkoumání rozhodnutí, jestliže se zjistí závady ve skutkových zjištěních nebo procesní vady Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení prostředek k nápravě právních omylů, způsobených rozhodnutími, která byla vydána v rozporu se zákonem

49 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 49 Sporná řízení – zrušovací / výmazová Zrušení patentu Důvody, pro které lze patent zrušit: - vynález nesplňuje podmínky patentovatelnosti - není v patentu jasně a úplně popsán - přesahuje obsah původního podání - majitel na něj nemá právo Výmaz užitného vzoru Důvody, pro které lze zapsaný užitný vzor vymazat z rejstříku: - technické řešení není způsobilé k ochraně - je-li předmět užitného vzoru již chráněn patentem nebo užitným vzorem s dřívějším právem přednosti - předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání Návrh na zrušení x Návrh na výmaz – náležitosti Řízení o návrhu, Rozhodnutí o návrhu

50 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 50 Sporná řízení – určovací Určovací řízení u patentů, resp. užitných vzorů Porušování práv plynoucích z patentu nebo zapsaného užitného vzoru Žádost o určení, náležitosti Výklad rozsahu ochrany Řízení o žádosti, Rozhodnutí o žádosti

51 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 51 Základní informace na internetu http://ww.upv.cz (Úřad průmyslového vlastnictví ČR)http://ww.upv.cz http://www.epo.org (Evropský patentový úřad)http://www.epo.org http://www.wipo.org (Mezinárodní úřad duševního vlastnictví)http://www.wipo.org http://www.uspto.gov (US patentový a známkový úřad)http://www.uspto.gov Další informace… Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví Instrukce předsedy ÚPV, kterou se stanoví standard přihlášky vynálezu, žádosti o udělení SPC a přihlášky užitného vzoru Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů, Jakl, ÚPV 2004 Definice předmětu patentu a výklad rozsahu patentu, Vitáček, ÚPV 1967

52 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Děkuji za pozornost a přeji hezký den… Václav Převrátil, vprevratil@upv.cz


Stáhnout ppt "ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Řízení o přihláškách technických řešení před Úřadem vynález / užitný."

Podobné prezentace


Reklamy Google