Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadávání veřejných zakázek v Polsku – právní rámec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadávání veřejných zakázek v Polsku – právní rámec."— Transkript prezentace:

1 Zadávání veřejných zakázek v Polsku – právní rámec

2 2 2 Velikost trhu s veřejnými zakázkami v Polsku

3 3 3 Zdroje informací o zadávaných veřejných zakázkách Portál Úřadu pro veřejné zakázky www.portal.uzp.gov.pl Věstník veřejných zakázek www.uzp.gov.pl Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské Unie http://ted.europa.eu Komerční zdroje www.egospodarka.pl www.bankier.pl/firma/przetargi www.bankier.pl/firma/przetargi www.rzeczpospolita.pl/szukaj/komunikaty.pl www.rzeczpospolita.pl/szukaj/komunikaty.pl www.forum-przetargi.pl www.forum-przetargi.plwww.forum-przetargi.pl www.przetargipolskie.pl www.przetargipolskie.plwww.przetargipolskie.pl www.przetargi.dlafirm.pl www.przetargi.dlafirm.plwww.przetargi.dlafirm.pl www.przetargi2.owg.pl www.przetargi2.owg.plwww.przetargi2.owg.pl www.msp.money.pl/przetargi www.msp.money.pl/przetargiwww.msp.money.pl/przetargi

4 4 4 Právní úprava Zákonná úprava Zákon ze dne 29.1.2004 Právo veřejných zakázek (Prawo zamówień publicznych) Prováděcí předpisy - - Nařízení Předsedy Rady ministrů ve věci částek prahových hodnot pro veřejné zakázky, které podléhají povinnosti předání oznámení Úřadu pro úřední tisky ES - Nařízení Předsedy Rady ministrů ve věci středního kurzu zlotého k euru pro přepočítávání hodnot veřejných zakázek - Nařízení Předsedy Rady ministrů ve věci druhů dokumentů potvrzujících splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

5 5 5 Právo Evropských Společenství 2004/17/E Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. 2004/18/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby

6 6 6 Okruh zadavatelů vázaných zákonem PZP 1) jednotky sektoru veřejných financí 2) organizační jednotky státu bez právní subjektivity 3) právnické osoby zřízené za účelem uspokojování veřejných potřeb, které nemají průmyslový nebo obchodní charakter, pokud jednotky ad 1) nebo 2) - je financují z více než 50% - disponují nadpoloviční většinou akcií - vykonávají dozor nad stat. orgánem - jmenují nadpoloviční většinu členů dozorčí rady nebo statutárního orgánu 4) sektoroví zadavatelé 5) jiné subjekty, zadávají-li zakázku financovanou z více než 50% z veřejných prostředků

7 7 7 Výjimky z aplikace „Prawa zamówień publicznych” 6.000 €  - zakázky, jejichž hodnota nepřesahuje 6.000 €  - poskytování rozhodčích a smírčích služeb  - služby poskytované Polskou Národní Bankou (NBP)  - služby v oblasti výzkumu a vývoje, které jsou výlučně určeny pro účely zadavatele  - smlouvy z oblasti pracovního práva  - nákup vysílacího času  - nabytí vlastnického či jiného práva k nemovitosti  - poskytování finančních služeb spojených s vydáváním, prodejem nebo převodem cenných papírů  - nabytí, příprava, produkce nebo koprodukce programů určených k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání

8 8 8 Vyloučení dodavatelé -- dodavatelé, kteří v posledních 3 letech způsobili škodu tím, že jim zadanou zakázku nerealizovali nebo ji nerealizovali řádně, a tuto škodu do dne zahájení předmětného zadávacího řízení neodstranili, -- dodavatelé v likvidaci nebo ti, proti kterým byl prohlášen konkurz, -- dodavatelé, kteří mají daňové nedoplatky, nedoplatky na zdravotním nebo sociálním pojištění, -- fyzické osoby, které byly pravomocně odsouzeny pro trestný čin spáchaný v souvislosti s řízením o zadání veřejné zakázky, trestný čin úplatkářství, hospodářský trestný čin nebo jiný trestný čin spáchaný za účelem získání majetkového prospěchu (platí též pro členy statutárních orgánů práv. osob, komplementáře komanditních spol. a společníky v.o.s.)

9 9 9 Kvalifikace dodavatelů PROFESNÍ - vlastní příslušná oprávnění k podnikání EKONOMICKÁ A FINANČNÍ - nacházejí se v takové ekonomické a finanční situaci, která zaručuje řádnou realizaci zakázkyTECHNICKÁ - disponují nezbytnými znalostmi a zkušenostmi včetně technického a personálního potenciálu nutného k realizaci zakázkyZÁKLADNÍ - nepodléhají vyloučení ze zadávacího řízení  Nařízení Předsedy Rady ministrů ve věci druhů dokumentů potvrzujících splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

10 10 Druhy zadávacích řízení  OTEVŘENÁ PROCEDŮRA  - Otevřené řízení (przetarg nieograniczony)  - Užší řízení (przetarg ograniczony)  - Jednací řízení s uveřejněním (negocjacje z ogłoszeniem)  UZAVŘENÁ PROCEDŮRA  - Jednací řízení bez uveřejnění (negocjacje bez ogłoszenia)  - Zadání z volné ruky (zamówienie z wolnej ręky)  - Dotázání se na cenu(zapytanie o cenę)  - Elektronická dražba (lycitacja elektroniczna)  - Soutěžní dialog (dialog konkurencyjny)

11 11 Otevřené řízení (przetarg nieograniczony)  - na veřejné oznámení o záměru zadat zakázku podávají v odpovědi na oznámení své nabídky všichni zainteresovaní dodavatelé  - nejčastěji využívaný druh zadávacího řízení

12 12 Otevřené řízení (przetarg nieograniczony) Zahájení zadávacího řízení – oznámení o zakázce 6.000 € - 60.000 € sídlo zadavatele web zadavatele www.portal.uzp.gov.pl 60.000 € - 137.000 €/211.000 € 60.000 € - 5.278.000 € Předseda Úřadu pro VZ www.uzp.gov.pl Nad 137.000 €/211.000 € 5.278.000 € Úřad pro úřední tisky Evropských Společenství http://ted.europa.eu/ Nad 10.000.000 €/20.000.000 € Celoplošný deník

13 13 Náležitosti oznámení o zakázce zadávané v otevřeném řízení - označení a adresa zadavatele - určení druhu zadávacího řízení - webová adresa, na které zadavatel umístí SIWZ - popis předmětu zakázky - informace o možnosti podávat částečné nabídky - informace o možnosti podávat variantové nabídky - termín realizace veřejné zakázky - určení podmínek účasti v zadávacím řízení včetně způsobu hodnocení jejich splnění - informace o jistotě (je-li vyžadována) - kritéria pro posouzení nabídek - místo a termín pro podávání nabídek - informace o záměru uzavřít rámcovou smlouvu - informace o záměru zavést dynamický nákupní systém - informace o předpokládaném využití elektronické aukce jako prostředku pro hodnocení nabídek

14 14 Oznámení o veřejné zakázce v BZP Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 72 z dnia 06.04.2007 POZYCJA 20880 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Toszek: dostawa mięsa, wędlin, wyrobów wędliniarskich i kurczaków dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku - 13/PN/DEG/JF/2007 Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, do kontaktów: inż. Erwin Janysek, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek, woj. śląskie, tel. 032 2334112 w. 212, fax 032 2334325, 2335244, e-mail: info@szpitaltoszek.pl; e.janysek@szpitaltoszek.pl.  Adresy internetowe  Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.szpitaltoszek.pl  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.  Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.  2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; Zdrowie.  Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

15 15 Oznámení o veřejné zakázce v BZP SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mięsa, wędlin, wyrobów wędliniarskich i kurczaków dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku -13/PN/DEG/JF/2007. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: dostawy, kupno. Główne miejsce realizacji dostawy : SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mięsa, wędlin, wyrobów wędliniarskich i kurczaków na okres 12 miesięcy dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Postępowanie prowadzone będzie z podziałem na cztery pakiety. 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Szczegółowo zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 15.10.00.00. 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Postępowanie jest prowadzone z podziałem na 4 pakiety o łącznej wartości powyżej 60.000 euro a poniżej 137.000 euro. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 12

16 16 Oznámení o veřejné zakázce v BZP SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: 3.800,00 PLN - w zakresie wszystkich pakietów, tj. szczegółowo w rozbiciu na poszczególne pakiety: w zakresie pakietu I - 900,00 PLN w zakresie pakietu II - 1.700,00 PLN w zakresie pakietu III - 500,00 PLN w zakresie pakietu IV - 700,00 PLN Termin, sposób i miejsce złożenia wadium zostaną określone zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 164 poz. 1163) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg metody \spełnia - nie spełnia\ na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17 17 Oznámení o veřejné zakázce v BZP Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt 1.1. każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenie i dokumenty: a) aktualne zezwolenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepidu) na prowadzenie usług transportowych w zakresie przewozu żywności (samochód przewożący żywność musi być do tego przystosowany i posiadać na to pozytywną decyzję Sanepidu); b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 164 poz. 1163). W celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt 1.2. każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenie: a) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (należy wypełnić i podpisać oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt 1.3. każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenie: a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (należy wypełnić i podpisać oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt 1.4. każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenie: a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 164 poz. 1163), oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy. Wszelkie dokumenty i oświadczenie powinny być sporządzone w języku polskim i złożone w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, przy zachowaniu obowiązujących go zasad reprezentacji (zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane).

18 18 Oznámení o veřejné zakázce v BZP SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 2) Kryteria oceny ofert 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaltoszek.pl. Opłata: 30 Waluta PLN. Warunki i sposób płatności: Opłata dotyczy przypadku pobierania SIWZ w formie pisemnej (za zaliczeniem pocztowym lub osobiście). Płatność możliwa przelewem na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentów rozliczeniowych lub w kasie w budynku administracji szpitala.. 3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: 3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2007 godzina 11:00. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24.04.2007, godzina 11:15, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny, Toszek, ul. Gliwicka 5 Sala konferencyjna w budynku administracji szpitala.

19 19 Specifikace podstatných aspektů zakázky Specifikace podstatných aspektů zakázky (specyfikacja istotnych warunków zamówienia – SIWZ) - nově má zadavatel v otevřeném řízení povinnost zveřejnit plné znění SIWZ na svých webových stranách, a to ode dne zveřejnění oznámení na - www.portal.uzp.gov.pl - www.uzp.gov.pl http://ted.europa.eu/ - http://ted.europa.eu/ - na žádost dodavatele poskytne zadavatel SIWZ také v písemné formě, a to do 5 dnů (zásadně bezplatně)

20 20 Termín podávání nabídek 36  - lhůta 45/52 dnů může být zkrácena na 36, pokud zadavatel zveřejnil ohledně dané zakázky tzv. „předběžné oznámení“ 5 dní  - u zakázek nad 137.000 €/211.000 €/5.278.000 € mohou být lhůty zadavatelem zkráceny o 5 dní 6.000 € - 60.000 € 7 dní Min. 7 dní ode dne zveřejnění na www.portal.uzp.gov.pl 60.000 € - 137.000 €/211.000 € 60.000 € - 5.278.000 € 15/30 dní Min. 15/30 dní ode dne předání oznámení Předsedovi Úřadu Nad 137.000 €/211.000 € Nad 5.278.000 € 45 dní Min. 45 dní ode dne předání oznámení Úřadu pro úř. tisky elektronickou cestou 52 dní Min. 52 dní ode dne předání oznámení Úřadu pro úř. tisky jinak než el. cestou

21 21 Podání nabídky - dodavatel podává nabídku (pouze jednu) v souladu s požadavky na ni kladenými v SIWZ - nabídka se podává písemně nebo v el. podobě ověřené elektronickým podpisem - jde-li o zakázku s hodnotou vyšší než 137.000 €/211.000 € /5.278.000 €, nebo vyžaduje-li to zadavatel v SIWZ, musí být dodavatelem spolu s nabídkou předloženy dokumenty potvrzující splnění podmínek účasti v zadávacím řízení - jde-li o zakázku s hodnotou vyšší než 137.000 €/211.000 € /5.278.000 €, nebo to zadavatel vyžaduje v SIWZ, je dodavatel povinen poskytnout jistotu (wadium) k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení - zadavatel stanoví výši jistoty v rozmezí 0,5% až 3% (předpokládané) hodnoty zakázky

22 22 Míra konkurence v zadávacím řízení

23 23 Otevírání obálek s nabídkami - před samotným otevíráním obálek sdělí zadavatel přítomným, jakou částku má v úmyslu vyčlenit na financování veřejné zakázky - otevírání obálek je veřejné - zadavatel otevírá obálky s nabídkami bezprostředně po uplynutí lhůty pro jejich podávání - při otvírání obálek zadavatel zveřejňuje zejména - jméno/název a adresu dodavatele - informace týkající se nabídnuté ceny - termín provedení zakázky - dodavatelé, kteří se otevírání neúčastní, mohou požádat zadavatele o poskytnutí informací zveřejněných v průběhu otevírání obálek; zadavatel jim vyhoví

24 24 Posuzování a hodnocení nabídek - provádí hodnotící komise (komisja przetargowa) - v případě nejasností ohledně obsahu nabídky může zadavatel vyzvat dodavatele k jejich vyjasnění - je nepřípustné jakýmkoliv způsobem provádět změny v obsahu nabídky dodavatele Po zhodnocení nabídek zadavatel Zamítá nabídku Vybírá nabídku Uzavírá s dodavatelem smlouvu Ruší zadávací řízení

25 25 Zamítnutí nabídky - zadavatel zamítá nabídku, jestliže: 1) je v rozporu se zákonem 2) její obsah neodpovídá podmínkám vymezeným v SIWZ 3) ve vztahu k předmětu zakázky obsahuje mimořádně nízkou cenu (rażąco niska cena) 4) byla podána dodavatelem vyloučeným z účasti na zadávacím řízení 5) je neplatná na základě zvláštního zákona

26 26 Výběr nabídky I. nejvýhodnější  Zadavatel vybírá nabídku, která je nejvýhodnější vzhledem ke kritériím stanoveným v SIWZ, kterými jsou:  - cena nebo  - cena a jiná kritéria (zejména jakost, funkčnost, technické parametry, použití nejlepších dostupných technologií ve vztahu k životnímu prostředí, náklady na provoz, servis, záruční podmínky nebo termín provedení zakázky)  Kritéria pro hodnocení nabídek se nesmí týkat vlastností dodavatele, zejména jeho ekonomické, technické a finanční věrohodnosti!

27 27 Výběr nabídky II. nejnižší cenou Je-li možné označit 2 či více nabídek za nejvýhodnější kombinaci ceny a ostatních kritérií, vybírá zadavatel nabídku s nejnižší cenou. dodatečných nabídek Je-li jediným hodnotícím kritériem cena a bylo podáno několik nabídek se stejnou nejnižší cenou, vyzývá zadavatel tyto dodavatele k předložení dodatečných nabídek, u nichž musí být cena nižší než původní. Po výběru nejvýhodnější nabídky zadavatel informuje bezprostředně všechny ostatní dodavatele, kteří podali nabídku, o: - výběru nejvýhodnější nabídky - dodavatelích, jejichž nabídky byly odmítnuty - dodavatelích, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni

28 28 Výběr nabídky III. Elektronická aukce - možný prostředek hodnocení podaných nabídek v - otevřeném řízení - uzavřeném řízení - jednacím řízení s uveřejněním Podmínky: - zadavatel předpokládal užití el. aukce v oznámení - alespoň 3 podané nabídky nebyly odmítnuty Neužije se u zakázek, jejichž předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví. Elektronická aukce je jedno-etapová.

29 29 Uzavření smlouvy Zadavatel s vybraným dodavatelem uzavírá smlouvu ne dříve než po 7 dnech ode dne předání informace o výběru nabídky. Smlouva se řídí polským občanským zákoníkem (Kodeks cywilny) a musí být uzavřena v písemné formě. Smlouvy jsou veřejné. Smlouva je zásadně uzavírána na dobu určitou. Na dobu neurčitou mohou být uzavřeny smlouvy na dodávky: 1) vody 3) plynu 2) elektrické energie 4) tepla

30 30 Oznámení o uzavření smlouvy Oznámení o udělení zakázky 6.000 € - 60.000 € Oznámení o uzavření smlouvy zadavatel umístí na www.portal.uzp.gov.pl 60.000 € - 137.000 €/211.000 € 60.000 € - 5.278.000 € Oznámení o udělení zakázky zadavatel předává Předsedovi Úřadu. Nad 137.000 €/211.000 € Nad 5.278.000 € Oznámení o udělení zakázky zadavatel předává Úřadu pro úřední tisky ES.

31 31 Zajištění řádného provedení veřejné zakázky zajištění, Zadavatel může na dodavateli vyžadovat zajištění, které má sloužit k pokrytí nároků zadavateli vznikajících v případě, že dodavatel neprovede zakázku řádně nebo vůbec. Zajištění je žádáno vždy, pokud hodnota zakázky na stav. práce překročí 137.000 €/211.000 €, na dodávky nebo služby 10 mil. € nebo má být smlouva uzavřena na dobu delší než 4 roky. Výši zajištění určuje zadavatel v rozmezí 2% až 10% z celkové ceny určené dodavatelem v jeho nabídce.

32 32 Zrušení zadávacího řízení  Zadavatel zruší řízení o zadání veřejné zakázky, pokud  1) všechny podané nabídky podléhají vyloučení,  2) cena nejvýhodnější nabídky je vyšší než částka, kterou zadavatel může poskytnout za realizaci zakázky,  3) dodatečné nabídky obsahovaly stejnou cenu,  4) objevila se podstatná změna okolností způsobující, že zadání veřejné zakázky již není ve veřejném zájmu, a tuto změnu nebylo možné předpokládat,  5) řízení je ztíženo vadou znemožňující uzavření platné smlouvy ve věci veřejné zakázky 

33 Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Tel.: 224 907 500 Fax: 224 907 503 E-mail: info@czechtrade.cz www.czechtrade.cz Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Zahraniční kancelář CzechTrade ve Varšavě Ul. Wspólna 35, 00-519 Warszawa Tel.: (+48 22) 3803320-22 Fax: (+48 22) 3803323 E-mail: info@czechtrade.pl www.czechtrade.pl


Stáhnout ppt "Zadávání veřejných zakázek v Polsku – právní rámec."

Podobné prezentace


Reklamy Google