Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016 - 2020 s výhledem do roku 2025 Inspirace a zdroje PhDr. Vít Richter, Plzeň 12.11.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016 - 2020 s výhledem do roku 2025 Inspirace a zdroje PhDr. Vít Richter, Plzeň 12.11.2015."— Transkript prezentace:

1 Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016 - 2020 s výhledem do roku 2025 Inspirace a zdroje PhDr. Vít Richter, Plzeň 12.11.2015

2 Obsah Státní kulturní politika na léta 2015 – 2020 a její implementace Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020

3 Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2015- 2020 (s výhledem do roku 2025) Na co chceme (potřebujeme) finanční podporu ze státního rozpočtu?

4 Hlavní oblasti 1.Podpora vzdělávací role knihoven 2.Podpora výstavby a rekonstrukce knihoven 3.Odstraňování bariér, spolupráce, efektivnost 4.Podporovat akviziční činnost knihoven 5.Digitalizace knihovních fondů 6.Trvalé uchování tradičních a digitálních dokumentů 7.Služby knihoven v digitálním prostředí 8.Pracovníci – jejich vzdělávání a odměňování

5 Hlavní oblasti Podpora vzdělávací role knihoven Čtenářská, informační, digitální gramotnost, občanské vzdělávání Podpora výstavby a rekonstrukce knihoven Metodické centrum Dotační program na podporu výstavby knihoven IROP – krajské knihovny, MAS Novostavba Národní knihovny ČR Odstraňování bariér Spolupráce, služby pro specifické skupiny, dostupnost služeb v digitálním prostředí Ekonomická efektivnost, kvalita, zpětná vazba Pokračování ROI Benchmarking knihoven Standard VKIS Průzkumy čtenářství dospělých, dětí a mládeže

6 Podporovat akviziční činnost knihoven Dotační programy na podporu doplňování knihovních fondů Zajištění elektronických informačních zdrojů pro veřejnost Zajištění elektronických informačních zdrojů pro VaV, Národní licenční centrum Vybudování „depozitní knihovny“

7 Trvalé uchování knihovních fondů tradičních dokumentů Realizace Koncepce trvalého uchování knihovních fondů tradičních dokumentů v knihovnách ČR Vybudování ústřední depozitní knihovny Prosazení depozitního ukládání v systému českých knihoven včetně legislativních úprav Založení mezioborového metodického centra konzervace novodobých dokumentů, hromadné odkyselení knihovních fondů Standardy pro bezpečné uložení a ochranu knihovních fondů pro různé typy knihoven Koordinovaná systematické archivace digitálních dokumentů na fyzických médiích ve fondech knihoven

8 Digitalizace knihovních fondů Pokračování digitalizace knihovních fondů Vybudování Metodického centra digitalizace knihovních dokumentů, koordinace, standardizace digitalizace v knihovnách Koordinace digitalizace – NDK, krajské knihovny, specializované knihovny, propojení Registru digitalizace a Souborného katalogu ČR

9 Dlouhodobé uchování digitálních dokumentů Národní koncepce dlouhodobé ochrany digitálních dat Legislativní úprava trvalé ochrany digitálních dat v knihovnách Zřízení metodického centra pro dlouhodobou ochranu digitálních dat Podpora open source řešení systému na dlouhodobou ochranu pro malé a střední instituce Zajištění rozvoje a provozu systému LTP Národní knihovny ČR Zřízení garantovaného datového centra pro zajištění bitové a logické ochrany digitálních dat knihoven Budování sítě certifikovaných úložišť v jednotlivých knihovnách Vytvořit podmínky pro certifikaci repozitářů

10 Uchování národního kulturního dědictví vzniklého v elektronické podobě Zajištění rozvoje a provozu systému WebArchiv včetně systému trvalého uchování Legislativní zajištění web-harvestingu Zavedení povinného výtisku elektronických publikací Návrh legislativní úpravy povinného výtisku elektronických publikací E-depozit (systém správy povinného výtisku elektronických publikací) Efektivní model konsorciálního přístupu k elektronickým zdrojům Zavedení sdíleného zpracování elektronických dokumentů, identifikátorů, retrospektivní katalogizace. Identifikační služby persistentních identifikátorů pro born digital dokumenty

11 Uchování a zpřístupnění národního zvukového dědictví Koncepce ochrany a zpřístupnění zvukových dokumentů jako významné součásti kulturního dědictví Vybudování metodického a digitalizačního centra pro záchranu zvukových dokumentů v Moravské zemské knihovně ve spolupráci s Národním muzeem Zajistit dlouhodobé úložiště pro uchování a zpřístupnění zvukových dat v rámci resortního LTP systému Provozovat a rozvíjet portál Národní fonotéka

12 Zpřístupnění výsledků digitalizace Centrální portál knihoven Podpora rozvoje digitálních knihoven Rozvíjet systém zpřístupnění digitálního obsahu Kramerius, Česká digitální knihovna, Manuscriptorium Standardizace, vytvoření otevřeného rozhraní (API) pro přístup Rozvoj webových a mobilních aplikací Centrální systém zpřístupnění děl nedostupných na trhu a dalších e- dokumentů Metodika pro práci s osiřelými Podpora tvorby systémů regionálních informací -bibliografických, faktografických, plnotextových, multimediálních) Uzavírání licencí a zpřístupnění digitálních dokumentů

13 Vzdělávání pracovníků knihoven Naplnit Koncepci celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven Zavést akreditovaný systém celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven Metodika pro systém kreditů, vzor kariérního řádu pro různé typy knihoven Zpracování obsahové náplně a metodik kurzů pro dílčí profese „Knihovník“ včetně kurzů e-learningu Realizace kurzů v rámci dotačního programu VISK, vzdělávání v rámci tzv. regionálních funkcí knihoven a vzdělávacích aktivit knihoven pro veřejnost Vytvořit motivační systém v knihovnách včetně zavedení nefinančních odměn a benefitů

14 Platového ocenění zaměstnanců kulturního sektoru Analyzovat platové podmínky zaměstnanců v péči o kulturní dědictví a zavést opatření vedoucí k jejich adekvátnímu odměňování Návrh změny platových předpisů a navýšení limitu finančních prostředků pro odměňování zaměstnanců kulturního sektoru Realizace zpracování studie o platech zaměstnanců kulturního sektoru a stanovení jednoznačných pravidel pro stanovení rozpočtových limitů na platy zaměstnanců kulturního sektoru a jednotlivých příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR Aktualizovat katalog prací v profesi knihovník a propojit ho s vytvářenou Národní soustavou povolání a kvalifikací Zajistit dostatečný objem zdrojů na nadtarifní složky mzdy (minimálně 30 %) pro instituce v oblasti kultury, aby se mzda mohla stát skutečně motivačním faktorem

15 Související strategické materiály Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020

16 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020 Podporovat a rozvíjet práci škol, školských zařízení a knihoven jako center celoživotního učení Podpora a rozvoj škol a knihoven jako center celoživotního učení Zmapováním situace týkající se realizace dalšího vzdělávání ve školách, školských zařízeních a dalších mimoškolních zařízeních (v knihovnách, muzeích, vzdělávacích střediscích apod.)

17 Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 Podporovat vypracování účinných informačních strategií zaměřených na děti a mládež včetně informačních kampaní Rozšiřovat informační síť pro mládež s využitím podpory krajských úřadů, obcí, škol a školských zařízení, nestátních neziskových organizací, knihoven a dalších kulturních institucí za účelem umožnění rovného přístupu k informacím Usnadňovat přístup k informacím metodami a formami vhodnými a uživatelsky atraktivními pro děti a mládež Podporovat iniciativy a aktivity vedoucí k rozvoji kompetencí dětí a mládeže pro práci s informacemi Podporovat zavádění nových technologií a rovný přístup dětí a mládeže k jejich aktivnímu využívání

18 Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 Podporovat rozvoj organizací pracujících v neformálním a zájmovém vzdělávání Podporovat organizace pracující s dětmi a mládeží s důrazem na inkluzivní přístup a mezigenerační dialog Získávat a vzdělávat odborníky, kteří povedou děti a mládež ke smysluplnému využívání moderních technologií Podporovat výzkum v oblasti využívání volného času dětí a mládeže a reflektovat výstupy výzkumů v politice mládeže Vytvářet příležitosti pro další vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání

19 Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 Zlepšovat a rozšiřovat spolupráci škol a školských zařízení s knihovnami, muzei a dalšími organizacemi a institucemi v rámci společných projektů Podporovat využívání informačních a komunikačních technologií k aktivnímu trávení volného času Podporovat rozvoj kritického myšlení dětí a mládeže při vyhodnocování informací o nabídce volnočasových aktivit Podporovat mezigenerační a mezi vrstevnický dialog v oblasti trávení volného času Podporovat vytváření příležitostí pro smysluplné a aktivní trávení volného času dětí a mládeže vycházejících z jejich potřeb Podporovat nabídku akcí, které podněcují využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže

20 Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 Zlepšovat přístup dětí a mládeže s omezenými příležitostmi k informacím způsobem pro ně dostupným Podporovat využití potenciálu kulturních, společenských a vzdělávacích center k poskytování příležitostí k neformálnímu vzdělávání Podporovat informovanost dětí, mládeže a široké veřejnosti o rizikových mediálních obsazích a o vhodnosti konkrétních mediálních obsahů pro jednotlivé věkové kategorie dětí a mládeže Podporovat školy, školská zařízení a kulturní instituce ve vytváření vzdělávací nabídky zaměřené na porozumění médiím a její aktivní užívání Podporovat vhodnost i vyváženost zapojování nových informačních technologií při práci s dětmi a mládeží

21 Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 Zvyšovat informovanost o autorských právech Rozvíjet kompetence dětí a mládeže pro kreativní vytváření vlastních mediálních obsahů Využít potenciál sítě knihoven případně i jiných kulturních institucí jako přirozených komunitních center v obcích Podporovat projekty spolupráce škol a školských zařízení s knihovnami a dalšími kulturními institucemi pro rozvoj čtenářské gramotnosti dětí a mládeže Podporovat kampaně na rozvoj čtenářství a společenské prestiže četby Podporovat dostupnost služeb knihoven a kulturních zařízení ve městech i na venkově Vzbuzovat zájem dětí a mládeže o specifika vlastního regionu, včetně tradic a zvyků většinové společnosti i sociálních, etnických i kulturních menšin Podporovat vzdělávací projekty zaměřené na poznávání historie, tradic a kultury

22 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Zpracovat šetření o možnostech rozšíření U3V mimo stávající místa poskytování této formy vzdělávání, zvláště s orientací na využití sítě veřejných knihoven ČR Podporovat zaměření místních organizací na virtuální U3V a rozvíjet trénování paměti a dalších oblastí neformálního učení seniorů v městských a obecních knihovnách

23 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Motivovat mateřské, základní a střední školy a knihovny ke každoročnímu otevření jednoho dne seniorům Podpořit rozvoj multigeneračních center poskytujících zázemí pro setkávání napříč věkovými a sociálními skupinami, které zprostředkovávají vzdělávací, zájmové a další aktivity a služby Připravit metodiku pro práci městských a obecních knihoven zaměřenou na posilování sociálních vazeb a snášenlivosti v místní komunitě a na rozvíjení mezigeneračního dialogu dětí, mládeže a seniorů. Doplnit vzdělávání knihovníků o příslušnou oblast

24 Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020 Prostřednictvím knihoven zajistit přístup k internetu, k prostředkům ICT a k digitálnímu obsahu pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Kontinuálně se obnovuje infrastruktura knihoven potřebná pro přístup k digitálnímu obsahu Podpora přístupu těchto osob k dostupným bezplatným veřejným sítím (např. v knihovnách) Meziročně se zvyšuje dostupnost knihoven, digitálních center a mobilních učeben pro osoby ohrožené sociálním a digitálním vyloučením a zlepšuje se vybavení knihoven potřebnými technologiemi umožňujícími přístup k digitálnímu obsahu  Mezigenerační vzdělávací programy, mobilní učebny, vytváření učebních středisek pro digitální vzdělávání v místech, kde se lidé každodenně shromažďují (školy, knihovny, muzea, areály pro trávení volného času).

25 Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016 - 2020 s výhledem do roku 2025 Inspirace a zdroje PhDr. Vít Richter, Plzeň 12.11.2015


Stáhnout ppt "Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016 - 2020 s výhledem do roku 2025 Inspirace a zdroje PhDr. Vít Richter, Plzeň 12.11.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google