Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

R ŮZNÉ METODY PRÁCE S P ÍSMEM metodiky a zásady Petr Hruška kurz pro lektory 13. června 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "R ŮZNÉ METODY PRÁCE S P ÍSMEM metodiky a zásady Petr Hruška kurz pro lektory 13. června 2009."— Transkript prezentace:

1 R ŮZNÉ METODY PRÁCE S P ÍSMEM metodiky a zásady Petr Hruška kurz pro lektory 13. června 2009

2 NÁSTIN MOŽNÝCH TÉMAT Král Jošiáš a Kniha zákona (2 Kr 22 – 23) Koncil a Synoda o Božím slově „Trojúhelník“ práce s Písmem – Zásady pro práci s Písmem – Metody pro práci s Písmem Příklady komplexních metod práce s Písmem Prameny pro další studium Závěrečné opakování látky Kněz Ezdráš a čtení z Knihy zákona (Neh 8) Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem2

3 Král Jošiáš a Kniha zákona 2 Královská 22 – 23 Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem3

4 Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem4 2 Král 22 1 Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Jeho matka se jmenovala Jedida, dcera Adajáše z Boskatu. 2 Dělal, co je v Hospodinových očích správné. Ve všem se držel cest svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. 3 V osmnáctém roce své vlády poslal Jošiáš písaře Šafana, syna Acaliášova, syna Mešulamova, do Hospodinova chrámu s pokynem: 4 "Jdi k nejvyššímu knězi, ať spočítá stříbro přinesené do Hospodinova chrámu, které od lidu vybrali strážci prahu. 5 Svěří je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě škod v Hospodinově chrámu. 6 Ať je dávají tesařům, stavitelům i zedníkům a nakupují za ně dřevo a tesaný kámen na opravu chrámu. 7 Za vyplacené stříbro od nich není třeba žádat vyúčtování, protože jednají svědomitě."

5 Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem5 8 Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona." Předal knihu Šafanovi a ten si v ní četl. 9 Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro uložené v chrámu a svěřili je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu." 10 Dále písař Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z ní králi číst. 11 Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho 12 a přikázal knězi Chilkiášovi, Achikamovi, synu Šafanovu, Achborovi, synu Michajášovu, písaři Šafanovi a královskému služebníku Asajášovi: 13 "Jděte se za mě, za lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova této knihy a neřídili se vším, co je v ní o nás psáno."

6 Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem6 14 Kněz Chilkiáš, Achikam, Achbor, Šafan i Asajáš tedy šli za prorokyní Chuldou, ženou Šaluma, syna Tikvy, syna Charchasova, strážce rouch. Bydlela v jeruzalémském Novém městě. Když s ní o tom promluvili, 15 odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: 16 Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím všechna neštěstí, všechna slova té knihy, kterou judský král četl. 17 Protože mě opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli mě veškerým dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj neutuchající hněv!‚ 18 Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: 19 Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho obyvatelích prohlásil, že na ně přijde zkáza a prokletí, nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Hospodinem; roztrhl jsi své roucho a plakals přede mnou. Proto jsem tě také vyslyšel, praví Hospodin. 20 Hle, připojím tě k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi.

7 Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem7 2 Král 23 1 Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. 2 Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i proroci - všechen lid od nejmenších po největší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově chrámu. 3 Pak se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazy, svědectví a ustanovení a plnit tak slova této smlouvy, zapsaná v této knize. Také všechen lid se k té smlouvě připojil. 4 Král přikázal nejvyššímu knězi Chilkiášovi a dalším kněžím i strážcům prahu, aby z Hospodinovy svatyně vynesli všechny věci vyrobené pro Baala, pro Ašeru a pro všechny nebeské zástupy. Spálil je venku za Jeruzalémem u potoka Kidron a jejich popel odnesl do Bet-elu.

8 Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem8 21 Král tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy." 22 Takový Hod beránka se nekonal už od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu izraelských a judských králů. 23 Osmnáctého roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě slavil tento Hospodinův Hod beránka. 24 Jošiáš vymýtil věštce a duchaře stejně jako bůžky, hnusné modly a všechny ty ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona, zapsaná v knize, kterou kněz Chilkiáš nalezl v Hospodinově chrámu. 25 Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou duší i celou svou silou a řídil by se celým Zákonem Mojžíšovým.

9 II. vatikánský koncil, Dei verbum č. 21 – 25: V posvátných knihách totiž Otec, jenž je na nebesích, s láskou vychází vstříc svým dětem a rozmlouvá s nimi. Slovo Boží má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem, a pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního života. Ať věřící pamatují, že četba Písma svatého má být provázena modlitbou, aby se stala rozhovorem mezi Bohem a člověkem. Neboť ‚jeho oslovujeme, když se modlíme; jemu nasloucháme, když čteme božské výroky‘ (sv. Ambrož). Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem9

10 Biskupská synoda o Božím slově Hlas slova: Zjevení Tvář slova: Ježíš Kristus Dům slova: Církev – apoštolské učení (didaché) – bratrské společenství (koinónia) – lámání chleba (eucharistia) – modlitby (lectio divina) Cesty slova: Poslání Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem10 – čtyři sloupy (Sk 2,42):

11 Biskupská synoda o Lectio divina Začíná se četbou (lectio) textu, který vyvolává otázku týkající se autentického poznání jeho skutečného obsahu: co říká biblický text ve své podstatě? Následuje rozjímání (meditatio), v němž je otázkou: co říká biblický text nám? Dospěje se tak k modlitbě (oratio), která předpokládá další otázku: co my říkáme Pánu jako odpověď na jeho slovo? A uzavírá se kontemplací (contemplatio), během níž přijímáme jako Boží dar jeho vlastní pohled při posuzování skutečnosti a ptáme se sami sebe: jaké obrácení mysli, srdce a života žádá Pán od nás? Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem11

12 CÍL PRÁCE S PÍSMEM B OŽÍHO SLOVA TVŮRČÍ SETKÁNÍ S NAŠÍM ŽIVOTEM Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem12 UPROSTŘED CÍRKVE

13 Zásady pro práci s Písmem Jako dílo Ducha svatého můžeme Písmo správně číst jen v Duchu svatém Jako dílo člověka musíme Písmo číst v tomtéž duchu, v němž ho napsali jeho pisatelé Jako knihu života musíme Písmo číst ve světle našeho osobního i společenského života Jako knihu církve musíme Písmo číst ve společenství těch, jimž je Duch svatý svěřil Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem13

14 CÍL PRÁCE S PÍSMEM B OŽÍHO SLOVA TVŮRČÍ SETKÁNÍ S NAŠÍM ŽIVOTEM Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem14 UPROSTŘED CÍRKVE

15 Metody k pochopení Písma Prostá souvislá četba Bible (podle rozvrhu) Systematické studium (tématu, knihy, postavy) Studium kontextu daného úryvku (souvislosti) Rozpoznání literárního druhu (vyprávění, báseň…) Formulace vlastních nadpisů (vyjádření hlavní myšlenky) Srovnávání překladů (či původních textů) Synoptická četba (především u synoptických evangelií) Grafické zpracování (značky, symboly, vztahy) Použití pomůcek (odkazy, vysvětlivky, komentáře, konkordance) Týmová práce (biblické hodiny, přednášky, kázání, rozhovory) Memorování biblických veršů (integrace Písma do života) Praxe křesťanského života (integrace života do Božího slova) Lektoři 13.6.200915Petr Hruška: Metody práce s Písmem

16 CÍL PRÁCE S PÍSMEM B OŽÍHO SLOVA TVŮRČÍ SETKÁNÍ S NAŠÍM ŽIVOTEM Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem16 UPROSTŘED CÍRKVE

17 Metody pro vnímání zkušenosti Vnímání vlastní touhy, bolesti, radosti, nejistoty… Pozorování vlastní zkušenosti Božíma očima Cestování textem pomocí fantazie (Ignác z Loyoly) Volné asociace vyvolané četbou textu Sdílení dřívějších zkušeností s textem Aktualizace (jiný překlad, jiná situace, jiný literární druh) Napsat dopis jménem určité osoby Namalovat své dojmy z četby textu Ztvárnit své pocity pomocí plastelíny Bibliodrama a biblický tanec Lektoři 13.6.200917Petr Hruška: Metody práce s Písmem

18 CÍL PRÁCE S PÍSMEM B OŽÍHO SLOVA TVŮRČÍ SETKÁNÍ S NAŠÍM ŽIVOTEM Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem18 UPROSTŘED CÍRKVE

19 Metody vedoucí do prostoru církve Společné studium či biblický rozhovor Sdílení zkušeností s Božím slovem s druhými Společná modlitba sycená Božím slovem Slavení eucharistie jako prostor hlásaného Slova Slavení Denní modlitby církve (vigilie, četba) Slavení svátostí nesených Božím slovem Příprava na slavení liturgie a svátostí Společná příprava na službu lektora a kazatele Společné Lectio divina (veřejné, v malém spol.) Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem19

20 CÍL PRÁCE S PÍSMEM B OŽÍHO SLOVA TVŮRČÍ SETKÁNÍ S NAŠÍM ŽIVOTEM Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem20 UPROSTŘED CÍRKVE

21 Metody podporující tvůrčí setkání Lectio divina – důraz na modlitební kontext četby Písma Metoda Västerås – vhodné pro vstupní fázi společné práce Metoda sedmi kroků – důraz na existenciální oslovení a aplikaci Metoda Bludesch – důraz na osobní práci s textem později sdílenou Metoda biblických kroužků – moderátor předem připravuje text a řídí proces Biblický valčík: vidět – soudit – jednat – důraz na východisko ve zkušenosti účastníků Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem21

22 CÍL PRÁCE S PÍSMEM B OŽÍHO SLOVA TVŮRČÍ SETKÁNÍ S NAŠÍM ŽIVOTEM Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem22 UPROSTŘED CÍRKVE

23 LECTIO DIVINA Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem23

24 Christopher Hayden, Modlit se s Písmem: Písmo vybízí k modlitbě, zároveň je však pravdou, že modlitba je totálně závislá na Písmu. Modlitba je ve svém jádru odpovědí na Boží iniciativu, ‚ano‘ na Boží pozvání. V Bibli se především v hloubce setkáváme s Boží iniciativou a s Božím pozváním. Vše, co bylo řečeno o modlitbě, směřuje k závěru, že v modlitbě jde spíše o naslouchání než o mluvení. Slova Písma nás především vyzývají, abychom naslouchali tomu, co Bůh říká, a abychom to slyšeli. Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem24

25 Modlitba a Písmo náleží k sobě: jsou nebo by měly být neoddělitelné. Lze říci, že mezi nimi existuje vztah vzájemné závislosti. Modlitba, má-li být autentickou, osobní odpovědí na slovo osobního Boha, potřebuje Písmo. Písmo vyzývá k modlitbě stejně jako pozvání vyzývá k odpovědi. Studium Bible bylo v Ježíšově době jedním z charakteristických znaků zbožného Žida... Lidská inteligence nás sama o sobě věcem Božím nenaučí. Musí být provázena dětskou důvěrou. Toto je smysl Ježíšovy modlitby: ‚Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým‘ (Mt 11,25). Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem25

26 Madeleine Delbrel, Misionáři bez lodí: Evangelium je knihou Božího života a bylo napsáno, aby se stalo knihou našeho života. Nebylo napsáno jen proto, abychom je pochopili; kdo je čte, vychází na cestu vstříc tajemství. Nebylo napsáno, abychom je četli, ale abychom je přijali do svého nitra. Každé slovo v něm je Duch a život, a jen toužebně čeká, až mu otevřeme své srdce, aby do něj vstoupilo. Slova lidských knih můžeme pochopit a hodnotit. Slova evangelia jsou protrpěná: my si je nemůžeme přisvojit, naopak ona si přisvojují nás, aby nás přetvořila a proměnila. Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem26

27 LECTIO DIVINA ČTI připravený text připravenými ústy LECTIO – četba – „ústa“ HLEDEJ smysl textu svým rozumem MEDITATIO – rozjímání – „rozum“ ODPOVĚZ Bohu z hloubky svého srdce ORATIO – modlitba – „srdce“ SPOČÍVEJ v Bohu celou bytostí CONTEMPLATIO – spočinutí – „duch“ ŽIJ přijaté Boží slovo během dne INCARNATIO – vtělení – „život“ Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem27

28 LECTIO - ČETBA ČTI připravený text připravenými ústy výběr úryvku a příprava četby – včas před vlastní chvílí pro modlitbu doba a místo – pečlivý výběr, aby obojí podporovalo tvoji otevřenost úvodní modlitba – prosba o světlo, zkušenost, odvahu odpovědět vlastní četba – pomalu, slovo za slovem, v postoji naslouchání Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem28

29 MEDITATIO - ROZJÍMÁNÍ HLEDEJ smysl textu svým rozumem přežvykování slova – slova, která se tě dotýkají, si opakuj a „vychutnávej“ slyšení jediného Slova – za všemi slovy vnímej jediné Slovo – Ježíše Krista prodlévání u textu – u některých slov můžeš chviličku prodlévat v tichosti vztažení poselství na sebe – co chce Ježíš tímto říci tobě osobně dnes a tady Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem29

30 ORATIO - MODTLITBA ODPOVĚZ Bohu z hloubky svého srdce vnímání vlastního srdce – vnímej, jaké v tobě vznikají pocity, a respektuj je vylití srdce před Bohem – svěř toto vše vlastními slovy Bohu jako příteli reakce na Boží slovo – na pochopené Boží slovo dej svoji odpověď tvořivá modlitba celou bytostí – modli se i skrze své vnější postoje těla, zpěv, tanec Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem30

31 CONTEMPLATIO - SPOČINUTÍ SPOČÍVEJ v Bohu celou bytostí postupné zjednodušování – láska nemusí příliš povídat, nakonec jí stačí pouhé „ty“ pokojné spočinutí v Božím srdci – spočiň v tichu, vyhřívej se na slunci Boží lásky podpora kontemplace – střelné modlitby, růženec, Ježíšova modlitba, dýchání věrnost a vytrvalost – vytrvalost připravuje cestu daru hlubší kontemplace Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem31

32 INCARNATIO - ŽIVOT ŽIJ přijaté Boží slovo během dne psaní poznámek – důležitá oslovení si poznamenej a vracej se k nim slovo na cestu – prožité Boží slovo si vezmi s sebou do všedního dne ovoce života – z přijatého slova žij, což vede k dalšímu pochopení sdílení slova – při setkání v malé skupině se o prožité poděl s přáteli Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem32

33 33

34 Metoda Västerås Účastníci graficky zpracovávají texty: ? (otazník): místa, kterým nerozumím ! (vykřičník): důležité poznatky (rozum)  (šipka): osobní zasažení (srdce) Vyjádření těch, kteří si nic nepoznamenali Vyjádření k otazníkům a vykřičníkům – rozhovor dále prohlubující porozumění Možnost vyjádření k šipkám Společná modlitba reagující na oslovení Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem34

35 Metoda sedmi kroků 1. Zveme Pána mezi sebe: modlitba 2. Čteme text: pomalá meditativní četba 3. Prodléváme u textu: opakování slov či vět 4. Nasloucháme v tichosti: spočinutí 5. Sdílíme oslovení: to, co se nás dotklo 6. Rozmlouváme o tom, co od nás Pán chce 7. Modlíme se: ve vztahu k Písmu a životu Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem35

36 Metoda Bludesch Zahajovací modlitba Předčítání textu a společné naslouchání Osobní práce s textem v tichu – písemně: 1.Co je hlavní výpovědí textu? 2.Čemu nerozumím? 3.Které souvislosti lze poznat? 4.S čím mohu souhlasit? S čím nesouhlasím? 5.Co konkrétního mohu / můžeme udělat? Společná výměna názorů postupně po otázkách Shrnující obrazná meditace a tiché naslouchání Společná modlitba reagující na poselství textu Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem36

37 Biblický valčík 1.Vidět – naše každodenní praktická zkušenost Společná modlitba reagující na praktický život Sdělování osobních zkušeností a výběr jedné Podrobnější prozkoumání této situace a pocitů 2.Soudit – tato zkušenost ve světle evangelia Tichá modlitba, odstup, vstup do Božího pohledu Návrhy biblických textů vztahujících se k události Biblický rozhovor o textu, podněty pro situaci 3.Jednat – nová praxe ovlivněná evangeliem Hledání důsledků pro naši praxi, návrhy řešení Stanovení: Kdo? Co? Kdy? Kde? Jak a kdy hodnotit? Společná modlitba vyplývající ze slyšeného Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem37

38 Překladové varianty Přísloví 19,1: Lepší chudák chodící v upřímnosti své, než zvrácený ve rtech svých a on blázen. (dosl. z hebr.) Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák. (ČEP) Lepší jest chudý, jenž chodí v upřímnosti své, nežli převrácený ve rtech svých, kterýž jest blázen. (BKr) Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec. (B21) Lepší z dobroty zchudnout, / nežli ze lhaní zblbnout! (PH) Raděj socka, hodná, milá, / než podrazák, hruška shnilá. (PN) Raděj chuďas charakterní, / nežli ťulpas vymaštěný.* (PN) * pozdější rukopisy mají variantu "vypatlaný" Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem38

39 Prameny k dalšímu studiu České katolické biblické dílo www.biblickedilo.cz (Praktická práce s Biblí)www.biblickedilo.cz Česká biblická společnost www.dumbible.czwww.dumbible.cz Anneliese Hechtová: Kreativní přístupy k Bibli, Kartuziánské nakladatelství, www.kartuzian.czwww.kartuzian.cz Řk farnost Cheb www.farnostcheb.cz (Dokumenty – Pastorační pomůcky)www.farnostcheb.cz Pastorace.cz www.pastorace.cz (Tematické texty – B – Bible, Boží slovo, Písmo svaté)www.pastorace.cz Karmelitánské nakladatelství www.ikarmel.cz (Tituly dle témat – Bible)www.ikarmel.cz Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem39

40 Moderní překlady Bible Bible – Překlad 21. století www.bible21.czwww.bible21.cz Český studijní překlad www.biblecsp.czwww.biblecsp.cz Česká Jeruzalémská bible krystal.op.cz/jbkrystal.op.cz/jb Český katolický překlad www.ikarmel.cz (Bible)www.ikarmel.cz Český ekumenický překlad www.dumbible.czwww.dumbible.cz Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem40

41 Bible v liturgii Bible v liturgii www.biblickedilo.cz (Bible v liturgii) www.biblickedilo.cz Bible na každou neděli www.vira.cz/nedelni-liturgie www.vira.cz/nedelni-liturgie Stůl slova (Aleš Opatrný) www.pastorace.cz/stul-slova www.pastorace.cz/stul-slova Liturgický kalendář http://www.katolik.cz/kalendar http://www.katolik.cz/kalendar Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem41

42 Internetové zdroje k Bibli Bible 21 online online.bible21.czonline.bible21.cz Hybridní Bible hybridni.bible21.czhybridni.bible21.cz Biblenet.cz www.biblenet.czwww.biblenet.cz Bible kralická www.bible.czwww.bible.cz Theophilos www.theophilos.skwww.theophilos.sk Davar 3 www.davar3.netwww.davar3.net Scripture 4 All www.scripture4all.orgwww.scripture4all.org Řk farnost cheb www.farnostcheb.cz (Odkazy – Vzdělávání – Biblické prameny)www.farnostcheb.cz Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem42

43 CÍL PRÁCE S PÍSMEM B OŽÍHO SLOVA TVŮRČÍ SETKÁNÍ S NAŠÍM ŽIVOTEM Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem43 UPROSTŘED CÍRKVE

44 OPAKOVÁNÍ 1.Co je cílem práce s Písmem a jaké jsou hlavní zásady této práce? 2.Uveď několik příkladů metod podporujících pochopení Písma. 3.Uveď několik příkladů metod podporujících vnímání osobní zkušenosti. 4.Uveď několik příkladů metod vedoucích do prostoru církve. 5.Vyjmenuj a charakterizuj základní kroky či vrstvy Lectio divina. Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem44

45 CÍL PRÁCE S PÍSMEM B OŽÍHO SLOVA TVŮRČÍ SETKÁNÍ S NAŠÍM ŽIVOTEM Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem45 UPROSTŘED CÍRKVE

46 Kněz Ezdráš a čtení z Knihy zákona Nehemjáš 8 Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem46

47 Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem47 1 Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. 2 Tohoto prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. 3 Četl z něj na prostranství u Vodní brány od svítání až do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize Zákona. 4 Učenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu zhotoveném. Vpravo od něj stál Matitiáš, Šema, Anajáš, Uriáš, Chilkiáš, Maasejáš, vlevo Pedajáš, Mišael, Malkiáš, Chašum, Chašbadana, Zachariáš a Mešulam. 5 Ezdráš otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a jakmile ji otevřel, všechen lid povstal. 6 Ezdráš pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a odpovídal: "Amen, amen!" Padli před Hospodinem na kolena a klaněli se mu tváří k zemi.

48 Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem48 7 Když se lid znovu postavil, levité Ješua, Bani, Šerebiáš, Jamin, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Maasejáš, Kelita, Azariáš, Jozabad, Chanan a Pelajáš vysvětlovali lidu Zákon. 8 Četli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte, bylo rozumět. 9 Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s učeným knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali lid, říkal: "Netruchlete a neplačte, vždyť dnes je svátek Hospodina, vašeho Boha! 10 Jděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!“ 11 Podobně lid těšili také levité: "Přestaňte. Dnes je svátek, netrapte se.“ 12 A tak šli všichni jíst a pít a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst.

49 CÍL PRÁCE S PÍSMEM B OŽÍHO SLOVA TVŮRČÍ SETKÁNÍ S NAŠÍM ŽIVOTEM Lektoři 13.6.2009Petr Hruška: Metody práce s Písmem49 UPROSTŘED CÍRKVE


Stáhnout ppt "R ŮZNÉ METODY PRÁCE S P ÍSMEM metodiky a zásady Petr Hruška kurz pro lektory 13. června 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google