Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZDOMOVECTVÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PACOVSKÁ 350/4,140 21 PRAHA 4 2016 V rámci předmětu „Teorie sociálního poradenství“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZDOMOVECTVÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PACOVSKÁ 350/4,140 21 PRAHA 4 2016 V rámci předmětu „Teorie sociálního poradenství“"— Transkript prezentace:

1 BEZDOMOVECTVÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PACOVSKÁ 350/4,140 21 PRAHA 4 2016 V rámci předmětu „Teorie sociálního poradenství“ vypracovala: Ing. Jitka Vitovská

2 Archetyp bezdomovce

3 Bezdomovectví Bezdomovectví Vymezení, definice  Bezdomovectvípřespávání na ulici - („osoba bez přístřeší“)  Bezdomovectví - zjednodušené chápání - přespávání na ulici - („osoba bez přístřeší“) extrémní sociální vyloučení  Je synonymem pro extrémní sociální vyloučení, jemuž je chudoba jak příčinou, tak důsledkem. ak individuální, tak strukturální,  Faktory sociálního vyloučení mají povahu jak individuální, tak strukturální, přičemž tyto faktory často není možné striktně rozlišit.  Bezdomovectví dosud v ČR systematicky ani legislativně definováno není.

4 Bezdomovectví a legislativa ČR  ČR nemá ve svém současném právním řádu žádný právní předpis zaměřený na řešení problematiky bezdomovectví. Neobsahuje ani zřetelné a společné definování pojmu bezdomovec nebo bezdomovectví.  Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR – osoba bez státního občanství  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech - osoby, jejichž místem trvalého pobytu je ohlašovna, v jejímž územním obvodu se občan narodil, popř. v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - „osoby bez přístřeší“ (v § 61, 63 a 69) jednou „osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení“ (v § 57)  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zmiňuje „fyzické osoby společensky nepřizpůsobené“ (v § 33), resp. „osoby nepřizpůsobivé“, mezi které lze zařadit vedle bezdomovců i jiné skupiny osob.

5 Bezdomovectví a legislativa ČR  Ústavní zákon č. 23/1991 Sb.  Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. právo na zachování lidské důstojnost(Čl. 10) a právo na ochranu zdraví, zdravotní péči a zdravotní pomůcky (Čl. 31). Tato práva platí pro každého, tedy i pro bezdomovce.  Dávky  Dávky: Striktně v zákonech stanovené podmínky jakékoliv možné finanční podpory jsou však v zásadním rozporu s možnostmi a schopnostmi bezdomovců, takže většina „viditelných“ osob nejvíce bezdomovectvím zasažených na tyto dávky nedosahuje.  Hmotné nouze -zákon č. 111/2006 Sb.,  Hmotné nouze -zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ( Dávky vyplácí příslušný úřad práce dle místa trvalého bydliště.)  Státní sociální podpory - zákon č. 117/1995 Sb  Státní sociální podpory - zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, (Zaměřeno hlavně rodiny s dětmi, vlastník nebo nájemce bytu, který je hlášen k trvalému pobytu atd.).  Sociálního zabezpečení  Zdravotní péče zákoně č. 20/1966 Sb., zákoně č. 258/2000 zdravotnická zařízení odmítají přijmou  Zdravotní péče - v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tyto zákony jsou v praxi často pro bezdomovce nefunkční, standardní zdravotní péče je pro ně prakticky nedostupná, (zdravotnická zařízení ve většině případů odmítají přijmout do péče lidi bez průkazu o zdravotním pojištění) a řeší se až v případě ohrožení na životě a to mnohdy bývá pozdě.

6 Bezdomovectví v ČR Statistika Bezdomovectví v ČR Statistika – poslední výzkum MPSV  Celkový počet bezdomovců nyní odhaduje na 68,5 tisíce osob. 130 000 osob  Osoby v bytové nouzi: přibližně 130 000 osob,  Osoby vynakládající na bydlení nepřiměřeně vysoké náklady: 389 000 osob přibližně 389 000 osob.  Tyto odhady velmi zkreslené, vycházejí z vyplácených dávek (doplatek na bydlení a příspěvek na bydlení)  Nejčastější důvody vzniku bezdomovectví zadlužení, závislost na alkoholu, nezaměstnanost  Z hlediska závažnosti a náročnosti jejího řešení bylo uváděno zadlužení, nezaměstnanost, chybějící nízkonákladové bydlení.

7 Příčiny bezdomovectví bezdomovectví domovreintegrace sekundární příčiny Proč lidé na ulici zůstávají? otázka ambulantních služeb sekundární příčiny Proč lidé na ulici zůstávají? otázka ambulantních služeb primární příčiny Proč se lidé na ulici dostávají? otázka prevence primární příčiny Proč se lidé na ulici dostávají? otázka prevence terciální příčiny Proč se lidé na ulici vrací? otázka sociální práce terciální příčiny Proč se lidé na ulici vrací? otázka sociální práce

8 Osoby ohrožené bezdomovectvím  mladí lidé vyrůstající v sociálně slabých rodinách, často jen s jedním rodičem či s prarodiči bez pevných rodinných vazeb;  lidé se zkušeností s pobytem v ústavech (dětské domovy, ústavní výchovná zařízení, věznice apod.);  osoby s poruchou osobnosti či jinou psychiatrickou diagnózou;  osoby s rodinnými či partnerskými problémy;  osoby se sklonem k alternativnímu způsobu života;  osoby finančně negramotné;  osoby dlouhodobě nezaměstnané;  osoby znevýhodněné na trhu práce;  sociálně slabí a hendikepovaní senioři;  migranti, kteří přicházejí jako levná pracovní síla;  lidé závislí na alkoholu a drogách, případně lidé s touto životní zkušeností.

9 Bezdomovectví Typologie  podle vnímání veřejností: forma zjevná, skrytá, potencionální  podle doby trvání: krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, epizodické, vícegenerační  podle příčin: vlivy materiální, vztahové, osobnostní, institucionální  podle geografického původu: místní, vnitrostátní, občané EU, ostatní cizinci  podle právního postavení: legálně pobývající na území státu, ilegální imigranti  podle rodinného stavu, přirozených vztahů nebo jejich neexistence  podle osobních charakteristik: gender, věk, zdravotní stav, etnický původ aj.  podle aktuální životní situace: ETHOS

10 Bezdomovectví Typologie, definice  Dle definice bezdomovců ETHOS se jedná o souhrnné označení pro heterogenní populační skupinu zahrnující jak viditelné bezdomovce, tj. osoby, které spí venku (bez střechy), tak osoby, které v důsledku nemožnosti zajistit si jiné bydlení žijí v ubytovacích zařízeních pro bezdomovce, dále osoby, jejichž bydlení je nejisté, a také osoby, které žijí v podmínkách, které neodpovídají minimálním standardům bydlení v daném kulturním a sociálním prostředí.  Bezdomovectví je komplexní, dynamický a diferencovaný proces, v jehož rámci různí jednotlivci i skupiny procházejí různými vstupními a výstupními body. Jde o dlouhodobý a složitý proces od ohrožení vyloučením z bydlení nebo ztráty bydlení (tj. od ohrožení sociálním vyloučením přes extrémní sociální vyloučení) až po návrat do obvyklého životního stylu, tedy po bydlení.

11 Typologie ETHOS (Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení)  Byla vytvořena Evropskou federací národních organizaci pracujících s bezdomovci FEANTSA k zobrazování životních situací, pro získání obrazu stavu bezdomovství v určitý okamžik, pro kvantifikaci (měření), pro strategické plánování politik sociálního začleňování a prací s bezdomovectvím.  Vymezení tří oblastí, které tvoří domov 1) mít možnost obývat určitý prostor = fyzická oblast 2) mít právní důvod obývání prostoru = právní oblast 3) mít svůj prostor umožňující vztahy = sociální oblast  chybějící 1 nebo více oblastí= bezdomovectví nebo ohrožení bezdomovectvím

12 ETHOS - sedm teoretických oblastí bezdomovství Typologie ETHOS v prostředí ČR BEZ STŘECHY = spaní venku nebo v noclehárně - zjevné bezdomovství BEZ BYTU = skryté bezdomovství + ubytování s podporou NEJISTÉ BYDLENÍ = bydlení v provizoriu, dočasné, pod násilím NEVYHOVUJÍCÍ BYDLENÍ = nestandardní, nevhodné, neobyvatelné, přelidněné zdroj Hradecký (2007)

13

14

15

16 Prevence bezdomovectví  Primární: aktivity snižující riziko bezdomovectví v široké populaci. Na této úrovni se jedná především o celkové nastavení bytových politik a dávkových systémů směřujících na podporu dostupnosti bydlení.  Sekundární: intervence cílené na populaci výrazně ohroženou bezdomovectvím pro své specifické charakteristiky, jako jsou lidé opouštějící institucionální péči nebo lidé v krizové situaci, jež velice pravděpodobně povede k vystěhování.  Terciární: zaměřuje se na lidi aktuálně ohrožené bezdomovectvím. Do tohoto souboru opatření lze zařadit nástroje jako „harm reduction“(zmírňování následků) nebo nástroje rychlého návratu do bydlení.

17 Sociální práce s osobami bez přístřeší v ČR - současnost Odstupňovaný reintegrační systém Pozn.: Vzhledem k nedostatku sociálních bytů a dostupného bydlení tyto osoby jen putují po azylových domech a různých ubytovacích zařízeních. Diagram ukazuje rozdíl mezi ambulantními a pobytovými službami - zatímco pobytové služby se soustřeďují na změnu, ambulantní služby se orientují na podporu. zdroj MAREK, J. a kol (2012)

18 Služby pro osoby bez přístřeší v zákoně108/2006 Sb., o sociálních službách  § 37 Sociální poradenství  § 53 Služby sociální prevence  § 57 Azylové domy  § 58 Domy na půl cesty  § 61 Nízkoprahová denní centra  § 63 Noclehárny  § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  § 69 Terénní programy

19 Sociální poradenství pro osoby bez přístřeší Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství dle §37 zák. 108/2006 o sociálních službách a dle § 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb. se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:  a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,  b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,  c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,  d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

20 Sociální poradenství pro osoby bez přístřeší Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství dle §37 zák. 108/2006 o sociálních službách a §4 vyhlášky č. 505/2006 Sb obsahuje Sociální poradenství:  pomoc při orientaci v sociálním systému  pomoc při orientaci na trhu práce, včetně pomoci při přípravě dokumentů potřebných pro vyhledávání a získávání pracovního uplatnění, pomoc při orientaci v pracovně-právních vztazích  pomoc při orientaci v oblasti zdravotního a sociálního pojištění  pomoc při orientaci v oblasti státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a v oblasti sociálních péče  asistence, tzn. činnost ve prospěch uživatele mimo poradnu (doprovázení, vyjednávání, zastupování)  pomoc při řešení náhlých nestandardních sociálních problémů - pohřby nezaopatřených občanů, řešení krizových událostí vzniklých v důsledku hromadných neštěstí a katastrof – povodně, požáry)  pomoc při zajištění bydlení – získání informací o možnostech ubytování, zprostředkování ubytování.

21 Sociální poradenství pro osoby bez přístřeší Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb,  b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,  c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

22 Sociální poradenství pro osoby bez přístřeší Registrovaní poskytovatelé odborného sociálního poradenství pro osoby bez přístřeší v Praze pro osoby bez přístřeší v Praze: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=146195 5438643_10 http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=146195 5438643_10  Arcidiecézní charita Praha: http://www.praha.charita.czhttp://www.praha.charita.cz  Centrum sociálních služeb Praha: http://www.csspraha.czhttp://www.csspraha.cz  Poradenské centrum Českého helsinského výboru poradna@helcom.czporadna@helcom.cz  DOM TYKADLO (mladí 19-26let) http://www.dom-os.czhttp://www.dom-os.cz  In IUSTITIA, o.p.s. http://www.in-ius.czhttp://www.in-ius.cz  Občanská poradna Praha http://www.obcanskeporadny.czhttp://www.obcanskeporadny.cz  Proxima Sociale o.p.s http://www.proximasociale.czhttp://www.proximasociale.cz  REMEDIUM Praha o.p.s http://www.remedium.czhttp://www.remedium.cz  Společnou cestou z.s., http://www.spolcest.czhttp://www.spolcest.cz

23 Bezdomovectví – proces reintegrace Reintegrační proces je složitý a často trvá déle než samotný pobyt na ulici. Během reintegračního procesu může jedinec narazit na bariéry, které proces zbrzdí nebo na nějakou dobu zastaví zdroj Vágnerová (2013 )

24 Bezdomovectví – skutečný příběh rodiny spojený se ztrátou bydlení rozvod rodičů nemoc otce 0-2 zjevné bezdomovství 2-5 skryté bezdomovství 5-7 potencionální bezdomovství

25 Budoucnost?  Komplexnost ve všech fázích procesu od ohrožení přes sociální vyloučení až po návrat do obvyklého životního stylu, tedy po bydlení  Podpora prevence a možností sociálního začlenění bezdomovců, kteří se mohou a chtějí vrátit (včetně podpory těch osob, které začlenění nejsou schopny) do obvyklého standardu života, tedy do existence s bydlením, za něž převezmou plnou odpovědnost;  Doplnění a ustálení sítě služeb až do mezioborové úrovně (od prevence přes sociální služby podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, a další mezioborové služby, jako jsou služby pro rodiny a děti, zdravotní služby, služby zaměstnanosti aj.), přes bydlení s podporou (viz níže) až samostatné bydlení;  Rozšíření současné podoby sociální práce s bezdomovci včetně prostupného bydlení o koncept zaměřený nejprve na bydlení (Housing first) Koncepce práce s bezdomovci v ČR do roku 2020

26 HOUSING FIRST

27 Koncepce sociálního bydlení 1.Současný pilíř bydlení se státní podporou v podobě dávek (finanční podpora státu při hrazení nákladů spojených s bydlením pro zajištění udržitelnosti bydlení) současnost - 2 dávky - příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, budoucnost (koncepce SB) – úprava sociálních dávek, sociální práce a sociální služby. 2. Nový systém dle sociálního bydlení Krizové bydlení/ stávající sociální služby typu azylový dům Sociální byty Dostupné byty + sociální práce a intenzivní prevence ztráty bydlení Zdroj: MPSV

28 1 Krizové bydlení 3 Dostupný byt 2 Sociální byt 1.Upravený režim sociální služby azylový dům (krizové bydlení) Nový režim sociální služby azylový dům pro držitele rozhodnutí, na dobu maximálně 6 + 3 měsíců. 2.Sociální byt Zkolaudovaný prostor k trvalému bydlení, povinná sociální práce pro klienty sociálního bydlení, neplnění této podmínky může znamenat odejmutí rozhodnutí. 3. Dostupný byt Zkolaudovaný prostor určený k trvalému bydlení, sociální práce dobrovolná. Koncepce sociálního bydlení Nový systém dle sociálního bydlení Zdroj: MPSV

29 Koncepce sociálního bydlení Cílová skupina sociálního bydlení  nemá zajištěno (osoba bez domova) nebo nevlastní bydlení (osobní vlastnictví, družstevní podíl), bydlí v nejistém (bez nájemní nebo podnájemní smlouvy) nebo nevyhovujícím bydlení (žije v obydlí, které není zkolaudováno pro bydlení), nebo  společně s osobami, se kterými je posuzována, vynakládá více než 40% svých započitatelných příjmů (dle zákona o životním a existenčním minimu, dle zákona o hmotné nouzi, § 9 zákona č. 111/2006 Sb.) na bydlení a zároveň jí po úhradě nákladů na bydlení nezbude částka vyšší než 1,6 násobek životního minima. Tato příjmová situace trvá nejméně šest po sobě jdoucích kalendářních měsíců.  Vždy příjmový a majetkový test. Zdroj: MPSV

30 Literatura a použité zdroje  HRADECKÝ I. et al. Definice a typologie bezdomovství. Praha: DESTINY, 2007.  MAREK, J. a kol. Bezdomovectví v kontextu ambulantních sociálních služeb. Praha: Portál, 2012.  Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. [online]. 2013. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf  Koncepce sociálního bydlení v ČR. [online]. 2015. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/22514/Koncepce_soc_bydleni_2015.pdf http://www.mpsv.cz/files/clanky/22514/Koncepce_soc_bydleni_2015.pdf  Kulatý stůl – Mít či nemít svoje doma. Praha: Alternatia 50+, prezentace účastníků, [online], 2016 Dostupné z http://alternativaplus.cz/projekty-a-aktivity/zlepsovani-antidiskriminacni-a-socialni-legislativy- ve-prospech-znevyhodnenych-zen/kulaty-stul-mit-ci-nemit-svoje-doma-10-3-2016-v-praze/http://alternativaplus.cz/projekty-a-aktivity/zlepsovani-antidiskriminacni-a-socialni-legislativy- ve-prospech-znevyhodnenych-zen/kulaty-stul-mit-ci-nemit-svoje-doma-10-3-2016-v-praze/  Metodika prevence ztráty bydlení. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. [online], 2015 Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/23608/Metodika_prevence_ztraty_bydleni_def.pdf http://www.mpsv.cz/files/clanky/23608/Metodika_prevence_ztraty_bydleni_def.pdf  Sborník Konsensuální konference o bezdomovectví v ČR 2014 [on-line]. Dostupné z http://www.bezdomovectvi.info/cs/sbornik-z-konference/ http://www.bezdomovectvi.info/cs/sbornik-z-konference/  VÁGNEROVÁ, M. et al. Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí. Praha: Karolinum, 2013.  VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU ŘEŠENÍ BEZDOMOVECTVÍ V OBCÍCH S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, [online]. 2015. Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/24488/Vyhodnoceni_pruzkumu_reseni_bezdomovectvi_v_obcich_s_rozsir enou_pusobnosti.pdf http://www.mpsv.cz/files/clanky/24488/Vyhodnoceni_pruzkumu_reseni_bezdomovectvi_v_obcich_s_rozsir enou_pusobnosti.pdf

31 Další internetové odkazy  Hradecký rozhovor [on line]. 2013. Dostupné z http://ceskapozice.lidovky.cz/ilja-hradecky- bezdomovectvi-si-nikdo-dobrovolne-nevoli-pi9- /tema.aspx?c=A131214_230459_pozice_138007http://ceskapozice.lidovky.cz/ilja-hradecky- bezdomovectvi-si-nikdo-dobrovolne-nevoli-pi9- /tema.aspx?c=A131214_230459_pozice_138007  HRADEČTÍ. Bezdomovství – extrémní vyloučení [on line]. Dostupné z http://www.nadeje.cz/img- content/files/docs/odborne/1996bezdomovstvi_exv.pdfhttp://www.nadeje.cz/img- content/files/docs/odborne/1996bezdomovstvi_exv.pdf  HRADECKÝ: Šance a ohrožení lidí bez domova. Záznam besedy cyklu Iniciativa 17-11, 2011 [on-line]. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=u6LlFkn4PBchttps://www.youtube.com/watch?v=u6LlFkn4PBc Mallory (2015) dokument H. Třeštíkové, HD trailer [on-line]. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=0WtARmMXta0 https://www.youtube.com/watch?v=0WtARmMXta0 Publikace V Praze doma bez domova - Pouliční průvodce Prahou, Centrum sociálních služeb Praha, 2016 [on-line]. Dostupné z http://www.csspraha.cz/wcd/publikace/vprazedoma_2016.pdf http://www.csspraha.cz/wcd/publikace/vprazedoma_2016.pdf Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro období 2016 – 2019. Brno: [on line], 2016. Dostupné z http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSP/dok umenty/SPSZ_mesta_Brna_2016-2019_final.pdf http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSP/dok umenty/SPSZ_mesta_Brna_2016-2019_final.pdf  Sedláček projekt Nejdřív střecha [on-line]. Dostupné z http://nejdrivstrecha.cz/http://nejdrivstrecha.cz/

32 Legislativa  Vyhláška 505/2006 Sb. k zák. o sociálních službách. [online]. Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/13639/505_2006_2015.pdf http://www.mpsv.cz/files/clanky/13639/505_2006_2015.pdf  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. [online]. Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/13640/108_2006_2015.pdf http://www.mpsv.cz/files/clanky/13640/108_2006_2015.pdf  Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.  Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.  Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu  Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

33 Děkuji za pozornost

34 jitka.vitovska@seznam.cz


Stáhnout ppt "BEZDOMOVECTVÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PACOVSKÁ 350/4,140 21 PRAHA 4 2016 V rámci předmětu „Teorie sociálního poradenství“"

Podobné prezentace


Reklamy Google