Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI"— Transkript prezentace:

1 V NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI
AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI Prudká, Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.

2 OBSAH Nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH
Nařízení (ES) č. 1272/2008, přehled klasifikace látek a směsí Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách Označování chemických látek a směsí - spotřební chemikálie a odpadní chemikálie Bezpečnostní listy, expoziční scénáře Novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., Nařízení vlády 32/2016 Sb., kterým se mění NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; Vyhláška č. 180/2015 Sb. o zakázaných pracích a pracovištích. Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými CHLS OOPP značení Označování odpadů po novelizaci vyhlášky 383/2001 Sb. (83/2016 Sb.) Užitečné informace o zdrojích údajů CHLS Chemická legislativa

3 PRÁVNÍ ZÁKLAD ŘÍZENÍ OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK
Nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Registration – Evaluation – Authorisation – Chemicals (REACH) stanoví povinnost registrace chemických látek před jejich uvedením na trh stanoví povinnost hodnocení rizika nebezpečných chemických látek při jejich výrobě a používání stanoví povinnost informovat odběratele o případných nebezpečných vlastnostech a bezpečných způsobech jejich používání stanoví seznam látek vyvolávajících mimořádné obavy (SVHC) látky a povinnost dodavatelů látek, směsí a předmětů informovat o jejich obsahu v dodávaných výrobcích stanoví seznam zvláště nebezpečných látek k jejichž uvádění na trh a používání je potřebné získat povolení (příloha IV REACH) stanoví seznam látek, směsí a předmětů, jejichž uvádění na trh je přísně omezeno nebo zakázáno z důvodů ochrany zdraví nebo životního prostředí (příloha XVII REACH) ustavuje Evropskou chemickou agenturu (ECHA) jako ústřední správní orgán EU pro oblast managementu chemických látek Chemická legislativa pro učitele

4 REGISTRACE CHEMICKÝCH LÁTEK NA ECHA
Registrace do 1. prosince 2010 Zavedené látky vyráběné / dovážené v množství ≥ 1000 t/rok Zavedené látky CMR v množství ≥ 1 t/rok Zavedené látky nebezpečné pro ŽP v množství ≥ 100 t/rok Registrace do 1. června 2013 Ostatní zavedené látky vyráběné / dovážené v množství < 1000 t/rok a ≥ 100 t/rok Registrace do 1. června 2018 Zavedené látky vyráběné / dovážené v množství < 100 t/rok a ≥ 1 t/rok Látky vyjmuté z povinnosti registrace podle Nařízení REACH Látky použité v humánních nebo veterinárních léčivých přípravcích Látky používané v potravinách a krmivech, včetně použití: jako potravinářská přídavná látka v potravinách; jako látka určená k aromatizaci v potravinách; jako doplňková látka používaná v krmivech ve výživě zvířat. Polymery (monomery se však za určitých podmínek zaregistrovat musí). Látky zahrnuté v Příloze IV Nařízení (např. vápenec, oxid uhličitý, glukosa, sacharóza, voda, škrob, řepkový olej apod. Látky zahrnuté v Příloze V Nařízení (minerály, rudy, cementový slínek, zemní plyn, ropa, netečné plyny apod. Zpětně dovezené registrované látky. Látky regenerované z odpadů registrovaných látek. Chemická legislativa pro učitele

5 PRÁVNÍ ZÁKLAD ŘÍZENÍ OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK
Nařízení (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (CLP) definuje nový systém nebezpečných vlastností látek a směsí harmonizovaný s GHS systémem. Podniky by měly mít užitek z globální harmonizace pravidel pro klasifikaci a označování a ze vzájemné shody mezi pravidly pro klasifikaci a označování pro zásobování a použití na straně jedné a pravidly pro přepravu na straně druhé. stanoví postupy klasifikace (přiřazování nebezpečnosti) látek a směsí stanoví nový systém označování nebezpečných látek a směsí pomocí výstražných symbolů, signálních slov, H-vět a P-pokynů stanoví požadavky na označení obalů pro prodej některých nebezpečných látek a směsí veřejnosti dotykovými značkami a vybavení obalů uzávěry odolnými otevření dětmi vytváří databázi klasifikaci a označení nebezpečných látek (C&L) a stanoví podmínky jejího zveřejnění zakládá možnost vytvářet důvěrné národní databáze složení a nebezpečných vlastností směsí (TIS) …více: Úvodní pokyny k nařízení CLP, Verze 2.1, srpen 2015 Chemická legislativa pro učitele

6 STRUKTURA NAŘÍZENÍ CLP - přílohy
Příloha I Klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí Příloha II Zvláštní předpisy pro označování a balení některých látek Příloha III Přehled standardních vět o nebezpečnosti, doplňujících informací o nebezpečnosti a doplňujících údajů na štítku Příloha IV Přehled pokynů pro bezpečné zacházení Příloha V Výstražné symboly nebezpečnosti Příloha VI Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek Příloha VII Tabulka pro převod klasifikace podle směrnice 67/548/EHS na klasifikaci podle tohoto nařízení Chemická legislativa pro učitele

7 CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí ČR. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí. Všechny dostupné informační zdroje, elektronické verze publikací, včetně odkazů a způsobů, jak využívat prostředků a služeb. Provozuje národní poradenské centrum pro implementaci nařízení REACH a CLP – HelpDesk REACH, HelpDesk CLP Chemická legislativa pro učitele

8 PRÁVNÍ ZÁKLAD ŘÍZENÍ OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích stanoví systém orgánů státní správy v ČR pro oblast spravovanou CLP, REACH a dalšími předpisy stanoví systém kontrol a sankcí za neplnění povinností podle CLP, REACH a dalších nařízení stanoví povinnost výrobců a dovozců směsí poskytnou Ministerstvu zdravotnictví informace o NCHS dodávaných na trh v ČR. Tento registr je zdrojem informací pro Toxikologické informační centrum (TIS) a sdružuje informace o všech nebezpečných směsích uváděných na český trh. Chemická legislativa pro učitele

9 Chemická legislativa pro učitele
DEFINICE POJMŮ Třída nebezpečnosti – povaha nebezpečnosti Kategorie nebezpečnosti – upřesnění závažnosti nebezpečnosti – KN 1,2,3 Výstražný symbol nebezpečnosti – grafické zobrazeni nebezpečnosti Signální slovo – „nebezpečí“ , „varování“ Standardní věta o nebezpečnosti – H-věta; upřesněný popis povahy nebezpečnosti Pokyny pro bezpečne zacházení – P-pokyn; opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků Látka – jednosložková, vícesložková, UVCB Směs – neklasifikovaná x nebezpečná x se specifickými riziky Předmět – „předmětem“ je věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení (toner ne, autobaterie ano) Mezní hodnota – prahová hodnota koncentrace nečistoty, aditiva nebo složky směsi, od které se jejich obsah v látce nebo směsi zohledňuje při klasifikaci (obecná x specifická) Koncentrační limit - prahová hodnota koncentrace klasifikované (nebezpečné) nečistoty, aditiva nebo složky směsi, při jejímž překročení se látka nebo směs musí klasifikovat (obecná x specifická) Klasifikace - zjišťování nebezpečných vlastností L/S, hodnocení zjištěných vlastností L/S SVHC (substances of very high concern) – látky vzbuzující vážné obavy Chemická legislativa pro učitele

10 Chemická legislativa pro učitele
T = toxický N = nebezpečný pro ŽP Xi = dráždivý C = žíravý F+ = extrémně hořlavý Chemická legislativa pro učitele

11 2. Fyzikální nebezpečnost
2.1 Výbušnina (Unst. expl; Expl.) Nebezpečí Nestabilní výbušnina Podtřída 1.1 Podtřída 1.2 Podtřída 1.3 H200 Nestabilní výbušnina (nitroglycerin) H201Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi TNT Výbušný R3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení Varování Podtřída 1.4 H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi ----- Podtřída 1.5 H205 Při požáru může způsobit masivní výbuch Podtřída 1.6 ------ Chemická legislativa pro učitele

12 2. Fyzikální nebezpečnost
2.2 Hořlavé plyny včetně chemicky nestálých plynů (Flam. gas; Chem. unst. gas) Nebezpečí Flam. gas, kat. 1 H220 Extrémně hořlavý plyn (vodík, methan, propan, butan) Extrémně hořlavý R12 Extrémně hořlavý ----- Flam. gas, kat. 2 H221 Hořlavý plyn (amoniak, anhydrid) Chem. unst. gas, kat. A H230 Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu Chem. unst. gas, kat. B H231 Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu Chemická legislativa pro učitele

13 2. Fyzikální nebezpečnost
2.3 Aerosoly (Aerosol) Nebezpečí Aerosol, kat .1 H222 Extrémně hořlavý aerosol H229 Nádoba je pod tlakem; při zahřívání se může roztrhnout Extrémně hořlavý R12 Extrémně hořlavý Varování Aerosol, kat. 2 H223 Hořlavý aerosol R11 Vysoce hořlavý ----- R10 Hořlavý Aerosol , kat. 3 Chemická legislativa pro učitele

14 2. Fyzikální nebezpečnost
2.4 Oxidující plyny (Ox. gas) Nebezpečí Ox. gas, kat .1 H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant Oxidující R8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár 2.5 Plyny pod tlakem (Press. gas) Varování Pres. gas, kat. 1 H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout H281 Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem 2.6 Hořlavé kapaliny (Flam. liq.) Flam. liq, kat. 1 (acetaldehyd H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry (b.vzpl.<23 °C, b. varu ≤ 35 °C) Extrémně hořlavý R12 Extrémně hořlavý (b.vzpl.< 0°C; b. varu ≤ 35 °C) Flam. liq., kat. 2 (hexan H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry (b.vzpl.< 23 °C, b. varu >35 °C) Vysoce hořlavý R11 Vysoce hořlavý (b.vzpl.< 21°C; b. varu > 35 °C) Flam. liq., kat. 3 (xylen, styren) H226 Hořlavá kapalina a páry (23 °C ≤ b.vzpl. ≤ 60 °C) ----- R10 Hořlavý (21 °C ≤ b.vzpl. ≤ 55 °C) Chemická legislativa pro učitele

15 2. Fyzikální nebezpečnost
2.7 Hořlavé tuhé látky (Flam. sol.) Nebezpečí Flam. sol., kat. 1 H228 Hořlavá tuhá látka (1. Al, Mg prášky, fosfor bílý, červený) (2. hexamethylentetramin) Vysoce hořlavý R11 Vysoce hořlavý Varování Flam. sol., kat. 2 2.9 Samozápalné kapaliny (Pyr. liq.) Pyr. liq. , kat. 1 H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí. (trichlorsilan) R11 vysoce hořlavý 2.10 Samozápalné tuhé látky (Pyr. sol.) Pyr. sol., (Fosfor bílý a červený; hexyllithium) Chemická legislativa pro učitele

16 2. Fyzikální nebezpečnost
2.8 Samovolně reagující látky a směsi (Self-react.) Nebezpečí Self- react., typ A H240 Zahřívání může způsobit výbuch (hydrazintrinitrometan) Výbušný R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení Self-react., typ B H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch R3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení typ C & D H242 Zahřívání může způsobit požár (R-epoxypropanol) Vysoce hořlavý R11 Vysoce hořlavý Varování Self-react., typ E & F H242 Zahřívání může způsobit požár ----- R10 Hořlavý Self-react., typ G Chemická legislativa pro učitele

17 2. Fyzikální nebezpečnost
2.11 Samozahřívající se látky nebo směsi (Self-heat) Nebezpečí Self-heat, kat. 1 H251 Samovolně se zahřívá; může se vznítit (prášek Mg, Li) Vysoce hořlavý R11 Vysoce hořlavý Varování Self-heat, kat. 2 H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit ----- 2.12 Látky a směsi, které ve styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (Water- react.) Water-react., kat. 1 H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit (Li, Na, K hydroxidy) R15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny kat. 2 H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny (Al, Mg prach) kat. 3 H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny Chemická legislativa pro učitele

18 2. Fyzikální nebezpečnost
2.13 Oxidující kapaliny (Ox. liq.) Nebezpečí Ox. liq. , kat. 1 H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant (H2O2) Oxidující R8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár R9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem Ox. liq., kat. 2 H272 Může zesílit požár; oxidant Varování kat. 3 H272 Může zesílit požár; oxidant (HNO3) 2.14 Oxidující tuhé látky (Ox. sol.) Ox. sol., H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant (CrO3) H272 Může zesílit požár; oxidant (dichroman draselný) Ox. sol. , H272 Může zesílit požár; oxidant (dusičnan sodný) Chemická legislativa pro učitele

19 2. Fyzikální nebezpečnost
2.15 Organické peroxidy (Org. perox.) Nebezpečí Org. perox., typ A H240 Zahřívání může způsobit výbuch (cyklohexanperoxid) Výbušný R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení Org. perox., typ B H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch (dibenzoylperoxid) Org. perox., typ C & D H242 Zahřívání může způsobit požár (kyselina peroctová) Oxidující R7 Může způsobit požár Varování Org. perox., typ E & F H242 Zahřívání může způsobit požár (ditercbutylperoxid) ----- Org. perox., typ G 2.16 Látky a směsi korozivní pro kovy (Met. corr.) Met.corr., kat. 1 H290 Může být korozivní pro kovy (hydroxylamonium chlorid) Chemická legislativa pro učitele

20 3. Nebezpečnost pro zdraví
3.1 Akutní toxicita (Acute tox.) Nebezpečí Acute tox., kat. 1 H300 Při požití může způsobit smrt H310 Při styku s kůží může způsobit smrt H330 Při vdechování může způsobit smrt (orl kat.1: < 5 mg/kg) (orl kat. 2: mg/kg) např. HCN, HF, beryllium, fosgen, NO2 Vysoce toxický R26 Vysoce toxický při vdechování R27 Vysoce toxický při styku s kůží R28 Vysoce toxický při požití (orl T+: < 25 mg/kg) Acute tox., kat. 2 Toxický R23 Toxický při vdechování R24 Toxický při styku s kůží R25 Toxický při požití (orl T: 25 – 200 mg/kg) Acute tox., kat. 3 H301 Toxický při požití H302 Toxický při styku s kůží H303 Toxický při vdechování (orl kat. 3: mg/kg) např. CO, NaF Zdraví škodlivý R20 Zdraví škodlivý při vdechování R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží R22 Zdraví škodlivý při požití (orl Xn: 200 – 2000 mg/kg) Varování Acute tox., kat. 4 H302 Zdraví škodlivý při požití H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží H332 Zdraví škodlivý při vdechování (orl kat. 4: mg/kg) např. boráty Chemická legislativa pro učitele

21 Příklad nastavení klasifikačních limitů akutní toxicity
Orální toxicita (mg látky /kg váhy zvířete) LD50 ≤ 5 5 – 25 50 – 200 200 – 300 300 – 2000 EU T+, R28 T, R25 Xn, R22 - OECD / GHS Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 5 1272/2008 Dermální toxicita (mg látky /kg váhy zvířete) LD50 ≤ 50 50 – 200 200 – 400 400 – 1000 1000 – 2000 EU T+, R27 T, R24 Xn, R21 - OECD / GHS Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 5 1272/2008 Chemická legislativa pro učitele

22 3. Nebezpečnost pro zdraví
3.2 Žíravost/dráždivost pro kůži (Skin corr. / Skin irrit.) Nebezpečí Skin corr. , kat. 1A H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Žíravý R35 Způsobuje těžké poleptání Skin corr., kat. 1B & 1C R34 Způsobuje poleptání Varování Skin irrit., kat.2 H315 Dráždí kůži Dráždivý R38 Dráždí kůži 3.3 Vážné poškození/podráždění očí (Eye dam./ Eye irrit.) Eye dam., kat. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí (propanol, butanol) R41 Nebezpečí vážného poškození očí Eye irrit., kat. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí R36 Dráždí oči Chemická legislativa pro učitele

23 3. Nebezpečnost pro zdraví
3.4 Senzibilizace (Resp. sens., Skin sens.) Nebezpečí Resp. sens., kat. 1 (1A , 1B) H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže (glutaraldehyd) Zdravý škodlivý Dráždivý R42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování Varování Skin sens., kat. 1 (1A, 1B) H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. (kobalt, nikl) R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 3.5 Mutagenita v zárodečných buňkách (Muta.) Muta., kat. 1A H340 Může vyvolat genetické poškození < cesta expozice> (1B benzen, aromáty) Muta., kat. 1 R46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností Muta., kat. 1B Muta., kat. 2 kat. 2 H341 Podezření na genetické poškození < cesta expozice> Muta., kat. 3 R68 Možné nebezpečí nevratných účinků Chemická legislativa pro učitele

24 3. Nebezpečnost pro zdraví
3.6 Karcinogenita (Carc.) Nebezpečí Carc., kat. 1A H350 Může vyvolat rakovinu < cesta expozice> H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování Carc., kat. 1 R45 Může vyvolat rakovinu R49 Může vyvolat rakovinu při vdechování Carc., kat. 1B Carc., kat. 2 Varování H351 Podezření na vyvolání expozice < cesta expozice> Carc., kat. 3 R40 Podezření na karcinogenní účinky 3.7 Toxicita pro reprodukci (Repr.; Lact.) Repr., kat. 1A H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky (warfarin, CO, lindan, kys.boritá, toluen, styren, chl.parafíny) Repr., kat. 1 R60 Může poškodit reprodukční schopnost R61 Může poškodit plod v těle matky Repr., kat. 1B Repr., kat. 2 Repr. , kat.2 H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky Repr., kat. 3 R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky ----- Účinky na laktaci H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka R64 Může poškodit kojené dítě Chemická legislativa pro učitele

25 KLASIFIKACE KARCINOGENNŮ
Chemická legislativa pro učitele

26 3. Nebezpečnost pro zdraví
3.8 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (STOT SE) Nebezpečí STOT SE , kategorie 1 H370 Způsobuje poškození orgánů < postižené orgány > < cesty expozice > (methanol) Vysoce toxický R39/Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků Kombinace s jednou nebo více: R26, R27, R28 Toxický R39/ Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků R23, R24, R25 Varování STOT SE, kategorie 2 H371 Může způsobit poškození orgánů < postižené orgány > < cesty expozice > Zdraví škodlivý R20, R21, R22 STOT SE, kategorie 3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích orgánů H336 Může způsobit ospalost a závratě (oleum, HCl, HBr) R37 Dráždí dýchací orgány R67 Páry mohou způsobit ospalost a závratě Chemická legislativa pro učitele

27 3. Nebezpečnost pro zdraví
3.9 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice (STOT-RE) Nebezpečí STOT RE, kategorie 1 (Specific target organ toxicity) H372 Způsobuje poškození orgánů < …> při prodloužené nebo opakované expozici (Be, Ni, Cd – slouč.) Toxický R48/Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví Kombinace s jednou nebo více: R23, R24, R25 Varování STOT RE, kategorie 2 H373 Může způsobit poškození orgánů < …> při prodloužené nebo opakované expozici (hexafluorovodíky, Pb slouč.) Zdraví škodlivý R20, R21, R22 ----- R33 Nebezpečí kumulativních účinků 3.10 Toxicita při vdechnutí (Asp. tox.) Toxicita při vdechnutí, kategorie 1 (KV při 40°C ≤ 20,5 mm2/s) H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt (benzen, toluen) Zdraví škodlivý R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic (KV při 40°C ≤ 7 mm2/s) Chemická legislativa pro učitele

28 4. Nebezpečnost pro životní prostředí
4.1 Nebezpečnost pro vodní prostředí (Aquatic acute/Aquatic chronic) Varování Akutní nebezpečnost pro vodní prostředí, kat. Akutní toxicita1 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy (HCN) Nebezpečný pro životní prostředí R50 Vysoce toxický pro vodní organismy Dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí, kat. Chronická toxicita 1 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí ----- kat. Chronická toxicita 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R51/53 Toxický pro vodní prostředí, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí kat. Chronická toxicita 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R52/53 Škodlivý pro vodní prostředí, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí kat. Chronická toxicita 4 H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy R52 Škodlivý pro vodní organismy R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí Chemická legislativa pro učitele

29 5. Dodatečná nebezpečnost
5.1 Nebezpečná pro ozonovou vrstvu (Ozone) Varování Ozone, kat. 1 (metylbromid; trichlormethan; dichlorfluormethan; tetrachlormethan) H420 Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozón ve svrchních vrstvách atmosféry Nebezpečný pro životní prostředí R59 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu Chemická legislativa pro učitele

30 Chemická legislativa pro učitele
AKTUÁLNÍ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 605/2014 změna přílohy VI seznamu látek s harmonizovanou klasifikací (s platností od 1. ledna 2016) mění 9 látek + doplňuje nově 14 látek Chemická legislativa pro učitele

31 Formaldehyd, ethylbenzen, styren
Chemická legislativa pro učitele

32 Chemická legislativa pro učitele
Kyselina benzoová Chemická legislativa pro učitele

33 BEZPEČNOSTNÍ LIST - obsah
Bezpečnostní list je opatřen datem vydání, číslem a datem revize. Aktuální Bezpečnostní list dle Nařízení 2015/830. Obsahuje tyto závazné oddíly: 1. identifikace látky/směsi a společnosti/podniku; 2. identifikace nebezpečnosti; 3. složení/informace o složkách; 4. pokyny pro první pomoc; 5. opatření pro hašení požáru; 6. opatření v případě náhodného úniku; 7. zacházení a skladování; 8. omezování expozice/osobní ochranné prostředky; 9. fyzikální a chemické vlastnosti; 10. stálost a reaktivita; 11. toxikologické informace; 12. ekologické informace; 13. pokyny pro odstraňování; 14. informace pro přepravu; 15. informace o předpisech; 16. další informace. Chemická legislativa pro učitele

34 BEZPEČNOSTNÍ LIST – kdy se poskytuje?
nejpozději při první dodávce podnikající osobě poskytuje dodavatel BL pro látky a směsi klasifikované jako nebezpečné látky PBT nebo vPvB látky SVHC zapsané do „seznamu kandidátů“ na povolení na vyžádání poskytuje dodavatel podnikající osobě BL pro směs neklasifikovanou jako nebezpečná, která obsahuje a) ≥ 1 % hm. (0,2 % obj.), látky klasifikované jako nebezpečná pro zdraví nebo ŽP nebo b) ≥ 0,1 % hm. látky, která je PBT nebo vPvB nebo SVHC látky, zapsané v „seznamu kandidátů“ záměrně přidanou látku, pro kterou jsou stanoveny směrnicí 2000/39/ES expoziční limity Společenství BL nemusí být poskytován k výrobkům dodávaným spotřebitelům s dostatečnými informacemi, pokud BL nepožaduje následný uživatel nebo distributor. BL se dodává v úředním jazyku země, kde je výrobek uváděn na trh (týká se i příloh k BL s expozičními scénáři). BL se poskytuje zdarma v tištěné nebo v elektronické podobě nejpozději v den, kdy je látka nebo směs poprvé dodána. (V elektronické podobě lze sdělit hypertextový odkaz na konkrétní BL na webových stránkách.) Chemická legislativa pro učitele

35 Výrobky, pro které se BEZPEČNOSTNÍ LIST nepožaduje
humánní a veterinární léčivé přípravky kosmetické prostředky zdravotnické prostředky používané invazivně nebo v přímém styku s lidským tělem potraviny a krmiva radioaktivní látky látky pod celním dohledem neisolované meziprodukty látky nacházející se v režimu předpisů pro přepravu odpady látky a směsi nesplňující kriteria pro poskytování BL podle čl. 31 (1) a 31 (3) předměty (věci) Poskytuje-li se BL pro látky a směsi, pro které nemusí být poskytován, nemusí přesně dodržovat požadavky na zpracování BL, ale mělo by to v něm být zřetelně uvedeno. Chemická legislativa pro učitele

36 BEZPEČNOSTNÍ LIST – rozšířený o expoziční scénář (ES)
U látek, které jsou již zaregistrovány byla součástí registrace i zpráva o chemické bezpečnosti (CSR – Chemical Safety Report), součástí každé zprávy jsou i expoziční scénáře pro určená použití. Pokud je látka registrována je součástí bezpečnostního listu (nebo přílohou) expoziční scénář. Každý následný uživatel má povinnost hodnotit rizika pro svá použití látky nebo směsi a k tomu by měl využívat právě expoziční scénáře. ES se zpracovávají pro různé kategorie uživatelů průmysl (industrial) – průmyslové použití např. zpracování látky v chemickém provozu, nebo tvorba směsí, profesionály (profesional) – použití látky nebo směsi profesionály (např. použití úklidových prostředků specializovanou firmou) spotřebitele (consumer) – použití látky běžným spotřebitelem – použití úklidového prostředku v domácnosti Pro popis EXPOZIČNÍHO SCÉNÁŘE se použijí DESKRIPTORY POUŽITÍ. Dále jsou důležité pro vyhodnocení rizika koncentrace látky, množství, teplota při aplikaci a technické podmínky při práci. Odvozené parametry bezpečných dávek a koncentrací DNEL derived no effect level DMEL derived minimum effect level PNEC predicted no effect concentration Chemická legislativa pro učitele

37 Chemická legislativa pro učitele
DESKRIPTORY POUŽITÍ Chemická legislativa pro učitele

38 Chemická legislativa pro učitele
OZNAČOVÁNÍ LÁTEK A SMĚSÍ Obchodní název výrobku, složení. Výstražné symboly nebezpečnosti. Signální slova - slovo označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování před možným nebezpečím; dvě úrovně: „nebezpečí“ je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti; a „varování“ je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti. Třídy a kategorie nebezpečnosti látek a směsí Chemická legislativa pro učitele

39 Chemická legislativa pro učitele
OZNAČOVÁNÍ LÁTEK A SMĚSÍ Standardní věty o nebezpečnosti, tzv. H-věty (dříve R-věty), např.: Pokyn pro bezpečné zacházení, tzv. P-věty (dříve S-věty), např.: Informace o dodavateli – adresa, telefonní číslo Hmatatelné výstrahy EN ISO11683 – vytlačený trojúhelník v materiálu obalu, popř. dodatečně nalepený průhledný výstražný trojúhelník. Uzávěry odolné otevření dětmi EN ISO 8317 (opakovaně); CEN EN 862 (jednorázové); EN ISO/IEC (akreditace zkušebny); otevírání pomocí nástroje postačuje. Třídy a kategorie nebezpečnosti látek a směsí Chemická legislativa pro učitele

40 Chemická legislativa pro učitele
Požadavky na HMATATELNÉ VÝSTRAHY A UZÁVĚRY ODOLNÉ OTEVŘENÍ DĚTMI (obaly pro spotřebitele) Chemická legislativa pro učitele

41 Chemická legislativa pro učitele
OZNAČOVÁNÍ Chemické látky (čisté látky) symboly nebezpečnosti, signální slovo, H/EUH-věty (nebezpečnost), P-pokyny (bezpečné zacházení, skladování, odstraňování) Chemické směsi Od klasifikace a balení jen podle CLP Do doprodej směsí označených podle DPD symboly nebezpečnosti, název nebezpečnosti, R-věty (riziko), S-věty (bezpečnost při zacházení, skladování, odstraňování) Chemická legislativa pro učitele

42 NEDOSTATEČNÉ OZNAČENÍ
Chlorid barnatý Chemická legislativa pro učitele

43 Požadavky na konstrukci, materiál a odolnost obalu
Obal nebezpečných látek a směsí musí být těsný (pokud není netěsnost vyžadována z důvodů bezpečnostních), korozně odolný, materiál nesmí reagovat s obsahem, odolný tlaku a deformacím při běžném zacházení, těsný při opakovaném používání, pokud je k tomu určen. Tvar a provedení obalu pro spotřebitele nesmí vést k omylu spotřebitele záměnou za potraviny, nápoje, krmiva, kosmetiku, léčivo. Tvar a provedení obalu nesmí přitahovat děti nebo vzbuzovat jejich zájem nebo vést k záměně za hračky. Obaly NCHLS pro přepravu dle ADR/RID splňují požadavky pro balení nebezpečných látek a směsí dle CLP. Chemická legislativa pro učitele

44 Chemická legislativa pro učitele
ZMĚNY ZÁKONA Č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Chemická legislativa pro učitele

45 Chemická legislativa pro učitele
ZMĚNY zákonA 258/2000 Sb., §44a (4) Právnické osoby a fyzické osoby nesmějí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž svéprávnost byla soudem omezena, nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako toxické, látky a směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako toxické“), jakož i chemické látky a chemické směsi klasifikované jako žíravé nebo látky a směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314 (dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako žíravé“). Chemická legislativa pro učitele

46 Chemická legislativa pro učitele
NAŘÍZENÍ VLÁDY 32/2016 Sb. vkládá nový § 12a) NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Mladiství žáci smějí pouze v rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů a při zachování ochrany zdraví nakládat s CHLS a) akutní toxicita kategorie 3 toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové (STOT SE 2) nebo opakované expozici kategorie 2 (STOT RE 2), žíravost kategorie 1 (H314), hořlavé kapaliny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo aerosoly kategorie 1 pouze pod přímým SOUSTAVNÝM DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY, b) akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové (STOT SE 1) nebo opakované expozici kategorie 1 (STOT RE 1) pouze pod přímým soustavným dozorem osoby s odbornou způsobilostí. Chemická legislativa pro učitele

47 SPECIFIKA PRO TOXICKÉ LÁTKY – ZÁKON Č. 258/2000 Sb., § 44
(8) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických směsí a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví fyzických osob. Evidenční záznamy musí obsahovat: a) název látky, b) datum a údaj o přijatém množství látky, c) datum a údaj o vydaném množství látky, d) jméno osoby, které byla látka vydána, e) stav zásob. Záznamy se uchovávají minimálně 5 let po dosažení nulového stavu zásob vysoce toxické látky. Ztráta toxických a vysoce toxických látek musí být neprodleně oznámena příslušnému vedoucímu zaměstnanci, který ji ohlásí odpovědné osobě ve firmě, dále kontaktuje policejní oddělení a Orgán ochrany veřejného zdraví. Chemická legislativa pro učitele

48 SPECIFIKA PRO TOXICKÉ LÁTKY – ZÁKON Č. 258/2000 Sb.
(6) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3 let. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (§ 58). Chemická legislativa pro učitele

49 Chemická legislativa pro učitele
Odborná způsobilost (1) Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické se považují a) absolventi vysokých škol, kteří 1. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo stomatologie, farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, nebo ochrany veřejného zdraví. 2. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie, 3. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii, nebo 4. získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie,35f) 5. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního vzdělávání v tomto oboru,35g) b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmenu a), a které se podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení podle odstavce 5 o odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické. Chemická legislativa pro učitele

50 Písemná pravidla pro nakládání s NCHLS
(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti. Chemická legislativa pro učitele

51 Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými CHLS
Pravidla mají být stručná, jasná a konkrétní a měla by obsahovat: • Identifikace pracoviště, pro které jsou pravidla vydávána, jeho stručný popis, účel a způsob použití nebezpečných chemických látek a směsí. • Výčet nebezpečných vlastností u všech používaných nebezpečných chemických látek a směsí, který by měl obsahovat: klasifikaci, výstražný symbol nebezpečnosti (písemné označení), signální slovo, H věty (včetně slovního vyjádření), P pokyny (včetně slovního vyjádření). • Základní zásady bezpečné manipulace a skladování, zaměřené na ochranu zdraví a životního prostředí – popsat, jakým způsobem zaměstnanci manipulují s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jak mohou být chemickým látkám a přípravkům exponováni (včetně odpovídajícího vybavení zaměstnanců předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky s ohledem na technické vybavení pracoviště a úroveň větrání. • popsat hlavní zásady ochrany zdraví při manipulacích s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, např. v laboratořích nutno určité reakce provádět pouze ve funkčních digestořích, nebo popsat ochranu zdraví při odběrech vzorků z technologického zařízení chemické výroby apod. Popsat, jakým způsobem jsou zajištěna opatření při skladování nebezpečných chemických látek a směsí, uvedená v bezpečnostním listu, tj. pokud bezpečnostní list uvádí, že přípravek není možno vystavit ultrafialovému záření - sluneční paprsky, uvést, jakým způsobem je toto při skladování přípravku v daném skladě dodrženo (nikoliv pouze uvádět zákazy a příkazy, ale dodržení těchto příkazů a zákazů ve skladu, kde je přípravek skladován). • Postup při nehodě, včetně vybavení zaměstnanců OOPP pro případ nehody, vybavení pracoviště sanačními prostředky i jejich uložení. • Předlékařská první pomoc. Chemická legislativa pro učitele

52 Novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.
Přehledná forma „Pravidel“ – vyvěsit v místě používání nebo uskladnění látek žíravých, toxických nebo CMR. Ukázka: Bezpečnostní karta – výstup z programu CASEC pro kyselinu dusičnou. Chemická legislativa pro učitele

53 Chemická legislativa pro učitele

54 Chemická legislativa pro učitele

55 Vyhláška 180/2015 Sb., §5 vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích
(1) Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce…. f) spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami o nebezpečnosti 1. způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými účinky pro zdraví s větami H300, H301, H310, H311, H330 nebo H331 nebo jejich kombinacemi nebo s větami H370, H371, H372 nebo H373, 2. klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350, H350i nebo H351, 3. klasifikovaným jako mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 nebo H341, 4. toxickým pro reprodukci kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361d, H361, H361f nebo H361fd, 5. senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami H334 nebo H317, 6. žíravým s větou H314, 7. dráždivým s větou R 41 anebo způsobující vážné poškození očí s větou H318, 8. zdraví škodlivým s větou R 65 anebo nebezpečným při vdechnutí s větou H304, 9. jako hořlavými kapalinami kategorie 1 nebo 2 s větami H224 nebo H225, hořlavými plyny kategorie 1 nebo 2 s větou H220 nebo H221, s aerosoly kategorie 1 s větou H222, samovolně reagujícími látkami a směsmi typu A, B, C nebo D s větami H240, H241 nebo H242, výbušninami kategorie nestabilní výbušniny s větou H200 nebo výbušninami podtřídy 1.1 s větou H201, 1.2 s větou H202, 1.3 s větou H203, 1.4 s větou H204 nebo 1.5 s větou H205 anebo s organickými peroxidy typu A nebo B s větou H240 nebo H241, (4) Zákaz prací mladistvým zaměstnancům se nevztahuje na práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud jsou vykonávány pod soustavným odborným dozorem a organizací práce nebo jinými opatřeními je zajištěna dostatečná ochrana jejich zdraví,... uvedené v § 1, odst. 1 písm. f) bodech 7 a 8, pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví… Chemická legislativa pro učitele

56 DALŠÍ PŘEDPISY V OBLASTI CHLS
PRŮMYSLOVÉ HAVÁRIE Předpis č. 224/2015 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi - Vypracovat Protokol o nezařazení. OCHRANA VOD Předpis č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Havarijní plán zpracovat skladuje-li se více jak 2000 kg (nebo l) látek závadných vodám v přenosných nádobách. ODPADY Předpis č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů Označení odpadů dle Katalogu odpadů (381/2001 Sb.), nebezpečné odpady musí mít ILNO (Identifikační list nebezpečného odpadu) a při předání k likvidaci musí být vyplněn ELPNO (Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů). Zapojení do zpětného odběru výrobků – místo musí být označeno cedulkou spolupracujícího kolektivního systému. EKOLOGICKÁ ÚJMA Předpis č. 167/2008 Sb., Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Chemická legislativa pro učitele

57 Užitečné zdroje informací o CHLS
výstražné symboly seznam KHS územních pracovišť a kontakty Informace a zdroje údajů v EU: • EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin, údaje o účinných látkách přípravků na ochranu rostlin): • RTECS (Registr toxických účinků chemických látek) dostupný na webových stránkách NIOSH (Národní ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, USA): • IRIS (Integrovaný informační systém o rizicích) dostupný na webových stránkách agentury USEPA: • OSHA (Úřad pro bezpečnost a ochran zdraví při práci USA): • NICNAS (Národní systém oznamování a hodnocení průmyslových chemických látek, Austrálie), • TOXNET, které obsahují databáze jako např. Toxline a HSDB: Chemická legislativa pro učitele

58 Chemická legislativa pro učitele
DĚKUJI ZA POZORNOST KONTAKT Ing. Radka Vokurková Consulteco s.r.o. Táborská 922, Mladá Boleslav Tel: Chemická legislativa pro učitele


Stáhnout ppt "V NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI"

Podobné prezentace


Reklamy Google