Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení středních škol Českou školní inspekcí PhDr. Irena Borkovcová, MBA ředitelka Jihomoravského inspektorátu ČŠI Brno, 10. listopadu 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení středních škol Českou školní inspekcí PhDr. Irena Borkovcová, MBA ředitelka Jihomoravského inspektorátu ČŠI Brno, 10. listopadu 2014."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení středních škol Českou školní inspekcí PhDr. Irena Borkovcová, MBA ředitelka Jihomoravského inspektorátu ČŠI Brno, 10. listopadu 2014

2 Obsah:  Počty škol - školní rok 2013/2014:  Hodnotící škála  Jihomoravský kraj - výsledky hodnocení SŠ, porovnání s výsledky hodnocení SŠ v rámci ČR  Podmínky vzdělávání (pozitiva, negativa)  Průběh vzdělávání (pozitiva, negativa):  Výsledky vzdělávání (pozitiva, negativa):  Elektronické systémy ČŠI www.csicr.cz Hodnocení středních škol Českou školní inspekcí Jihomoravský inspektorát ČŠI

3 Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených školským zákonem, přičemž základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti žáka a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání - www. csicr.cr Školní rok 2013/2014: Institucionální hodnocení ve středních školách (hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání) : 27 škol : 15 SOŠ, 12 gymnázií (dle zřizovatelů: 16 zřizuje Jihomoravský kraj, 1 obec, 9 soukromý subjekt) Hodnocení středních škol Českou školní inspekcí Jihomoravský inspektorát ČŠI

4 Hodnotící škála Pro účely hodnotící činnosti je stanovena jako základ pro hodnocení čtyřstupňová hodnotící škála: a) Krizový stav odpovídající výmazu ze školského rejstříku. Činnost školy není v souladu se školským zákonem, je ohrožena bezpečnost a zdraví účastníků vzdělávání nebo zaměstnanců školy, škola nemá personální, materiální nebo finanční předpoklady pro činnost podle školského zákona. Právnická osoba vykonávající činnost školy úmyslně uvedla nepravdivé údaje v povinných výkazech. b) Rizikový stav s možností nápravy v dané lhůtě. V posuzované oblasti jednoznačně převažuje negativní stav, při probíhajících činnostech dochází k porušování právních předpisů, nedodržování školního vzdělávacího programu (schválených učebních dokumentů), plánování a řízení kvality a trvalého rozvoje dané oblasti nejsou účinné nebo je nelze prokázat, vyskytují se závažné nedostatky. Systém vnitřní kontroly a vlastního hodnocení je nedostatečný, neúplný nebo neúčinný. c) Požadovaný stav. V posuzované oblasti převažuje běžný (standardní) funkční stav, činnosti probíhají v souladu s právními předpisy, školním vzdělávacím programem (schválenými učebními dokumenty), k jejich porušení dochází výjimečně. Zjištěné nedostatky jsou převážně zanedbatelné a je možné je odstranit ve velmi krátké lhůtě nebo v průběhu inspekční činnosti na místě. Systém vnitřní kontroly a vlastního hodnocení je dostatečný a úplný. d) Nadstandardní stav. V hodnoceném kritériu jednoznačně převažuje výborný stav, činnosti probíhají v souladu s právními předpisy, školním vzdělávacím programem (schválenými učebními dokumenty). Škola má funkční systém vnitřní kontroly a vlastního hodnocení na všech úrovních. Je úspěšná v projektech národních i mezinárodních (např. rozvojové programy, projekty ESF). V případě dílčích nedostatků škola průběžně přijímá opatření a daří se je realizovat. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání - www. csicr.cr Jihomoravský inspektorát ČŠI

5 Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání dle kritérií pro školní rok 2013/2014 –SŠ - JMK Jihomoravský inspektorát ČŠI Jihomoravský kraj - Kriteriální rámec - 27 hodnocených SŠ 15 SOŠ, 12 Četnost dosažené úrovně hodnocení (v %) 1234 1. Rovný přístup ke vzdělávání 0,011,188,90,0 2. Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy) 0,014,885,20,0 3. Řízení školy 0,014,881,53,7 4. Personální podmínky 0,03,796,30,0 5. Materiální předpoklady 0,0 100,00,0 6. Finanční předpoklady 0,03,796,30,0 7. Efektivní organizace vzdělávání 0,014,885,20,0 8. Účinná podpora rozvoje osobnosti žáků 0,03,796,30,0 9. Partnerství 0,0 85,214,8 10. Účinná podpora rozvoje funkčních gramotností žáků 0,0 100,00,0 11. Systematické hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání 0,0 100,00,0 12. Systémové hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy 0,0 100,00,0 1 = krizový stav 2 = rizikový stav 3 = požadovaný stav 4 = nadstandardní stav 1 = krizový stav 2 = rizikový stav 3 = požadovaný stav 4 = nadstandardní stav

6 Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání dle kritérií pro školní rok 2013/2014 –SŠ - JMK Kriteriální rámec - rozdíl Jihomoravský kraj a Česká republika Četnost dosažené úrovně hodnocení (v %) – požadovaný stav ČRJMKRozdíl 1.Rovný přístup ke vzdělávání 95,888,9- 6,9 2.Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy) 85,2 0 3.Řízení školy 90,185,2- 4,9 4.Personální podmínky 95,996,30,4 5.Materiální předpoklady 95,9100,04,1 6.Finanční předpoklady 97,196,3-0,8 7.Efektivní organizace vzdělávání 91,385,2-6,1 8.Účinná podpora rozvoje osobnosti žáků 98,396,3-2 9.Partnerství 99,2100,00,8 10.Účinná podpora rozvoje funkčních gramotností žáků 98,8100,01,2 11.Systematické hodnocení individuál. a skupin. výsledků vzděl. 99,2100,00,8 12.Systémové hodnocení celk. výsledků vzdělávání školy 98,7100,01,3

7 Podmínky vzdělávání (pozitiva, negativa): trvalá modernizace materiálních podmínek pro výuku, v odborných školách většinou velmi dobré podmínky pro praktické vyučování (OV, praxe) jak prostorové tak technologické a materiální zapojení škol do projektové činnosti (zahraniční spolupráce) tvorba vlastních učebních a metodických materiálů (v odborném vzdělávání) zvyšující se míra kvalifikovanosti pedagogických pracovníků (na gymnáziích téměř stoprocentní), další vzdělávání pedagogických pracovníků je organizováno v souladu s potřebami školy spolupráce se sociálními partnery podporující naplňování ŠVP a kvalitu odborného vzdělávání v případě SOŠ získávání finančních prostředků i z jiných zdrojů (sponzoři, doplňková činnost) -častým jevem je nefunkční komunikace v subjektech, které vznikly sloučením několika škol Jihomoravský inspektorát ČŠI

8 Průběh vzdělávání (pozitiva, negativa): zvyšující se efektivita využití existujících materiálních podmínek ve výuce, zvyšuje se četnost využívání moderních technologií, a to nejen ve výuce ICT rostoucí kvalita výuky odborného výcviku v SOŠ dobré propojení teorie s praxí (u odborných škol) aktivní zapojení žáků do projektových činností včetně zahraničních stáží (výměnné pobyty, stáže, praktické vyučování, mobilita žáků a vyučujících), pozitivní vliv na kvalitu poskytovaného vzdělávání a na další uplatnění žáků. - převaha klasických metod a forem výuky na gymnáziích, méně uplatňovaná skupinová a kooperativní výuka a využívání inovativních metod ve vzdělávání v porovnání se SOŠ (v rámci teoretické i praktické výuky je v mnohem větší míře) ? - podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (neznalost konkrétních potřeb žáků a možných způsobů jejich podpory, metod a forem práce) Jihomoravský inspektorát ČŠI

9 Výsledky vzdělávání (pozitiva, negativa): školy výsledky vzdělávání důsledně sledují zpravidla dobrá připravenost žáků v oblasti profesních dovedností. počet žáků gymnázií neúspěšných v průběhu studia je nízký, úspěšnost v přijetí na VŠ vysoká (?) velmi dobré výsledky žáků v oborových soutěžích - rozdílná úroveň dosahovaných výsledků mezi jednotlivými obory při ukončování vzdělávání (MZ, ZZ). -vysoká absence žáků ve výuce ve středních odborných školách, případně záškoláctví negativně ovlivňují celkové výsledky vzdělávání. (Školám se zpravidla nedaří ani na základě pravidel stanovených ve školním řádu eliminovat tento jev.) Jihomoravský inspektorát ČŠI

10 iEPIS DATA – modul pro elektronický sběr dat iEPIS DATA – modul pro elektronický sběr dat je hlavním informačním systémem ČŠI pro sběr a vyhodnocení dat nejen z inspekční a kontrolní činnosti. Pomocí tohoto systému budou realizována také inspekční elektronická zjišťování a další agendy. iSET – modul pro školní a domácí testováníiSET – modul pro školní a domácí testování je aplikací navazující na systém pro národní zjišťování výsledků vzdělávání žáků, která je k dispozici školám. Aplikace umožňuje školám a široké veřejnosti využít testy a úlohy zpřístupněné Českou školní inspekcí nebo zadat a využít testy a úlohy vlastní. iEPIS ŠVP – modul pro práci se ŠVP bude sloužit k vytváření, editaci a úpravám ŠVP na základě příslušných RVP a jejich revizí. Umožňuje zakládání ŠVP a jeho úpravy s provazbou na odpovídající kapitoly RVP, automatizovanou kontrolu učebních plánů a vnitřních vazeb ŠVP s využitím interaktivních nápověd formou metodických poznámek a příkladů dobré praxe. iPortál – portál školy je webový portál, který bude umožňuje školám veřejně publikovat zvolené informace (vybavení školy, zaměření, zájmová činnost aj.). Zároveň bude tyto informace poskytovat rodičům (resp. celé široké veřejnosti), kterým také umožní vyhledávat školy dle těchto publikovaných údajů. Systém školám dále nabídne intuitivní redakční systém pro vytvoření vlastní webové prezentace školy. iHelpdesk je systém, pomocí něhož bude poskytována uživatelská podpora uživatelům výše uvedených systémů a jejich modulů.iEPIS ŠVP – modul pro práci se ŠVP iPortál – portál školy iHelpdesk Elektronické systémy ČŠI www.csicr.cz

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Hodnocení středních škol Českou školní inspekcí PhDr. Irena Borkovcová, MBA ředitelka Jihomoravského inspektorátu ČŠI Brno, 10. listopadu 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google