Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje financování malých firem. Kapitálové zdroje: Přátelé, rodina (tzv. „tři F“ – Family, friends and fools), navýšení vkladů společníků, přistoupení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje financování malých firem. Kapitálové zdroje: Přátelé, rodina (tzv. „tři F“ – Family, friends and fools), navýšení vkladů společníků, přistoupení."— Transkript prezentace:

1 Zdroje financování malých firem

2 Kapitálové zdroje: Přátelé, rodina (tzv. „tři F“ – Family, friends and fools), navýšení vkladů společníků, přistoupení dalších společníků Sdružení Tichý společník Rizikový kapitál (Venture Capital) Bankovní úvěr Crowd funding P2P (peer to peer) půjčky Franchisa – spíše způsob jak začít Faktoring – jak se dostat dříve peníze Leasing Business angels Dotace úřadu práce Grant nebo dotovaný projekt z veřejných zdrojů (prostředky se nevrací), např. z EU fondů – operační programy Poradenství zdarma

3 Smlouva o sdružení podle NOZ - § 2716 Podnikatel může s jinými podnikateli sdružit prostředky ve sdružení osob za společným účelem (např. podnikání). Okruh účastníků sdružení není nijak omezen. Účastníky tedy mohou být jak FO, tak PO. Jestliže budou společníci vkládat do společnosti majetek, je nutný podepsaný soupis vkladů. Může se jednat o movitý i nemovitý majetek, peněžní prostředky… Touto smlouvou nevzniká nový podnikatelský subjekt, odpovědnost nese každý účastník společně a nerozdílně s ostatními. Jestliže smlouva neurčuje poměr podílu na zisku a na ztrátě společnosti, jsou podíly společníků stejné.

4 Zákaz konkurence: Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Časté je sdružení za konkrétním cílem a po jeho naplnění sdružení končí (např. sdružení k provedení určité rozsáhlejší zakázky, na kterou jeden podnikatel kapitálově nestačí). Sdružení nese název „společnost“, není to „obchodní společnost“. Smlouva o sdružení podle NOZ - § 2716

5 Vklad tichého společníka – vzniká tzv. Tichá společnost Tichý společník se zavazuje k vkladu (i nemovitá věc), kterým se podílí na výsledcích podnikání podnikatele, a podnikatel se zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku. Tichý společník má právo nahlížet do obchodních a účetních záznamů podnikatele Ze všech právních skutečností vzniklých z podnikání je však zavázán jen podnikatel. Je-li jméno tichého společníka obsaženo ve jménu podnikatele, ručí tichý společník i za dluhy podnikatele. O podíl tichého společníka na ztrátě se jeho vklad snižuje. Nebyla-li tichá společnost ujednána na určitou dobu, lze ji vypovědět nejpozději šest měsíců před koncem účetního období.

6 Rizikový kapitál – Venture capital Jde o přímý vstup do základního kapitálu firmy. VK se obvykle stává menšinovým podílníkem s právem veta v zásadních rozhodnutích. Když firma neuspěje, ztrácí investor vložené prostředky. V případě úspěchu firmy může jeho menšinový podíl představovat i několikanásobné zhodnocení investice. Od obvyklého společníka se VK odlišuje svou snahou účastnit se pouze zásadních rozhodnutí firmy a ponechat běžný chod firmy na podnikateli. Na rozdíl od bank se při poskytování financí nerozhoduje podle záruk a zajištění splácení prostředků, ale především podle atraktivnosti podnikatelského záměru a předpokládanou schopností jeho tvůrců úspěšně záměr realizovat. Setrvává obvykle 3 – 5 let.

7 Venture investoři se zaměřují na určitou fázi rozvoje firmy Předstartovní financování - jde o financování vývoje výrobku, pro který teprve v budoucnu vznikne firma. Startovní financování - finance jsou poskytovány firmě, která má připravený produkt Financování počátečního rozvoje - je to většinou firma fungující méně než tři roky, která doposud nedosáhla zisku a potřebuje další kapitál, aby mohla dál podnikat. Rozvojové financování - používá se hlavně k expanzi firmy Záchranný kapitál - je speciálním typem VK. Management ztrátové firmy je podpořen ve své snaze o záchranu firmy. V Česku existuje Česká Ventrue Capital asociace http://www.cvca.cz/cs/ - odtud lze nalézt další info http://www.cvca.cz/cs/

8 Národní inovační fond (NIF) bude fungovat na přelomu roku 2016 a 2017 - tzv. venture capital ČR je v objemu rizikového kapitálu do začínajících firem na jednom z posledních míst EU. Stát zřizuje NIF (má k tomu poradce z Izraele - Izrael proto, že mu dnes neřekne nikdo jinak než startupová země. Za úspěchem stojí státní program Yosma, který podporoval vznik soukromých fondů s rizikovým kapitálem. Ty následně podporovaly startupy. Dnes funguje v Izraeli přes 6 000 startupů a na burze Nasdaq, kde se obchodují high-tech společnosti, obsadil skoro 8,5milionový Izrael s počtem zakótovaných společností třetí příčku - po USA a Číně. Dnes v Izraeli funguje na 160 podobných fondů. Počet startupů a peněz do toho vložených je větší než v Anglii, Německu a Francii dohromady.) Z peněz EU půjde do fondu 50 milionů euro.

9 Bankovní úvěr, náklady na kapitál Banky nedbají na to, aby financování podniku slibovalo vysoký zisk. Zajímá je hlavně schopnost podniku splácet dohodnutým způsobem půjčený kapitál i s úroky. Banka vyžaduje předložit např. daňová přiznání, účetní výkazy, cash flow předpokládaných peněžních toků, Byznys Plan, studii proveditelnosti atd. Je vhodné mít alespoň poslední dva roky ziskové. Jednotlivé banky mají různá kritéria, proto se nenechte odradit první zamítnutou půjčkou.

10 Náklady na cizí kapitál (CK) Cenou za používání kapitálu je úrok. Úrok roste s rostoucím rizikem věřitele – věřitel posuzuje bonitu klienta (méně výkonná firma s nejasnou budoucností, zadlužená firma, nesolventní firma….) Skutečné úrokové náklady se snižují působením tzv. daňového štítu. Cena vlastního kapitálu je obvykle vyšší než cena kapitálu cizího (platí spíše pro a.s.).

11 Druh kapitálu a riziko pro podnik (platí spíše pro a.s.) Vlastní kapitál je nejméně riskantním a je nejbezpečnějším zdrojem financování. Nevyžaduje splacení, nevyžaduje stálé úrokové platby bez ohledu na dosažený zisk. Za to vše však platí nejvyšší cenu. Požadovaná výnosnost vlastního kapitálu (dividendy) je však vyšší než úroky z úvěru. Rozdílné zdanění úroků a dividend ovlivňuje rovněž atraktivnost obou forem financování. Úroky jsou daňově uznatelné a tedy odečitatelné, zatímco dividendy tuto možnost nemají (naopak jsou zdaněny srážkovou daní 15 % při výplatě akcionáři). Dopadem této skutečnosti je snížení efektivních nákladů cizího kapitálu – daňový štít.

12 Daňový štít Skutečné náklady CK (cizího kapitálu) = úrokové náklady odváděné, např. 20000 x (1 – sazba daně z příjmu), tj. 20000x(1-0,19) = 16200 Kč Skutečná úroková míra = úroková míra určená věřitelem, např. 20% x (1 – sazba daně z příjmu), tj. 0,20x(1-0,19) = 0,162 tj. 16,2 %

13 Míra zadluženosti a optimální finanční struktura vlastního a cizího kapitálu Nutno posuzovat relaci mezi vlastním a cizím kapitálem – ukazatel celkové zadluženosti – hodnotí úvěrové zatížení podniku = cizí zdroje / celková aktiva Jestliže je však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, věřitelé vždy váhají s poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. Obecně se výše tohoto ukazatele: do 0,30 považuje za nízkou 0,30 až 0,50 za průměrnou 0,50 až 0,70 za vysokou nad 0,70 za rizikovou. Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu = cizí zdroje / vlastní zdroje

14 Shrnutí: Stupeň rizika a cena kapitálu Z hlediska riskantnosti zdrojů: Základní kapitál (vklady společníků či akcionářů) je nejméně riskantním kapitálem, (nevyžaduje splacení, nevyžaduje většinou stálé úrokové platby bez ohledu na dosažený zisk), avšak akcionáři očekávají podíly na zisku, které jsou vyšší než bankovní úroky. Z hlediska ceny kapitálu: nejlevnější krátkodobý cizí kapitál – neplatím dodavatelům, dražší dlouhodobý cizí kapitál - úvěr u banky, nejdražší základní kapitál (akcionáři oprávněně požadují dividendu vyšší, než je úrok, který by získali daleko bezpečnějším uložením peněžních prostředků do finančních investic).

15 Podmínky bank při poskytnutí úvěru např. na 1 mil. Kč na nákup technologie Banky nabízejí speciální podmínky poskytnutí úvěru pro MSP Doba splácení cca 5 – 10 let Ručení blakosměnkou (biankosměnka) - Zajištění pomocí směnky se používá především proto, že peněžité plnění ze směnky se vymáhá mnohem snáze než plnění ze závazkového vztahu, k tomu slouží institut směnečného platebního rozkazu. Poplatky za poskytnutí úvěru cca 5000 Kč Možné předčasné splacení

16 KB ve spolupráci s EIF nabízí jako první financování projektů začínajících podnikatelů. Produkt Profi úvěr Start je určen pro fyzické osoby podnikatele a také malé a střední firmy. Pro poskytnutí úvěru stačí dobrý podnikatelský plán, proto lze podpořit začínající podnikatele bez podnikatelské historie. Parametry produktu: Úroková sazba – max. 9,9 % p.a. Maximální výše úvěru – 1 mil. Kč Splatnost – max. 5 let Záruka – do výše 80 % zajištěna Evropským investičním fondem Získané prostředky lze využít k financování oběžných prostředků, provozních a investičních potřeb.

17 Míra zadluženosti a optimální finanční struktura vlastního a cizího kapitálu Nutno posuzovat relaci mezi vlastním a cizím kapitálem – ukazatel celkové zadluženosti – hodnotí úvěrové zatížení podniku = cizí zdroje (úvěry) / celková aktiva (majetek) Jestliže je však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, věřitelé vždy váhají s poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. Obecně se výše tohoto ukazatele: do 0,30 považuje za nízkou 0,30 až 0,50 za průměrnou 0,50 až 0,70 za vysokou nad 0,70 za rizikovou.

18 Crowdfunding Crowdfunding je shánění peněz na financování různých projektů nikoli cestou oslovování velkých investorů, ale hromadného oslovení široké veřejnosti. Existují servery https://www.hithit.com/cs/home nebo https://www.startovac.cz/ prostřednictvím web stránek projekty shromažďují, uchazeč o peníze zveřejní popis svého projektu a částku, poté začne běžet lhůta, v níž by měl peníze vybrat.https://www.hithit.com/cs/home https://www.startovac.cz/ Každý projekt většinou obsahuje: název a popis, motivační video, kategorii, do které patří, rozpis toho, kam vybrané peníze půjdou, rizika a odpovědnosti, plán financování, cíle. Za vybrané finance autoři projektu slibují přidat do projektu určitý rys nebo jej vylepšit popsaným způsobem.

19 Poeziomat financovaný z crowdfunding Takzvaný poeziomat - tedy jakýsi jukebox na poezii, je prvním svého druhu. Lidé, kteří se u něj zastaví, si jen vyberou jednoho z dvaceti básníků a ten jim „osobně“ své verše zarecituje. Celý projekt vyšel zhruba na 200 tisíc korun. Peníze na výrobu automatu sehnal kavárník Kobza díky crowdfunding.

20 Sedací batoh Bagobago - 463 730 Kč Tento projekt se objevil na dvou crowdfundingových serverech. Patent ze Sudoměřic nad Moravou nejprve totiž získal 245 tisíc serveru Odstartováno.cz a potom 217 tisíc na na HitHitu. 20

21 Dan Přibáň a jeho tým se rozhodl projet velkou část Oceánie. Tak jako to už dřív udělal s Afrikou, Asií a Jižní Amerikou. Požádal o půl milionu. Během několika dní se ale dostal k více než trojnásobku. Na druhou stranu je na tomto příkladu dobře vidět „odvrácená strana“ crowdfundingu. Přibáň totiž odhaduje, že splnění toho, co slíbil dárcům, ho přijde na 200 až 300 tisíc korun. Musí například posílat stovky pohledů z cesty, později DVD a další suvenýry. Problém je i s polepením aut jmény dárců, kdy má nárok na jméno na autě přes 2 300 přispěvatelů. 21

22 Hithit.cz a Startovac.cz 46 milionů korun v r. 2015 lidé věnovali projektům na serverech Hithit.cz a Startovač.cz. Ve srovnání s rokem 2014 je to více než dvakrát tolik. 2,8 milionu korun je nejvyšší částka, která se vybrala na projekt Trabantem do Tichomoří. 2 miliony loni překonaly tři projekty. Ne všichni žadatelé ale uspějí a zhruba u poloviny projektů se peníze vybrat nepodaří. Přes crowdfundingové stránky mohou zájemci představit svůj projekt veřejnosti a částku, kterou potřebují. Příznivci i naprosto neznámí lidé pak mají možnost po omezenou dobu – většinou měsíc, ale třeba i rok – peníze v řádech stokorun až po desítky tisíc zasílat. Pokud se peníze vyberou, projekt spatří světlo světa. Pokud ne, vrací se v plné výši zpět donátorům.

23 Peer to peer Specializované weby, které zprostředkování půjček P2P nabízení. Pro uživatele jednoduché: přihlásí se, napíše kolik, za jaký úrok a na jak dlouho chce půjčit. Jeho poptávka projede hodnocením a je k dispozici případným věřitelům, kteří mohou na principu aukce nabídnout částku buď celou nebo jen její část. https://www.pujcmefirme.cz/Home/About

24 Franchisa /franšíza/ – není zdroj financování – je to návod jak začít Osvědčený model podnikání jedné firmy může jiná za určitou peněžní odměnu „okopírovat“. Předmětem franšízy pak nemusí být jen podnikatelský nápad, ale také ochranná známka, jméno nebo další obchodní a technické poradenství.

25 Význam franšízy především pro MSP Zjednodušuje vstup na trh. Snižuje riziko neúspěchu díky tomu, že využívá zavedenou značku, kterou mají zákazníci v povědomí a na kterou si trh již zvykl. Výhodu franšízant pocítí při styku s dodavateli. V rámci franšízové skupiny totiž zesílí jeho vyjednávací pozice. Umožní mu tak nákupy za nižší ceny s lepšími podmínkami, které by bez podpory velkého partnera nevybojoval. MSP pod ochranou franšízové firmy mohou lépe konkurovat větším firmám. Podnikatel nemusí řešit koncepci podnikání a strategii, neboť ty přebírá od franchisora.

26 Nevýhody franšízy Licenční smlouva přesně vymezuje povinnosti. Franšízor tak může jen stěží nebo vůbec uplatnit svoje inovativní myšlenky a postupy. Poplatky, které následně franšizant odvádí franšizorovi za využívání licence, dosahují jedno- až patnáctiprocentní výše z obratu. Franchisingové smlouvy se uzavírají v rozmezí na dva až dvacet let, přičemž se nejčastěji objevují střednědobé kontrakty s pětiletou dobou trvání. Ty jsou pak většinou vybaveny opcí nebo možností jejich prodloužení. Vstupní investice, kterou musí budoucí franchisant uskutečnit, se pohybuje od deseti tisíc až po patnáct milionů korun. Většina F není ochotna o sobě uvádět údaje o obratech nebo výši poplatků; řada z nich není ochotna uvést ani délku trvání franchisové smlouvy.

27 Kde hledat franchisy a franchisory? Portál Franchising.cz http://franchising.cz/http://franchising.cz/

28 Co obsahuje? a) franchisor prezentuje BP z již fungující části franchisové sítě – vzorový BP b) budoucí franchisant srovnává své možnosti na základě předloženého BP se svými možnostmi a zkušenostmi… na základě BP odhaduje svůj úspěch c) je zpracován speciální BP pro konkrétního franchisanta a) franchisor prezentuje BP z již fungující části franchisové sítě – vzorový BP b) budoucí franchisant srovnává své možnosti na základě předloženého BP se svými možnostmi a zkušenostmi… na základě BP odhaduje svůj úspěch c) je zpracován speciální BP pro konkrétního franchisanta Význam Business Planu pro franchisora/ franchisanta

29 Zastoupení českých a zahraničních franchisových systémů na trhu ČR 65 % konceptů je českých 61 % franšíz je ze sektoru služeb 39 % představují franšízové obchody 30 000 lidí zaměstnává český franšízový byznys. Podle počtu poboček: TETA drogerie 475 Hruška274 Brněnka 225 Hudební škola Yamaha 172 Minit (bývalé Fornetti ) 150 ……….

30 FRANCHISING FORUM 2014 Franchisa Náš grunt - Vzdělávání franchisantů farmářských prodejen

31 první koncept kamenných prodejen farmářských potravin v ČR zaměření na kvalitní potraviny českého původu 31 prodejen po celé ČR – krajská a okresní města – 5 vlastních prodejen – 26 franšíz plán 50 prodejen do 2 let Náš grunt

32 Naše prodejny Mapa prodejen

33 blízké prodejny „v ulici“ zajímavé lokální produkty záruka kvality atmosféra prodejny úzký kontakt zákazníka s personálem Odpověď na potřeby dnešního zákazníka Na čem stavíme

34 Vzdělávání je nezbytná součást franšízy Jedna ze základních služeb franšízora Prodavači musí znát svoje produkty Ve franšíze se učí prodavač o tom co prodává, jak se prodává, jak uspořádat zboží, jak ho zabalit, jak uklidit Grunt odveze prodavače do farem, aby viděli v reálu výrobce zboží – farmáře Dále průběžné vzdělávání, tréninky a přezkušování Vzdělávání

35 Factoring Factoring umožňuje získat hotovost na základě postoupení pohledávek před jejich splatností. Vhodné u faktur/pohledávek do zahraničí s očekávanou dlouhou dobou splatností. Lze rychle vyrovnat okamžitý výpadek v provozním cash flow. Dodavatel prodává faktorovi (což může být banka nebo specializovaná organizace) své faktury za dodané zboží a dostává od faktora finanční zálohu, následně faktor pohledávku inkasuje, provádí vyúčtování a posílá doplatek.

36 Leasingové financování Je pronájem majetku za sjednané nájemné. Provozní leasing má krátkodobý charakter, poskytuje se servis. Finanční leasing – dlouhodobý pronájem s následnou koupí majetku, neposkytuje servis. Finanční leasing: dochází ke splácení až v průběhu životnosti/využívání leasovaného majetku. Druhá výhoda: na rozdíl od klasického úvěru se leasing vyznačuje jednoduchou dostupností, nižší administrativní náročností a variabilitou. Z hlediska ekonomického bude finanční leasing výhodný pro ty, kteří chtějí uplatnit např. náklady vozidla již v tříleté lhůtě.

37 Business Angels Business angel je investor/soukromá osoba, který využívá soukromý kapitál na financování podniků s výrazným růstovým potenciálem, aby zhodnotil svůj vklad. Oproti venture kapitálovým fondům nabízí Angel i určité odborné znalosti, orientaci v daném oboru a kontakty na strategické partnery. http://www.novantis.cz/business-angel- inkubatorhttp://www.novantis.cz/business-angel- inkubator Investiční vstup omezen na předem stanovené období, na jehož konci investor odprodá svůj podíl. Business Angels tedy nehledají pouze nejvyšší výnos, hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu firmy, do níž investují. Jelikož se v případě Business Angels jedná o individuální investory, sdružují se často do tzv. Business Angels sítí s cílem efektivnějšího přístupu k informacím a racionálnějšímu investování kapitálu.

38 Business Angels Výhody: Mohou pomoci otevřít dveře do dalšího podnikání či k dalším investicím prostřednictvím svých kontaktů. Mohou předat cenné zkušenosti. V průběhu investice nedochází k odčerpávání volných finančních prostředků ze společnosti, neboť veškeré zisky jsou reinvestovány. Tím společnost sílí a narůstá její hodnota. Nevýhody: Za vložené prostředky požaduje protihodnotu, kterou je minoritní podíl ve firmě a odpovídající pravomoc k ovlivňování jejího chodu. Business Angels mají tendenci investovat ve svém okolí, tedy v blízkém geografickém regionu a v oblasti/zaměření blízké jeho podnikání. Předpokládá se, že v určitém, předem dohodnutém okamžiku, z firmy vystoupí.

39 Dotace na společensky účelná pracovní místa Obecně – společenský účelná pracovní místa jsou pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání (nezaměstnanými). Tímto místem je i to, kdy po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání „zaměstná sám sebe“, tedy začne podnikat. Začínající podnikatele mohou získat i více než 90 tisíc korun. O dotaci může žádat jen uchazeč o zaměstnání a podnikatelská činnost musí být jedinou jeho hlavní činností. Samostatně výdělečnou činnost je třeba vykonávat po stanovenou dobu (různé 1 – 2 roky).

40 Podpora tvorby pracovních míst u zaměstnavatelů Podporu ve formě příspěvků na mzdové náklady vynaložené na zaměstnance může dostat zaměstnavatel, který se rozhodne navýšit počet svých zaměstnanců a vytvořit nové pracovní místo a zaměstná nezaměstnaného. Podpora může být poskytována po dobu 6 – 12 měsíců ve výši vycházející z měsíčních nákladů na velehrubou mzdu zaměstnance. Finanční podpora může činit až 100 % mzdových nákladů na vytvořené nové pracovní místo, maximálně ale trojnásobek minimální mzdy měsíčně. Podpora je omezena maximální částkou 130 000,- Kč na jedno vytvořené nové pracovní místo.

41 Dotace – nevratná podpora (státní rozpočet, EU fondy), většinou se spoluúčastí firmy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost http://www.oppik.cz/

42 Poradenský systém pro podnikání v ČR a EU: Jednotná kontaktní místa - pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU. Poskytování informací podnikateli aby mohl podnikat a zprostředkování kontaktu s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. ProCoP (product Contanct point) je kontaktní místo pro podnikatele poskytující informace o požadavcích na výrobky a o fungování vnitřního trhu v oblasti volného pohybu zboží obecně. SOLVIT je on-line síť, v rámci které členské státy spolupracují při řešení problémů, jež vznikají v důsledku nesprávného používání právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci. SOLVIT centra pomáhají se stížnostmi občanů i podniků.

43 Cíl poradenských center Cílem je nabídnout podnikatelům bezplatnou a kvalifikovanou pomoc v oblastech: krátkodobé podnikání v jiném státě EU; dlouhodobé podnikání v jiném státě EU; obchodování s výrobky v EU; řešení problémů s úřady v rámci EU.


Stáhnout ppt "Zdroje financování malých firem. Kapitálové zdroje: Přátelé, rodina (tzv. „tři F“ – Family, friends and fools), navýšení vkladů společníků, přistoupení."

Podobné prezentace


Reklamy Google