Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název kapitoly Text Seminář pro žadatele metodický výklad výzvy Gramotnosti Praha, 9. února 2016 Gramotnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název kapitoly Text Seminář pro žadatele metodický výklad výzvy Gramotnosti Praha, 9. února 2016 Gramotnosti."— Transkript prezentace:

1 Název kapitoly Text Seminář pro žadatele metodický výklad výzvy Gramotnosti Praha, 9. února 2016 Gramotnosti

2 Název kapitoly Text Obsah semináře Předmět a účel podpory Místo dopadu/realizace Oprávnění žadatelé Cílové skupiny Partnerství Povinná aktivita výzvy Povinně volitelné aktivity Nepodporované/vyloučené aktivity Monitorovací indikátory

3 Název kapitoly Text Předmět a účel podpory PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP3 Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové SC 1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání Číslo výzvy: 02_16_012 Typ podporovaných operací/projektů: individuální projekt Druh výzvy: kolová Model hodnocení: jednokolový

4 Název kapitoly Text Místo dopadu a realizace místo dopadu: území méně rozvinutých regionů místo realizace: projekt musí být realizován na území ČR

5 Název kapitoly Text Oprávnění žadatelé Veřejné a soukromé VŠ uskutečňující studijní akreditované programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka. Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace): spolek, ústav, obecně prospěšná společnost (v případě soukromých vysokých škol je povinnost splnit podmínku uskutečňovat akreditované studijní programy – viz kategorie výše), nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba. Školy zřizované organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku) kromě MŠ Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kromě MŠ Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku).

6 Název kapitoly Text Cílové skupiny Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (např. žáci s odlišným mateřským jazykem nebo romským etnolektem, kteří jsou současně socioekonomicky znevýhodnění) – jde o povinnou CS, která musí být zapojena v každé aktivitě této výzvy. Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání. Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže. Rodiče dětí a žáků, pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

7 Název kapitoly Text Cílové skupiny Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání dětí a žáků. Pro volitelnou aktivitu 3 Vrstevnické vzdělávání je možné zapojit žáky všech typů škol (např. gymnázia) při splnění podmínek aktivity.

8 Název kapitoly Text Partnerství Partnerství není povinné. Dovoleno je vytvářet partnerství s následujícími subjekty: Veřejné a soukromé VŠ uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka. Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství nebo práce s dětmi a mládeží nebo vzdělávání, školení a osvěty (soukromoprávní neziskové organizace)

9 Název kapitoly Text Partnerství Školy zřizované organizačními složkami státu dle školského zákona (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku), kromě MŠ. Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku). Školy a školská zařízení, které nejsou zřízena organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kromě MŠ. Organizace realizující programy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (s osvědčením o způsobilosti – akreditací MŠMT). S jinými subjekty není možné v rámci této výzvy uzavírat partnerství.

10 Název kapitoly Text Povinná KA projektu – Řízení projektu žadatel je povinen uvést samostatně jako KA v žádosti o podporu přesně ve výše uvedeném znění Obsah klíčové aktivity —sestavení projektového týmu —nastavení řízení projektu —nastavení kontrolních mechanismů Povinné přílohy Realizační tým (popis činností jednotlivých pracovních pozic členů týmů s identifikací jejich přiřazení do týmů) CV členů odborného týmu

11 Název kapitoly Text Povinně volitelné aktivity nutné realizovat min. 1 povinně volitelnou aktivitu možné realizovat více povinně volitelných aktivit V povinně volitelné aktivitě I., II., III. a IV. musí žadatel doložit ČP, že zapojil žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přednostně musí být zapojováni žáci s odlišným mateřským jazykem či romským etnolektem

12 Název kapitoly Text Povinně volitelné aktivity – Aktivita I Podpora funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v oborech SŠ bez maturitní zkoušky Povinné zapojení subjektů z min. 2 krajů pilotní projekty s výzkumnou složkou (akční výzkum zaměřený na tvorbu a ověřování efektivních metod učení) výstupem mohou být metodické nástroje (videa, metodiky, podkladové materiály pro DVPP, apod.) Zaměření na funkční gramotnost - rozvinuté znalosti, dovednosti a postoje související se čtenářskou, matematickou a finanční gramotností, schopnost pracovat s komplexními informacemi prezentovanými v elektronické podobě a řešit komplexní problémy

13 Název kapitoly Text Povinně volitelné aktivity – Aktivita I Podpora funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v oborech SŠ bez maturitní zkoušky Nezbytnou součástí aktivity analýza problematických oblastí v kurikulu odborného školství návrh doporučení pro změny v pojetí všeobecné složky vzdělávání v oborech středního vzdělání bez maturitní zkoušky realizace výzkumných aktivit (bude se jednat o akční výzkum zaměřený na tvorbu a ověřování efektivních metod učení žáků v oborech středního vzdělání bez maturitní zkoušky) Povinná příloha – metodika práce (doložení metodologie akčního výzkumu navržené pro konkrétní projekt).

14 Název kapitoly Text Povinně volitelné aktivity – Aktivita II Aktivita II. - Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování na ZŠ Podpora ZŠ v roli center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů pro rozvoj žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného Každá škola může mít centra kolegiální podpory pouze z jedné výzvy. V případě realizace povinně volitelné aktivity II. již žadatelé nesmí čerpat finanční podporu na vytvoření centra kolegiální podpory pro stejnou školu z výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I. Vedoucí centra kolegiální podpory musí být min. 2 zkušení pedagogové, aby byla zajištěna zastupitelnost Centrum vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování a reflexe výuky, apod.

15 Název kapitoly Text Povinně volitelné aktivity – Aktivita II Aktivita II. - Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování na ZŠ Žadatel v rámci aktivity popíše jaký typ sítě (1 – 3, viz níže) bude v rámci této aktivity vytvářet. Podmínkou je volba minimálně jedné z níže uvedených typů sítě. Typy sítí: 1. Podpora žáků s akcentem na rozvoj čtenářské gramotnosti, 2. Podpora žáků s akcentem na rozvoj matematické gramotnosti, 3. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí, sociální gramotnosti, podpora etické výchovy, seznámení s principy pozitivní psychologie6, osobnostní rozvoj žáků, atd. Škola působí jako lídr určitého tématu pro další školy a školská zařízení, příp. i jiné vzdělávací organizace (včetně zájmového a neformálního vzdělávání) v území. Cílem aktivity není primárně tvorba metodických materiálů.

16 Název kapitoly Text Povinně volitelné aktivity – Aktivita II Aktivita II. - Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování na ZŠ Podmínkou je zapojení min. 7 škol z min. 7 krajů (mimo území hl. města Praha). Žadatel musí vybrat alespoň 2 kraje z povinně volitelných krajů: Ústecký, Jihomoravský, Karlovarský a Moravskoslezský, ve kterých školu zapojí. Dále vybírá z volitelných krajů, kterými jsou všechny kraje v ČR kromě Prahy. Zapojené školy mohou být partnery nebo spolupracujícími subjekty Povinná příloha – metodika práce (doložení metodiky práce s CS - příklady programů v centrech).

17 Název kapitoly Text Povinně volitelné aktivity – Aktivita III Povinně volitelná aktivita III. Extrakurikulární aktivity na podporu gramotností Žadatel realizuje v rámci této aktivity kroužky/volnočasové aktivity při školách a školských zařízeních na podporu gramotností s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Jedná se o realizaci jedné z následujících činností: 1. Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ 2. Rozvoj čtenářské gramotnosti v oborech SŠ bez maturitní zkoušky 3. Rozvoj matematické gramotnosti (ZŠ nebo SŠ bez maturitní zkoušky) 4. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/sociální a občanské gramotnosti/etické výchovy (ZŠ nebo SŠ bez maturitní zkoušky) 5. Podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů SŠ bez maturitní zkoušky

18 Název kapitoly Text Povinně volitelné aktivity – Aktivita III Povinně volitelná aktivita III. Extrakurikulární aktivity na podporu gramotností Podmínkou je zapojení subjektů z min. 2 krajů. Rozvoj gramotností je nutné realizovat jako volnočasovou aktivitu. Ve výuce je dovoleno realizovat aktivity pouze pokud na konkrétní gramotnost existuje již volnočasová aktivita. Povinná příloha - metodika práce (metodiku práce s CS - konkrétní aktivity v kroužcích).

19 Název kapitoly Text Povinně volitelné aktivity – Aktivita III Povinně volitelná aktivita III. Extrakurikulární aktivity na podporu gramotností Rozvoj gramotností je nutné realizovat jako volnočasovou aktivitu. Ve výuce je dovoleno realizovat aktivity pouze pokud na konkrétní gramotnost existuje již volnočasová aktivita. Téma 1 – 3: Kroužek není primárně zaměřen na doučovací aktivity Téma 4: Cílem tématu je rozvoj potenciálu žáků, podpora aktivního občanství a společenské a politické participace mladých lidí na místní, regionální, národní či celoevropské úrovni. Tvorba komunitních projektů, Škola jako mikrodemokracie, tj. tvorba žákovských parlamentů, Škola jako centrum komunity, Výchova k lidským právům, zvyšování zájmu o aktuální společenská a politická témata, Osobnostní rozvoj, aktivity zaměřené na sociální rozvoj

20 Název kapitoly Text Povinně volitelné aktivity – Aktivita III Povinně volitelná aktivita III. Extrakurikulární aktivity na podporu gramotností Téma 5: Podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů SŠ bez maturitní zkoušky rozvoj manuální zručnosti, budování pracovních návyků (a další témata související se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce) rozvíjení otevřenosti žáka k vědeckým objevům, stimulace zájmu o vědu rozvíjení zvídavosti a smyslu pro zodpovědnost žáků rozvíjení podnikatelských dovedností V rámci tématu je úkolem žáků navrhnout podnikatelský záměr.

21 Název kapitoly Text Povinně volitelné aktivity – Aktivita IV Povinně volitelná aktivita IV. Výzkumně pilotní projekty s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na ZŠ a SŠ bez maturitní zkoušky Aktivita je určena pro pilotáž inovativních postupů a metod vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí. Podmínkou je zapojení žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostřední ze základních škol v dosahu sociálně vyloučených lokalit a/nebo ze středních škol v nematuritních oborech. Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí musí tvořit nejméně 50 – 75 % cílové skupiny na počátku aktivity (žadatel doloží ČP). Povinná příloha - metodologie akčního výzkumu nebo design evaluace, prostřednictvím které bude žadatel vyhodnocovat dopad aktivit.

22 Název kapitoly Text Volitelné aktivity V rámci volitelných aktivit je možné vybrat libovolný počet aktivit. I.Aktivity podporující zaměření na silné stránky II. Rozvoj exekutivních dovedností (executive skills) III. Vrstevnické vzdělávání (Peer learning) IV. Rozvoj jazykové gramotnosti

23 Název kapitoly Text Volitelné aktivity I.Aktivity podporující zaměření na silné stránky realizace činností/postupů podporujících zaměření na silné stránky (žáků, učitelů i organizací) založené na principech pozitivní psychologie a dalších přístupů, například formou metody oceňujícího ptaní. Tyto principy lze uplatnit např. ve výuce, při volnočasových aktivitách pro žáky či principy šířit v rámci tematických platforem, kolegiální podpory, atd.

24 Název kapitoly Text Volitelné aktivity II.Rozvoj exekutivních dovedností (executive skills) Rozvoj exekutivních dovedností prostřednictvím různých aktivit zaměřených na sociální, emocionální a tělesný rozvoj. Exekutivní dovednosti jsou schopnosti a dovednosti cílevědomě, takticky a strategicky plánovat postupy a výkony, rozhodovat, řešit problémy Exekutivní funkce lze mnoha způsoby zlepšovat, například prostřednictvím jógy, bojových umění, aerobiku, mindfulness (cílení pozornosti v přítomném okamžiku bez posuzování, zaměření na tady a teď). Formou mimoškolních aktivit

25 Název kapitoly Text Volitelné aktivity III.Vrstevnické vzdělávání (Peer learning) aktivity rozvíjející Vrstevnické vzdělávání (široká škála aktivit – od tradičního modelu, v němž starší žáci doučují mladší, až k inovativním modelům, ve kterých si navzájem pomáhají žáci ze stejného ročníku jak v oblasti učiva, tak v oblasti osobních zájmů. Ostatní modely zahrnují například diskusní semináře, studijní skupiny, „buddy“ systémy, poradenství, vrstevnické hodnocení, mentoring, aj.). Pro volitelnou aktivitu 3 Vrstevnické vzdělávání jsou oprávněnou cílovou skupinou žáci všech typů škol (např. gymnázií) při splnění podmínek aktivity.

26 Název kapitoly Text Volitelné aktivity IV.Rozvoj jazykové gramotnosti Pouze ve spojení s aktivitou III. tématem 3 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/sociální a občanské gramotnosti/etické výchovy.

27 Název kapitoly Text Vyloučené aktivity V povinně volitelné aktivitě I. nebudou podporováni žáci ani výuka v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. Nebudou podpořeny projekty zaměřené na vznik nových webových portálů nebo jejich částí. Nebudou podpořeny projekty, které v CS nedokáží zapojit žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Není povolena tvorba DVPP. V rámci výzvy není podporována přestavba nebo stavební části modernizace stávajících vzdělávacích institucí a organizací působících ve vzdělávání pro zajištění dostupného kvalitního regionálního vzdělávání, včetně příslušné veřejné infrastruktury podle stavebních předpisů a související vybavení vzdělávacích institucí a organizací. Žádosti o podporu obsahující některou z vyloučených aktivit nebudou doporučeny k financování.

28 Název kapitoly Text Indikátory MI výstupu indikátory určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost (osoby/produkty - např. celkový počet účastníků/počet platforem pro odborná tematická setkávání) MI výsledku prokázání, zda bylo cíle projektu dosaženo (např. počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost) indikátory výstupu a výsledku jsou mezi sebou provázané MI závisí na zvoleném tématu/aktivitě/podaktivitě (viz PpŽaP – specifická část) Přehled MI včetně definic – web MŠMT (OP VVV )

29 Název kapitoly Text Indikátory výstupu 5 12 12 Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí Hodnoty indikátoru se monitorují a dokládají pravidelně v průběhu realizace projektu. Každý typ mimoškolní aktivity se započítává v rámci projektu pouze jednou, započítává se vždy ucelená podpora, např. blok kroužků na rozvoj matematické gramotnosti. V příloze ZoR projektu příjemce doloží přehled vzdělávací činnosti s popisem zrealizovaných aktivit. Pro kontrolu na místě příjemce uchovává třídnici mimoškolní činnosti. Povinně volitená aktivita III, volitelné aktivity

30 Název kapitoly Text Indikátory výstupu 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem (Povinně volitelná aktivita I a IV) Jedná se o výzkumné zprávy, propracované výukové lekce, audiovizuální podporu pro vzdělávání pedagogů (např. videohospitace), doporučení pro úpravy kurikulárních dokumentů, apod. V příloze Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru projektu ESF je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. Hodnoty indikátoru se monitorují a dokládají pravidelně v průběhu realizace projektu. K závěrečné ZoR přiloží finální odpilotovaný výstup.

31 Název kapitoly Text Indikátory výstupu 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání (povinně volitelná aktivita II) Vykazují se školy, které plní úlohu center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů. Hodnoty indikátoru se monitorují a dokládají pravidelně v průběhu realizace projektu. V ZoR projektu příjemce dokládá kopii zprávy o zřízení platformy pro odborné tematické setkání a kopii zprávy o činnosti. Vytvořené dílčí výstupy například – zápisy, analýzy, plány, výukové lekce, zprávy, studie, prezentace z vystoupení lektora, prezenční listiny z jednotlivých setkání apod., dle typu výstupu z činnosti platformy, jsou uloženy u projektové dokumentace pro případnou kontrolu na místě a budou zveřejněny. ŘO OP VVV si může vyžádat doložení dílčích výstupů při kontrole ZoR projektu.

32 Název kapitoly Text Indikátory výsledku 5 17 15Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně v průběhu realizace projektu. Slouží pouze pro informaci, příjemce vykazuje pouze počet. 5 08 10Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí Vykazují se organizace, jejichž pracovníci ve vzdělávání se vzdělávají, konzultují v centrech kolegiální podpory, a školy, na kterých byly odpilotovány metodické materiály nebo byl prováděn akční výzkum Každá organizace se započítává v rámci projektu pouze jednou. K vykázaným organizacím doloží zprávu o zapojení organizací vč. reflexí jednotlivých zapojených organizací.

33 Název kapitoly Text Indikátory - provazby Na výstupový indikátor 5 12 12 Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí je povinně navázán výsledkový indikátor 5 17 15 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání. Na výstupové indikátory 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání a 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí. Pro indikátor 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem je jako přílohu žádosti o podporu nutno přiložit specifikaci v „Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“. Pokud některý plánovaný výstup tohoto indikátoru navazuje na dříve vytvořené výstupy, musí být součástí žádosti o podporu původní výstup a popis toho, jak bude dál rozvíjen.

34 Název kapitoly Text Výstupy - využívání Všechny výstupy projektů vč. dílčích výstupů indikátoru 5 13 01, 5 26 02, které mohou být dále cíleně využívány pro účely vzdělávání (odborné články a publikace, materiály pro výuku, videa včetně videohospitací, e-learningové kurzy, testové úlohy, atd.), musí být nabídnuty ke zveřejnění na Metodickém portálu RVP.CZ (o vhodnosti zveřejnění a formě publikace rozhodne koordinátor Metodického portálu rvp.cz) nebo v systému InspIS SET nebo E-LEARNING (provozuje Česká školní inspekce).rvp.cz

35 Název kapitoly Text Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Název kapitoly Text Seminář pro žadatele metodický výklad výzvy Gramotnosti Praha, 9. února 2016 Gramotnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google