Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předklád ají : Ing. Jan Görig, registrovaný patentový zástupce Ing. Jarmila Sluštíková administrátor projektů Centrum transferu technologií Průmyslově.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předklád ají : Ing. Jan Görig, registrovaný patentový zástupce Ing. Jarmila Sluštíková administrátor projektů Centrum transferu technologií Průmyslově."— Transkript prezentace:

1 předklád ají : Ing. Jan Görig, registrovaný patentový zástupce Ing. Jarmila Sluštíková administrátor projektů Centrum transferu technologií Průmyslově právní ochrana na UTB

2 Průmyslově právní ochrana na UTB Legální, státem zaručený MONOPOL

3 Průmyslově právní ochrana na UTB V ČR lze tento MONOPOL získat na ochranu:  technického řešení – PATENT nebo UŽITNÝ VZOR  designu – PRŮMYSLOVÝ VZOR  označení výrobku – OCHRANNÁ ZNÁMKA, OZNAČENÍ PŮVODU  strukturu čipu – TOPOGRAFIE POLOVODIČ. PRVKU

4 Průmyslově právní ochrana na UTB Podmínky získání monopolu:  přihlášení u státem pověřeného orgánu (Úřad průmyslového vlastnictví)  uhrazení státem určeného správního poplatku  splnění speciálních, zákonem stanovených podmínek (registrace) → zápis  zveřejnění – v průběhu řízení o registraci

5 Průmyslově právní ochrana na UTB Speciální podmínky PATENT: Řešení (vynález) je:  NOVÉ – ve světovém měřítku  VÝSLEDKEM VYNÁLEZECKÉ (tvůrčí) ČINNOSTI – není zřejmé ze současného stavu techniky  PRŮMYSLOVĚ VYUŽITELNÉ – funguje, dá se opakovaně vyrobit

6 Průmyslově právní ochrana na UTB Speciální podmínky PRŮMYSLOVÝ VZOR: Design je:  NOVÝ – ve světovém měřítku  INDIVIDUÁLNÍ POVAHY - celkový dojem, který vyvolává u uživatele, se liší od designu doposud známých výrobků  APLIKOVANÝ NA VÝROBKU – ne neopakovatelné autorské dílo

7 Průmyslově právní ochrana na UTB Speciální podmínky OCHRANNÁ ZNÁMKA: Označení:  NEBYLO DOPOSUD REGISTROVÁNO pro shodné nebo podobné výrobky  MÁ ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST – je schopno odlišit výrobky jednoho výrobce od výrobků jiných výrobců

8 Průmyslově právní ochrana na UTB SOUČASNÉ FORMY PPO v EU  Technická řešení – zatím Evropský patent (připravuje se KOMUNITÁRNÍ PATENT)  Design – PRŮMYSLOVÝ VZOR SPOLEČENSTVÍ  Označení – OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ  Léčiva a přípravky na ochranu rostlin – DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVĚDČENÍ

9 Průmyslově právní ochrana na UTB OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ (CTM) nařízení Rady EU č. 40/94  Na základě jediné podané přihlášky získá přihlašovatel ochranu pro území celé EU.  Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu. To znamená, že má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo být prohlášena neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství.  Jedinou výjimku tvoří licence, která může být poskytnuta i jen pro část území Evropského společenství.

10 Průmyslově právní ochrana na UTB PRŮMYSLOVÝ VZOR SPOLEČENSTVÍ nařízení Rady EU č. 6/2002  Na základě jediné podané přihlášky získá přihlašovatel ochranu pro území celé EU.  Průmyslový vzor Společenství má jednotnou povahu. To znamená, že má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsán, převeden, opuštěn, zrušen nebo být prohlášen neplatný pouze pro území celého Společenství.  Jedinou výjimku tvoří opět licence, která může být poskytnuta i jen pro část území Evropského společenství.

11 Průmyslově právní ochrana na UTB SOUBĚH PRÁV EU A PRÁV NÁRODNÍCH OCHRANNÉ ZNÁMKY  národní – zapsány podle zákonných úprav ČR  mezinárodní – zapsány podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu OZ  Společenství – zapsány podle nařízení Rady EU č. 40/94

12 Průmyslově právní ochrana na UTB SOUBĚH PRÁV EU A PRÁV NÁRODNÍCH  PATENTY  národní – zapsány podle zákonných úprav ČR  přihlášky PCT s designací ČR – podle smlouvy PCT (Patent Cooperation Treaty) Evropské patenty s designací ČR – podle smlouvy o Evropském patentu  Připravuje se: Komunitární patent – platný na území celé EU (legislativní principy obdobné jako CTM)

13 Průmyslově právní ochrana na UTB SOUBĚH PRÁV EU A PRÁV NÁRODNÍCH  Předpokládané principy Komunitárního patentu (podle prohlášení Rady EU ze dne 3.3.2003)  Bude platný na území celé EU  Příjímacími úřady (patentových přihlášek) budou národní úřady členských států  Správní řizení bude probíhat u Evropského patentového úřadu  Rozhodování o platnosti / neplatnosti patentu, o rozsahu patentové ochrany, ve sporech o využití a porušování patentu – nově ustavený Patentový soud EU (Community Patent Court) – do roku 2010

14  vzniklo k 1. lednu 2008 jako výstup z projektu „ Vědeckotechnický park a centrum transferu technologií při UTB ve Zlíně “. Cílem projektu je vybudovat podmínky pro vytvoření účinných vazeb mezi výzkumnými týmy UTB ve Zlíně a aplikační sférou vedoucí k rozšíření a urychlení přenosu poznatků z výzkumných pracovišť do průmyslu.  poskytuje vědeckým pracovníkům univerzity a spolupracujícím firmám soubor profesionálních služeb zaměřený zejména na oblast průmyslově-právní ochrany výsledků výzkumu a vývoje a zajištění jejich rychlého a efektivního přenosu do praxe. Centrum transferu technologií (CTT)

15 Služby CTT Poradenství  k otázkám využití výsledků výzkumu a vývoje a nakládání s nimi  doporučení vhodného typu právní ochrany (patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka,)  metodická podpora původců při ohlášení vytvořeného vynálezu Analýzy průmysl.-práv. stavu  průzkum novosti poznatků, patentové rešerše  patentové situace výrobku, patentové analýzy  rozbor omezení vyplývající z patentu (věcné, regionální, časové) Odborné služby patent. zástupců  zpracování přihlášky (patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky)  podání přihlášky  zajištění souvisejících administrativních náležitostí (žádost o průzkum, změny v rejstříku, prodloužení platnosti aj.) Přímé zast. klientů před úřady  Úřad průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV)  Evropský patentový úřad (EPO)  Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU (OHIM)  Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)

16 Služby související s transferem technologií  licenční jednání a zajišťování smluv  jednání s patentovými zástupci a úřady v ČR i v zahraničí  přenos poznatků, zkušeností a know-how  vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti průmyslově-právní ochrany

17 Bilance CTT z rok 2008  Nově podané přihlášky ochr. dokumentů – UTB 20 FT – 6 PV, 4 PUVFAI – 2 PV, 2 PUV UNI – 3 PV, 1 PUVFAME – 1 PUV, 1 CD  Nově podané přihlášky ochr. dokumentů – externí 72  Přihlášky EP – další kroky v řízení 2  Přihlášky PCT – další kroky v řízení 3  Přihlášky mezinárodního zápisu OZ – další kroky v řízení 10  Zastoupení při druhoinstančních řízeních (výmazových) 2  Převod práv, licence, postupní prohlášení 4  Obhajoby proti porušování práv z ochr. dokumentů 4  Analýzy stavu průmyslových práv, rešerše10  Sledování nových přihlášek kolizních OZ 1  Udržování patentů, PVZ, UVZ a OZ40  Agenda UTB dle směrnice rektora č. 5/2008 17

18 Stav přihlášek ochranných dokumentů podaných za UTB v roce 2008 (k 31. 5. 2009) Průmyslové vzory ZapsanéV řízeníUkončenoCelkem PVZ1001 Užitné vzory ZapsanéV řízeníUkončenoCelkem PUV8008 Patenty UdělenéV řízeníUkončenoCelkem PV0110 C E L K E M20

19 Stav případů CTT z roku 2008 (k 31.5.2009) Ochranné známky ZapsanéV řízeníUkončenoCelkem OZN118423 MOZ36110 CTM1001 Celkem1514534 Průmyslové vzory ZapsanéV řízeníUkončenoCelkem PVZ2103 CD3003 Celkem5106 Užitné vzory ZapsanéV řízeníUkončenoCelkem PUV202022 Celkem202022 Patenty UdělenéV řízeníUkončenoCelkem PV0250 EP0202 PCT0303 Celkem0300 C E L K E M92

20 Seznam případů FT Původce:N á zev:Druh PP:Org. složka:Datum pod á n í :Č í slo přihl áš ky: 1 Kazantseva N.E., Sapurina I.Y., Stejskal J., Sáha P., Vilčáková J. Hybridní feromagnetické plnivo a polym. mag. kompozit na jeho bázi PATFT28.2.2008PV 2008-113 2 Kazantseva N.E., Sapurina I.Y., Stejskal J., Sáha P., Vilčáková J. Hybridní feromagnetické plnivo a polym. mag. kompozit na jeho bázi UVZFT28.2.2008PUV 2008-20144, č. dok. 19019 3 Sáha P., Saha N., Nilandri R. Hydrogel pro krytí ran a způsob jeho přípravyPATFT16.5.2008PV 2008-306 4 Sáha P., Saha N., Nilandri R. Hydrogel pro krytí ranUVZFT16.5.2008PUV 2008-19962,č. dok. 18770 5 Konsulov V., Lyapova A., Petrov G., Sáha P. Biologicky aktivní makromolekulární substancePATFT4.9.2008PV 2008-535 6 Humpolíček P., Sáha P., Lehocký M., Sedláček T. Katétr pro intracervikální inseminaciPATUNI10.7.2008PV 2008-431 7 Humpolíček P., Sáha P., Lehocký M., Sedláček T. Katétr pro intracervikální inseminaciUVZUNI10.7.2008PUV 2008-20162, č. dok. 18993 8 Zatloukal M., Musil J.Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkouPATFT12.11.2008PV 2008-714 9 Zatloukal M., Musil J. Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou UVZFT7.11.2008PUV 2008-20520, č. dok. 19221 10 Dvořák Z., Lukovics I., Žaludek M. Zařízení k povrchovému opracování opravených polymerních trnů pro kontinuální vytlačování dutých profilů UVZFT4.12.2008PUV 2008-20625, č. dok. 19420 11 Maláč J., Bětík M. Frýželka V. Plnivo modifikované pro polymerní systémy s odlišnou polaritou polymerní složky a způsob jeho přípravy PATFT29.12.2008PV 2008-847 12 Kimmer D., Zatloukal M. a kol. Optimalizovaný způsob výroby nanovlákenPATSPUR - FT29.12.2008PV 2008-849

21 Průmyslově právní ochrana na UTB Podnikový vynález – vzor základní principy Původce vytvořil vynález, design při plnění úkolů plynoucích z pracovního, členského nebo obdobného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli. Právo na patent, užitný nebo průmyslový vzor přechází na zaměstnavatele.

22 Průmyslově právní ochrana na UTB Podnikový vynález – vzor základní principy Původce, který takovýto vynález vytvoří, je povinen o tom neprodleně písemně uvědomit zaměstnavatele. Zaměstnavatel má pak lhůtu k uplatnění práva na patent - podání přihlášky patentu, vzoru - u vynálezů i utajení

23 Průmyslově právní ochrana na UTB Podnikový vynález – vzor základní principy Pokud v této lhůtě zaměstnavatel své právo na patent – vzor neuplatní přechází toto právo zpět na původce, který může podat přihlášku vynálezu – vzoru sám.

24 Průmyslově právní ochrana na UTB Zaměstnanecké vynálezy – vzory na UTB 1) Původce oznámí vytvoření zaměstnavateli - předá CTT osobní údaje kolektivu původců, popis řešení (princip řešení, praktický příklad provedení, přínosy v kontextu s dosavadním stavem), předpokládané ekonomické efekty řešení. 2) Jsou-li podklady kompletní, CTT zapíše daný případ do deníku, původci vydá potvrzení a posoudí možnosti průmyslově právní ochrany řešení. Výsledky posouzení spolu s podklady původců předá prorektorovi pro tvůrčí činnost. 3) Prorektor pro tvůrčí činnost rozhodne, zda jde o zaměstnanecký patent – vzor a zda UTB uplatní právo na něj a jakým způsobem – přihlášení / utajení. Své rozhodnutí oznámí CTT.

25 Průmyslově právní ochrana na UTB Zaměstnanecké vynálezy – vzory na UTB 4) CTT vyrozumí o rozhodnutí prorektora původce (kolektiv původců), popř. s nimi sepíše smlouvu o podnikovém vynálezu – vzoru. 5) V závislosti na rozhodnutí prorektora CTT odborný pracovník zpracuje přihlášku patentu, resp. vzoru a zahájí řízení u ÚPV, popř. příslušném úřadu v zahraničí (OHIM, WIPO, EPO).

26 Postup řízení na UTB 1

27 Postup řízení na UTB 2

28 Průmyslově právní ochrana na UTB Kontakty: Centrum transferu technologií: Odborný pracovník pro patenty a ochranné známky Ing. Dana Kreizlová Tel.: +420 576 038 037 Mobil: +420 739 329 958 Mail: kreizlova@uni.utb.cz Sídlo: Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín, dv.č. 421kreizlova@uni.utb.cz Odborný pracovník pro patenty a ochranné známky Ing. Jan Görig Tel.: +420 576 038 032 Mobil: +420 739 329 959 Mail: gorig@uni.utb.cz Sídlo: Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín, dv.č. 421gorig@uni.utb.cz Administrátor projektů Ing. Jarmila Sluštíková Tel.: +420 576 038 022 Mobil: +420 724 646 732 Mail: slustikova@uni.utb.cz Sídlo: Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín, dv.č. 421slustikova@uni.utb.cz


Stáhnout ppt "Předklád ají : Ing. Jan Görig, registrovaný patentový zástupce Ing. Jarmila Sluštíková administrátor projektů Centrum transferu technologií Průmyslově."

Podobné prezentace


Reklamy Google