Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. INTEGRAČNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK Linda Janatová 14.06.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. INTEGRAČNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK Linda Janatová 14.06.2016."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. INTEGRAČNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK Linda Janatová 14.06.2016

2 CO TO JE SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ? „Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.“ Zdroj: TESSEA 2 Přirozenou cestou s.r.o.

3 PRINCIPY INTEGRAČNÍHO SOCIÁLNÍHO PODNIKU EKONOMICKÝ PRINCIP LOKÁLNÍ (MÍSTNÍ) PRINCIP SOCIÁLNÍ PRINCIP ENVIRONMENTÁLNÍ PRINCIP 3

4 SOCIÁLNÍ PRINCIP 4 zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin podíl osob z CS tvoří více než 30% zaměstnancům z CS je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby ●účast zaměstnanců na chodu podniku ●důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců

5 EKONOMICKÝ PRINCIP více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi (obvykle míněno jako nezávislost na veřejné správě) tržby z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech tvoří alespoň 30% 5

6 ENVIRONMETÁLNÍ PRINCIP zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby sociální podnik má formulované zásady šetrného úřadování a provozu a naplňuje je v praxi 6

7 LOKÁLNÍ PRINCIP přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky využívání přednostně místních zdrojů spolupráce sociálního podniku s místními aktéry 7

8 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ VÝZVA 03_16_67

9 VÝZVA PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ, 03_16_067 vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik příjem žádostí 1.června až září 2016 max. délka projektu 24 měsíců 15% spolufinancování příjemce projekt 1000 000 Kč – 6 000 000 Kč (de minimis) obchodní společnosti, OSVČ, NNO všechny regiony mimo hl. m. Prahy 9

10 CÍLOVÉ SKUPINY osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané osoby se zdravotním postižením (invalidní, osoby zdravotně znevýhodněné a osoby se zdravotním postižením) osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody osoby ve výkonu trestu – forma domácího vězení osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy azylanti 10 Startujeme o.p.s.

11 ZAMĚŘENÍ VÝZVY Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik: podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu, podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího, podnikatelská aktivita jako nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání, podnikatelská aktivita jako nový produkt/služba v rámci stávajícího oboru činnosti, podnikatelská aktivita jako nově zřízená provozovna poskytující stávající službu, avšak takovou, jejíž poskytování je jednoznačně vázáno k místu provozovny (např. otevření další kavárny/prádelny na jiném místě apod.). Zřízením nové provozovny bude uspokojena poptávka nových/jiných zákazníků. Nově zřízená provozovna musí být ekonomicky soběstačná, tzn., žadatel zaciluje podnikatelský plán jen na ni - prokazuje konkurenceschopnost nové služby v nové provozovně s ohledem na místní trh aj. 11

12 KLÍČOVÉ AKTIVITY vytvoření pracovních míst vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin či realizačního týmu marketing sociálního podniku provozování sociálního podniku 12

13 PŘÍLOHY sada rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik Přílohy žádosti: - max.3 přílohy - povinně: podnikatelský plán a finanční plán v Excelu - nepovinné přílohy PP: finanční plán a smlouvy s odběrateli a/nebo partnerské smlouvy 13 Clear service o.p.s.

14 PODNIKATELSKÝ PLÁN I. maximálně 20 stránek Manuál: Jak založit sociální podnik ke stažení na www.ceske- socialni-podnikani.czwww.ceske- socialni-podnikani.cz I. Shrnutí II. Informace o sociálním podniku – historie podniku, zkušenosti členů týmu, motivace k založení SP, vize, cíle - ! Vyváženost ekonomického a sociálního cíle !, jednoznačně oddělit stávající podnikání od nové podnikatelské aktivity ! III. Naplňování principů SP v praxi – detailně popsat poskytování podpory zaměstnancům z CS IV. Popis vaší podnikatelské příležitosti – popis produktu/služby, zdůvodnit potřebnost, specifikace prostor 14

15 PODNIKATELSKÝ PLÁN II. V. Analýzy trhu – zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, SWOT analýza a analýza rizik VI. Marketing – popsat strategii podnikání, marketingový mix (4P – Product, Prize, Place, Promotion) aj. VII. Management a lidské zdroje – představit tým - odborníci ze sociální, podnikatelské/obchodní sféry a z řízení projektů, popis pozic zaměstnanců z CS VIII. Harmonogram – časový sled sociálního podnikání IX. Finanční plán – excel - uvést náklady, příjmy, zdroje, v dlouhodobějším časovém horizontu, vícezdrojové financování (sponzorské dary, nižší nájemné, IROP atd.), bod zvratu, musí vykazovat předpoklady udržitelnosti 15

16 MANUÁL 16

17 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Příklady dobré praxe – výzva č. 30 z OPLZZ Martin Šruma – “ Montáž ručního ovládání automobilů ”; projekt č. 30.00626 http://www.rucniovladani.eu/index.html Profiscan s.r.o. - Vyšívací dílna Profisteh - sociální podnik; projekt č. 30.00635 http://profisteh.cz/ Nakladatelství PASPARTA, o.p.s.- “Nakladatelství Pasparta - sociální podnik zaměstnávající lidi s PAS”, projekt č. 30.00634 http://www.pasparta.cz/ 17

18 FINANČNÍ ČÁST Rozpočet projektu 18

19 ROZPOČET PROJEKTU - STRUKTURA celkové způsobilé náklady projektu = přímé náklady + nepřímé náklady, Možné financování tzv. MĚKKÝCH INVESTIC I. Přímé náklady  1. Osobní náklady mzdy realizačního týmu podniku – např. manažer podniku, psycholog, vedoucí CS, psychosociální pracovník obvyklé ceny a mzdy – www.esfcr.czwww.esfcr.cz v případě rozšíření lze hradit POUZE mzdy nově přijatých zaměstnanců  2. Cestovní náhrady zahraniční služební cesty (vyhláška MF) patří do přímých nákladů. cestovné zahraničních expertů (per diems) do ČR, patří do přímých nákladů. 19

20 ROZPOČET PROJEKTU - STRUKTURA  3. Zařízení a vybavení investiční výdaje - odpisovaný hmotný majetek (pořizovací hodnota vyšší než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč) investice: max. 20 % celkových přímých způsobilých výdajů (zahrnuje i 20 % křížového financování) neinvestiční výdaje – neodpisovaný hmotný pořizovací hodnota nižší než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena nižší než 60 tis. Kč)  4. Nákup služeb (marketingové služby, vzdělávací kurzy atd.)  5. Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)  6. Přímá podpora CS mzdy CS – maximální limit – trojnásobek minimální mzdy za měsíc (superhrubá mzda), min.úvazek 0,4 – pracovní smlouva nebo DPČ cestovné, ubytování, stravné, při služebních cestách pro CS atd. 20

21 ROZPOČET PROJEKTU - STRUKTURA  7. Křížové financování – max. 20% stavební úpravy nad 40 000 Kč/položka usnadnění přístupu a pohybu osobám se ZP nebo úpravy pracovních prostor pro ZP II. Nepřímé náklady 25% přímých způsobilých nákladů projektu administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika komunikační a informační opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy pro provoz projektu cestovní náhrady spojené s pracovními cestami realizačního týmu spotřební materiál, zařízení a vybavení (papír…) prostory pro realizaci projektu (nájemné, vodné, stočné, energie..) ostatní provozní výdaje (internet, poštovné, telefon…) 21

22 INFORMAČNÍ ZDROJE www.esfcr.cz Výzva č.03_16_067 – Podpora sociálního podnikání Přílohy výzvy: - Rozpoznávací znaky integračního sociálního podniku - Podnikatelský plán Informace pro žadatele k psaní žádostí a podnikatelskému plánu Esf forum – diskuzní metodický klub „Podpora sociálního podnikání Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Příručka pro hodnotitele 22

23 DĚKUJI ZA POZORNOST LINDA.JANATOVA@MPSV.CZ


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. INTEGRAČNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK Linda Janatová 14.06.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google