Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Můžu řídit tvoje auto?  Can I drive your car?  Neřekla nic.  She said nothing. / She didn‘t say anything.  Tom nikdy nechodí na koncerty.  Tom.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Můžu řídit tvoje auto?  Can I drive your car?  Neřekla nic.  She said nothing. / She didn‘t say anything.  Tom nikdy nechodí na koncerty.  Tom."— Transkript prezentace:

1

2  Můžu řídit tvoje auto?  Can I drive your car?  Neřekla nic.  She said nothing. / She didn‘t say anything.  Tom nikdy nechodí na koncerty.  Tom never goes to concerts.  Zřídkakdy chodíme ven.  We hardly ever go out.  Nechci žádné z nich.  I don‘t want any of them. / I want none of them.  Prosím, neříkej to nikomu.  Don‘t tell anybody, please.

3  Marie nás navštěvuje docela často.  Mary visits us quite often.  Podívej! Má na sobě zase ten legrační klobouk!  Look! She is wearing the funny hat again!  Nikdo mi nevěřil.  Nobody believed him.  Myslím si, že jsem se právě nachladil.  I think I have just cought a cold.  Jak často si myješ vlasy?  How often do you wash your hair?

4  Kolik cigaret vykouříš za den?  How many cigarettes do you smoke a day?  Budeš mu dnes večer psát? – Ano, vždycky mu píšu v pátek večer.  Are you going to write him tonight/this evening? – Yes, I always write him on Friday evening.  Kdy Brownovi odjeli na svoji letní dovolenou?  When did the Browns leave for their summer holiday?  O čem přemýšlíš?  What are you thinking about?

5  Jak dlouho jsi čekal na nádraží? Dvě hodiny.  How long were you waiting at the station? – (For) two hours.  Pořád si ode mne půjčuje peníze.  He keeps borrowing money from me.  Stmívá se.  It is getting dark.  Kdy jsi ho potkal? – Včera.  When did you meet him? – Yesterday.  Postavili jsme tu garáž sami a už jsme ji začali používat.  We built the garage ourselves and we have already started to use it.  Žijeme tady od roku 2005.  We have lived here since 2005.  Ztratil jsem své černé rukavice. Neviděl jsi je někde?  I have lost my black gloves. Have you seen them anywhere?

6  Řekl, že ji znal velmi dobře.  He said (that) he knew her very well.  Co budeš dělat, jestli Tom nebude v letadle?  What will you do if Tom is not on the plane.  Příští týden poletím do Londýna.  I am flying to London next week.  Předpokládám, že ten dům prodají.  I suppose (that) they will sell the house.  Pyramidy byly postaveny starými Egypťany.  The pyramids were built by Old Egyptians.  Ty filmy mohou být koupeny kdekoliv.  The films could be bought anywhere.  V tomto parku není dovoleno chodit po trávníku.  It is not allowed to walk on the grass in this park.

7  Tatínek bude naštvaný, když uvidí, cos udělal.  Father will be angry when he sees what you have done.  Bylo dokázáno, že na měsíci není život.  It was proved (that) there is no life on the Moon.  Někdo tě na to letiště zaveze.  Someone will give you a lift to the station. /…will take you to the station.  Musíš dodržovat ta pravidla.  You have to/must follow the rules.  Když jsem přišel, právě vařila oběd.  When I arrived she was just cooking dinner.  Nemohl jsem odemknout ty dveře.  I couldn‘t unlock the door. / I wasn‘t able to unlock the door.

8  Nakonec se rozhodl jet vlakem.  He finally decided to go by train.  Světlo zhaslo a my jsme zůstali ve tmě.  The light went off and we stayed in the darkness.  Odložím svou návštěvu Skotska, dokud nebude teplejší počasí.  I will postpone (put off) my visit to Scotland until the weather is warmer.  Nikdy nejím maso.  I never eat meat.  Přišel jsem pozdě do školy.  I was late for school.

9  Dostával jsi ve škole dobré známky? – Ano, dostával.  Did you get good marks at school? – Yes, I did.  Ty jsi rychlejší než já.  You are faster than me. / You are faster than I am.  Raději plavu než jezdím na kole.  I prefer swimming to riding bicycle / to cycling.  Doprava je dnes příliš pomalá.  The traffic is too slow today.

10  Ty pokoje vypadají docela čistě.  The rooms look quite clean.  Jsem poněkud nervózní.  I am rather/a bit nervous.  Byli na něj velmi nazlobení, ale nevšímal si toho.  They were very angry with him but he ignored it.  Nemůžu jít rychleji, než jdu.  I cannot go faster than I am going.  Jdi pomaleji!  Slow down!

11  Vždycky se pokouším koupit to nejlepší.  I always try to buy the best thing.  Zpozdili jsme se, takže jsme zmeškali vlak.  We were late so we missed the train.  Velice jsme tě postrádali.  We missed you a lot yesterday.  Pojeďme autobusem, je to pohodlnější než jít pěšky.  Let‘s go by bus, it is more comfortable than walking.  To jídlo bylo špatně uvařeno.  The food was badly cooked.

12  Můžu to nést? – Obávám se, že je to velice těžké.  Shall I carry it? – It is too heavy, I am afraid.  Jill je dost stará na to, aby cestovala sama.  Jill is old enough to travel on her own.  Dal bych si šálek kávy a nějaké obložené chleby.  I‘d like a cup of tea and some sandwiches.  Tráva byla příliš mokrá, než abychom na ní seděli.  The grass was too wet to sit on.  Nemáme dost času na to, abychom to všechno dokončili.  We don‘t have enough time to finish everything.  Oba jsme se narodili v Praze.  We both were born in Prague.

13  Ty pomeranče byly příliš hořké. Nemohli jsme je jíst.  The oranges were too bitter. We couldn‘t eat them.  Byla dnes před naším domem zaparkována nějaká auta?  Were there any cars parked in front of the house today?  Máš náhradní žárovku?  Have you got a spare bulb? / Do you have a spare bulb?  Užil sis dovolenou? – Ano, velmi jsem si ji užil.  Did you enjoy your holiday? – Yes, I enjoyed it a lot.  Viděl jsi sám, co se stalo.  You could see yourself what (had) happened.  Dej ten obrázek někam, je mi jedno, kam.  Put the picture anywhere, I don‘t care where.

14  Potřebuju tvoji pomoc!  I need your help!  Přišly nějaké děti.  Some children have come.  Bude na večírku mnoho hostů?  Are there many guests going to be at the party?  V čekárně bylo jen pár lidí.  There were only a few people in the waiting room.  Jak chodíš do školy?  How do you go/get to school?  Pavel se s námi setkal na nádraží.  Paul met us at the station.

15  Můžu mluvit s Tomem, prosím?  Can I speak to Tom, please?  Obávám se, že Tom je v práci.  Tom is at work, I am afraid.  Na konci ulice odboč doprava.  Turn right at tje end of the street.  V neděli zůstává doma a pracuje na zahradě.  He stays at home and works in the garden on Sunday.  Náš vlak přijel do Yorku v 11:30.  Our train arrived at York at 11:30.

16  Kdo je ta dívka v modrých šatech, která sedí vedle tvojí maminky?  Who is the girl in the blue dress, who is sitting next to your mum?  Vloni začali bydlet na venkově.  They started to live in the country last year.  Na konci tohoto týdne se vracím do Francie.  I am returning (coming back) to France in the end of the week.  Lidé stáli v uličkách, protože vlak byl přeplněný.  The people were standing in the aisles because/for the train was crowded.

17  Chci poslat tento dopis kamarádovi v Itálii.  I want to send this letter to my friend in Italy.  V listopadu tady často míváme mlhy.  There are often fogs here in November.  Celý den sedí u stolu a něco kreslí.  He is sitting at the table and drawing something all day long.  Jak se nejlevněji dostaneme z Londýna do Edinburgu?  What is the cheapest way (to get) from London to Edinburgh?  Mohli bychom tam jet dálkových autobusem za pouhých 5 liber.  We could go there by coach for only five pounds.

18  Jdu na procházku.  I am going for a walk.  Jestli půjdeš kolem pošty, poslal bys mi dopis?  In case you go past the post office, could you send the letter for me?


Stáhnout ppt " Můžu řídit tvoje auto?  Can I drive your car?  Neřekla nic.  She said nothing. / She didn‘t say anything.  Tom nikdy nechodí na koncerty.  Tom."

Podobné prezentace


Reklamy Google