Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malá sonda do sv ě ta HIV+/AIDS, informovanosti a postoj ů spole č nosti k lidem trpících tímto závažným onemocn ě ním ŽIVOT S HIV+/AIDS V rámci p ř edm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malá sonda do sv ě ta HIV+/AIDS, informovanosti a postoj ů spole č nosti k lidem trpících tímto závažným onemocn ě ním ŽIVOT S HIV+/AIDS V rámci p ř edm."— Transkript prezentace:

1 Malá sonda do sv ě ta HIV+/AIDS, informovanosti a postoj ů spole č nosti k lidem trpících tímto závažným onemocn ě ním ŽIVOT S HIV+/AIDS V rámci p ř edm ě tu ÚVOD DO SOCIOLOGICKÝCH TEORIÍ vypracovali Ing. Jitka Vitovská a David Novák vypracovali Ing. Jitka Vitovská a David Novák UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PACOVSKÁ 350/4, PRAHA

2 HIV+/AIDS Co o tom víme? Známe sv ů j „HIV status“ a našeho partnera? Jak moc riskujeme? Co si myslíme o lidech s tímto onemocn ě ním? Náš dotazník na Vypl ň to.cz https://www.vyplnto.cz/databaze- dotazniku/vas-postoj-k-osobam-s-hiv-ai/

3 HIV+/AIDS rekapitulace základních znalostí Nezkreslená v ě da - vzd ě lávací cyklus Akademie v ě d Č R, 4. díl: O viru HIV a nemoci AIDS https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM Znalostní kvíz MUDr. Radima Uzla

4 zdroj Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha

5 HIV+/AIDS - vyšetření Základní vyšet ř ení (nutný souhlas vyšet ř ované osoby) Screeningová povinná vyšet ř ování dárc ů krve nebo plasmy, dárc ů bun ě k, tkání, orgán ů a t ě hotných žen. Diagnostická vyšet ř ení indikovaná léka ř em. Vyšet ř ení na vlastní žádost pod jménem nebo anonymní pod kódem. Vyšet ř ení v rámci prevence tj. zejména u osob s p ř edpokládaným vyšším rizikem infekce HIV jako nap ř. pracovníci v oblasti komer č ního sexu, osoby s injek č ní aplikací drog, v ě zni, migranti, p ř edopera č ní vyšet ř ení, studie. Konfirma č ní vyšet ř ení Ze zákona 258/2000 Sb. je povinné každý vzorek reaktivní p ř i základním vyšet ř ení poslat ke konfirmaci do NRL pro HIV/AIDS. Pouze výsledek ov ěř ený konfirma č ním vyšet ř ením v NRL je možné ozna č it za pozitivní.

6 HIV+/AIDS v legislativě ČR Podle §53 zákona č. 258/2000 Sb., o ve ř ejném zdraví je nosi č viru povinen: podrobit se léka ř skému dohledu, pot ř ebnému laboratornímu vyšet ř ení, lé č b ě a dalším epidemiologickým opat ř ením, dodržovat pou č ení léka ř e o ochran ě jiných fyzických osob, informovat léka ř e p ř ed vyšet ř ováním nebo lé č ebným výkonem o HIV, p ř ijetím do za ř ízení zdrav. pé č e sd ě lit své nosi č ství p ř i p ř ijetí do za ř ízení sociální pé č e –novelou zrušeno nevykonávat č innosti, p ř i nichž by vzhledem ke svému nosi č ství ohrožovali zdraví jiných osob, oznamovat praktickému léka ř i, který je registruje, osobní údaje, údaje o zam ě stnání a jejich zm ě ny. Informace pro č lov ě ka infikovaného virem lidského imunodeficituu infikovaneho-virem-lidskeho-imunodeficitu.pdf infikovaneho-virem-lidskeho-imunodeficitu.pdf

7 HIV+/AIDS ve světě Celkem k Lidí infikovaných HIV/AIDS Úmrtí v d ů sledku HIV/AIDS letos v %

8 HIV+/AIDS – ČR statistika kumulativní údaje k zdroj Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha

9 HIV+/AIDS statistika ČR k osob žije v ČR s diagnózou HIV+ zdroj Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha,

10 HIV+/AIDS – ČR statistika Zdroj Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS,Státní zdravotní ústav, Praha

11 HIV+/AIDS statistika ČR nové případy v roce 2016 V březnu bylo nově diagnostikováno 30 osob,z toho: 20 mužů homosexuálů/bisexuálů 3 muži heterosexuálové 7 mužů jiný/nezjištěný způsob přenosu zdroj Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha

12 HIV+/AIDS – videodokumenty Č T - Pološero: M ů j život s HIV polosero/ polosero-muj-zivot-s-hiv polosero/ polosero-muj-zivot-s-hiv Č T - Synkopa imunity T ř ináctidílný seriál Č eské televize nahlédne do reálných život ů t ě ch, kterých se AIDS bytostn ě týká. Dokument "CHCEME JEŠT Ě ŽÍT!!! "ANEB AIDS JE TADY S NÁMI... P ř edstavte si, že námo ř ník v p ř ístavu Od ě sa pomiluje ženu a ta se pak pomiluje s ř idi č em kamionu z Polska, který má nev ě rnou manželku, která má ráda mladíky a na své dovolené v Krkonoších se s jedním sblížila. Ten mladík byl snowboardista z Prahy. Co když je ten mladík zrovna Váš partner??? https://www.youtube.com/watch?v=XMejNsqqHY0 fotogalerie z Od ě sy tml https://www.youtube.com/watch?v=XMejNsqqHY0 tml Stephen Fry: HIV & Me https://www.youtube.com/watch?v=7l8- R7uwnCE&list=RD7l8-R7uwnCE#t=96https://www.youtube.com/watch?v=7l8- R7uwnCE&list=RD7l8-R7uwnCE#t=96 KONSPIRA Č NÍ TEORIE :-) laboratorich-dxe-/konspiracni-teorie.aspx?c=A151022_094159_konspirace_holyhttp://www.playtvak.cz/vznikl-aids-ve-vedeckych- laboratorich-dxe-/konspiracni-teorie.aspx?c=A151022_094159_konspirace_holy

13 HIV+/AIDS HIV+/AIDS průzkum agentury Ipsos pro GSK(2014) Pouze 55 % dotázaných se bojí HIV Pouze 15 % dotázaných používá pravideln ě kondom Až 48 % dotázaných m ě lo náhodný nechrán ě ný jednorázový sexuální styk 53 % respondent ů odhaduje bezpe č nost sexuálního styku s novým partnerem podle jeho spolehlivého a odpov ě dného chování Pouze 33 % dotázaných se u nového partnera ujiš ť uje, zda nemá pohlavn ě p ř enosnou chorobu Pouze 1 % dotázaných si troufne požadovat po novém partnerovi test na pohlavní choroby 4 % dotázaných se p ř iznala k tomu, že jim byla diagnostikována pohlavní choroba 14 % respondent ů do 26 let považuje AIDS za lé č itelnou nemoc 40 % dotázaných m ě lo v život ě více než 6 partner ů

14 HIV+/AIDS dotazníkové šetření na školách zdroj SZÚ, Praha (2015)

15 HIV+/AIDS - názory ve výzkumech Jedli č ková, J. (2014)na https://www.vyplnto.cz/realizovane- pruzkumy/informovanostohiv-aids/ https://www.vyplnto.cz/realizovane- pruzkumy/informovanostohiv-aids

16 HIV+/AIDS - názory ve výzkumech Č lov ě k sHIV je… „ č lov ě k jako každý jiný“, „je normální“. Cca 7 % ob č an ů se ale domnívá, že„je pro spole č nost nebezpe č ný a m ě l by dodržovat ur č itá pravidla“. SC & C (2014)

17 HIV+/AIDS ve filmu

18 HIV+/AIDS Bugchasing, Chemsex  Bugchasing je slangový výraz používaný od 90. let 20. století homosexuální komunitou a ozna č uje chování homosexuálních muž ů, kte ř í aktivn ě provozují z rozli č ných d ů vod ů sexuální praktiky s jedinci nakaženými virem HIV. Tito jedinci vyhledávají sexuální partnery, kte ř í jsou HIV pozitivní, aby s nimi m ě li nechrán ě ný sex, a aby došlo k sérokonverzi. bugchasers – pronásledova č i breberek- osoby toužící po nakažení virem HIV giftgivers – darující dárek, obdarovávající - osoby, které tento p ř enos zprost ř edkují Za ú č elem nákazy bývají po ř ádány i r ů zné ve č írky, kde jeden HIV pozitivní jedinec je schopný nakazit i n ě kolik dalších osob. Tyto setkání se nazývají Bug Party nebo Conversion Party. Rozhovor s p ř edním n ě meckým HIV expertem dr. Ulrichem Marcusem z Institutu Roberta Kocha v Berlín ě. ruleta-s-virem-hiv http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/bugchasing-ruska- ruleta-s-virem-hiv Dokument Wild Germany: Bugchasing (2013) https://www.youtube.com/watch?v=aQEOQQheZFEhttps://www.youtube.com/watch?v=aQEOQQheZFE Dokument The Gift(2003) https://www.youtube.com/watch?v=v_tHrCFnrGshttps://www.youtube.com/watch?v=v_tHrCFnrGs  Chemsex – rizikový sex pod vlivem drog Dokument (2015)http://putlockerr.ac/tt watch-Chemsex-online-putlocker.htmlhttp://putlockerr.ac/tt watch-Chemsex-online-putlocker.html 72-hour-drug-fuelled-sex-sessions.html 72-hour-drug-fuelled-sex-sessions.html https://www.aids-pomoc.cz/dotazniky/9uwj9y9p.html

19 HIV+/AIDS – informace, pomoc, testování  Č eská spole č nost AIDS pomoc, z. s. BEZPLATNÁ ANONYMNÍ NON-STOP LINKA POMOCI Podrobné informace: o organizaci najdete na o prevenci infekce a našich osv ě tových aktivitách na o možnostech testování na infekci v regionech po celém Č esku na jak se chránit diskriminaci v zam ě stnání a o rizicích infekce na pracovišti na a o službách pro HIV pozitivní spoluob č any na o sbírkové č innosti a možnostech p ř isp ě t na boj proti AIDS na  Národní program boje proti AIDS Národní linka pomoci AIDS

20 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Malá sonda do sv ě ta HIV+/AIDS, informovanosti a postoj ů spole č nosti k lidem trpících tímto závažným onemocn ě ním ŽIVOT S HIV+/AIDS V rámci p ř edm."

Podobné prezentace


Reklamy Google