Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poradenství v oblasti zaměstnanosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poradenství v oblasti zaměstnanosti"— Transkript prezentace:

1 Poradenství v oblasti zaměstnanosti
PhDr. Michaela Hiekischová

2 Představení Co máte tento týden v plánu? Jméno a příjmení
Obor a ročník Co máte tento týden v plánu?

3 Obsah kurzu Pojem poradenství v oblasti zaměstnanosti Komunikace
Poradenství v rámci veřejných služeb zaměstnanosti Poradenství poskytované neziskovými organizacemi Poradenství poskytované soukromými organizacemi Poradenství poskytované krajskou samosprávou

4 Podmínky absolvování kurzu
Docházka Aktivní účast na cvičeních pokud nebude student připraven (nesplněný – tedy nevypracovaný (písemně) úkol), bude muset odejít bez započtení účasti Závěrečná práce Struktura – 3 části – základní informace, rozbor činnosti, kritické zhodnocení Kritéria – originalita, aktuálnost, argumentace a přesvědčivost, práce s daty a s literaturou, stylistika a formální náležitosti Maximální/minimální počet bodů – 100/60 Týmová práce (2 – 3 studenti) Vytvoření power-pointové prezentace (představení závěrečné práce) – , , Termín zaslání –

5 Pojem poradenství Pomáhá osobě nebo skupině orientovat se v dané problematice Pomáhá klientovi řešit své problémy a zužitkovat jeho potenciál pro další růst Úlohou poradenství je kvalifikovaná pomoc poradce k samostatnému rozhodnutí klienta Poradenství působí preventivně (primární, sekundární a terciární prevence) Cíle poradenství – obecná a individuální rovina

6 Pomáhající profese Jaké znáte pomáhající profese?
Jak byste definovali pomáhající profese? Kdo z vás má nějaké zkušenosti s člověkem, který se zabývá pomáháním?

7 Co poradenství není Není být kamarádem Není přátelení se
Nezahrnuje rodičovskou péči Není kurz ani výuka Neznamená být klientovi vůdcem Není poskytování rad Není pouhé používání poradenských dovedností

8 Klasifikace poradenství
Dle počtu a práce s klientem Individuální Skupinové Hromadné Dle druhu poskytovaného poradenství Pracovní Kariérové Speciální Dle poskytovatelů Úřad práce České republiky (ÚP ČR) Nestátní neziskové organizace (NNO) Soukromé organizace, personální agentury Samosprávy

9 Role a osobnost poradce
Novosad – „Konkrétní poradenská pomoc je závislá na osobě poradce, jeho kompetenci, pracovním zařazení a na charakteru instituce, která poradenské služby poskytuje a zastřešuje.“ Být prospěšný, mít zájem o klienta Respektovat klienty Schopnost komunikace Schopnost aktivního naslouchání Celoživotní vzdělávání Osobnost poradce Schopnost pochopit smysl klientových výroků (vč. neverbálních signálů) Schopnost přiznat chybu či nevědomost Schopnost motivovat klienty Umět se ovládat

10 Role a osobnost poradce – čeho se vyvarovat
Dogmatismus a dirigování Kategorické soudy Zevšeobecňování, bagatelizace Moralizování Monologizace Projekce Použití abstraktních a odborných pojmů Nedostatečná příprava

11 Klient v oblasti zaměstnanosti
Uchazeč o zaměstnání Zájemce o zaměstnání Žáci základních, středních a studenti vysokých škol Základní, střední a vysoké školy (a učitelé) Zaměstnavatelé

12 Cvičení na příště Co je to etický kodex? Jaký je účel etického kodexu?
Najděte etický kodex zaměstnanců resortu MPSV.

13 Etický kodex a etická dilemata

14 Cvičení - zjištění Co je to etický kodex?
Jaký je účel etického kodexu? Najděte etický kodex zaměstnanců resortu MPSV.

15 Etický kodex Nestačí pouze profesní schopnosti, je nezbytné přijmout a dodržovat etický kodex Účel etických kodexů: Přispět ke zkvalitňování poradenských služeb s ohledem na ochranu klientů i na ochranu poradců, s cílem vytvářet a udržovat profesní identitu poradců a posílit jejich profesní autonomii Normy a znaky, které se opakují: Odpovědnost za vlastní práci (celoživotní vzdělávání) Nestrannost a nezávislost při vlastní práci Nadřazenost zájmů klienta nad osobními zájmy Diskrétnost a důvěrnost informací Kolegialita, spolupráce s dalšími odborníky Zodpovědnost poradce za svůj profesní růst Etický kodex zaměstnanců resortu MPSV (2012), Etický kodex zaměstnanců ÚP ČR, etické kodexy občanských poraden, sociálních pracovníků

16 Cvičení – etická dilemata
Znáte nějaká etická dilemata při práci s klientem? Ve skupinkách: Výběr etického dilema a způsob řešení vs. způsob, jak situaci neřešit

17 Poradenství jako prevence dlouhodobé nezaměstnanosti

18 Prevence jako cíl poradenství
Primární prevence Nepřímá strategie, necíleně orientovaná na celou společnost, její instituce a občany Sekundární prevence Přímá strategie, orientovaná na rizikové skupiny či jedince Cílem je zabránit dalšímu nepříznivému rozvoji ve stádiu vzniku Terciární prevence Přímá strategie, zaměřená na předcházení recidivě či regresi, ochránit před sociálním vyloučením

19 Dlouhodobá nezaměstnanost
Znáte někoho ve svém okolí, kdo je či byl dlouhodobě nezaměstnaný? Po kolika měsících (letech) se jedná o dlouhodobou nezaměstnanost?

20 Dlouhodobá nezaměstnanost
Je nezaměstnanost, která trvá déle než 5 (6 či 12) měsíců Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti: Psychické důsledky Stres, apatie, ztráta denního režimu, nuda, pasivita, rezignace, ztráta schopností a dovedností, sebevraždy Sociální důsledky Ztráta sociálního statusu, snížení životní úrovně, sociální role nezaměstnaného, vliv na rodinu Ekonomické důsledky pro společnost Nelegální zaměstnávání, výdaje na dávky sociálního zabezpečení, nedostatek pracovní síly

21 Skupiny ohrožené sociálním vyloučením
§ 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Obecně: Mladí lidé, absolventi Osoby se zdravotním postižením (OZP) Starší lidé Lidé s nízkou kvalifikací Osoby pečující o děti do 15 let Romové Ženy Osoby po výkonu trestu odnětí svobody (VTOS)

22 Cvičení Ve skupinkách:
Sepište klady a zápory vybrané skupiny uchazečů ohrožených sociálním vyloučením Navrhněte způsob řešení jejich nezaměstnanosti (jak na ně nejlépe zapůsobit, jaký přístup zvolit)

23 Zónové poradenství Jedná se o třídění uchazečů na rizikové, méně rizikové a nerizikové (riziko = nenalezne ve stanoveném období nové zaměstnání) Třídění do několika zón Soukup: 3 zóny 1) nerizikoví uchazeči (do 2 – 3 měsíců) 2) středně rizikoví uchazeči (do 6 měsíců) 3) rizikoví uchazeči (více než 6 měsíců) Freibergová: 6 zón 1) vstupní zóna (samoobslužná) 2) zóna prvního kontaktu (rozdělení do zón dle akceschopnosti) 3) servisní zóna (do 5 měsíců) 4) zóna poradenské podpory (do 12 měsíců) 5) zóna zvýšené poradenské péče (do 36 měsíců) 6) zóna případového managementu (více než 36 měsíců)

24 Zónové poradenství Proč zónové poradenství?
Způsob identifikace (Soukup) Osobní ohodnocení poradcem Osobní pohovor – ohodnocení zaměstnatelnosti Profilování (statistický model) Stanovení proměnných (délka předchozí evidence, vzdělání, věk, struktura volných míst v okrese, předchozí příjem atd.) Příslušnost k předem definované rizikové skupině Vytipování uchazečů na základě analýzy Časová hranice Pokud uchazeč nenalezne práci ve stanoveném termínu, dostává se automatiky do další zóny Proč zónové poradenství?

25 Cvičení na příště Každý: Ve skupinkách:
Najděte absolutní počet a podíl nezaměstnaných v ČR a v Ústeckém kraji Najděte podíl dlouhodobě nezaměstnaných v ČR a v Ústeckém kraji Ve skupinkách: Najděte podíl nezaměstnaných u konkrétní rizikové skupiny v ČR a Ústeckém kraji

26 Verbální a neverbální komunikace

27 Zjištění Každý: Ve skupinkách:
Najděte absolutní počet a podíl nezaměstnaných v ČR a v Ústeckém kraji Najděte podíl dlouhodobě nezaměstnaných v ČR a v Ústeckém kraji Ve skupinkách: Najděte podíl nezaměstnaných u konkrétní rizikové skupiny v ČR a Ústeckém kraji

28 Cvičení - testík Čas na zpracování – 2 minuty

29 Komunikace Levitin: každý jedinec dokáže zpracovat 120 bitů (jednotek informace) za sekundu, přičemž pokud mluvíme s jedním člověkem, zpracováváme 60 bitů, když se dvěma, zpracováváme 120 bitů. Výsledkem je, že nemůžeme rozumět více jak dvěma lidem v ten stejný čas.

30 Komunikační schéma Komunikátor = osoba sdělující
Komunikant = osoba přijímající sdělení Komuniké = obsah sdělení Vliv zkušeností Zpětná vazba Šum Situační kontext = kde to říkáme Význam slov a neverbální komunikace

31 Verbální komunikace v poradenství
Kvalita komunikace ovlivní poradenství hned v zárodku Komunikace je založena na (Gabura): Aktivní naslouchání Práce s otázkami Jazyk v poradenství Akceptace Empatie Kongruence

32 Cvičení – konotace slov
Ve skupinkách: Napište charakteristiky k následujícím pojmům: Poradce Úředník Peníze Prezident Klient Nezaměstnaný Alkoholik Kniha Žádost

33 Vstupní anamnestický rozhovor
Předpoklad úspěšné práce s klientem Získání komplexních informací, sestavení anamnézy a zmapování jeho aktuální situace Cíle: Navázání kontaktu s klientem Ověření a doplnění základních dat Zmapování aktivity a způsob hledání zaměstnání Identifikace subjektivně vnímaných překážek klienta při uplatnění na trhu práce (TP) Zjištění potřeby využití dalších poradenských aktivit a služeb UP Cílová skupina – všichni evidovaní uchazeči

34 Vstupní anamnestický rozhovor
Postup: 1) dotazník Získání aktuálních informací o klientovi 2) příprava na anamnestický rozhovor Ověříme, zmapuje základní údaje (známe ze žádosti) 3) rozhovor Polostrukturovaný rozhovor – doplnění údajů, mapování aktuální situace (rozbor) Rozlišovat mezi opakovanou nezaměstnaností (do 10 měsíců) Vracet se k jednotlivým údajům na dalších schůzkách, aktualizovat údaje

35 Neverbální komunikace
Lze nekomunikovat? Jaká komunikace je starší? Verbální či neverbální?

36 Neverbální komunikace
Nelze nekomunikovat (informace sdělujeme nejen tím, co říkáme, ale také tím, co děláme, jak jednáme a jak se chováme) Poradce by měl vědět o své neverbalitě, jak působí na jiné lidi Poradce by měl umět rozeznávat neverbalitu u svých klientů Neverbálně citliví nemusíme být stejně na všechny podněty

37 Neverbální komunikace
Mimika Kontakt očí Gestikulace Posturika Kinezika Haptika Proxemika Image Teritorialita (kontext) Paralingvistika

38 Cvičení Příběh z novin

39 Cvičení na příště Udělejte rozhovor se svým příbuzným či kamarádem na téma úřad práce – co si pod tímto pojmem představují, jaké mají zkušenosti, jak vnímají pracovníky úřadu práce, jaký je účel úřadů práce, jaké služby poskytuje atd.

40 Veřejné služby zaměstnanosti – pracovní poradenství

41 Cvičení - zjištění Udělejte rozhovor se svým příbuzným či kamarádem na téma úřad práce – co si pod tímto pojmem představují, jaké mají zkušenosti, jak vnímají pracovníky úřadu práce, jaký je účel úřadů práce, jaké služby poskytuje atd.

42 Cvičení - aktuality Jaký je podíl nezaměstnaných v ČR?
Jaký je podíl dlouhodobě nezaměstnaných v Ústeckém kraji? Jaký kraj má nejvyšší podíl nezaměstnaných? Jsou služby zaměstnanosti v ČR realizovány na základě zónového poradenství? Znáte země, kde je zónové poradenství realizováno? Víte, kolik činí životní minimum? Víte, kolik činí existenční minimum? Jaké služby poskytuje Úřad práce ČR? Pod jaké ministerstvo spadá Úřad práce ČR?

43 Úřad práce ČR Generální ředitelství Krajské pobočky
Ředitel krajské pobočky Kancelář krajské pobočky Odbor ekonomické Odbor kontrolně právní Odbor zaměstnanosti Oddělení projektů EU Oddělení trhu práce (SÚPM, VPP) Oddělení zprostředkování a poradenství Kontaktní pracoviště Oddělení zprostředkování a podpor v nezaměstnanosti Referát zprostředkování a poradenství Referát podpor v nezaměstnanosti Oddělení nepojistných sociálních dávek Referát státní sociální podpory Referát hmotné nouze Referát dávek pro OZP a příspěvků na péči

44 Zprostředkování poradenství
Zprostředkovatel = centrum celého UP Role – rozhoduje, jaké aktivity má klient podstoupit, k tomu mu slouží: Informace o klientovi Informace o situaci na trhu práce (volná místa) Vlastní úsudek, intuice Vzdělání (?) zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Rozdělení klientů mezi zprostředkovatele není jednotné Žádost o zprostředkování zaměstnání Anamnestický rozhovor Frekvence schůzek Poradce pro zprostředkování X pracovník na evidenci a dávek

45 Nabízení volných pracovních míst
Informační nabídka Portál MPSV, vývěska, jiné portály Doporučenka = nástroj kontroly vůle a aktivity klienta při hledání zaměstnání Povinnost vyřídit do 3 pracovních dnů Klient nesmí odmítnout vhodné pracovní místo

46 Práva a povinnosti klientů
Je evidence na úřadu práce povinná? Jaké jsou výhody evidence na úřadu práce?

47 Práva a povinnosti klientů
Evidence na UP není povinná Právo na zprostředkování zaměstnání, využívání nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), nekolidující zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci Povinnosti: Aktivita při hledání práce (kontaktní listy) 8 kalendářních dnů – veškeré změny, vážné důvody pro nedostavení se na sjednaný termín kontaktu Sankční vyřazení – na 6 měsíců

48 Individuální akční plán
= písemná dohoda mezi UP a klientem = nástroj prevence dlouhodobé nezaměstnanosti Cílem: Zvýšit uplatnění klienta na trhu práce Vést klienta k uvědomění si své role a zodpovědnosti za hledání zaměstnání Aktivizovat klienta a motivovat ho k realizaci IAP

49 Individuální akční plán
Rozhodování o obsahu dle: Co může klient (uchazeč) nabídnout zaměstnavateli Co může klient dělat pro řešení své situace Jakou pomoc očekává klient od UP Jakou pomoc mu může UP nabídnout Jakou spolupráci s dalšími útvary UP vyžaduje řešení jeho situace Důležité je vyhodnocování poradenského procesu

50 Cvičení na příště Porovnejte současný stav služeb zaměstnanosti v ČR vs. zónové poradenství. Co preferujete a z jakého důvodu?

51 Veřejné služby zaměstnanosti – kariérové poradenství

52 Kariérové poradenství
= systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a při rozvoji kariéry v kterékoliv fázi života (OECD) = pomoc klientům ve volbě jeich budoucího povolání, které bude odpovídat jejich schopnostem, zájmům, zdravotnímu stavu a situaci na trhu práce (UP - IPS) = pomoc klientům nalézt, doporučit a zprostředkovat další vzdělávání (UP - RK)

53 Informační a poradenské středisko
Víte, co to je informační a poradenské středisko? Navštívil jste někdo na základní či střední škole informační a poradenské středisko? V jakém okrese?

54 Informační a poradenské středisko
Klienti a spolupráce: Žáci vycházejících ročníků základních a středních škol, výchovní poradci, základní školy, střední školy, vysoké školy, rodiče, nezaměstnaní, pedagogicko-psychologické poradny, mladiství, hospodářská komora, neziskové organizace Cílem: Umožnit žákům základních a středních škol co nejvíce informací při rozhodování o jejich budoucí profesi (oboru) Poskytnout takové informace, které mají návaznost na pracovní uplatnění vzhledem k aktuálnosti a předpokládanému vývoji na trhu práce

55 Informační a poradenské středisko
Formy poradenství Individuální, skupinové, diagnostika, veletrhy vzdělávání (a pracovních příležitostí) Materiály a způsob kariérového poradenství na IPS: Přehledy možnosti studia na školách Podrobné materiály o školách a oborech v regionu Charakteristiky jednotlivých profesí s obsahem jejich činnosti Testy na PC (zájmové, dovednostní) Informace o perspektivních školách a oborech Informace o situaci na trhu práce v okrese (kraji) Videoklipy s návody, jak postupovat během přijímacího řízení Informace o možnostech, způsobech a technikách hledání zaměstnání

56 Informační a poradenské středisko - praxe
Technické zázemí Spolupráce s dalšími institucemi Počet zaměstnanců Rozsah vykonávané činnosti Není standardizováno, není jednotně metodicky řízeno

57 Cvičení Vytvořit dvě skupiny Ti, co navštívili IPS
Sepsat, jaké informace se na IPS dozvěděli a co jim to přineslo Ti, co nenavštívili IPS Sepsat, jaké informace by se chtěli a měli na IPS dozvědět

58 Cvičení Využít atlas školství Zadané téma Žák 9. třídy
Vysvědčení: matematika – 2, český jazyk – 3, anglický jazyk – 4, dějepis – 1, zeměpis – 2, přírodopis – 2, občanská výchova – 3, výtvarná výchova – 2, Zdravotní stav: krátkozrakost Zájmy: fotbal, technické modelování

59 Poradenství pro změnu povolání – rekvalifikační střediska
Víte, co to je rekvalifikace? Absolvoval ve vašem okolí někdo rekvalifikační kurz? Jaký?

60 Poradenství pro změnu povolání – rekvalifikační střediska
Pojem další vzdělávání, nástroje dalšího vzdělávání Poradenství pro změnu povolání Určují obsah a rozsah RK vycházející z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností klientů, kteří mají být rekvalifikováni Určují žádoucí rekvalifikace Způsob zařazování klientů na RK Počet poradců pro změnu povolání

61 Poradenství pro změnu povolání - rekvalifikace
Rekvalifikace na UP: Rekvalifikace Dle požadavků trhu práce v regionu (veřejné zakázky), podpora při rekvalifikaci, hrazení dalších nákladů, hrazení RK i po neúspěšném ukončení Zvolené rekvalifikace Dle požadavků klientů, respektování trhu práce v regionu, není podpora při rekvalifikaci, nehradí se další náklady ani neúspěšné ukončení kurzu Rekvalifikace zaměstnanců Při hrozící ztrátě zaměstnání nebo při přechodu na jiný výrobní program Důvody poskytování RK: Nejsou vhodná pracovní místa Zdravotní omezení klienta Nutnost rozšířit si svojí kvalifikaci

62 Poradenství pro změnu povolání - rekvalifikace
RK na UP může provádět pouze zařízení: Akreditované MŠMT Zvláštní právní předpisy Rozdělení rekvalifikací: Specifické – pro konkrétní profesi Nespecifické (obecné)

63 Cvičení na příště Vytvořte swot analýzu pro rekvalifikace
Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby

64 Veřejné služby zaměstnanosti – kariérové poradenství – MŠMT a MPSV

65 Cvičení – swot analýza Vytvořte swot analýzu pro rekvalifikace
Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby

66 Cvičení Cesta komunikace - obrázek

67 MŠMT – Pedagogicko psychologické poradny
Činnost PPP: Posouzení školní zralosti Přechody na jiné školy (např. praktické) Posouzení vývojových poruch učení/chování U vycházejících žáků diagnostika rozumových schopností, osobnostních vlastností, profesních zájmů =) Významné pro budoucí volbu povolání a profesní uplatnění

68 MŠMT – výchovní poradci
Zodpovědnost ředitele školy – jeho priorita v oblasti výchovného poradenství je důležitá Předmět – Člověk a svět práce Výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové, školení speciální pedagogové Výchovný poradce – náplň práce: Podpora žáků a rodičů při řešení výukových a výchovných problémů Podpora žáků a rodičů při volbě dalšího studia Informace o oborech, školách, prospěchu Realizace exkurzí na střední školy, úřady práce a do podniků Spolupráce s PPP a IPS Vyučování

69 MPSV - IPS Provádí volbu povolání se zohledněním trhu práce v daném regionu Poskytuje materiály o profesích, spravuje a aktualizuje databáze středních škol

70 Spolupráce mezi resorty MŠMT a MPSV
Spolupráce není nastavena formálně, není jednotně a metodicky řízena (2 linie = resorty), každý resort má své kompetence --) Průniky existují, propojení však není optimální Důležitost volby povolání: Nezaměstnanost absolventů a její příčiny: Absence praxe Neperspektivní profese Špatný výběr školy (nedokončené studium)

71 Spolupráce - PPP a výchovní poradci
Pravidelné porady Vývojové poruchy učení/chování – individuální plány Dlouhodobá spolupráce, tradice

72 Spolupráce – IPS a výchovní poradci
Besedy, přednášky Atlasy školství Veletrhy vzdělávání Setkání (porady) výchovných poradců a poradců z IPS Diagnostiky (testy zájmů a dovedností) Nejednotné, záleží na motivaci a ochotě, angažovanosti, entuziasmu poradců

73 Spolupráce – PPP a IPS Účast IPS na poradách PPP
Diagnostika žáků (budoucí profesní orientace) Předávání Atlasů školství Nejednotné, záleží na motivaci a ochotě, angažovanosti, entuziasmu poradců

74 Spolupráce - závěr Spolupráce není na centrální úrovni ošetřena
Navzájem nejsou jednotlivé instituce metodiky vedeny Převládá spolupráce na základě iniciativy jedné či druhé strany

75 Cvičení Jaká kritéria by měli zohlednit žáci vycházejících ročníků a jejich rodiče při výběru oboru a střední školy?

76 Cvičení na příště Zpracování vlastního aktuálního životopisu – 2 kopie

77 Speciální poradenství – Job club

78 Cvičení Dotazník – preference uchazečů o zaměstnání

79 Job club Speciální skupinové poradenství, které je určeno uchazečům, kterým má být věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání Normativní instrukce 14/2009 Cílová skupina Uchazeči o zaměstnání Zájemci o zaměstnání Uchazeči, kteří nespadají do § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

80 Typy Job clubů JC START JC HELP JC KLASIK JC NÁVRAT JC PLUS JC MIX
Osoby do 20 (25, 30) let JC HELP Osob se zdravotním postižením JC KLASIK Osoby dlouhodobě evidované, nízkokvalifikované JC NÁVRAT Osoby po rodičovské dovolené a pečující o osoby do 15 let JC PLUS Osoby nad 50 let JC MIX

81 Cvičení Pro jakou skupinu uchazečů jsou dle vás Job cluby nejvhodnější? A proč? Jaký je podle vás rozdíl v práci s klienty: Mladý X starší OZP X zdravý Dlouhodobě nezaměstnaný X krátkodobě nezaměstnaný

82 Job club Cílem: motivovat a aktivizovat uchazeče k uplatnění na trhu práce Dílčí cíle: orientovat se na trhu práce pojmenovat cíle své profesní kariéry a najít uspokojující zaměstnání naučit se prezentovat sebe sama vytvořit osobní portfolio (strukturovaný životopis, motivační dopis, doklady o vzdělání a praxi..) připravit se na přijímací pohovor, výběrové řízení (nácvik přijímacího pohovoru, modelové situace) využívat různé způsoby hledání zaměstnání a různé zdroje informací o volných místech získat dovednosti v mezilidské komunikaci a umění naslouchat orientovat se v pracovněprávní problematice naučit se zvládat stres zvýšit si sebevědomí osvojit si další komunikativní dovednosti osvojit si asertivní techniky připravit se na účast v assesment centru

83 Job club Optimální počet účastníků Optimální počet schůzek
8 – 10, max. 12 Optimální počet schůzek 5 - 6 Délka trvání 3 – 4 hodiny Četnost schůzek 1 – 2x/týden, minimálně 1x/14 dní Technické zázemí

84 Ukázka – jak se píše životopis
Píšeme strukturovaný životopis. Délka životopisu je maximálně 2 strany A4. Životopis je živý dokument. Pracujte s ním. Informace lze přidávat i ubírat v závislosti na místu, o které se ucházíte. Nikdy však v životopisu nelžete. Stálý typ písma. Zkratky rozepisovat. Životopis musí být stručný a přehledný. Použít obvyklý formát při ukládání životopisu.

85

86 Ukázka – jak se píše životopis
Co by měl obsahovat: Osobní údaje Vzdělání Praxe Kurzy Schopnosti a dovednosti Zájmy

87 Ukázka – jak se píše životopis
OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení, titul Adresa Telefon ? Datum narození, národnost, státní příslušnost, počet dětí, rodinný stav atp.

88 Ukázka – jak se píše životopis
VZDĚLÁNÍ Nejvyšší dosažené vzdělání Napsat „od“ a „do“ Název školy Obor Způsob zakončení ? Nedokončené vzdělání, nízké vzdělání

89 Ukázka – jak se píše životopis
PRAXE Poslední ukončené zaměstnání Absolventi uvedou i praxi při škole (školní praxe) Brigády (krátkodobá zaměstnání) – pokud mají význam a odpovídají oboru, o který se ucházíte Napsat „od“ a „do“ Název firmy Pozice Náplň práce ? Evidence na úřadu práce, rodičovská dovolená, fluktuace

90 Ukázka – jak se píše životopis
KURZY Dosažené v rámci školy nebo zaměstnání Vlastní kurzy Rok vydání osvědčení Název kurzu či školení

91 Ukázka – jak se píše životopis
SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI Znalost PC programů Jazykové znalosti Řidičský průkaz Zdravotní průkaz Průkaz na vysokozdvižný vozík Svářecí průkaz Jeřábnické či vazačské zkoušky Další…

92 Ukázka – jak se píše životopis
ZÁJMY Nepovinný údaj. Pokud se vztahují k pracovnímu místu, uveďte je. Zájmy vypovídají o osobnosti. Pozor na rizikové zájmy!

93 Ukázka – jak se píše životopis
Fotografie Může být vyžadována (ale nemusí) Průkazová fotografie Umístění – vlevo nebo vpravo nahoře přímo v životopise Mělo by Vám to na ní slušet

94

95 TAK TAKHLE NE!

96 Cvičení Oprava životopisu ve dvojicích

97 Speciální poradenství Bilanční diagnostika Pracovně-právní poradenství Finančně-právní poradenství

98 Cvičení Domovnice, stavění věže
Jako využitelné techniky v assesment centru Dvě skupiny – hodnotící a hodnotitelé

99 Cvičení - aktuality

100 Bilanční diagnostika = specializovaná poradenská činnost, která vede klienta k poznání jeho profesní orientace (využití schopností a potenciálu) Normativní instrukce 29/2009 Založená na individuálním i skupinovém poradenství Počet hodin – 18 – 20 (součet hodin práce s klientem a zpracování závěrečné zprávy)

101 Bilanční diagnostika – závěrečná zpráva
Písemná zpráva : Pro klienta Pro úřad práce Obsah: Osobní údaje, rodinná anamnéza, pracovní anamnéza, anamnéza vzdělání, kvalifikace, schopností a dovedností Informace o motivaci klienta (vrátit se na trh práce nebo do systému vzdělávání) Plán aktivit a doporučení pro klienta

102 Bilanční diagnostika – cílová skupina
Klienti, kteří chtějí a mohou pracovat, kteří chtějí zjistit něco o své osobnosti a možné další profesní orientaci Dlouhodobě nezaměstnaní OZP, u kterých je třeba posoudit jejich pracovní potenciál v rámci pracovní rehabilitace a či ergodiagnostiky Osoby, u kterých nestačí volba povolání, které nevědí, jak se na trhu práce uplatnit a rekvalifikovat Klienti, kteří jsou nemotivovaní --) postup a stanovení IAP Cíl: optimální začlenění na trh práce

103 Bilanční diagnostika – externí dodavatelé
Profesní kvalifikační předpoklady Živnostenský list – Psychologické poradenství a diagnostika Technické kvalifikační předpoklady Vysokoškolské vzdělání – Psychologie Praxe – 3 roky (jednooborová psychologie), 5 let (dvouoborová) Diagnostický software (DiarosWin) Respektovat Metodiku práce při bilanční diagnostice a Chartu kvality

104 Pracovně-právní poradenství
Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání Zaměstnavatelé Veřejnost Cíl: Prevence nebo řešení již nastalé situace Obsah poradenství: Vznik a ukončení pracovního poměru Pracovní smlouva a její obsah Nezastupuje klienty u soudy!

105 Cvičení Test z finanční gramotnosti

106 Finančně-právní poradenství
Cíl: Zvýšení finanční gramotnosti klientů Prevence dluhů Pomoc s řešením dluhů – odkaz na odborníky Finanční gramotnost = soubor znalostí a dovedností, které člověku umožní porozumět financím a jak s nimi správně zacházet Různé definice --) UP se zaměřuje na dluhovou problematiku Nový fenomén – „dluhová nezaměstnanost“

107 Finančně-právní poradenství
Obsah: Půjčky – účel půjčky, kde si půjčovat či nepůjčovat Nejčastější chyby dlužníků Kreditní karta, kontokorent Způsob komunikace s věřitelem Možnosti řešení, když nemohou splácet Druhy vymáhání --) exekuce Oddlužení, osobní bankrot Kde hledat pomoc

108 Cvičení na příště Zjistěte, kolik je EURES poradců na Úřadu práce ČR?
Jak se jmenuje (jmenují) EURES poradce(i) v Ústeckém kraji?

109 Speciální poradenství EURES Pracovní rehabilitace

110 Cvičení - zjištění Zjistěte, kolik je EURES poradců na Úřadu práce ČR?
Jak se jmenuje (jmenují) EURES poradce(i) v Ústeckém kraji?

111 EURES Vznik v roce 1993, v ČR od roku 2004
EURES = European Employment Services Nabízí veřejné služby zaměstnanosti v členských zemích + Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko Základní úkol Poskytnout služby pro pracující, uchazeče či zájemce o zaměstnání a pro zaměstnavatele, kteří chtějí využívat práva volného pohybu osob

112 EURES Kdo z vás chce odjet do zahraničí? Jaké jsou vaše motivy?
Pobyt Studium Rekreace Jaké jsou vaše motivy? Kdo z vás umí dobře cizí jazyk?

113 Služby EURES Databáze EURES (www.eures.europa.eu)
Databáze volných pracovních míst Účet uchazeče o zaměstnání Databáze životních a pracovních podmínek Databáze vzdělávání Informace a poradenské služby EURES poradci Kontaktní pracovníci EURES

114 Europass Obsahuje pět dokumentů, které mají za cíl pomoci lidem při hledání uplatnění na evropském trhu práce Dobrovolný, bezplatný Dokumenty Životopis Jazykový pas Mobilita Dodatek k osvědčení Dodatek k diplomu Národní centra Europass (Weilova 1271/6, Praha 10)

115 Europass Proč? Politické souvislosti
Transparentnost a uznávání kvalifikací (existence různých systémů odborného vzdělávání) Cílem je zlepšení mobility mezi zeměmi Politické souvislosti 2000 – Summit EU v Nice - Akční plán mobility 2002 – systém přenosu kreditů ECTS Kodaňská deklarace – Europass (návrh - jednotný rámec) 2004 – jednotný návrh Europassu přijat

116 Pracovní rehabilitace – pojem rehabilitace
Rehabilitace (dle WHO) = souhrn všech opatření potřebných k zařazení nebo návratu postiženého člověka do společenského prostředí a do života. Cíle jsou široké, podílí se na nich celá společnost. Ucelená rehabilitace = kombinované a koordinované využití léčebných, sociálních, vzdělávacích a profesních prostředků k výcviku jedince za účelem získání nejvyšší možné funkční schopnosti (Novosad) Rehabilitace je spojena se zákony o zdravotní péči, o sociálním zabezpečení, o sociálních službách, se školskými zákony, zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti (odráží soudobou politiku státu)

117 Definice rehabilitace u OZP
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením Cílem: Prevence sociálního vyloučení, zabránit handikepům ve společnosti, nežít v nevyhovujících podmínkách, získat služby kompenzující postižení, seberealizace, sociální inkluze Příklady rehabilitace: Léčebná Psychologická Sociální Pedagogická Rodinná Pracovní Volnočasová

118 Ucelená rehabilitace ! Důležitá je ucelená rehabilitace !
Různé definice, různé druhy rehabilitací --) problém = je třeba koordinovaná a týmová poradenská činnost, aby došlo k nutné provázanosti, posloupnosti, variabilitě, ucelenosti a komplexitě oborové více četnosti ! Důležitá je ucelená rehabilitace ! V ČR chybí zákon o ucelené rehabilitaci Životní situace OZP je řešena jen dílčími nástroji Životní situace OZP je řešena nekomplexně

119 Specifika poradenství pro OZP
Široká škála a proměnlivost obtížných životních situací a problémů Pestrost klientely (různé typy a formy postižení) Individuální zkušenosti a rozdílné adaptační schopnosti OZP Stereotypy a předpojatost v postojích vůči OZP Nezvratnost postižení či hranice možností OZP (zbývající či latentní potenciál) Situace na trhu práce je nestabilní (oproti jiným skupinám), vyžaduje komplexní řešení

120 Ergodiagnostika = lékařské vyšetření psycho – senzo - motorického potenciálu klienta, výstupem je doporučení vhodného zaměstnání = zjišťování skutečného (zbytkového) pracovního potenciálu a pracovních schopností lidí se zdravotním postižením Může totiž docházet k přeceňování nebo podceňování pracovních omezení

121 Pracovní rehabilitace
Definice – návaznost na pojem rehabilitace = činnosti zaměřené na získání a udržení vhodného zaměstnání pro OZP --) cílem je zapojení a opětovný návrat do společnosti a na trh práce Nároková služba UP ČR Postup: 1) Žádost 2) Individuální plán pracovní rehabilitace (IPPR) 3) Odborná pracovní skupina 4) Realizace a plnění IPPR

122 Pracovní rehabilitace
Individuální plán pracovní rehabilitace – obsah: Předpokládaný cíl pracovní rehabilitace Formy pracovní rehabilitace Předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace Termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace Formy pracovní rehabilitace (posuzuje odborná pracovní skupina): Poradenská činnost Příprava na budoucí povolání Příprava k práci Specializované rekvalifikační kurzy Zprostředkování zaměstnání

123 Pracovní rehabilitace
Náklady spojené s pracovní rehabilitací (hrazené UP ČR): Jízdné Výdaje na ubytování Stravné Pojištění pro případ škody Služby asistenta

124 Cvičení na příště Jaké jsou důsledky nelegální práce pro: Jedince
Zaměstnavatele Společnost

125 Speciální poradenství Poradenství pro zaměstnavatele Projekty ESF

126 Cvičení - zjištění Jaké jsou důsledky nelegální práce pro: Jedince
Zaměstnavatele Společnost

127 Poradenství pro zaměstnavatele
Monitoring Speciální formy spolupráce Výběrová řízení Burzy práce, veletrhy vzdělávání Semináře, školení, workshopy

128 Poradenství pro zaměstnavatele - monitoring
Krajské pobočky ÚP ČR: sledují a vyhodnocují celkovou situaci na trhu práce zjišťují informace o záměrech zaměstnavatelů ve vývoji zaměstnanosti přijímají opatření na ovlivnění poptávky a nabídky na trhu práce (př. nástroje APZ) spolupracují s aktivními subjekty (př. poradní sbory) Cílem: Navázání a prohlubování spolupráce mezi úřady práce a zaměstnavateli Získání podkladů pro mapování situace na trhu práce (potřeby zaměstnavatelů)

129 Poradenství pro zaměstnavatele - monitoring
Způsob práce se zaměstnavateli: Monitorovací dotazník Předán všem významným firmám ve správním obvodu úřadu práce (kritéria významnosti stanoví krajská pobočka) Minimálně 1 x / 1 rok (až 2 x / 1 rok) Písemně, em, telefonicky Obsah – počet zaměstnanců, v jakém oboru, počet OZP, počet důchodců, cizinců, mladistvých, předpokládaný počet zaměstnanců (profese), počet agenturních zaměstnanců, poznámky a náměty pro spolupráci Monitorovací kontakty = osobní kontakt zaměstnance úřadu práce a zaměstnavatele Obsah – vzájemná výměna informací, nabídka pomoci zaměstnavatelům (využití služeb úřadu), informování zaměstnavatelů o aktuální situaci na trhu práce Plán monitorovacích kontaktů (měsíčně) Minimálně 100 kontaktů za rok na jednoho pracovníka Zápis z monitorovacích kontaktu (s výstupem jsou seznámeni další pracovníci úřadu práce)

130 Poradenství pro zaměstnavatele - speciální formy spolupráce
Výběrová řízení Pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnance z úřadu práce Zaměstnavatel zadá požadavek (kritéria) a UP organizuje a realizuje předvýběr uchazečů Burzy práce, veletrhy vzdělávání Na základě potřeby a analýzu trhu práce Organizace veletrhů – výběr zaměstnavatelů a vhodných uchazečů o zaměstnání Součástí mohou být i kulaté stoly Semináře, školení, workshopy Seznámení zaměstnavatelů s aktuálními změnami např. v zákonu o zaměstnanosti, zákoníku práce atd.

131 Pojem – Evropský sociální fond
ESF (Evropský sociální fond) Strukturální fond EU, je klíčovým nástrojem pro realizaci Evropské strategie zaměstnanosti Obecné cíle Rozvíjení zaměstnanosti Snižování nezaměstnanosti Podpora sociálního začleňování Podpora rovných příležitostí Rozvoj trhu práce a lidských zdrojů Konkrétní cíle Pomoc nezaměstnaným při vstupu na trh práce, celoživotní vzdělávání, rozvoj kvalifikované a flexibilní pracovní síly, zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání, zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce, boj s diskriminací na trhu práce

132 Evropský sociální fond - programová období
2004 – 2006 Rozpočet – 456,98 miliónů Eur Obsah: Operační program rozvoj lidských zdrojů (OP RZZ) Iniciativa společenství CIP EQUAL Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) 2007 – 2013 Rozpočet – 3,8 miliard Eur Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Operační program Vdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA) 2014 – 2020 Operační program Zaměstnanost (OPZ)

133 Evropský sociální fond
Řídící orgán a partneři Řídící orgány: MPSV (+ odpovědnost za řízení ESF) – OP LZZ MŠMT – OP VK Magistrát hlavního města Prahy – OP PA Partneři: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostřední, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, UP ČR, orgány místní a regionální samosprávy

134 Projekty ESF Národní individuální projekty
úroveň odpovědnosti je národní (MPSV) Příklady: Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) Vzdělávejte se pro růst Projekt MIKOP (metodika a individuální a komplexní práce s klientem UP ČR) Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

135 Cvičení - porovnání projektů
Institut trhu práce MIKOP Rozpočet – Kč Cíl – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb zaměstnanosti, jejich rozšíření a prohloubení Partneři – NVF, HK ČR, úřady práce Období realizace: 7/2006 – 8/2008 Tvorba metodiky Cílová skupina – nezaměstnaní, zaměstnavatelé Rozpočet – Kč Cíl – modernizace, zkvalitnění a sjednocení služeb UP ČR Partneři – realizace pracovníky UP ČR Období realizace: 1/2013 – 6/2015 Tvorba metodiky Cílová skupina – nezaměstnaní, pracovníci úřadů práce

136 Projekty ESF Regionální individuální projekty
Úroveň odpovědnosti – regionální Zaměření na realizaci regionálních či místních priorit (dle potřeb a specifik), řešení regionálních problémů v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů Příklady: Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II. Restart V padesáti nekončíme První šance i mladým bez vzdělání Rodičovství a práce Mladí bez kvalifikace Sociálně vyloučené lokality

137 Cvičení - porovnání dvou projektů
Odborné praxe pro mladé v UK Stáže ve firmách Rozpočet – cca 270 mil. Kč Počet podpořených osob – 2 000 Služby Dotovaná místa ( až Kč) Příspěvek na mentora Cíl: začlenění mladých lidí do 30 let s žádnými nebo minimálními pracovními zkušenostmi na trh práce Rozpočet – cca 800 mil. Kč Počet podpořených osob – 6 245 Služby Stáže (není nárok na mzdu, pouze na stravné, cestovné) Náklady na stáž Cíl: osvojení si dovedností a znalostí (získání praxe), účast především kvalifikovaných uchazečů

138 Projekty ESF Grantové projekty Úroveň odpovědnosti – lokální (místní)
Působí často v jednom konkrétním městě Menší rozpočty Menší počty – realizačního týmů a cílové skupiny Zaměření na realizaci služeb pro konkrétní cílové skupiny Umožňují uplatnění (a odzkoušení) inovací při řešení problémů, jsou specifické, úzce zaměřené Účastníkem může být i jedinec neevidovaný na UP

139 Projekty ESF Obsah projektů ESF Individuální poradenství
Skupinová poradenství – motivační programy, nácvik sociálních dovedností Diagnostiky – pracovní a bilanční Rekvalifikace Dotovaná pracovní místa

140 Projekty ESF Jaká je efektivita projektů financovaných z ESF?
Kolik činí 15 % státního rozpočtu z celkových výdajů?

141 Program – Záruky pro mládež České republiky
Význam – splnit národní cíle v rámci Strategie 2020 Cílem: snížit míru nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15 – 24 let na 12,3 % Snížit míru nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací na 18,8 % Hlavní partneři – MPSV (UP ČR) a MŠMT Zaměření – oblast prevence a nápravy Iniciativa zaměstnanosti mládeže v regionu NUTS 2 Severozápad Míra nezaměstnanosti zde v roce 2012 přesáhla 25 %

142 Cvičení Jsou dle vás absolventi vysoce ohroženou skupinou na trhu práce? Je dobré toto škatulkování (v souvislosti se Zárukami pro mladé)? Na jakou cílovou skupinu je třeba se nejvíce zaměřit?

143 Cvičení na příště Sestavte dle zadaných kritérií (uchazeč č. 1 – 4) individuální akční plán !!! Důležité je zopakovat si všechny služby úřadu práce !!!

144 Poradenství poskytované neziskovými organizacemi

145 Cvičení - zjištění Sestavte dle zadaných kritérií (uchazeč č. 1 – 4) individuální akční plán !!! Důležité je zopakovat si všechny služby úřadu práce !!!

146 Neziskový sektor = občanský sektor
Občanský sektor X stát X trh Občanství = morální závazek jedince vůči zájmům společenství, v němž žije. Tento závazek vede lidi k tomu, aby dělali něco pro druhé (Etzioni 1995) Občanská společnost = nezávislá samoorganizovaná společnost, jejíž občané jsou v neustálých interakcích, zapojují se do veřejných činností, aby uspokojovali individuální, skupinové a veřejné zájmy Občanský sektor = institucionalizovaná občanská společnost

147 Občanský sektor Je tvořena organizacemi občanského sektoru (OOS)
= bypass či třetí sektor mezi státem a trhem Je na státu nezávislý Činnosti nejsou vedeny ziskovým motivem Zná lidské potřeby, uspokojuje je tam, kam nemůže stát ani trh (nenahrazuje stát a trh, pouze je doplňuje) Funkce (Potůček 2005): Sociální – realizuje činnosti, o něž lidé projevují zájem či potřeby Servisní = vlastní výkon a poskytování služeb Participativní = uspokojování potřeby se sdružovat Politická – neziskové organizace působí v roli tlumočníků požadavků občanů, definují politické návrhy, které se poté dostávají do politického procesu Ekonomická – jako spotřebitel a producent zboží a služeb, jako zaměstnavatel

148 Přednosti občanského sektoru
Zisk není motivem Vcítění do potřeb ostatních, ochota pomáhat Celostní přístup Efektivní okamžitá pomoc Důvěra klientů Založen na dobrovolné práci Pružnější a tvořivější než státní sektor Je kontrolován veřejností Standardy kvality

149 Selhání občanského sektoru
Zástěrka pro krytí ziskového motivu (daňové úniky, nezdůvodněné vysoké honoráře) Hrozba byrokratizace Nejistota a nestabilita Nedostatečná kapacity pro řešení rozsáhlých úkolů

150 Občanský sektor Vztah stát a občanský sektor
Stát tvoří legislativu V Evropě je silná tradice centralizace (méně dobrovolnictví, svépomoci, charity), je tedy méně nakloněna neziskovému sektoru (oproti USA) Stát financuje - v Evropě se na financování neziskového sektoru podílí více než v USA Vztah trh a občanský sektor Sponzorství (tím se podílí na rozhodování o tom, které služby budou financovány a rozvíjeny přednostně)

151 Organizace občanského sektoru
Občanské sdružení Od = Spolek Od se mohli změnit na obecně prospěšné společnosti Nadace a nadační fondy = sdružení majetku pro veřejné účely Církve a církevní společnosti Obecně prospěšné společnosti Od = Ústav (z. ú) nebo nadace nebo nadační fond Mohou podnikat, ale zisk musí použít na veřejné účely

152 Sociální firma = poskytuje zaměstnání lidem znevýhodněným na trhu práce, zároveň vytváří zisk v rámci neziskové organizace (Matoušek 2005) = organizace třetího druhu = není komerční firmou, není neziskovou organizací Cílem: produktivita, konkurenceschopnost Zaměstnává lidi se specifickými potřebami a vychází vstříc jejich potřebám Př. Jůnův statek – v Sedlci u Prahy

153 Příklady Fokus Labe Poradny Člověk v tísni
Podpora převážně lidí s duševním onemocněním Sociální firma – catering, la buž, fokus kafe Sociální rehabilitace Poradny Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Člověk v tísni Poradenství v oblasti zaměstnanosti, kariérové poradenství, dluhové poradenství

154 Cvičení na příště Každý si vybere 3 neziskové organizace, které se zabývají poradenstvím v oblasti zaměstnanosti a věnují se OZP. Každý sepíše 5 personálních agentur, které působí v Ústeckém kraji

155 Poradenství poskytované soukromými organizacemi

156 Cvičení - zjištění Každý si vybere 3 neziskové organizace, které se zabývají poradenstvím v oblasti zaměstnanosti a věnují se OZP. Každý sepíše 5 personálních agentur, které působí v Ústeckém kraji

157 Ziskový sektor = trh Občanský sektor X stát X trh
Hlavním motivem je zisk Fungování je založeno na dobrovolné kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím (př. zaměstnavatelem a zaměstnancem) Na základě toho realizují své touhy, přání, potřeby, preference Skládá se z komerčních firem

158 Přednosti trhu Schopnost maximalizovat ekonomickou efektivitu
Sklon k inovacím Opětovné nerealizování neúspěšných nebo zbytečných činností Pružné reagování na změny Orientace na jedince = spotřebitele

159 Selhání trhu Ve společnosti nelez uplatňovat pouze ekonomické kritérium --) důležité jsou i jiné hodnoty: Sociální aspekt Morální hodnoty Lidská důstojnost Lidská práva, tolerance

160 Trh Vztah státu a trhu Vztah trh a občanský sektor
Demokracie nemůže bez trhu existovat Stát reguluje trh (zákony a nařízení) Lobbing Vztah trh a občanský sektor Sponzorství (tím se podílí na rozhodování o tom, které služby budou financovány a rozvíjeny přednostně)

161 Organizace trhu v oblasti zaměstnanosti
Vzdělávací společnosti Kariérové poradenství Rekvalifikační kurzy Poradenské služby Personální agentury = agentury práce Pracovní poradenství = výběr uchazečů do firem na základě daných kritérií

162 Vzdělávací společnosti
Podporují a školí uchazeče při jejich návratu do pracovního procesu (na trh práce) Vytvářejí nabídky dalšího vzdělávání, které odpovídají aktuálním potřebám trhu práce Rekvalifikace Aktivně pomáhají při zajišťování volných míst Jako součást mají agenturu práce Znají regionální charakter (klady a zápory regionu, strukturu zaměstnavatelů)

163 Vzdělávací společnosti
Rozvíjí klíčové kompetence nezaměstnaných Spolupracují i s jinými institucemi Např. s ÚP ČR – hlásí se do veřejných zakázek na poskytování služeb v oblasti zaměstnanosti (rekvalifikační kurzy, poradenské programy, regionální projekty ESF) Realizují své vlastní projekty v rámci ESF Např.: bfz o.p.s., Republikové centrum vzdělávání s. r. o.

164 Personální agentury Jejich činnost je vymezena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti = komerční instituce pracující na principu úřadu práce (pouze v oblastech volných pracovních míst a zprostředkování zaměstnání) = zajišťují výběr uchazečů dle kritérií firmy Cílem je zisk Velké množství, některé se specializují na určité obory (profese)

165 Personální agentury - služby
Zprostředkování zaměstnání Kariérové poradenství Personální audity Outplacement Testování pracovních předpokladů HR marketing Zaměstnávání (viz agenturní zaměstnávání)

166 Personální agentury – vyhledávání pracovníků do firem
Přímé = headhunting Přímé oslovení konkrétních zaměstnanců, kteří pracují na obdobné pozici u konkurence +++ oslovení kvalifikovaných a kvalitních zaměstnanců (mají reference, není třeba zaškolování) Nepřímé Využití databáze = pasivní zdroj Nabízí registraci uchazečů zdarma Inzerce Na úřadech práce, vlastní webové stránky, další webové portály

167 Personální agentury Financování Povolení k založení
Od firmy, nikoliv od osoby, které zaměstnání zprostředkováno) Povolení k založení Vydává ÚP ČR – Generální ředitelství Na základě žádosti: Povolení ke zprostředkování zaměstnání na území ČR Povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území ČR Povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí

168 Personální agentury - spolupráce s úřadem práce
ÚP vede evidenci agentur Personální agentury vedou evidenci: Počet volných míst Počet jimi umístěných osob Počet jiných zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce do jiné firmy = agenturní zaměstnávání

169 Agenturní zaměstnávání
= pronájem pracovní síly = dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné FO či PO Trojstranný vztah Zaměstnanec Agentura jako zaměstnavatel Uživatel, který si zaměstnance pronajal a využívá ho k plnění úkolů Má povahu tzv. prekérního (choulostivého) zaměstnávání, všechny tři strany jsou si toho však vědomy Pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti (ne dohoda o provedení práce

170 Agenturní zaměstnávání
Výhody: Rychlé nalezení práce Sezónní práce Předstupeň trvalé práce u uživatele Pomáhá omezovat sféru šedé ekonomiky Stejné mzdové a pracovní podmínky jako kmenoví zaměstnanci Podmínky doby určité (dle Zákoníku práce) se na agenturní zaměstnávání nevztahují

171 Outsourcing = firma vyčlení různé činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti = vyvedení činnosti na třetí stranu = dodávka výkonů (subdodávka) = zajištění určité části činnosti firmy jinou externí organizací Příklady: úklid, údržba, stravování, účetnictví, správa počítačů, ostraha objektů, správa webu

172 Outplacement = činnost firem, která zahrnuje pomoc nadbytečným pracovníkům při hledání náhradního zaměstnání Pomoc s hledáním nové profese + konzultace, jak se s touto situací vyrovnat (duševní otřes, stres, změna kariéry, nové pracovní cíle) Příklad: jak napsat životopis, jak se připravit na pohovor + nabídka volných míst

173 Poradenství poskytované krajskou samosprávou

174 Kraj, krajský úřad, obec Kraj Krajský úřad Obec
= vyšší územní samosprávný celek 14 krajů + Praha Krajský úřad = jeden z orgánů kraje (další orgány jsou – zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje) = článek veřejné správy, má právní subjektivitu Samostatná a přenesená působnost Obec = územně samosprávný celek základního stupně

175 Pakt zaměstnanosti = smluvně dohodnuté partnerství mezi důležitými aktéry na trhu práce v jednotlivých krajích, např.: zástupci podnikatelů – HK ČR, RPIC ViP ÚP ČR – Krajské pobočky Kraj Významné střední a vysoké školy Odbory – Českomoravská konfederace odborových svazů Cílem: Podpora vzdělávání Zvýšení účinnosti využívání finančních prostředků Zlepšování podmínek pro zaměstnanost Podpora tvorby volných pracovních míst Integrace osob na trh práce Řešení infrastruktury Zlepšení a zkvalitnění péče o cílové skupiny

176 Pakt zaměstnanosti Vždy s ohledem na možnosti, potřeby a specifika kraje Jedna z důležitých činností paktu: Analytická aktivita zabývající se efektivnějším čerpáním finančních zdrojů z budoucího operačního programu Zaměstnanost (cílem je lépe připravit a zacílit projekty)

177 Poradenská centra pro podporu zaměstnanosti
V Ústeckém kraji Jedná se kombinaci poradenství: V oblasti dotací a investic V oblasti lidských zdrojů Centra se vyskytují v nejpostiženějších oblastech kraje: Ústí nad Labem, Most, Děčín Cílová skupina – podnikatelé, města, obce, neziskové organizace, školy Cílem: dostupnost informací na jednom místě a od vyškoleného pracovníka

178 Regionální vzdělávací politika
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje pro daný kraj Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy (= evaluace záměru) KÚ schvaluje zavádění nových oborů, u stávající nabídky pouze doporučení KÚ vybírá, jmenuje a odvolává ředitele Tím tvoří regionální vzdělávací politiku

179 Regionální vzdělávací politika v Ústeckém kraji
Jednotné přijímací zkoušky SCIO testy (český jazyk, matematika), do maturitních oborů, finanční náročnost Motivační program pro střední školy (stipendium ve vybraných oborech) Obory: Čalouník, Instalatér, Klempíř, Tesař, Řezník – uzenář, Zámečník/Strojní mechanik, Zedník, Obráběč kovů, Elektrikář, Elektromechanik pro zařízení stroje a přístroje, Aplikovaná chemie Program páteřní škola Cílem je vytvoření spádových středních škol s nabídkou široké škály oborů vzdělávání (kategorie E, H, L a M) i formy studia Program dobrá škola Cílem je zlepšit výsledky vzdělávání ve středních školách a zvýšit šance žáků na další vzdělávání a dobré uplatnění na trhu práce

180 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Poradenství v oblasti zaměstnanosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google