Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1  Oblast podpory 3.3 Dziedzina wsparcia 3.3.  Posilování přeshraničních aktivit v rámci území Wspieranie transgranicznych działań z obszaru pogranicza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1  Oblast podpory 3.3 Dziedzina wsparcia 3.3.  Posilování přeshraničních aktivit v rámci území Wspieranie transgranicznych działań z obszaru pogranicza."— Transkript prezentace:

1 1  Oblast podpory 3.3 Dziedzina wsparcia 3.3.  Posilování přeshraničních aktivit v rámci území Wspieranie transgranicznych działań z obszaru pogranicza  Zaměření převážně na rozvoj mezilidských vztahů Działania skierowane głównie na rozwoju relacji interpersonalnych  ERDF 43 891 869 EUR EFRR 43 891 869 EUR Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

2 2 1.Obecné informace o Fondu mikroprojektů Ogólne informacje o Funduszu Mikroprojektów 2.Aktuální stav implementace Obecny stan realizacji 3.Analýza finančního čerpání Analiza postępu finansowego 4.Shrnutí zkušeností za uplynulé období Podsumowanie doświadczeń mijającego roku 5.Příklad dobrého projektu Przykład dobrego projektu Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

3 3

4 4  České a polské strany euroregionů na česko-polském příhraničí Czeskie i polskie strony euroregionów na czesko-polskim pograniczu  Od východu k západu Euroregiony:Těšínské Slezsko, Beskydy, Silesia, Praděd, Glacensis, Nisa Od wschodu do zachodu Euroregiony: Śląsk Cieszyński, Beskidy, Silesia, Pradziad, Glacensis, Nysa Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

5 5  Projekty zaměřené na rozvoj a zvýšení spolupráce mezi regiony na obou stranách hranice s výhledem na společné zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek a pokračujících kontaktů Projekty nastawione na wzmacnianie współpracy pomiędzy regionami po obu stronach granicy w celu wspólnego polepszania kulturalnych, edukacyjnych i społeczno-gospodarczych warunków życia oraz wzmacnianie oraz wzmacniania stałych kontaktów  Aktivity typu „people to people“, lze i související drobné investice Działania typu „people to people“, mogą być również związane z niewielkimi inwestycjami Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

6 6  Nelze podporovat mikroprojekty opakované, bez inovativního charakteru Nie można otrzymać wsparcia na mikroprojekty powtarzające się, które nie zawierają elementów innowacyjnych  Také není možné financování již ukončených mikroprojektů, tzn. že nelze předložit mikroprojekt na již ukončené aktivity Nie jest także możliwe finansowanie mikroprojektów już ukończonych, tzn. takich, które dotyczą już zakończonych działań Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

7 7  Maximální výše dotace je 85 % celkových způsobilých výdajů, na české straně 15% financování z vlastních zdrojů žadatele, na polské straně konečný uživatel musí zajistit minimální 5% vlastních zdrojů žadatele, maximální 10% je ze SR Max. wysokość dofinansowania wynosi 85% całkowitych kosztów mikroprojektu, na czeskiej stronie 15% finansowane jest ze źródeł własnych, na polskiej stronie na finansowe źródła krajowe składa się max. 10% współfinansowania ze środków Budżetu Państwa i min. 5% ze źródeł własnych  Minimální dotace 2.000 EUR, maximální dotace 30.000 EUR Zakres dofinansowania mieści się w granicach od 2 do 30 tys. EUR  Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu max. 60.000 EUR Całkowite koszty mikroprojektu mogą wynosić najwyżej do 60 tys. EUR  Příjmy mikroprojektu, od 1. 9. 2010 mohou být žadatelem použity jako zdroj financování místo vlastních prostředků Przychody do wysokości wkładu własnego mogą być od 01.09.2010r. zaliczone do źródeł własnych odbiorcy końcowego Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

8 8  Časová a charakterová způsobilost Czasowa i rodzajowa kwalifikowalność  Nezbytnost pro realizaci Potrzeba wydatku - niezbędność do realizacji  Doloženost účetními doklady, být zaúčtován a uhrazen Właściwe udokumentowanie samego wydatku i jego poniesienia (zapłacenia) Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

9 9  Včetně všech nezbytných příloh se předkládá na sekretariátech euroregionů dle územní příslušnosti Wnioski zawierające wszystkie niezbędne załączniki są przedkładane do sekretariatu Euroregionu administującego na danym obszarze terytorialnym swojej działalności  Hodnocení mikroprojektů je rozloženo do tří etap:  Kontrola formálních náležitostí  Kontrola přijatelnosti  Hodnocení finanční a věcné kvality, přeshraničních aspektů Ocena mikroprojektu przebiega w trzech etapach:  Kontrola formala  Kontrola kwalifikowalności  Ocena jakości merytorycznej i finansowej oraz aspektów transgranicznych  Schvalování je vyhrazeno Euroregionálnímu řídícímu výboru (EŘV) Zatwierdzenie jest zarezerwowane dla Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS)  Ale, napsat projekt a získat dotaci je ta snadnější část celého cyklu Jednak napisanie projektu i otrzymanie dotacji jest łatwiejszą częścią całego cyklu Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

10 10 Fond mikroprojektů na česko – polské hranici souhrn za česko – polské euroregiony Nisa, Glacensis, Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Beskydy, stav k 31. 10. 2010 Fundusz Mikroprojektów na czesko-polskim pograniczu razem dla czesko-polskich euroregionów Nysa, Glacensis, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński, Beskidy Stan na 31.10.2010r. CZPL Počet zaevidovaných projektů / Ilość projektów zaewidencjonowanych 851909 Počet projektů, které prošly kontrolou přijatelnosti Ilość projektów, które przeszły kontrolę kwalifikowalności 774843 z toho ERŘV: /z tego EKS: schválil / zatwierdził 617645 neschválil / niezatwierdził 107136 Počet projektů, od jejichž realizace žadatel odstoupil Ilość mikroprojektów, od realizacji których odstąpił wnioskodawca 3120 Počet realizovaných projektů / Ilość projektów zrealizowanych 564451 z toho předložilo závěrečné vyúčtování (ZV) w tym złożonych wniosków o płatność (WoP) 396430 z toho: kontrola ZV uzavřena / z tego zakończono kontrolę WoP dla 297338 Finančně uzavřeno / Finansowo zamkniętych 157146 Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

11 11 Finanční prostředky Fondu mikroprojektů přehled čerpání prostředků na mikroprojekty, stav k 30. 9. 2010 Finansowe środki Funduszu Mikroprojektów Przegląd wykorzystania środków na mikroprojekty, stan na 30.09.2010r. CZPL Alokace EUR / Alokacja [EUR] 17 625 60019 682 489 Prostředky schválené příslušnými EŘV EUR Środki zatwierdzone przez właściwe EKS [EUR] 9 071 99810 901 364 % čerpání / % wykorzystania 51,4755,39 Nevyčerpané prostředky EUR / Środki niewykorzystane [EUR] 8 553 6028 781 125 Úspory z titulu odstoupení, krácení ZV apod. v %/ Oszczędności wynikające z odstąpienia, zmniejszenia itp. w % ± 10 Přibližná velikost zbývajících prostředků EUR Przybliżona wysokość środków pozostających do wykorzystania [EUR] 9 500 0009 900 000 % celkové alokace / % całkowitej alokacji 53,950,3 Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

12 12 Kladné zkušenosti Pozytywne doświadczenia  Euroregiony prokázaly schopnost řídit program ve vymezeném území své působnosti Euroregiony wykazały zdolność do zarządzania funduszem w wyznaczonym dla nas obszarze kompetencji  Vypořádávají se s řešením nezvyklých a složitých situací Radzimy sobie z rozwiązywaniem problemów w nietypowych i złożonych sytuacjach Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

13 13 Negativní zkušenost Negatywne doświadczenia Přetrvávající pomalé proplácení dotací pro KU, předmětem trvalých výtek ke Správcům Niezmiennie długi okres refinansowania dotacji dla odbiorców końcowych, czego wynikiem jest utrzymująca się krytyka Administratorów Doprovodný jev Efekt uboczny Tím, že je Fond mikroprojektů tématicky určen pro všechny tří prioritní osy programu, zvyšuje se náročnost na hodnocení žádostí To, że Fundusz dopuszcza mikroprojekty z obszaru wszystkich trzech osi priorytetowych, zwiększa intensywność oceny wniosków Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

14 14 Název projektu: Moravsko-slezské muzicírování 2009 Tytuł mikroprojektu: Morawsko-śląskie muzykowanie 2009 Název žadatele: Obec Pavlovice u Přerova / Wnioskodawca: Gmina Pavlovice koło Přerova Název polského partnera: Gmina Prószków / Polski partner: Gmina Prószków V rámci projektu byly uskutečněny dvě hlavní aktivity: W ramach projektu zrealizowano dwie główne akcje: 1)Hudební Pavlovice Václava Drábka 2009 – jubilejní setkání mládežnických souborů Muzyczne Pavlovice Václava Drábka 2009 – jubileuszowe spotkanie zespołów młodzieżowych 2)Hodové oslavy a oslavy 110 let SDH Pavlovice u Přerova Święto i uroczyste obchody 110-lecia OSP Pavlovice u Přerova Tento projekt je dobrým příkladem toho, že ani „velká“ vzdálenost mezi oběma partnery není omezujícím faktorem pro navázaní a další rozvoj kvalitní česko-polské spolupráce. Ten projekt jest dobrym przykładem, że nawet „duża” odległość między dwoma partnerami nie jest czynnikiem ograniczającym dla nawiązania i dalszego rozwoju wysokiej jakości współpracy polsko- czeskiej. Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

15 Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 15. listopadu 2010, Olomouc 15

16 Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 15. listopadu 2010, Olomouc 16

17 17 Doporučujeme navštívit internetové stránky euroregionu příslušného dle území působnosti Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej euroregionu właściwego administratora na obszarze terytorialnym swojej działalności EuroregionCZPL Těšínské Slezsko / Śląsk Cieszyński http://euroregion.inforeg.czhttp://euroregion.inforeg.pl Beskydy / Beskidy www.euroregion-beskydy.czwww.euroregion-beskidy.pl Silesia www.euroregion-silesia.cz www.euroregion-silesia.pl Praděd / Pradziad www.europraded.czwww.europradziad.pl Glacensis www.euro-glacensis.czwww.euroregion-glacensis.ng.pl Nisa / Nysa www.ern.czwww.euroregion-nysa.pl Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc

18 18

19 Ing. Zdeněk Jarmar zdenek.jarmar@europraded.cz Tel.: +420 554 230 178 19 Výroční konference OPPS ČR-PR 2007-2013 / Konferencja Roczna POWT RCz-RP 2007-2013 15. 11.2010, Olomouc


Stáhnout ppt "1  Oblast podpory 3.3 Dziedzina wsparcia 3.3.  Posilování přeshraničních aktivit v rámci území Wspieranie transgranicznych działań z obszaru pogranicza."

Podobné prezentace


Reklamy Google