Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Oborový projekt prof. Ing. Radim Farana, CSc. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Oborový projekt prof. Ing. Radim Farana, CSc. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Oborový projekt prof. Ing. Radim Farana, CSc. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.

2 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Obsah seminářů Oborového projektu zadání bakalářských prací, Stanovení cílů BP naplňujících zadání BP, kontrola postupu řešení bakalářské práce, práce s odbornou literaturou, zásady pro prezentaci výsledků písemnou i ústní formou, bibliografické citace, individuální, popř. týmové konzultace, řešení bakalářské práce, přednášky na aktuální témata.

3 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Návaznost V letním semestru je povinný Seminář závěrečné bakalářské práce. Organizační a metodické semináře. – struktura bakalářské práce, metodika obhajoby atd. Kontrolní a konzultační semináře. Předobhajoba (podmínka pro zápočet). Odevzdání prací. Konzultace ke státnicím. Státní závěrečné zkoušky.

4 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Cíle zpracování BP v zimním semestru Sběr a počáteční zpracování potřebných údajů. Literatura, rešerše, strategie rešerší. Zdůvodnění výzkumného problému (strukturace, modely, vstupní rešerše poznatků). Formulace výzkumných cílů a otázek/hypotéz. Zdůvodnění výběru metod a jejich další studium, zdroje dat – jejich přehled. Souhrn teoretických poznatků (konceptualizace výzk. problému). Kompletní analýza současného stavu problematiky BP. Textové zpracování části BP – teze bakalářské práce. Prezentace výsledků.

5 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Milníky zpracování BP – Akční plán

6 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Zadání bakalářských prací Zadává vedoucí katedry. Řídí vedoucí bakalářské práce – vždy člen katedry informatiky a počítačů. Může být konzultant – externí spolupracovník katedry (typické pro téma zadané spolupracující firmou).

7 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Návrh témat Členové katedry – pak je i vedoucím BP. Externí spolupracovník – pak je i konzultantem, vedoucího Bc práce určí vedoucí katedry. Student sám navrhne zadání – podle zaměření VK určí vedoucího. Student se sám dohodne s externí firmou – konzultant je z firmy, vedoucího určí VK.

8 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Co obsahuje zadání práce - formulář Název práce - tématu - vystihující řešenou problematiku. Zásady pro vypracování. Stručný obsah práce – zaměření, a výstupy. Postup činností při tvorbě práce. Doporučená literatura. Rozsah práce – typicky se neuvádí (podporuje formalismus).

9 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Co by mělo být výstupem bakalářské práce - náročnost Doba řešení 1 rok. Rešerše s vyhodnocením. Funkční program v rozsahu cca 300 řádek zdrojového kódu. Jednoduchá aplikace. Teoretické zdůvodnění problému. Jednoduchý výzkum, průzkum, šetření, měření.

10 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Konzultace Neodkládat přípravu práci na poslední měsíce před termínem, udržovat stálý kontakt s vedoucím práce (aktivita studenta), nepodceňovat pravidelné konzultace, prodiskutovat s vedoucím práce svou představu o práci, připravit harmonogram práce (časové rozvržení průzkumu, zpracování výsledků), informovat vedoucího práce o změnách a dílčích závěrech práce, co se zdá být studentovi dobré – nemusí být vědecké…, akceptovat požadavky vedoucího práce, závěrečná práce je vizitkou studenta i vedoucího (konzultanta) práce.

11 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Termíny Zadání BP do 31. 10. 2015 Předobhajoby – duben 2016 Příprava na SZZ – květen 2016 Odevzdání svázané BP 25. 4. 2016 Státní závěrečné zkoušky – konec května 2016

12 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Cíle zpracování Semináře v letním semestru – pozor je jen 9 týdnů Zdůvodnění výběru teoretických konceptů práce. Analytický rámec empirické části. Zpracování dat – aplikace metod. Interpretace výsledků a jejich diskuse. Způsoby argumentace závěrů, jejich zdůvodnění. Formulace závěrů. Celková editace práce. Předobhajoba před komisí. Odevzdání svázané BP do 25. 4. 2016.

13 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Co bude obsahem bakalářské práce a obsahem její prezentace Název práce, vedoucí práce. Cíle bakalářské práce. Analýza současného stavu – co bylo studováno, publikace, co z ní vyplývá. Metodika řešení práce. Výsledky a prezentace funkčnosti. Závěr. Vše musí být projednáno s vedoucím práce. Dát si pozor na plagiáty.

14 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Organizace seminářů Společná témata: –Struktura vědecké práce, vědecký výzkum. –Práce s odbornou literaturou a bibliografické citace. –Zásady pro prezentaci výsledků písemnou i ústní formou. Oborová témata: –Cloudová řešení IS. –Fuzzy přístupy při řešení složitých úloh. –Vícekriteriální analýza. Skupinové konzultace: –Podle odbornosti (grafika, programování, poč. sítě, umělá inteligence, atd.). Individuální konzultace – s vedoucím práce, konzultantem.

15 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Podmínky udělení zápočtu Předložení tezí BP (0 – 20 bodů): –Jasné cíle BP (naplňující zadání BP). –Zpracována analýza současného stavu. –Určení metodiky postupu řešení BP. –Soupis dosud prostudované literatury. Předobhajoba (0 – 80 bodů): –Potvrzení dosažených výsledků vedoucím BP.

16 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Důležité zásady pro získání zápočtu Požadujeme od studentů, aby systematicky pracovali ihned od začátku s jasně vymezeným názvem práce (vždy je několik požadavků na změnu tématu – ale až před odevzdáním práce – to je pozdě)! Veškeré zpracované materiály mít k dispozici na seminářích pro kontrolu toho, co je zpracováno! K dalším často se vyskytujícím nešvarům patří, že se studenti snaží formulovat cíle, otázky a sepisovat část o metodách až na konec práce. Tyto části diplomové práce jsou pak nedostatečně zpracované. Diplomová práce tak ztrácí svůj smysl. Student není veden k systematické práci.

17 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Důležité zásady pro zpracování BP Studenti jsou pečlivě kontrolováni a upozorněni, že nemohou opisovat bez uvedení citace z jiných zdrojů!! (je to důvod k odmítnutí diplomové práce, v extrémním případě až k vyloučení studenta ze studia). Pokud hodlají studenti citovat celé pasáže, odstavce, je vhodné, aby tak učinili zvýrazněním takového textu např. kurzívou v uvozovkách. Všechny práce jsou prověřovány „antiplagiátorským systémem“

18 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Děkujeme za pozornost prof. Ing. Radim Farana, CSc. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.


Stáhnout ppt "Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/kip/ Oborový projekt prof. Ing. Radim Farana, CSc. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google